Classificatie: 8.11

 

Feiten en context

Op 2 juli 1996 keurde de gemeenteraad het aanvullend reglement voor de Luit. Karel Caluwaertsstraat goed betreffende:

• het parkeren wordt toegelaten, uitgezonderd op vrijdag van 7 tot 13 uur, langs beide zijden, tussen Smisstraat en Scheersel.

• de denkbeeldige rand van de rijbaan wordt aangeduid door een brede witte doorlopende streep, tussen Echelveldstraat en ingang sportcentrum

• een oversteekplaats voor voetgangers wordt afgebakend door witte banden, evenwijdig met de as van de rijbaan, ter hoogte van:

Sint-Damiaanstraat;

Vrijgezellenstraat;

Smisstraat.

• parkeervakken worden afgebakend door middel van witte markeringen, tussen Echelveldstraat en Scheersel

 

Op 23 november 1999 keurde de gemeenteraad het aanvullend reglement voor de Luit. Karel Caluwaertsstraat goed betreffende:

• parkeren wordt toegelaten, uitgezonderd op vrijdag, van 7 tot 13 uur, langs beide zijden, tussen Smisstraat en Scheersel.

• parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor schoolbussen over een lengte van 15m, van maandag tot vrijdag van 15 tot 16 uur en op woensdag van 12 tot 13 uur, langs de onpare zijde, ter hoogte van de ingang van de  basisschool

• parkeren wordt verboden langs de onpare zijde, ter hoogte pand nr. 5, aangeduid met een gele onderbroken streep op de trottoirband

• de denkbeeldige rand van de rijbaan wordt aangeduid door een brede witte doorlopende streep, aan de pare zijde, tussen Echelveldstraat en Scheersel

• een oversteekplaats voor voetgangers wordt afgebakend door witte banden, evenwijdig met de as van de rijbaan, ter hoogte van:

Sint-Damiaanstraat;

Vrijgezellenstraat;

Smisstraat.

•  parkeervakken worden afgebakend door middel van witte markeringen, aan de pare zijde, tussen Echelveldstraat en Scheersel

 

Op 19 oktober 2004 keurde de gemeenteraad het aanvullend reglement voor de Luit. Karel Caluwaertsstraat goed betreffende:

• parkeren wordt verboden langs onpare zijde, tussen Smisstraat en Sint-Damiaanstraat

 

Op 23 maart 2005 keurde de gemeenteraad het aanvullend reglement goed betreffende:

• zone 30 – schoolomgeving wordt ingericht op de openbare wegen waarin de toegang tot de school “De Boomgaard” zijn inbegrepen, vanaf ongeveer 75 meter van de schooltoegangen, in de - Vrijgezellenstraat

         - Luit. Karel Caluwaertsstraat

         - Smisstraat

 

Op 21 augustus 2018 keurde het college van burgemeester en schepenen een proefopstelling kortparkeren (30 minuten) goed op 2 locaties in het centrum:

- Luit. Karel Caluwaertsstraat 7-9 (omgeving postkantoor)

- Kerkplaats 15-16

 

Juridische gronden

De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

 

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

 

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

 

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

 

Het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

 

De omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009.

 

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.

 

Adviezen

Op 2 februari 2021 adviseerde de dienst Verkeer en Mobiliteit van de politiezone Minos positief op het voorstel om het kortparkeren (30 minuten) in de Luit. Karel Caluwaertsstraat te bestendigen.

 

Argumentatie

Op 18 augustus 2020 werd de proefinrichting van het 30 minuten parkeren in de Luit. Karel Caluwaertsstraat ter hoogte van het postkantoor intern geëvalueerd in aanwezigheid van hoofdinspecteur Frank Lambrechts van politie Minos en schepen van mobiliteit Alex Helsen.

De reacties op de proefopstelling kortparkeren waren overwegend positief. Bij mondelinge bevragen bij De Post bleken de klanten tevreden over het kortparkeren vlak bij het postkantoor.

