Classificatie: 8.11

 

Feiten en context

Op 20 september 2018 keurde de gemeenteraad een aanvullend verkeersreglement goed

inzake fietsstraten. Op volgende locaties werd een fietsstraat ingevoerd:

          Moffenhoeven

          Rooseweg

          Rollebeekstraat (vanaf de kruising met de Schranshoevebaan)

          Van Asschestraat

          Immerseelstraat

 

Op 28 januari 2021 keurde de gemeenteraad het aanvullende verkeersreglement goed om de Selsaetenstraat tussen de Keerbaan en het kruispunt met de Kasteelstraat/Verbrandelei, de Selsaetentuinwijk, de Diepenbeekstraat en de Heyaardstraat in te richten als één zone fietsstraat.

 

Op 25 maart 2021 keurde de gemeenteraad het aanvullende verkeersreglement goed om de de Rollebeekstraat vanaf de Hoevenstraat, de Moffenhoeve, de Rooseweg en de Schranshoevebaan in te richten als één zone fietsstraat. Het aanvullend verkeersreglement van 20 september 2018 werd opgeheven. De Immerseelstraat werd opnieuw ingericht als fietsstraat.

 

Juridische gronden

De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

 

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

 

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

 

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

 

Het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

 

De omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009.

 

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.

 

Adviezen

Tijdens de gemeenteraadscommissies mobiliteit van 5 november 2019, 9 maart 2020, 11 mei 2020 en 23 november 2020 werden de snelheidszones en fietsstraten op grondgebied Wommelgem besproken. De commissie geeft positief advies voor het inrichten van een fietsstraat in de:

          Immerseelstraat

          Selsaetenstraat tussen Keerbaan en Verbrandelei/Kasteelstraat

          Rollebeekstraat (volledig)

          Moffenhoeve

          Rooseweg

          Schranshoevebaan

          Netelaarstraat

          Gulkenrodestraat tussen Netelaarstraat en ’t Serclaesdreef

          ’t Serclaesdreef tussen Gulkenrodestraat en Hulgenrodestraat

          Stommehoevenstraat tussen Netelaarstraat en Pietingbaan

          Pietingbaan tussen Stommehoevenstraat en grens met Boechout

          Populierenlaan

 

Op 8 maart 2021 adviseerde de dienst Verkeer en Mobiliteit van de politiezone Minos

positief op het voorstel van het aanvullende reglement om de Netelaarstraat, de Gulkenrodestraat tussen de Netelaarstraat en ’t Serclaesdreef, ’t Serclaesdreef tussen de Gulkenrodestraat en de Hulgenrodestraat, de Stommehoevenstraat tussen de Netelaarstraat en de Pietingbaan, de Pietingbaan tussen de Stommehoevenstraat en de grens met Boechout, de Leliebaan en de Populierenlaan in te richten als één zone fietsstraat.

 

 

 

Argumentatie

Er werd een aangepast voorstel met fietsstraten en snelheidszone uitgewerkt door de gemeenteraadscommissie mobiliteit. De vernoemde straten inrichten als fietsstraat, zoals geadviseerd door de gemeenteraadscommissie mobiliteit, zal de veiligheid van alle weggebruikers vergroten.

 

Op 5 januari 2021 vond er een intern overleg plaats over de uitrol van de snelheidszones en

de fietsstraten, zoals hierboven geadviseerd door gemeenteraadscommissie mobiliteit. Door de zone fietsstraten aan de Pietingbaan uit te breiden met de Leliebaan wordt een aaneenschakeling van fietsstraten bekomen die één zone fietsstraten vormen.

Om de zichtbaarheid van het regime zone fietsstraat te benadrukken bij de weggebruikers

worden bijkomende markeringen zoals logo's voorzien, en borden met "fietsers op nummer één".

 

Er wordt voorgesteld het aanvullend verkeersreglement goed te keuren om de Netelaarstraat, de Gulkenrodestraat tussen de Netelaarstraat en ’t Serclaesdreef, ’t Serclaesdreef tussen de Gulkenrodestraat en de Hulgenrodestraat, de Stommehoevenstraat tussen de Netelaarstraat en de Pietingbaan, de Pietingbaan tussen de Stommehoevenstraat en de Broederlozestraat (grens met Boechout), de Leliebaan en de Populierenlaan in te richten als één zone fietsstraat.

 

Financiële weerslag

Exploitatiebudget

omschrijving

bedrag ( incl. btw)

aankoop signalisatie

€ 2 700,00

 

€ 2 700,00

Deze uitgave is voorzien op:

          budget: 2021

          algemene rekening: 61240500 - Benodigdheden voor wegen en waterlopen

          beleidsitem: 020000 - Wegen

          actie: 2/1/5/1 - Onderhouden en vervangen van verkeersborden

          voorzien:€ 12.120,00

          beschikbaar: € 4.540,91

 

omschrijving

bedrag (incl. btw)

wegmarkeringen

€ 909,00

De uitgave voor de wegmarkeringen is niet voorzien op:

budget:2021

algemene rekening:61404000Prestaties wegen en waterlopen

beleidsitem:020000Wegen

actie:2/1/5/3Aanbrengen van wegmarkeringen

voorzien:€ 0,00

beschikbaar:€ 0,00

 

 

Besluit

20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans, Kelly Joris en Ludo van der Velden.
 

Artikel 1

De Netelaarstraat, de Gulkenrodestraat tussen de Netelaarstraat en ’t Serclaesdreef, ’t Serclaesdreef tussen de Gulkenrodestraat en de Hulgenrodestraat, de Stommehoevenstraat tussen de Netelaarstraat en de Pietingbaan, de Pietingbaan tussen de Stommehoevenstraat en de Broederlozestraat (grens met Boechout), de Leliebaan en de Populierenlaan in te richtten als één zone fietsstraat.

De zone fietsstraat begint en eindigt:

          in de Netelaarstraat aan het kruispunt met de Herantalsebaan

          in de Netelaarstraat aan het kruispunt met de Stommehoevenstraat, richting Stommehoevenstraat

          in de Netelaarstraat ter hoogte van huisnummer 12

          in de Gulkenrodestraat aan het T-kruispunt met de ’t Serclaesdreef, voorbij huisnummer 46

          in de ’t Serclaesdreef aan het T-kruispunt, voorbij huisnummer 20

          in de ’t Serclaesdreef aan het kruispunt met de Hulgenrodestraat, ter hoogte van huisnummer 50

          in de Stommehoeventraat aan het kruispunt met de Pietingbaan, richting Netelaarstraat

          in de Pietingbaan aan het kruispunt met de Stommehoevenstraat richting Leliebaan

          in de Leliebaan ter hoogte van huisnummer 24

          in de Populierenlaan aan het kruispunt met de Stommehoevenstraat

          in de Pietingbaan aan het kruispunt met de Broederlozenstraat (aan de grens met Boechout)

Dit wordt gesignaleerd door: verkeersborden ZF111 en ZF113.

 

Artikel 2

Het aanvullend reglement ter kennisgeving voor te leggen aan het departement Mobiliteit en Verkeersveiligheid te Brussel.

 

Artikel 3

De nodige budgetten te zullen voorzien in een volgende budgetherziening.