Feiten en context

Op 15 november 2018 keurde de gemeenteraad het aanvullend reglement Uilenbaan - Doornaardstraat: invoering parkeer- en stationeerverbod goed.

 

Juridische gronden

De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

 

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

 

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

 

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

 

Het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

 

De omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009.

 

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.

 

Adviezen

Op 1 oktober 2020 heeft politiezone Minos, Herentalsebaan 587 te 2160 Wommelgem positief advies verleend voor het aanbrengen van een verkeersgeleider aan de oneven zijde tegenover Doornaardstraat 6b.

 

Argumentatie

Er wordt voorgesteld om een verkeersgeleider volgens artikel 77.4 van de wegcode aan de oneven zijde tegenover Doornaardstraat 6b aan te brengen teneinde de verkeersveiligheid te verhogen.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

19 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans, Kelly Joris en Ludo van der Velden.
 

Artikel 1

In de Doornaardstraat aan de oneven zijde tegenover Doornaardstraat 6b mogen:

bestuurders niet rijden, stilstaan of parkeren op de markeringen.

 

Dit wordt gesignaleerd door wegmarkeringen overeenkomstig art.77.4 van de wegcode.

 

Artikel 2

Het aanvullend reglement ter kennisgeving voor te leggen aan het departement Mobiliteit en Verkeersveiligheid te Brussel.