Classificatie: 8.11

 

Feiten en context

Op 20 september 2018 keurde de gemeenteraad een aanvullend verkeersreglement goed

inzake fietsstraten. Op volgende locaties werd een fietsstraat ingevoerd:

• Moffenhoeven

• Rooseweg

• Rollebeekstraat (vanaf de kruising met de Schranshoevebaan)

• Van Asschestraat

• Immerseelstraat

 

Op 28 januari 2021 keurde de gemeenteraad het aanvullende verkeersreglement goed om de Selsaetenstraat tussen de Keerbaan en het kruispunt met de Kasteelstraat/Verbrandelei, de Selsaetentuinwijk, de Diepenbeekstraat en de Heyaardstraat in te richten als één zone fietsstraat.

 

Juridische gronden

De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

 

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

 

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

 

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

 

Het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

 

De omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009.

 

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.

 

Adviezen

Tijdens de gemeenteraadscommissies mobiliteit van 5 november 2019, 9 maart 2020, 11 mei 2020 en 23 november 2020 werden de snelheidszones en fietsstraten op grondgebied Wommelgem besproken. De commissie geeft positief advies voor het inrichten van een fietsstraat in de:

• Immerseelstraat

• Selsaetenstraat tussen Keerbaan en Verbrandelei/Kasteelstraat

• Rollebeekstraat (volledig)

• Moffenhoeve

• Rooseweg

• Schranshoevebaan

• Netelaarstraat

• Gulkenrodestraat tussen Netelaarstraat en ’t Serclaesdreef

• ’t Serclaesdreef tussen Gulkenrodestraat en Hulgenrodestraat

• Stommehoevenstraat tussen Netelaarstraat en Pietingbaan

• Pietingbaan tussen Stommehoevenstraat en grens met Boechout

• Populierenlaan

 

Op 8 maart 2021 adviseerde de dienst Verkeer en Mobiliteit van de politiezone Minos

positief op het voorstel van het aanvullende reglement voor de Rollebeekstraat vanaf de Hoevenstraat, de Moffenhoeve, de Rooseweg en de Schranshoevebaan in te richten als één zone fietsstraat.

 

Argumentatie

Er werd een aangepast voorstel met fietsstraten en snelheidszone uitgewerkt door de gemeenteraadscommissie mobiliteit. De vernoemde straten inrichten als fietsstraat, zoals geadviseerd door de gemeenteraadscommissie mobiliteit, zal de veiligheid van alle weggebruikers vergroten.

 

Op 5 januari 2021 vond er een intern overleg plaats over de uitrol van de snelheidszones en

de fietsstraten, zoals hierboven geadviseerd door gemeenteraadscommissie mobiliteit. Om de zichtbaarheid van het regime zone fietsstraat te benadrukken bij de weggebruikers worden bijkomende markeringen zoals logo's voorzien, en borden met "fietsers op nummer één".

 

Er wordt voorgesteld het aanvullende reglement van 20 september 2018 inzake fietsstraten op volgende locaties :

• Moffenhoeven

• Rooseweg

• Rollebeekstraat (vanaf de kruising met de Schranshoevebaan)

• Van Asschestraat

• Immerseelstraat

op te heffen.

Er zal voor de Immerseelstraat, die buiten deze zone valt, een afzonderlijk aanvullend verkeersreglement worden opgesteld voor de inrichting van een fietsstraat.

 

Er wordt voorgesteld het aanvullend verkeersreglement goed te keuren om de Rollebeekstraat vanaf de Hoevenstraat, de Moffenhoeve, de Rooseweg en de Schranshoevebaan in te richten als één zone fietsstraat.

 

Financiële weerslag

Exploitatiebudget

omschrijving

bedrag ( incl. btw)

aankoop signalisatie

€ 1.500,00

Deze uitgave voor de signalisatie is voorzien op:

          budget: 2021

          algemene rekening: 61240500Benodigdheden voor wegen en waterlopen

          beleidsitem: 020000Wegen

          actie: 2/1/5/1Plaatsen en vervangen van verkeersborden

          voorzien:€ 12.120,00

          beschikbaar: € 6.549,72

 

omschrijving

bedrag ( incl. btw)

wegmarkeringen

€ 1.212,00

Deze uitgave voor de wegmarkeringen is niet voorzien op:

budget: 2021

algemene rekening: 61404000Prestaties wegen en waterlopen

beleidsitem: 020000Wegen

actie: 2/1/5/3Aanbrengen van wegmarkeringen

voorzien:€ 0,00

beschikbaar: € 0,00

 

Besluit

goedkeuring AVR
20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans, Kelly Joris en Ludo van der Velden.
 

Artikel 1

Het aanvullend verkeersreglement inzake fietsstraten goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 september 2018 op te heffen.

 

Artikel 2

De Rollebeekstraat vanaf de Hoevenstraat, de Moffenhoeve, de Rooseweg en de Schranshoevebaan in te richten als één zone fietsstraat.

De zone fietsstraat begint ten eindigt:

• in de Rollebeekstraat aan het kruispunt met de Hoevenstraat

• in de Rollebeekstraat aan het kruispunt met het paadje richting Fortbaan, tegenover huisnummer 38

• in de Rooseweg aan het kruispunt met de Fortbaan

• in de Moffenhoeven aan het kruispunt met de Van Asschestraat

• in de Moffenhoeve aan het kruispunt met het paadje de Langeweg

• in de Schranshoevebaan aan het kruispunt met de Langeweg

• in de Schranshoevebaan aan het kruispunt met het paadje de Langeweg

• in de Schranshoevebaan aan het kruispunt met het paadje richting centrum tegenover huisnummer 35

• in de Schranshoevebaan aan het kruispunt met de Herentalsebaan

Dit wordt gesignaleerd door: verkeersborden ZF111 en ZF113.

 

Artikel 3

Het aanvullend verkeersreglement ter kennisgeving voor te leggen aan het departement Mobiliteit en Verkeersveiligheid te Brussel.

 

Artikel 4

De nodige budgetten te zullen voorzien in een volgende budgetherziening.