Feiten en context

Op 25 januari 1990 voerde de gemeenteraad het gebruik van de parkeerschijf in voor een gedeelte van de Kerkplaats.

 

Op 15 april 2003 stelde de gemeenteraad  een zone in waar de parkeertijd beperkt werd tot maximum 2 uur, uitgezonderd bewoners, omvattende volgende straten:

•Kaakstraat,

•Sint-Damiaanstraat tussen Luit. Karel Caluwaertsstraat en Welkomstraat,

•Kerkplaats.

 

Op 7 november 2006 breidde de gemeenteraad de zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone) uit. De parkeertijd werd beperkt tot 2 uur en het gebruik van de parkeerschijf werd verplicht op werkdagen van 9u tot 18u, uitgezonderd bewoners in het bezit van een bewonerskaart, in volgende straten:

•Kaakstraat;

•Sint-Damiaanstraat tussen Handboogstraat en Wiekenstraat;

•Dasstraat tussen Kerkplaats en rotonde Handboogstraat;

•Handboogstraat.

 

Op 17 april 2012 keurde de gemeenteraad de uitbreiding van de zone 30 goed voor volgende straten met een overwegende verblijfsfunctie:

•Sint-Damiaanstraat, tussen Wiekenstraat en Kaakstraat;

•Kaakstraat;

•Kerkplaats;

•Dasstraat, tussen Hoevenstraat en Kerkplaats;

•Torenstraat, tussen Beukenlaan en Kerkplaats;

•Beukenlaan;

•Godshuisweg;

•Sint-Johannastraat, tussen Godshuisweg en Torenstrtaat;

•Kallement;

•Jan Moonsstraat, vanaf Kapelstraat tot Kerkplaats.

 

Op 18 augustus 2020 werd op een intern overleg voorgesteld om in de Sint-Damiaanstraat ter hoogte van huisnummers 6-10, de eerste twee parkeerplaatsen rechts, ook parkeerplaatsen voor 30 minuten parkeren in te richten, net zoals op de Kerkplaats en in de Luit. Karel Caluwaertsstraat.

 

Juridische gronden

De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

 

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

 

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

 

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

 

Het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

 

De omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009.

 

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.

 

Adviezen

Op 18 augustus 2020 adviseerde hoofdinspecteur F. Lambrechts van de politiezone Minos tijdens een intern overleg positief over het voorstel om twee plaatsen voor 30 minuten parkeren in te richten in de Sint-Damiaanstraat ter hoogte van huisnummers 6-10.

 

Op 8 maart 2020 adviseerde de dienst Verkeer en Mobiliteit van de politiezone Minos positief op het voorstel van het aanvullende reglement voor de Sint-Damiaanstraat.

 

Argumentatie

Er wordt voorgesteld het aanvullend verkeersreglement voor de Sint-Damiaainstraat goed te keuren.

 

Financiële weerslag

Exploitatiebudget

omschrijving

bedrag ( incl. btw)

aankoop signalisatie

€ 150,00

Deze uitgave is voorzien op:

budget:2021

algemene rekening:61240500Benodigdheden voor wegen en waterlopen

beleidsitem:020000Wegen

actie:2/1/5/1Plaatsen en vervangen van verkeersborden

voorzien:€ 12.120,00

beschikbaar:€ 6.699,72

 

Besluit

18 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans, Kelly Joris en Ludo van der Velden.
2 onthoudingen: Jan Herthogs en Annemie Dierckx.
 

Artikel 1

Op de Sint-Damiaanstraat ter hoogte van het kruispunt met de N116/Herentalsebaan geldt:

de bestuurders moeten de lichten van de driekleurige verkeerslichten opvolgen. Wanneer de bijkomende groene pijl naar rechts brandt, mogen bestuurders de pijl volgen, op voorwaarde dat ze voorrang verlenen aan bestuurders die op rechtmatige wijze uit andere richtingen komen, en ook aan voetgangers.

De plaats waar de bestuurders moeten stoppen ingevolge de verkeerslichten wordt aangeduid door een stopstreep.

Dit wordt gesignaleerd door:

•driekleurige verkeerslichten met bijkomende groene pijl overeenkomstig art. 61 van de wegcode

•wegmarkering in de vorm van een witte doorlopende streep, haaks op de rand van de rijbaan, overeenkomstig art.76.1 van de wegcode.

 

Artikel 2

Op de Sint-Damiaanstraat ter hoogte van het kruispunt met de N116/Herentalsebaan geldt:

de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen moeten de driekleurige verkeerslichten voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen opvolgen.

