Feiten en context

Op 20 september 2018 keurde de gemeenteraad een aanvullend verkeersreglement goed inzake fietsstraten. Op volgende locaties werd een fietsstraat ingevoerd:

• Moffenhoeven

• Rooseweg

• Rollebeekstraat (vanaf de kruising met de Schranshoevebaan)

• Van Asschestraat

• Immerseelstraat

 

Juridische gronden

De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

 

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

 

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

 

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

 

Het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

 

De omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009.

 

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.

 

Adviezen

Tijdens de gemeenteraadscommissies mobiliteit van 5 november 2019, 9 maart 2020 en 23 november 2020 werden de snelheidszones en fietsstraten op grondgebied Wommelgem besproken. De commissie geeft positief advies voor het inrichten van een fietsstraat in de Selsaetenstraat tussen Keerbaan en Kasteelstraat/Verbrandelei. 

 

Op 12 januari 2021 adviseerde de dienst Verkeer en Mobiliteit van de politiezone Minos positief op het voorstel van het aanvullende reglement om de Selsaetenstraat tussen Keerbaan en Kasteelstraat/Verbrandelei, de Selsaetentuinwijk, de Diepenbeekstraat en de Heyaardstraat in te richten als zone fietsstraat, en gaan akkoord om bijkomend een brede witte doorlopende streep te voorzien die de denkbeeldige rand van de rijbaan aanduidt.

 

Argumentatie

Na het vernieuwen van de asfalt in de Selsaetenstraat in december 2020 werd opnieuw duidelijk dat de Selsaetenstraat niet geschikt is voor grote hoeveelheden doorgaand verkeer. Door de smalle rijbaan en de zachte bermen is het er moeilijk kruisen. De Selsaetenstraat inrichten als fietsstraat, zoals geadviseerd door de gemeenteraadscommissie mobiliteit, zal de veiligheid van alle weggebruikers vergroten.

 

Op 5 januari 2021 vond er een intern overleg plaats over de uitrol van de snelheidszones en de fietsstraten, zoals hierboven geadviseerd door gemeenteraadscommissie mobiliteit. Door de Selsaetenstraat uit te breiden tot zone fietsstraat met de Selsaetentuinwijk, de Diepenbeekstraat en de Heyaardstraat wordt het aantal bijkomend te plaatsen verkeersborden gereduceerd.

Om de zichtbaarheid van het regime zone fietsstraat te benadrukken bij de weggebruikers worden bijkomende markeringen zoals rand rijbaan en logo's voorzien, en borden met "fietsers op nummer één".

 

Er wordt voorgesteld het aanvullend reglement voor de Selsaetenstraat tussen Keerbaan en Kasteelstraat/Verbrandelei, Selsaetentuinwijk, Diepenbeekstraat en Heyaardstraat als zone fietsstraat, met bijkomend een brede witte doorlopende streep die de denkbeeldige rand van de rijbaan aanduidt, goed te keuren.

 

Financiële weerslag

Exploitatiebudget

omschrijving

bedrag ( incl. btw)

aankoop signalisatie

€ 1 200,00

De uitgave voor de signalisatie is voorzien op:

budget:2021

algemene rekening:61240500Benodigdheden voor wegen en waterlopen

beleidsitem:020000Wegen

actie:2/1/5/1Plaatsen en vervangen van verkeersborden

voorzien:€ 12.120,00

beschikbaar:€ 9.650,00

 

omschrijving

bedrag (incl. btw)

Wegmarkeringen

€ 2.235,52

De uitgave voor de wegmarkeringen is niet voorzien op:

budget:2021

algemene rekening:61404000Prestaties wegen en waterlopen

beleidsitem:020000Wegen

actie:2/1/5/3Aanbrengen van wegmarkeringen

voorzien:€ 0,00

beschikbaar:€ 0,00

 

Besluit

AVR fietsstraat
21 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans, Kelly Joris en Ludo van der Velden.
 

Artikel 1

De Selsaetenstraat tussen Keerbaan en Kasteelstraat/Verbrandelei, de Selsaetentuinwijk, de Diepenbeekstraat en de Heyaardstraat in te richten als één zone fietsstraat.

In de Selsaetenstraat na het kruispunt met de Keerbaan begint en eindigt de zone fietsstraat.

In de Selsaetenstraat na het kruispunt met de Kasteelstraat/Verbrandelei begint en eindigt de zone fietsstraat.

In de Diepenbeekstraat aan het begin van het wandelpad.

In de Heyaardstraat aan het begin van het wandelpad.

Dit wordt gesignaleerd door: verkeersborden ZF111 en ZF113

 

Artikel 2

In de Selsaetenstraat tussen Keerbaan en Kasteelstraat/Verbrandelei de denkbeeldige rand van de rijbaan aan te duiden. 

Dit wordt gemarkeerd door: een brede witte doorlopende streep aan de rand van de rijbaan, in beide richtingen.

 

Artikel 3

Het aanvullend reglement ter kennisgeving voor te leggen aan het departement Mobiliteit en Verkeersveiligheid te Brussel.

 

Artikel 4

De nodige budgetten te zullen voorzien in een volgende budgetherziening