 

Op 16 februari 2021 werd er op een intern overleg, in aanwezigheid van burgemeester Frank Gys, schepen van mobiliteit Alex Helsen en hoofdinspecteur Frank Lambrechts van politie Minos, voorgesteld om de parkeerplaatsen voor het 30 minuten parkeren te verplaatsen richting Sint-Damiaanstraat, voor huisnummers 5 en 3.

 

Er wordt voorgesteld het aanvullend reglement voor de Luit. Karel Caluwaertsstraat, aan te passen overeenkomstig de huidige toestand en uit te breiden met het kortparkeren (30 minuten), goed te keuren.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

AVR Lt.K.Caluwaertsstraat
19 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans, Kelly Joris en Ludo van der Velden.
2 onthoudingen: Jan Herthogs en Annemie Dierckx.
 

Artikel 1

De aanvullende verkeersreglementen voor de Luit. Karel Caluwaertsstraat goedgekeurd door de gemeenteraad op 2 juli 1996, 23 november 1999 en 19 oktober 2004 op te heffen en te vervangen door:

 

Artikel 2

Het parkeren wordt toegelaten gedurende maximum 30 minuten, langs de onpare zijde, 2 parkeerplaatsen ter hoogte van huisnummer 5 (voor het postkantoor) en huisnummer 3.

Dit wordt gesignaleerd door: verkeerbord E9a met onderbord “30 min - 6 meter” en Xa.

 

Artikel 3

Het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor schoolbussen over een lengte van 15m, van maandag tot vrijdag van 15 tot 16 uur en op woensdag van 12 tot 13 uur: langs de onpare zijde, ter hoogte van de ingang van huisnummer 41, basisschool Den Boomgaard.

Dit wordt gesignaleerd door: verkeersbord E9d met onderborden “van maandag tot vrijdag van 15 tot 16 uur en op woensdag van 12 tot 13 uur” en Xc “15m”.

 

Artikel 4

Het parkeren wordt verboden langs de onpare zijde, tussen Smisstraat en Sint-Damiaanstraat.

Dit wordt gesignaleerd door: verkeersborden E1 en onderborden Xa, Xb en Xd.

 

Artikel 5

Het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor motorfietsen, personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen, aan beide zijden, tussen Smisstraat en Scheersel.

Dit wordt gesignaleerd door: verkeersbord E9b met onderborden Xa, Xb en Xd.

 

Artikel 6

Een oversteekplaats voor voetgangers wordt afgebakend ter hoogte van:

Vrijgezellenstraat;

Smisstraat.

Dit wordt gesignaleerd door: witte banden, evenwijdig met de as van de rijbaan.

 

Artikel 7

De denkbeeldige rand van de rijbaan wordt aangeduid tussen Echelveldstraat en Scheersel.

Dit wordt gesignaleerd door: een brede witte doorlopende streep.

 

Artikel 8

De rijbaan wordt in rijstroken verdeeld tussen Echelveldstraat en Scheersel. Het is iedere bestuurder verboden de doorlopende streep te overschrijden, alsook links van de streep te rijden wanneer deze de twee rijrichtingen scheidt. Het is iedere bestuurder verboden de onderbroken streep te overschrijden, behalve om in te halen, om linksaf te slaan, om te keren of om van rijstrook te veranderen.

Dit wordt gesignaleerd door: een overlangse markering die rijstroken aanduidt: een witte doorlopende streep, onderbroken door een witte onderbroken lijn ter hoogte van de oprit van huisnummer 75.

 

Artikel 9

Parkeervakken worden afgebakend, aan de pare zijde, tussen Echelveldstraat en Scheersel.

Dit wordt gesignaleerd door: witte markeringen die de plaatsen afbakenen waar voertuigen moeten staan.

 

Artikel 10

Een verdrijvingsvak wordt aangeduid, aan de pare zijde, tussen Echelveldstraat en de parkeervakken. Bestuurders mogen niet rijden, stilstaan of parkeren op deze markeringen.

Dit wordt gesignaleerd door: witte evenwijdige schuine strepen.

 

Artikel 11

Het aanvullend reglement ter kennisgeving voor te leggen aan het departement Mobiliteit en Verkeersveiligheid te Brussel.