Classificatie: 8.11

 

Feiten en context

Op 19 januari 2016 besliste het college van burgemeester en schepenen om 7 mindervalide parkeerplaatsen te voorzien van onderbord "neem je mijn plaats, neem dan ook mijn handicap" op volgende locaties:

          Maalveld (bibliotheek)

          Brieleke (Ternesse)

          Brieleke (voetbalbond)

          OCMW parking

          Dasstraat (parking rond punt)

          Begraafplaats centrum parking

          Gemeentehuis parking

 

Het Maalveld werd reeds ingericht als woonerf.

In een woonerf mogen de voetgangers de ganse breedte van de openbare weg gebruiken. De bestuurders mogen de voetgangers niet in gevaar brengen en ze niet hinderen, zo nodig moeten zij stoppen. Zij moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen. De voetgangers mogen het verkeer niet nodeloos belemmeren. De snelheid is beperkt tot 20 km per uur. Het parkeren is verboden, behalve op de plaatsen die afgebakend zijn door markeringen waar de letter P aangebracht is of op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat. De stilstaande of geparkeerde voertuigen mogen rechts of links ten opzichte van hun rijrichting opgesteld worden.

 

Juridische gronden

De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

 

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

 

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

 

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

 

Het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

 

De omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009.

 

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.

 

Adviezen

Tijdens de gemeenteraadscommissies mobiliteit van 5 november 2019, 9 maart 2020, 11 mei 2020 en 23 november 2020 werden de snelheidszones en fietsstraten op grondgebied Wommelgem besproken. De commissie geeft positief advies voor het inrichten van een woonerf in het Maalveld en aansluitend in de Wiekenstraat tussen huisnummer 28 en het kruispunt met de Herentalsebaan.

 

Op 8 juni 2021 adviseerde de dienst Verkeer en Mobiliteit van de politiezone Minos

positief op het voorstel van het aanvullende reglement voor het Maalveld, en om het Maalveld, samen met de Wiekenstraat tussen huisnummer 28 en het kruispunt met de Herentalsebaan, in te richten als woonerf.

 

Argumentatie

Er werd een aangepast voorstel met fietsstraten, snelheidszones en woonerven uitgewerkt door de gemeenteraadscommissie mobiliteit. Het Maalveld is reeds ingericht als woonerf, en sluit aan op het in te richten woonerf in de Wiekenstraat, tussen huisnummer 28 en het kruispunt met de Herentalsebaan, zoals geadviseerd door de gemeenteraadscommissie mobiliteit. Dit zal de veiligheid van alle weggebruikers vergroten, doorgaand verkeer ontmoedigen en de woonkwaliteit voor de bewoners verbeteren.

 

Er wordt voorgesteld het aanvullend verkeersreglement voor het Maalveld en de inrichting ervan als woonerf goed te keuren.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

19 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans, Kelly Joris en Ludo van der Velden.
 

Artikel 1

Het Maalveld is ingericht als woonerf.

Dit wordt aan het begin en einde gesignaleerd door: verkeersborden F12a en F12b.

 

Artikel 2

In het Maalveld ter hoogte van het kruispunt met de Welkomstraat geldt:

de bestuurders moeten voorrang verlenen; de plaats waar de bestuurders zo nodig moeten stoppen om voorrang te verlenen, wordt aangeduid.

Dit wordt gesignaleerd door:

          verkeersbord B1

          wegmarkeringen in de vorm van een dwarsstreep gevormd door witte driehoeken overeenkomstig art.76.2 van de wegcode

 

Artikel 3

In het Maalveld ter hoogte van de bibliotheek geldt:

het parkeren is toegelaten; het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.

Dit wordt gesignaleerd door: verkeersborden E9a, aangevuld met x-borden Xa

 

Artikel 4

In het Maalveld wordt op de laatste parkeerplaats naast de bibliotheek het parkeren uitsluitend toegelaten voor voertuigen die gebruikt worden door mindervaliden.

Dit wordt gesignaleerd door: verkeersbord E9a aangevuld met het pictogram “rolstoel”.

 

Artikel 5

In het Maalveld ter hoogte van huisnummer 11 wordt een doodlopende weg aangeduid.

Dit wordt gesignaleerd door: verkeersbord F45.

 

Artikel 6

In het Maalveld ter hoogte van voor het kruispunt met de Welkomstraat geldt:

de bestuurders moeten het verkeersplateau dubbel voorzichtig en met matige snelheid

naderen, zodat zij erover rijden met een snelheid die niet meer bedraagt dan 30 km per uur.

 

Artikel 7

In het Maalveld ter hoogte van huisnummer 8 geldt:

de bestuurders moeten de verkeersdrempel dubbel voorzichtig en met matige snelheid

naderen, zodat zij erover rijden met een snelheid die niet meer bedraagt dan 20 km per uur.

 

Artikel 8

In het Maalveld ter hoogte van huisnummer 43 geldt:

de bestuurders moeten de verkeersdrempel dubbel voorzichtig en met matige snelheid

naderen, zodat zij erover rijden met een snelheid die niet meer bedraagt dan 20 km per uur.

 

Artikel 9

Het aanvullend reglement ter kennisgeving voor te leggen aan het departement Mobiliteit en Verkeersveiligheid te Brussel.