Dit wordt gesignaleerd door: driekleurige verkeerslichten met het silhouet van een fietser overeenkomstig art. 61 van de wegcode.

 

Artikel 3

Op de Sint-Damiaanstraat ter hoogte van het kruispunt met de N116/Herentalsebaan geldt:

de voetgangers moeten de lichten van de tweekleurige voetgangerslichten opvolgen.

Dit wordt gesignaleerd door: tweekleurige voetgangerslichten overeenkomstig art.63.1 van de wegcode.

 

Artikel 4

Op de Sint-Damiaanstraat ter hoogte van het kruispunt met de N116/Herentalsebaan geldt:

de bestuurders moeten voorrang verlenen. De plaats waar de bestuurders, zo nodig, moeten stoppen om voorrang te verlenen, wordt aangeduid.

Dit wordt gesignaleerd door:

•verkeersborden B1

•wegmarkeringen in de vorm van een dwarsstreep gevormd door witte driehoeken overeenkomstig art.76.2 van de wegcode

 

Artikel 5

Op de Sint-Damiaanstraat ter hoogte van het kruispunt met de Welkomstraat geldt:

de bestuurders moeten voorrang verlenen;

de plaats waar de bestuurders, zo nodig, moeten stoppen om voorrang te verlenen, wordt aangeduid.

Dit wordt gesignaleerd door:

•verkeersborden B1

•wegmarkeringen in de vorm van een dwarsstreep gevormd door witte driehoeken overeenkomstig art.76.2 van de wegcode

 

Artikel 6

Op de Sint-Damiaanstraat ter hoogte van huisnummer 51, het paadje in de richting van de Vrijgezellenstraat geldt:

de toegang is verboden voor bestuurders van bromfietsen.

Dit wordt gesignaleerd door: verkeersbord C9.

 

Artikel 7

Op de Sint-Damiaanstraat vanaf huisnummer 68 tot aan het kruispunt met de N116/Herentalsebaan langs beide zijden van de weg geldt:

voetgangers, fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A moeten het deel van de openbare weg voor hen voorbehouden volgen. Voetgangers moeten daarbij het rechtse gedeelte volgen, fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A het linkse gedeelte.

Dit wordt gesignaleerd door: verkeersborden D9.

 

Artikel 8

Op de Sint-Damiaanstraat ter hoogte van de verkeersgeleider aan het kruispunt met de N116/Herentalsebaan geldt in beide richtingen:

de bestuurders zijn verplicht de hindernis langs rechts voorbij te rijden.

Dit wordt gesignaleerd door: verkeersborden D1d

 

Artikel 9

Op de Sint-Damiaanstraat van huisnummer 6 tot huisnummer 10 wordt volgende maatregel ingevoerd:

het parkeren is voorbehouden voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen;

de parkeerreglementering is beperkt tot een maximduur van 30 minuten;

de parkeerreglementering geldt over een afstand van 12 m.

Dit wordt gesignaleerd door:

•verkeersbord E9b

•het verkeersbord wordt aangevuld met onderborden Type VIIc met vermelding “30 min”

•het verkeersborden wordt aangevuld met x-borden Xc met vermelding “12 m”.

 

Artikel 10

Op de Sint-Damiaanstraat, op het verkeersplateau, ter hoogte van huisnummer 113, geldt:

het parkeren is voorbehouden voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen.

Dit wordt gesignaleerd door: verkeersbord E9b.

 

Artikel 11

Op de Sint-Damiaanstraat ter hoogte van huisnummer 134 geldt:

het parkeren is voorbehouden voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen;

het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.

Dit wordt gesignaleerd door: verkeersbord E9b, aangevuld met x-bord Xa.

 

Artikel 12

Op de Sint-Damiaanstraat ter hoogte van de dwarse parkeerplaatsen voor huisnummers 184-186 geldt:

het parkeren is toegelaten.

Dit wordt gesignaleerd door: verkeersborden E9a.

 

Artikel 13

Op de Sint-Damiaanstraat ter hoogte van huisnummer 229 geldt:

het parkeren is toegelaten;

het parkeren is voorbehouden voor de voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap.

de parkeerreglementering geldt over een afstand van 6 m.

Dit wordt gesignaleerd door:

•verkeersbord E9a met het symbool dat aanduidt dat het parkeren voorbehouden is voor de voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap

•het verkeersborden wordt aangevuld met x-borden Xc met vermelding “6 m”.

