Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst SC van 16 05 2022

 

 

Aanwezig:

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

 

Vanaf punt 12 verlaat Ann Theys, schepen de zitting.

Vanaf punt 13 vervoegt Ann Theys, schepen de zitting.

Vanaf punt 38 vervoegt Kelly Joris, schepen de zitting.

Vanaf punt 39 verlaat Kelly Joris, schepen de zitting.

Vanaf punt 43 vervoegt Kelly Joris, schepen de zitting.

Vanaf punt 44 verlaat Kelly Joris, schepen de zitting.

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 05 2022

 

Notulen schepencollege: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 20/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 05 2022

 

Genootschap O-L-Vrouw van Scherpenheuvel Wommelgem: Ter beschikking stellen busje - Standpunt

 

 

Er wordt toestemming gegeven om het busje van de BKO ter beschikking te stellen aan het Genootschap O-L-Vrouw van Scherpenheuvel tijdens het pinksterweekend.

Publicatiedatum: 20/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 05 2022

 

Stakingsaanzegging: ACOD - 13 mei 2022

 

 

Er wordt kennisgenomen van de stakingsaanzegging van 13 mei 2022.

Publicatiedatum: 20/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 05 2022

 

Werkliedenpersoneel: Openverklaring - Technisch uitvoerder (E1-E3)

 

 

1 voltijdse functie in contractueel dienstverband van Technisch uitvoerder (E1-E3) wordt open verklaard. De invulling zal in eerste instantie gebeuren via een interne selectieprocedure. Indien dit geen geschikte kandidaat oplevert zal een externe selectieprocedure opgestart worden. Er wordt tevens een werfreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 2 jaar.

Publicatiedatum: 20/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 05 2022

 

Personeel: Heropenverklaring - Projectcoördinator Zorgzaam (B1-B3) - Onbepaalde duur

 

 

1 voltijdse functie in contractueel dienstverband van Projectcoördinator Zorgzaam (B1-B3) wordt open verklaard middels een contract van onbepaalde duur. De invulling zal gebeuren via een externe wervingsprocedure en er wordt een werfreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 2 jaar.

Publicatiedatum: 20/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 05 2022

 

Mobiliteit: Deelfietsensysteem - Basisnetwerk en aanvullend netwerk - Locaties

 

 

De locaties en hun bijhorende inrichting van het deelfietsensysteem van de vervoersregio Antwerpen i.k.v. Routeplan 2030 worden definitief vastgelegd.

Publicatiedatum: 20/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 05 2022

 

Buitengewoon onderhoud: Wegenis en renovatie riolering in de Stommehoevenstraat - Goedkeuring voorlopige oplevering

 

 

De opdracht “Buitengewoon onderhoud wegenis en renovatie riolering in de Stommehoevenstraat” wordt voorlopig opgeleverd, de eerste helft van borgtocht wordt vrijgegeven.

Publicatiedatum: 20/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 05 2022

 

Openbare verlichting: 'Licht als dienst' - Operationele overeenkomst Fluvius - Voorstel

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld kennis te nemen van het reglement ‘Fluvius Openbare verlichting en diensten door de distributienetbeheerders aan lokale besturen’, goedkeuring te verlenen aan de beheersoverdracht inzake de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen alsook goedkeuring te verlenen aan de uitbreiding van de huidige aansluiting van de gemeente Wommelgem bij de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen voor de activiteit openbare verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en diensten als onderdeel van ‘licht als dienstverlening’.

Publicatiedatum: 20/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 05 2022

 

Nutsleidingen: Telenet - Vervangen ondergrondse leidingen - Lode Zielenslaan 26

 

 

Er wordt toestemming gegeven aan Telenet om werken uit te voeren langsheen de Lode Zielenslaan 26 voor het vervangen van een ondergrondse kabel.

