Feiten en context

Op 5 mei 1987 keurde de gemeenteraad het aanvullend verkeersreglement goed om de Wiekenstraat, ter hoogte van het kruispunt met de Molenbaan, af te sluiten met een wegafsluiting bestaande uit twee betonnen katoogpalen, zodat het doorgaand verkeer enkel mogelijk blijft voor fietsen en bromfietsen. Op de aansluiting met de Herentalsebaan en de Sint-Damiaanstraat zullen in de Wiekenstraat de aanwijzingsborden F45 met uitgezonderd “fietsen en bromfietsen” aangebracht worden.

 

Op 7 november 2006 keurde de gemeenteraad het aanvullend verkeersreglement goed om de Wiekenstraat, tussen Herentalsebaan en Maalveld, met een overwegende verblijfsfunctie, in te richten als een zone met een snelheidsbeperking tot 30 km per uur.

 

Juridische gronden

De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

 

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

 

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

 

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

 

Het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

 

De omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009.

 

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.

 

Adviezen

Tijdens de gemeenteraadscommissies mobiliteit van 5 november 2019, 9 maart 2020, 11 mei 2020 en 23 november 2020 werden de snelheidszones en fietsstraten op grondgebied Wommelgem besproken. De commissie geeft positief advies voor het inrichten van een woonerf in de Wiekenstraat tussen huisnummer 28 en het kruispunt met de Herentalsebaan, aansluitend op het woonerf in het Maalveld.

 

Op 8 juni 2021 adviseerde de dienst Verkeer en Mobiliteit van de politiezone Minos

positief op het voorstel van het aanvullende reglement voor de Wiekenstraat, en om het Maalveld en de Wiekenstraat tussen huisnummer 28 en het kruispunt met de Herentalsebaan, in te richten als woonerf.

 

Argumentatie

Er werd een aangepast voorstel met fietsstraten, snelheidszones en woonerven uitgewerkt door de gemeenteraadscommissie mobiliteit. De Wiekenstraat tussen huisnummer 28 en het kruispunt met de Herentalsebaan ook inrichten als woonerf, aansluitend op het woonerf in het Maalveld, zoals geadviseerd door de gemeenteraadscommissie mobiliteit, zal de veiligheid van alle weggebruikers vergroten, doorgaand verkeer ontmoedigen en de woonkwaliteit voor de bewoners verbeteren.

 

Er wordt voorgesteld het aanvullend verkeersreglement voor de Wiekenstraat te wijzigen en voor de Wiekenstraat, tussen huisnummer 28 en het kruispunt met de Herentalsebaan, de inrichting als woonerf goed te keuren.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

19 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans, Kelly Joris en Ludo van der Velden.
 

Artikel 1

Het aanvullend verkeersreglement voor de Wiekenstraat goedgekeurd door de gemeenteraad op 5 mei 1987 en op 7 november 2006 op te heffen.

 

Artikel 2

De Wiekenstraat tussen huisnummer 28 en het kruispunt met de Herentalsebaan is ingericht als woonerf.

Dit wordt aan het begin en einde gesignaleerd door: verkeersborden F12a en F12b.

 

Artikel 3

In de Wiekenstraat ter hoogte van het kruispunt met de Herentalsebaan geldt:

de bestuurders moeten voorrang verlenen;

de plaats waar de bestuurders, zo nodig, moeten stoppen om voorrang te verlenen, wordt aangeduid.

Dit wordt gesignaleerd door:

          verkeersbord B1

          wegmarkeringen in de vorm van een dwarsstreep gevormd door witte driehoeken overeenkomstig art.76.2 van de wegcode.

 

Artikel 4

In de Wiekenstraat in het steegje van huisnummer 24 tot het kruispunt met de Molenbaan in beide richtingen, geldt:

de toegang is verboden voor iedere bestuurder, uitgezonderd fietsers en bromfietsers.

Dit wordt gesignaleerd door: verkeersborden C3 + M3.

 

In de Wiekenstraat in het steegje, ter hoogte van huisnummer 24, geldt bijkomend: uitgezonderd plaatselijk verkeer.

De wordt gesignaleerd door: onderbord type IV "uitgezonderd plaatselijk verkeer".

 

Artikel 5

In de Wiekenstraat ter hoogte van het kruispunt met de Sint-Damiaanstraat wordt een doodlopende weg aangeduid.

Dit wordt gesignaleerd door: verkeersbord F45b.

 

In de Wiekenstraat ter hoogte van huisnummer 28 is de weg afgesloten met een wegafsluiting bestaande uit paaltjes, zodat het doorgaand verkeer enkel mogelijk blijft voor voor de bestuurders van fietsen, speedpedelecs en bromfietsen.

 

Artikel 6

In de Wiekenstraat ter hoogte van het kruispunt met de Herentalsebaan geldt:

voetgangers moeten de oversteekplaats volgen om de rijbaan over te steken.

Dit wordt gesignaleerd door: wegmarkeringen in de vorm van witte banden evenwijdig met de as van de rijbaan overeenkomstig art.76.3 van de wegcode.

 

Artikel 7

In de Wiekenstraat ter hoogte van het kruispunt met de Sint-Damiaanstraat geldt:

de bestuurders moeten het verkeersplateau dubbel voorzichtig en met matige snelheid

naderen, zodat zij erover rijden met een snelheid die niet meer bedraagt dan 30 km per uur.

Dit wordt gesignaleerd door: verkeersbord A14.

 

Artikel 8

Het aanvullend reglement ter kennisgeving voor te leggen aan het departement Mobiliteit en Verkeersveiligheid te Brussel.