Classificatie: 8.11

 

Feiten en context

Op 2 februari 1967 keurde de gemeenteraad het aanvullende verkeersreglement goed betreffende de Torenstraat omtrent parkeer- en stationeerverbod.

 

Op 21 september 2017 keurde de gemeenteraad het aanvullend reglement goed betreffende de afsluiting van de Jan Moonsstraat ter hoogte van het kruispunt met de Torenstraat.

 

Om de verkeersveiligheid in de schoolomgeving van de Sint-Johannaschool te optimaliseren, zijn tweekleurige voetgangerslichten met drukknop en bijhorende verkeersknipperlichten voorzien ter hoogte van Torenstraat nummer 30.

In samenspraak met de Sint-Johannaschool werd ook een aangepast parkeerbeleid ingesteld aan de parkeerstrook aan de ingang van de school ter hoogte van Torenstraat nummer 30.

 

Op 19 oktober 2017 keurde de gemeenteraad het aanvullend verkeersreglement goed betreffende de Torenstraat, met name de verkeerslichten ter hoogte van de Sint-Johannaschool en het parkeer- en stilstaanverbod tijdens schooldagen van 8u tot 16u (woensdag tot 12u30), met uitzondering van de schoolbus en leveranciers van de school, ook ter hoogte van de Sint-Johannaschool.

 

De dienst mobiliteit ontving klachten over ouders die hun wagen keren ter hoogte van de school, wat voor gevaarlijke situaties zorgt.

 

Juridische gronden

De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

 

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

 

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

 

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

 

Het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

 

De omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009.

 

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.

 

Adviezen

Op 30 november 2020 adviseerde de dienst Verkeer en Mobiliteit van de politiezone Minos positief op het voorstel om het terugkeren in de Torenstraat te verbieden tussen de Sint-Johannastraat en de Beukenlaan.

 

Argumentatie

Er wordt voorgesteld het aanvullend reglement voor de Torenstraat, uitgebreid met het terugkeren in de straat tussen de Sint-Johannastraat en de Beukenlaan goed te keuren.

 

Financiële weerslag

Exploitatiebudget

omschrijving

bedrag ( incl. btw)

aankoop signalisatie Torenstraat

€ 220,00

Deze uitgave is voorzien op:

budget:2021

algemene rekening:61240500Benodigdheden voor wegen en waterlopen

beleidsitem:020000Wegen

actie:2/1/5/1Plaatsen en vervangen van verkeersborden

voorzien:€ 12.120,00

beschikbaar:€ 8.450,00

 

Besluit

21 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans, Kelly Joris en Ludo van der Velden.
 

Artikel 1

De aanvullende verkeersreglementen voor de Torenstraat goedgekeurd door de gemeenteraad op 2 februari 1967 en op 19 oktober 2017 op te heffen en te vervangen door:

 

Artikel 2

In de Torenstraat ter hoogte van huisnummer 30 geldt:

•de voetgangers moeten de lichten van de tweekleurige voetgangerslichten opvolgen.

•de bestuurders moeten de lichten van de verkeersknipperlichten opvolgen; waarbij één licht in de plaats van het groene licht brandt in een driekleurig systeem.

•de bestuurders moeten het oranje en rode licht van het driekleurig systeem opvolgen; de plaats waar de bestuurders moeten stoppen ingevolge het verkeerslicht wordt aangeduid.

 

Dit wordt gesignaleerd door:

•verkeerslichten overeenkomstig art.63.1 van de wegcode

•verkeerslichten overeenkomstig art.64.1.3° van de wegcode

•verkeerslichten overeenkomstig art.61 van de wegcode

•een dwarse witte lijn tot het midden van de straat

 

De gemachtigd opzichter van de Sint-Johannaschool kan slechts actief de voetgangers begeleiden bij het oversteken, als de verkeersknipperlichten en tweekleurige voetgangerslichten uitgeschakeld werden.

 

Artikel 3

In de Torenstraat ter hoogte van huisnummer 30 geldt:

•stilstaan en parkeren is verboden op de parkeerstrook aan de ingang van de school, tijdens schooldagen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8u tot 16u en op woensdag van 8u tot 12.30u met uitzondering van de schoolbus en leveranciers van de school.

 

Dit wordt gesignaleerd door:

•verkeersbord E3

•met blauw onderbord: Tijdens schooldagen ma-di-do-vrij van 8u tot 16u - woensdag van 8u tot 12u30 - uitgezonderd schoolbus en leveranciers school

•Xc10m

 

Artikel 4

In de Torenstraat na het kruispunt met de Sint-Johannastraat, wordt het verboden terug te keren. Dit wordt herhaald na het kruispunt met de Jan Moonstraat, ter hoogte van huisnummer 34.

Dit wordt gesignaleerd door: verkeersbord C33.

 

Artikel 5

In de Torenstraat na het kruispunt met de Beukenlaan, ter hoogte van huisnummer 45, wordt het verboden terug te keren. Dit wordt herhaald na het kruispunt met de Jan Moonstraat, ter hoogte van huisnummer 29.

Dit wordt gesignaleerd door: verkeersbord C33.

 

Artikel 6

In de Torenstraat is het verboden voor voertuigen om de Jan Moonstraat in te rijden, uitgezonderd voor fietsers, bromfietsers klassen A en speed pedelecs.

Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden C31a en C31b met onderbord M12.

 

Artikel 7

Het aanvullend reglement ter kennisgeving voor te leggen aan het departement Mobiliteit en Verkeersveiligheid te Brussel.