Publicatiedatum: 20/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 05 2022

 

Buitengewone onderhoudswerken (dienstjaren 2020-2021-2022-2023): Verlenging 2 (dienstjaar 2022) -  Goedkeuring deelopdracht 5

 

 

De opdracht "Deelopdracht 5: vervangen grindstrook Brieleke" van de opdracht “Buitengewone onderhoudswerken (dienstjaren 2020-2021-2022-2023)” - Verlenging 2 (dienstjaar 2022) worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 20/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 05 2022

 

WMM: Jaarlijkse rapportering gemeentelijke sanering - 2021

 

 

Het college neemt kennis van het schrijven van de Vlaamse Milieumaatschappij aangaande de jaarlijkse rapportering over de financiële en ecologische aspecten van het rioolbeheer binnen de gemeente Wommelgem.

Publicatiedatum: 20/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 05 2022

 

Omgevingsvergunning 2021/OV60:  bouwen van een meergezinswoning met 23 woonentiteiten, een bovengrondse fietsenstalling en zaak der wegen, na het slopen van de bestaande woning - Selsaetenstraat 60

 

 

De aanvraag voor het bouwen van een meergezinswoning met 23 woonentiteiten, een bovengrondse fietsenstalling en zaak der wegen, na het slopen van de bestaande woning, op een perceel, gelegen Selsaetenstraat 60, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie C, nr. 23R3, wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden opgenomen in artikel 3.

Publicatiedatum: 20/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 05 2022

 

Omgevingsvergunning 2021/VK7: Verkavelen in vier loten - Herentalsebaan 626 - 636 en De Notelaar zn (32 A-B-C)

 

 

De aanvraag voor het verkavelen van een terrein in vier loten voor één meergezinswoning en 3 eengezinswoningen, op de percelen, gelegen Herentalsebaan 626-636 en De Notelaar zn, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie C, nrs. 509H2, 509V, 509N2 en 509M2, wordt vergund onder stedenbouwkundige, algemene voorwaarden en lasten.

Publicatiedatum: 20/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 05 2022

 

Omgevingsvergunning 2022/OV16: Aanleggen verhardingen - Pietingbaan 24.

 

 

De aanvraag voor aanleggen van een verhardingen, op een perceel, gelegen Pietingbaan 24, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie D, nr. 90X., wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 20/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 05 2022

 

Omgevingsvergunning 2022/OV19: Bouwen eengezinswoning - Westermoer 18

 

 

De aanvraag voor het bouwen van een eengezinswoning, op een perceel, gelegen Westermoer 18, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie D, nr. 112R., wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 20/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 05 2022

 

Omgevingsvergunning 2022/OV43: Rooien van twee bomen - 't Serclaesdreef 34

 

 

De aanvraag voor het rooien van twee bomen, op een perceel, gelegen 't Serclaesdreef 34, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie D, nr. 26A en 24H., wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 20/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 05 2022

 

Omgevingsvergunning 2022/OV48: Aanleggen zwembad en verhardingen - Verbrandelei 39A

 

 

De aanvraag voor het aanleggen van zwembad en verhardingen, op een perceel, gelegen Verbrandelei 39A, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie C, nr. 40X2., wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 20/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 05 2022

 

Omgevingsvergunning 2022/VK2: Het verkavelen 2 gronden in 3 loten waarvan lot 1 en 2 bestemd zijn voor halfopen bebouwing (eengezinswoningen) en lot 3 uit de verkaveling wordt gesloten - Dahliastraat 26-28

 

 

De aanvraag voor het verkavelen 2 gronden in 3 loten waarvan lot 1 en 2 bestemd zijn voor halfopen bebouwing (eengezinswoningen) en lot 3 uit de verkaveling wordt gesloten, op een perceel, gelegen Dahliastraat 26-28, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie A, nrs. 216C2 en 217G2, wordt vergund onder stedenbouwkundige, algemene voorwaarden en lasten.

Publicatiedatum: 20/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 05 2022

 

Natuur: Ondersteunen van natuurverenigingen bij opkuis zwerfvuil van verworven grond - Aanvraag Natuurpunt Schijnvallei vzw

 

 

Aan Natuurpunt afdeling Schijnbeemden, vereniging voor natuurbeheer en landschapszorg in Vlaanderen vzw, wordt toestemming gegeven voor het gebruik van een afzet container van de gemeente voor opruimen van zwerfvuil op een recent aangekochte grond.