 

Artikel 14

Op de Sint-Damiaanstraat ter hoogte van het kruispunt met de N1165/Herentalsebaan geldt:

voorsorteringspijlen op de rijbaan worden aangekondigd. Bestuurders moeten een welbepaalde rijstrook kiezen;

voorsorteringsstroken worden afgebakend. Het is iedere bestuurder verboden de doorlopende streep te overschrijden, alsook links van de streep te rijden wanneer deze de twee rijrichtingen scheidt;

het is iedere bestuurder verboden de onderbroken streep die het naderen van de doorlopende streep aankondigt te overschrijden, behalve om in te halen, om links af te slaan, om te keren of om van rijstrook te veranderen;

de bestuurders moeten de rijstrook volgen om in de door de pijlen aangewezen richting te rijden.

Dit wordt gesignaleerd door:

•wegmarkeringen in de vorm van een doorlopende witte streep overeenkomstig art.72.2 van de wegcode

•wegmarkeringen in de vorm van een onderbroken witte streep overeenkomstig art.72.3 van de wegcode

•wegmarkeringen in de vorm van witte voorsorteringspijlen overeenkomstig art.77.1 van de wegcode

 

Artikel 15

Op de Sint-Damiaanstraat van huisnummer 103 tot huisnummer 117 geldt:

het is iedere bestuurder verboden de onderbroken streep die het naderen van de doorlopende streep aankondigt te overschrijden, behalve om in te halen, om links af te slaan, om te keren of om van rijstrook te veranderen;

het is iedere bestuurder verboden de doorlopende streep te overschrijden, alsook links van de streep te rijden wanneer deze de twee rijrichtingen scheidt.

•wegmarkeringen overeenkomstig art.72.3 van de wegcode

•wegmarkeringen overeenkomstig art.72.2 van de wegcode

 

Artikel 16

Op de Sint-Damiaanstraat ter hoogte van het kruispunt met de Welkomstraat geldt:

voetgangers moeten de oversteekplaats volgen om de rijbaan over te steken.

Dit wordt gesignaleerd door: wegmarkeringen in de vorm van witte banden evenwijdig met de as van de rijbaan overeenkomstig art.76.3 van de wegcode

 

Artikel 17

Op de Sint-Damiaanstraat straat ter hoogte van het kruispunt met de Luit. Karel Caluwaertsstraat geldt:

voetgangers moeten de oversteekplaats volgen om de rijbaan over te steken.

Dit wordt gesignaleerd door wegmarkeringen in de vorm van witte banden evenwijdig met de as van de rijbaan overeenkomstig art.76.3 van de wegcode.

 

Artikel 18

Op de Sint-Damiaanstraat ter hoogte van huisnummer 52 geldt:

voetgangers moeten de oversteekplaats volgen om de rijbaan over te steken.

Dit wordt gesignaleerd door wegmarkeringen in de vorm van witte banden evenwijdig met de as van de rijbaan overeenkomstig art.76.3 van de wegcode.

 

Artikel 19

Op de Sint-Damiaanstraat ter hoogte van het kruispunt met de N116/Herentalsebaan geldt:

voetgangers moeten de oversteekplaats volgen om de rijbaan over te steken.

Dit wordt gesignaleerd door wegmarkeringen in de vorm van witte banden evenwijdig met de as van de rijbaan overeenkomstig art.76.3 van de wegcode.

 

Artikel 20

Op de Sint-Damiaanstraat ter hoogte van huisnummer 4, na de rotonde, tot huisnummer 72, na het kruispunt met de Wiekenstraat, geldt:

de bestuurders moeten het verkeersplateau dubbel voorzichtig en met matige snelheid naderen, zodat zij erover rijden met een snelheid die niet meer bedraagt dan 30 km per uur.

Het verkeersplateau duidt het begin van de zone met snelheidsbeperking 30 km per uur aan.

 

Artikel 21

Op de Sint-Damiaanstraat ter hoogte van voor het kruispunt met de Vrijgezellenstraat tot na het kruispunt met De Notelaar geldt:

de bestuurders moeten het verkeersplateau dubbel voorzichtig en met matige snelheid naderen, zodat zij erover rijden met een snelheid die niet meer bedraagt dan 30 km per uur.

Dit wordt gesignaleerd voor: verkeersborden A14

 

Artikel 22

Het aanvullend reglement ter kennisgeving voor te leggen aan het departement Mobiliteit en Verkeersveiligheid te Brussel.