Feiten en context

Het verkeer in schoolstraten is opgenomen in de wegcode. In de omgeving van een school kan tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen van de openbare weg een verplaatsbare afsluiting geplaatst worden met het verkeersbord C3 voorzien van een onderbord met daarop de vermelding 'schoolstraat'. In de schoolstraten is de openbare weg voorbehouden voor voetgangers, alle rijwielen en speed pedelecs. Enkel de volgende motorvoertuigen hebben toegang tot de schoolstraat:

          prioritaire voertuigen als bedoeld in art. 37 van de wegcode, wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt;

          voertuigen in het bezit van een vergunning afgegeven door de wegbeheerder.

Het uitrijden van schoolstraten is in principe toegelaten voor alle motorvoertuigen.

Alle bestuurders die in de schoolstraat rijden, hebben de verplichting om voetgangers en fietsers niet te hinderen of in gevaar te brengen.

 

Op 13 november 2018 keurde het college van burgemeester en schepenen de proefopstelling inrichting schoolstraten goed tot en met 30 juni 2019 in de Sint-Johannastraat en in de Adolf Mortelmansstraat in functie van de veiligheid in de nabije schoolomgeving van de Sint-Johannaschool en GBS Het Oogappeltje.

 

Op 18 juni 2019 werden de schoolstraten positief geëvalueerd tijdens een intern mobiliteitsoverleg.

 

Het nieuwe schoolgebouw van GBS Het Oogappeltje werd in gebruik genomen per 2 september 2019. De definitieve ingang van de school bevindt zich vanaf dan in de Dasstraat nummer 26.

 

Op 13 augustus 2019 keurde het schepencollege de proefinrichting schoolstraat goed in een deel van de Dasstraat van de rotonde Handboogstraat-Dasstraat-Hoevenstraat tot de Kerkplaats vanaf 2 september 2019 in functie van een veiligere schoolomgeving voor GBS Het Oogappeltje, mits voldoende draagvlak van de school.

 

Op 26 september 2019 keurde de gemeenteraad het aanvullend verkeersreglement goed om de Sint-Johannastraat als schoolstraat te bestendigen.

 

Juridische gronden

De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

 

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

 

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

 

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

 

Het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

 

De omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009.

 

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.

 

Adviezen

Op 5 maart 2021 adviseerde de directeur van GBS 't Oogappeltje positief inzake de bestendiging van de proefopstelling schoolstraat in de Dasstraat.

 

Op 22 maart 2021 nam de gemeenteraadscommissie mobiliteit kennis van de positieve evaluatie van de Dasstraat als schoolstraat door GBS 't Oogappeltje en van de bestendiging ervan.

 

Op 7 april 2021 adviseerde de dienst Verkeer en Mobiliteit van de politiezone Minos positief op het voorstel van het aanvullende reglement voor de Dasstraat als schoolstraat.

 

Argumentatie

Er wordt voorgesteld het aanvullend verkeersreglement voor de Dastraat als schoolstraat goed te keuren.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Hilde Berckmans, Kelly Joris en Ludo van der Velden.
 

Artikel 1

In de Dasstraat van de rotonde Handboogstraat-Dasstraat-Hoevenstraat tot de Kerkplaats geldt:

er geldt een bijzondere toegangsregeling;

de schoolstraat wordt ingevoerd gedurende volgende periode: schooldagen ma-di-do-vr van 8u10 tot 8u40 en van 15u20 tot 15u50 - woe van 8u10 tot 8u40 en van 11u55 tot 12u25 .

Dit wordt gesignaleerd door:

verkeersbord C3, aangevuld met onderbord schoolstraat.

 

Artikel 2

Het aanvullend reglement ter kennisgeving voor te leggen aan het departement Mobiliteit en Verkeersveiligheid te Brussel.