Feiten en context

Op 22 april 1997 keurde de gemeenteraad het aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer: bebouwde kom goed.

 

Op 17 juli 2007 keurde de gemeenteraad het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Guddegemstraat goed.

 

Juridische gronden

De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

De omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009.

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.

 

Adviezen

Op 2 oktober 2020 adviseerde de afdeling verkeersexpertise van de politiezone Minos positief op het voorstel van aanvullende reglement voor de Guddegemstraat.

 

Op 18 oktober 2020 bevestigde Hugo Bollaert, Kapitein Brandweer Zone Rand, Brandweerpost Wommelgem, dat gelet op de beperkte omrijtijd die zou ontstaan door het afsluiten van de Guddegemstraat enerzijds en het feit dat het openstellen voor louter de hulpdiensten automatisch impliceert dat dit de facto gelijk staat met het openstellen voor alle verkeer, dat de brandweer akkoord gaat met het afsluiten van de Guddegemstraat.

 

Argumentatie

Er wordt voorgesteld het aanvullend reglement van de Guddegemstraat te wijzigen.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

18 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
1 niet gestemd: Ludo van der Velden.
 

Artikel 1

Het aanvullend verkeersreglement voor de Guddegemstraat goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 juli 2007 op te heffen.

 

Artikel 2

Op de Guddegemstraat ter hoogte van de kruispunten met de Ternesselei en Nijverheidsstraat wordt een doodlopende weg aangeduid uitgezonderd voetgangers en fietsers.

Dit wordt gesignaleerd door verkeersbord F45b.

 

Artikel 3

Op de Guddegemstraat voorbij de inrit van de garages van de woningen van de Ternesselei 202-206 in de richting van de Nijverheidsstraat is de toegang verboden in beide richtingen voor iedere bestuurder. De maatregel geldt niet voor fietsers, bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A en speed pedelecs.

Dit wordt gesignaleerd door verkeersbord C3 met onderbord M12.

 

Artikel 4

Op de Guddegemstraat voor de inrit van de garages van de woningen van de Ternesselei 202-206 in de richting van de Ternesselei is de toegang verboden in beide richtingen voor iedere bestuurder. De maatregel geldt niet voor fietsers, bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A en speed pedelecs.

Dit wordt gesignaleerd door verkeersbord C3 met onderbord M12.

 

Artikel 5

Op de Guddegemstraat van begin tot einde langs beide zijden van de weg wordt het parkeren verboden.

Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden E1 met onderborden Xa, Xb en Xd.

 

Artikel 6

Op de Guddegemstraat ter hoogte van het kruispunt met de Nijverheidsstraat moeten bestuurders die de Guddegemstraat verlaten, voorrang verlenen aan de bestuurders van de Nijverheidsstraat.

Dit wordt gesignaleerd door verkeersbord B1 en wegmarkeringen overeenkomstig artikel 76.2 van de wegcode.

 

Artikel 7

Op de Guddegemstraat ter hoogte van het kruispunt met de Nijverheidsstraat moeten voetgangers de oversteekplaats volgen om de rijbaan over te steken.

Dit wordt gesignaleerd door wegmarkeringen overeenkomstig artikel 76.3 van de wegcode.

 

Artikel 8

Het aanvullend reglement ter kennisgeving voor te leggen aan het departement Mobiliteit en Verkeersveiligheid te Brussel.