Classificatie: 3.918

 

Feiten en context

De gemeenteraad heeft in zitting van 21 december 2017 het subsidiedossier intergemeentelijke samenwerking IVLW Midden goedgekeurd.

De gemeenteraad heeft in zitting van 25 april 2019 de gemeentelijke verordening

conformiteitsattesten in samenwerking met de intergemeentelijke IVLW Midden

goedgekeurd.

Verslagen van de stuurgroep IVLW Midden van 26 november 2018, 15 februari 2019 en 18

mei 2020.

Verslagen van de werkgroep en bijeenkomsten huisvestingsambtenaren in verband met de

verordening conformiteitsattesten van 12 november 2018, 17 december 2018, 8 februari

2019, 20 januari 2020 en 18 juni 2020.

Besluit van 29 september 2020 van het college van burgemeester en schepenen om de onderhavige verordening conformiteitsattesten ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

 

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997.

Besluit van de Decreet van 29 maart 2013 houdende wijziging van diverse decreten wat

betreft de woonkwaliteitsbewaking.

Besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 tot wijziging van het besluit van de

Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor

woningen, wat betreft de procedure en de technische normen.

Decreet van 29 maart 2019 tot wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende

bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, het decreet van 15 juli 1997 houdende de

Vlaamse Wooncode en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013.

Ministerieel besluit van 29 juli 2013 tot vaststelling van de modellen van conformiteitsattesten

voor woningen en kamerwoningen.

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 betreffende de woningkwaliteitsbewaking.

De nieuwe technische verslagen die vanaf 1.01.2021 van toepassing zullen zijn, zijn als

bijlage opgenomen in het Optimalisatiebesluit.

Decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen en optische rookmelders.

 

Argumentatie

Het subsidiedossier betreffende de intergemeentelijke samenwerking IVLW Midden bevat zowel verplichte als aanvullende activiteiten. Eén van de aanvullende activiteiten betreft het invoeren van een verordening conformiteitsattesten, dit is activiteit 2.2. van het subsidiedossier. Door het opmaken van een verordening conformiteitsattesten, tracht het lokaal bestuur eigenaars te stimuleren om hun eigendom te verbeteren op het vlak van woningkwaliteit.

 

Een conformiteitsattest is een document dat wordt uitgereikt door de burgemeester dat stelt dat de huurwoning op het moment van het onderzoek voldoet aan de minimale veiligheids-, gezondheids- en kwaliteitsnormen opgelegd door de Vlaamse Wooncode. Een conformiteitsattest kan enkel afgeleverd worden voor woningen die verhuurd worden of te huur of ter beschikking gesteld worden als hoofdverblijfplaats of met het oog op de huisvesting van één of meer studenten.

 

Door het opmaken van een verordening conformiteitsattesten tracht het lokaal bestuur eigenaars van een huurwoning te stimuleren om hun eigendom te verbeteren op het vlak van woningkwaliteit. In eerste instantie zal de verordening een instrument worden om de verhuurders te stimuleren en te sensibiliseren.

 

De verplichting op conformiteitsattesten wordt ingevoerd voor nieuwe verhuringen (bij een nieuw huurcontract) en gefaseerd op basis van de leeftijd van de woning. De woning mag niet verhuurd of ter beschikking gesteld worden, als ze niet voldoet aan de vereisten en normen, zoals art. 5 van de Vlaamse wooncode.

De conformiteit van de woning wordt vastgesteld door de bevoegde personen, zoals vermeld in art. 3 van het besluit van de Vlaamse regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen.

 

De geldigheidsduur van het conformiteitsattest voor woningen wordt beperkt op basis van het aantal strafpunten op het technisch verslag.

 

Lokaal bestuur Wommelgem heeft momenteel geen gemeentelijk retributiereglement voor het afleveren van conformiteitsattesten.

De gemeenten zonder gemeentelijk retributiereglement leveren de conformiteitsattesten gratis af.

 

Er is een gefaseerde wijziging m.b.t de leeftijd van de huurwoning en de verplichting van een conformiteitsattest, die ingevoerd wordt voor alle nieuwe verhuringen:

          2021: woningen van 50 jaar en ouder (bouwjaar 1971 en vroeger)

          2022-2025: woningen van 40 jaar en ouder

          2026-2028: woningen van 30 jaar en ouder

          2029: woningen van 20 jaar en ouder

Deze wordt opgenomen in de gemeentelijke verordening conformiteitsattesten.

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld deze gewijzigde gemeentelijke verordening

conformiteitsattesten goed te keuren.

 

Financiële weerslag

Geen.

 

Besluit

gemeentelijke verordening conformiteitsattesten
17 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Lode Stevens, Dirk Somers, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans, Kelly Joris en Ludo van der Velden.
2 onthoudingen: Jan Herthogs en Annemie Dierckx.
 

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de verordening conformiteitsattesten goed.

 

Artikel 2

Voor elke woning die verhuurd, te huur of ter beschikking wordt gesteld als hoofdverblijfplaats of met het oog op de huisvesting van een of meer studenten, moet de verhuurder een conformiteitsattest kunnen voorleggen.

 

Artikel 3

Deze verplichting wordt gefaseerd ingevoerd voor alle nieuwe verhuringen en op basis van

de leeftijd van de huurwoning:

          2021: woningen van 50 jaar en ouder (bouwjaar 1971 en vroeger)

          2022-2025: woningen van 40 jaar en ouder

          2026-2028: woningen van 30 jaar en ouder

          2029: woningen van 20 jaar en ouder

 

Artikel 4

De geldigheidsduur van het conformiteitsattest voor woningen en kamers is afhankelijk van

het aantal gebreken in categorie 1 op het technisch verslag:

</= 4 gebreken is 10 jaar

>/= 5 gebreken is 5 jaar

 

Artikel 5

Het conformiteitsattest wordt gratis afgeleverd.

 

Artikel 6

De verordening treedt in werking na de goedkeuring van de gemeenteraad en de goedkeuring van de Vlaamse minister van Wonen.