Classificatie: 8.11

 

Feiten en context

Op 22 juni 2017 vond een gemeenteraadscommissie mobiliteit plaats. Er werden maatregelen besproken om de veiligheid en het comfort van de fietser in Wommelgem te verhogen. Het inrichten van fietsstraten kan hiertoe bijdragen.

 

Op 20 september 2018 keurde de gemeenteraad een aanvullend verkeersreglement goed

inzake fietsstraten. Op volgende locaties werd een fietsstraat ingevoerd:

• Moffenhoeven

• Rooseweg

• Rollebeekstraat (vanaf de kruising met de Schranshoevebaan)

• Van Asschestraat

• Immerseelstraat

 

Op 16 maart 2021 wordt door het college van burgemeester en schepenen voorgesteld aan de gemeenteraad om het aanvullende reglement van 20 september 2018 inzake fietsstraten op te heffen op volgende locaties :

• Moffenhoeven

• Rooseweg

• Rollebeekstraat (vanaf de kruising met de Schranshoevebaan)

• Van Asschestraat

• Immerseelstraat

en om aanvullend reglement voor de Zone Fietstraat centrum goed te keuren op volgende locaties:

• Rollebeekstraat vanaf de Hoevenstraat

• Moffenhoeve

• Rooseweg

• Schranshoevebaan.

De Immerseelstraat valt buiten deze zone en hiervoor dient dus een afzonderlijk aanvullend verkeerreglement te worden opgesteld voor de inrichting van een fietsstraat.

 

Juridische gronden

De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

 

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, onder andere artikel 22 novies.

 

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

 

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

 

Het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

 

De omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009.

 

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

 

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

 

Het tijdelijk reglement betreft enkel gemeentewegen.

 

Adviezen

 

Op 2 maart 2018 verleende politiezone Minos mondeling positief advies voor een permanente inrichting van de fietsstraten mits extra signalisatie.

 

Tijdens de gemeenteraadscommissies mobiliteit van 5 november 2019, 9 maart 2020, 11 mei 2020 en 23 november 2020 werden de snelheidszones en fietsstraten op grondgebied Wommelgem besproken. De commissie geeft positief advies voor het inrichten van een fietsstraat in de:

•Immerseelstraat

•Selsaetenstraat tussen Keerbaan en Verbrandelei/Kasteelstraat

•Rollebeekstraat (volledig)

•Moffenhoeve

•Rooseweg

•Schranshoevebaan

•Netelaarstraat

•Gulkenrodestraat tussen Netelaarstraat en ’t Serclaesdreef

•’t Serclaesdreef tussen Gulkenrodestraat en Hulgenrodestraat

•Stommehoevenstraat tussen Netelaarstraat en Pietingbaan

•Pietingbaan tussen Stommehoevenstraat en grens met Boechout

•Populierenlaan

 

Argumentatie

Er werd een aangepast voorstel met fietsstraten en snelheidszone uitgewerkt door de gemeenteraadscommissie mobiliteit. De vernoemde straten inrichten als fietsstraat, zoals geadviseerd door de gemeenteraadscommissie mobiliteit, zal de veiligheid van alle weggebruikers vergroten.

 

Er wordt voorgesteld het aanvullend verkeersreglement voor de inrichting van de Immerseelstraat als fietsstraat goed te keuren.

 

Financiële weerslag

Exploitatiebudget

omschrijving

bedrag (incl. BTW)

Aankoop verkeersborden

€ 700,00

Deze uitgave is voorzien op:

budget:2021

algemene rekening:61240500Benodigdheden voor wegen en waterlopen

beleidsitem:020000Wegen

actie:2/1/5/1Plaatsen en vervangen van verkeersborden

voorzien:€ 12.120,00

beschikbaar:€ 5.049,72

 

Besluit

Goedkeuring AVR
20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans, Kelly Joris en Ludo van der Velden.
 

Artikel 1

Op de Immerseelstraat van begin tot einde in beide richtingen geldt:

de fietsstraat wordt afgebakend. Het begin en het einde van de fietsstraat wordt aangeduid.

Dit wordt gesignaleerd door:

          verkeersborden F111

          verkeersborden F113

 

Artikel 2

Het aanvullend reglement ter kennisgeving voor te leggen aan het departement Mobiliteit en Verkeersveiligheid te Brussel.