Feiten en context

De dienst mobiliteit ontving regelmatig klachten over overdreven snelheid en sluipverkeer in de Moffenhoeve en achterliggende straten.

 

Tijdens de werken aan de rotonde van de Ternesselei/Nijverheidsstraat/Van Tichelenlei werd de Moffenhoeven afgesloten voor doorgaand verkeerd om onnodig verkeer en sluipverkeer te mijden.

 

Op 7 januari 2020 werd intern mogelijkheid besproken om een oplossing te zoeken om het sluipverkeer 's ochtends te weren uit de Moffenhoeve en omliggende straten en de bewoners van omgeving toch nog een vlotte toegang tot het Centrum te bieden. Hieruit volgde het voorstel  om éénrichtingsverkeer in te richten van Rooseweg naar Rollebeekstraat als proefopstelling. De uitvoering werd uitgesteld tot na afloop van de wegomlegging van de nieuwe rotonde aan Ternesselei/Nijverheidsstraat/Van Tichelenlei.

 

Op 21 april 2020 werd intern het bovenstaande voorstel terug opgenomen, aangezien de wegomlegging van de nieuwe rotonde aan Ternesselei/Nijverheidsstraat/Van Tichelenlei kortelings eindigde.

 

Op 23 april 2020 keurde college van burgemeester en schepenen een proefopstelling goed voor het inrichten van éénrichtingsverkeer in Moffenhoeve van Rooseweg naar Rollebeekstraat.

Het éénrichtingsverkeer, uitgezonderd fietsers, bromfietsers klasse A en speed pedelecs, wordt ingevoerd in Moffenhoeve van Rooseweg met toegelaten rijrichting naar Rollebeekstraat.

Dit wordt gesignaleerd door:

• verkeersbord F19 met onderbord M18 aan Rooseweg

• verkeersbord C1 met onderbord M12 aan Rollebeekstraat

• verkeersbord F45b met zijstraat links aan Hoevenstraat

• verkeersbord F45b doodlopende weg links aan Schranshoevenbaan.

Aansluitend aan de evaluatie na 6 maanden, werd aan de dienst mobiliteit opdracht gegeven een aanvullend reglement op te maken om deze proefopstelling te bestendigen of dit tijdelijk reglement op te heffen.

 

Er werden per mail 6 reacties op de proefopstelling in de Moffenhoeve ontvangen.

 

Juridische gronden

De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

 

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

 

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

 

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

 

Het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

 

De omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009.

 

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.

 

Vanaf 1 oktober 2020 geldt de wet van 16 juli 2020 tot wijziging, voor wat betreft het verkeer van prioritaire voertuigen, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. Deze wijzigingen strekken ertoe om in geval van nood de prioritaire voertuigen in staat te stellen een interventie sneller uit te voeren.

Toegevoegd Artikel 37.5 bepaalt dat bestuurders van een prioritair voertuig zijn vrijgesteld van de bepalingen van de Wegcode wanneer ze een dringende opdracht uitvoeren. Deze vrijstelling heeft betrekking op de prioritaire voertuigen van bevoegde personen, de voertuigen voor dringende medische interventies (112), de brandweervoertuigen, de voertuigen van de civiele bescherming, de voertuigen van de veiligheidsdienst van de spoorwegen, de voertuigen voor hulpverlening van Infrabel, en de voertuigen voor hulpverlening bij een ernstig incident veroorzaakt door water, gas, elektriciteit of radioactieve stoffen. Deze bestuurders blijven echter onderworpen aan de artikelen 4, 8.4, 16.4, 20, 24, eerste lid, 3°, 35, 36, 37, 44.1, leden 4 en 5, en 59.1 van de Wegcode.

 

Adviezen

Op 12 januari en 6 april 2021 adviseerde politie Minos tijdens een intern overleg positief inzake het bestendigen van de proefopstelling voor éénrichtingsverkeer in de Moffenhoeve.

 

Op 22 maart 2021 bracht de Gemeenteraadscommissie Mobiliteit positief advies uit op het voorstel om het éénrichtingsverkeer te bestendigen in de Moffenhoeve van Rooseweg naar Rollebeekstraat.

 

Argumentatie

Er wordt voorgesteld het aanvullend verkeersreglement voor de Moffenhoeve goed te keuren.

 

Financiële weerslag

Exploitatiebudget

omschrijving

bedrag ( incl. btw)

aankoop signalisatie

€ 450,00

Deze uitgave is voorzien op:

budget: 2021

algemene rekening: 61240500Benodigdheden voor wegen en waterlopen

beleidsitem: 020000Wegen

actie: 2/1/5/1Onderhouden en vervangen van verkeersborden

voorzien:€ 12.120,00

beschikbaar: € 5.460,91

 

Besluit

20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Hilde Berckmans, Kelly Joris en Ludo van der Velden.
 

Artikel 1

Op de Moffenhoeven van de Rollebeekstraat tot de Rooseweg in de richting van de Rooseweg geldt:

verboden rijrichting voor iedere bestuurder;

de maatregel geldt niet voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A en speed pedelecs.

 

In de tegenovergestelde richting geldt:

toegelaten rijrichting op de openbare weg met eenrichtingsverkeer;

fietsers, bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A en speed pedelecs mogen in de twee richtingen rijden.

 

Dit wordt gesignaleerd door:

          verkeersbord C1, aangevuld met onderbord M12 aan de Rollebeekstraat

          verkeersbord F19, aangevuld met onderbord M18 aan de Rooseweg

          verkeersbord F45b met zijstraat links aan Hoevenstraat

          verkeersbord F45b doodlopende weg links aan Schranshoevenbaan

 

Artikel 2

Op de Rollebeekstraat ter hoogte van het kruispunt met de Moffenhoeven geldt:

het is verboden links af te slaan;

de maatregel geldt niet voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A en speed pedelecs.

 

Dit wordt gesignaleerd door:

verkeersbord C31a, aangevuld met onderbord M12

 

Artikel 3

Op de Rollebeekstraat ter hoogte van het kruispunt met de Moffenhoeven geldt:

het is verboden rechts af te slaan;

de maatregel geldt niet voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A en speed pedelecs.

 

Dit wordt gesignaleerd door:

verkeersbord C31b, aangevuld met onderbord M12

 

Artikel 4

Het aanvullend reglement ter kennisgeving voor te leggen aan het departement Mobiliteit en Verkeersveiligheid te Brussel.