Publicatiedatum: 20/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 05 2022

 

Verdeling van eigendommen: Lindekensweg

 

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft geen opmerkingen bij de verdeling van eigendommen gelegen te Wommelgem, Lindekensweg.

Publicatiedatum: 20/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 05 2022

 

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening: Ontslag plaatsvervangend lid handelaars en openstellen vacature

 

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ontslag van het plaatsvervangend lid voor de handelaars van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening.

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt tevens kennis van de openstelling van de vacature voor een nieuw plaatsvervangend lid voor de handelaars van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening.

Publicatiedatum: 20/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 05 2022

 

Buurtpoets: Toekenning ondersteuning

 

 

De nominatieve toelage van € 250,00 voor de deelname van Buurtcomité LKC aan de 'Buurtpoets' in de Lt. K. Caluwaertsstraat wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 20/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 05 2022

 

ICT: Omgeving.net - Goedkeuring Verrekening 2 (Module Gronden en Panden)

 

 

Er wordt goedkeuring verleend aan de verrekening 2 (Module Gronden en Panden) van de opdracht "ICT: Omgeving.net" in 2 fasen. Fase 1 met onmiddelijke ingang, Fase 2 met ingang van 1 januari 2023.

Publicatiedatum: 20/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 05 2022

 

Administratief centrum Kaakstraat: Eerste lijnspraktijk (ELP) - Verbouwing - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en lijst uit te nodigen firma's - Voorstel

 

 

Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om akkoord te gaan met opdracht. nr. 2021/3P/1206 "Administratief centrum Kaakstraat: Eerste lijnspraktijk (ELP) - Verbouwing" en hiervoor het opgemaakte bestek en bijhorende raming, goed te keuren en een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking op te starten. Mits goedkeuring worden ondernemers uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Publicatiedatum: 20/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 05 2022

 

Marktbevraging: Brede eerstelijnspraktijk - Kandidaten Huisarts(en)(praktijk(en) - Goedkeuring lastvoorwaarden - Voorstel

 

 

Het ontwerp voor de marktbevraging inclusief lastvoorwaarden voor kandidaat-huisartsen(praktijken) in het kader van de uitbouw van een brede eerstelijnspraktijk wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 20/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 05 2022

 

Oelegemsteenweg: Vellen van 154 witte abelen (Populus alba) - Goedkeuring verrekening 1 (Aanvulling in functie van broedseizoen)

 

 

Er wordt beslist om goedkeuring te verlenen aan verrekening 1 (Aanvulling in functie van broedseizoen) van de opdracht “Oelegemsteenweg: Vellen van 154 witte abelen (Populus alba)”.

Publicatiedatum: 20/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 05 2022

 

Polyvalent centrum: Brieleke Wommelgem - Goedkeuring verrekening 84 (plaatsing cilinder inkomdeur kinesist)

 

 

Er wordt goedkeuring verleend aan verrekening 84 (plaatsing cilinder inkomdeur kinesist) van de opdracht “Polyvalent centrum - Brieleke Wommelgem” voor het totaal bedrag in meer van € 481,51 excl. btw of € 582,63 incl. 21% btw.

Publicatiedatum: 20/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 05 2022

 

Polyvalent centrum: Brieleke Wommelgem - Goedkeuring verrekening 91 -  Eindafrekening min-meer

 

 

Er wordt goedkeuring verleend aan verrekening 91 (Eindafrekening min-meer) van de opdracht “Polyvalent centrum - Brieleke Wommelgem” voor het totaal bedrag in min van € 8.053,79 excl. btw of € 9.745,08 incl. 21% btw.

Publicatiedatum: 20/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 05 2022

 

Retributiereglement: Vaststelling diverse verkoopprijzen - Voorstel

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het aangepaste retributiereglement met de vaststelling van diverse verkoopprijzen goed te keuren.

Publicatiedatum: 20/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 05 2022

 

Vrije tijd: Cultureel ontmoetingscentrum Brieleke - Delegatie vaststelling drankprijzen concessionaris - Voorstel

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het vaststellen van de drankprijzen van toepassing bij verbruik in het COC Brieleke te delegeren aan het college van burgemeester en schepenen.

Publicatiedatum: 20/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 05 2022

 

Retributiereglement: Deelname aan het Jeugdatelier en de vakantiewerking AxieMaxie - Voorstel

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het aangepaste retributiereglement voor deelname aan het Jeugdatelier en de vakantiewerking AxieMaxie goed te keuren.

Publicatiedatum: 20/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 05 2022

 

Retributiereglement: Gebruik en ontlening materialen bibliotheek - Voorstel

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het aangepaste retributiereglement voor gebruik en ontlening van materialen bibliotheek goed te keuren.

Publicatiedatum: 20/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 05 2022

 

Vrije tijd: Erkenningsreglement voor Wommelgemse verenigingen - Voorstel

 

 

Er wordt voorgesteld aan de gemeenteraad om het erkenningsreglement voor Wommelgemse verenigingen aan te passen.

Publicatiedatum: 20/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 05 2022

 

Jeugd: JOC - Inrichten van het lokaal - Goedkeuring

 

Werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Publicatiedatum: 20/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 05 2022

 

Evenementen: 10de meiboomplanting - 21 mei 2022 - Toelating

 

 

Er wordt toelating verleend aan vzw Den Eigen Heerd om een 10 de meiboomplanting te organiseren op 21 mei 2022 van 10.00 tot 22.00 uur op de Kerkplaats.

Publicatiedatum: 20/05/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Besluitenlijst SC van 16 05 2022

 

Evenementen: 10de meiboomplanting - 21 mei 2022 - TVR

 

 

Het tijdelijk verkeersreglement voor de 10de meiboomplanting op de Kerkplaats, op 21 mei 2022 wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 20/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 05 2022

 

Evenementen: Seniorennamiddag voor alleenstaande +85 - 18 juli 2022 - Toelating

 

 

De seniorennamiddag vindt plaats op 18 juli 2022 in het Vrijetijdcentrum Brieleke.

Publicatiedatum: 20/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 05 2022

 

Evenementen: Garageverkoop 2022 - Standpunt

 

 

Er wordt geen logistieke ondersteuning gegeven vanuit het lokaal bestuur om een garageverkoop te organiseren op zondag 28 augustus 2022.

Publicatiedatum: 20/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 05 2022

 

Uitvoerbaarverklaring kohier: Belasting op leegstand woningen en gebouwen - Kohier 1 van aanslagjaar 2021

 

 

Kohier nr. 1 van het aanslagjaar 2021 met betrekking tot de belasting op leegstand woningen en gebouwen wordt uitvoerbaar verklaard.

Publicatiedatum: 20/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 05 2022

 

Uitvoerbaarverklaring kohier: Belasting op masten en pylonen - Kohier 1 van aanslagjaar 2021

 

 

Kohier 1 van het aanslagjaar 2021 met betrekking tot de belasting op masten en pylonen wordt uitvoerbaar verklaard.

Publicatiedatum: 20/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 05 2022

 

Uitvoerbaarverklaring kohier: Belasting op verwerving op zate - Kohier 1 van aanslagjaar 2021

 

 

Kohier 1 van het aanslagjaar 2021 met betrekking tot de verhaalbelasting op zate wordt uitvoerbaar verklaard.

Publicatiedatum: 20/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 05 2022

 

Beleidsvisie: Detailhandel - Coachingstraject POM Antwerpen - Intergemeentelijke samenwerking Wommelgem/Borsbeek/Wijnegem - Standpunt

 

 

Goedkeuring wordt verleend aan de Beleidsvisie Detailhandel - conceptnota 3.0 van 27 okotber 2021 opgemaakt door de POM Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, in het kader van het project COach-OPeratie Detailhandel (COOP-DH).

Publicatiedatum: 20/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 05 2022

 

Contractueel personeel : Beëindiging contract wegen bereiken pensioengerechtigde leeftijd

 

 

Ontslag wegens bereiken van pensioengerechtigde leeftijd.

Publicatiedatum: 20/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 16 05 2022

 

Agenda gemeenteraad: Goedkeuring

 

 

De agenda voor de gemeenteraad wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 20/05/2022