Classificatie: 8.11

 

Feiten en context

Op 17 mei 1977 keurde de gemeenteraad een aanvullend verkeersreglement goed om in de Pietingbaan stilstaan en parkeerverbod in te voeren ter hoogte van de huisnummers 1 t.e.m. 6.

 

Op 10 januari 1984 keurde de gemeenteraad, na de heraanleg van de Pietingbaan en aanleg van verkeersdrempels, een aanvullend verkeersreglement goed m.b.t. twee oversteekplaatsen voor voetgangers en drie verkeersdrempels.

 

Op 16 december 2020 werd er gemeld dat het inrijden van de Pietingbaan vanuit de Herentalsebaan bemoeilijkt wordt als bestuurders tot aan het verkeerslicht en de dwarsstreep gevormd door driehoeken rijden als ze moeten stoppen voor het rode licht. Of bestuurders staan of rijden over het voetpad ter hoogte van de wegversmalling aan het betreffende kruispunt met de Herentalsebaan.

 

Juridische gronden

De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

 

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

 

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

 

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

 

Het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

 

De omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009.

 

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.

 

Adviezen

Op 15 januari 2021 adviseerde de dienst Verkeer en Mobiliteit van de politiezone Minos tijdens een intern overleg en per mail positief op het voorstel om een stopbord B5 met stopstreep in te stellen in de Pietingbaan aan het kruispunt met de Herentalsebaan.

 

Argumentatie

Op 12 januari 2021 werd tijdens een intern overleg over verkeer en mobiliteit samen met politie de situatie aan het kruispunt Pietingbaan met Herentalsebaan besproken. Er werd voorgesteld een plan uit te werken om bestuurders die voor het rode licht moeten stoppen, te laten wachten vóór de wegversmalling ter hoogte van het kruispunt.

 

Er wordt voorgesteld het aanvullend reglement voor de Pietingbaan te wijzigen en goed te keuren.

 

Financiële weerslag

Exploitatiebudget

omschrijving

bedrag ( incl. btw)

aankoop signalisatie

€ 100,00

Deze uitgave is voorzien op:

        budget:   2022

        algemene rekening:  61035010 - Benodigdheden voor wegen en waterlopen

        beleidsitem:   020000 - Wegen

        actie:    2/1/5/1 - Onderhouden en vervangen van verkeersborden

        voorzien:  € 12 245,00

        beschikbaar:   € 7 914,58

 

Besluit

Aanvullend verkeersreglement: Pietingbaan - Goedkeuring
17 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Alex Helsen, Lise Poelemans, Jan Herthogs, Dirk Somers, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Vera Govaerts, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans, Ludo van der Velden, Eva Pierets, Koen Roskams en Kelly Joris.
 

Artikel 1

Het aanvullend verkeersreglement voor de Pietingbaan goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 mei 1977 en op 10 januari 1984 op te heffen.

 

Artikel 2

Op de Pietingbaan ter hoogte van het kruispunt met de Herentalsebaan (N116) geldt:

de bestuurders moeten de lichten van de driekleurige verkeerslichten opvolgen;

de plaats waar de bestuurders moeten stoppen en voorrang verlenen ingevolge het verkeersbord B5 wordt aangeduid ter hoogte van huisnummer 9.

 

Dit wordt gesignaleerd door:

        driekleurige verkeerslichten overeenkomstig art.61 van de wegcode

        verkeersbord B5

        wegmarkeringen in de vorm van een stopstreep gevormd door een witte doorlopende streep, haaks op de rand van de rijbaan, overeenkomstig art.76.1 van de wegcode.

 

Artikel 3

Op het kruispunt van de Pietingbaan met de Herentalsebaan geldt:
de voetgangers moeten de lichten van de tweekleurige voetgangerslichten opvolgen.
 

Dit wordt gesignaleerd door:

        tweekleurige verkeerslichten overeenkomstig art.63.1 van de wegcode.

 

Artikel 4

Op de Pietingbaan ter hoogte van het kruispunt met de Herentalsebaan geldt:
voetgangers moeten de oversteekplaats volgen om de rijbaan over te steken.
 

Dit wordt gesignaleerd door:

        wegmarkeringen in de vorm van witte banden evenwijdig met de as van de rijbaan, overeenkomstig art.76.3 van de wegcode.
 

Artikel 5

Op de Pietingbaan ter hoogte van het kruispunt met de Stommehoevenstraat geldt:
voetgangers moeten de oversteekplaats volgen om de rijbaan over te steken.
 

Dit wordt gesignaleerd door:

        wegmarkeringen in de vorm van witte banden evenwijdig met de as van de rijbaan, overeenkomstig art.76.3 van de wegcode.

 

Artikel 6

Op de Pietingbaan ter hoogte van de panden met huisnummers 15, 31 en 43 geldt:
de bestuurders moeten de verkeersdrempel dubbel voorzichtig en met matige snelheid naderen, zodat zij erover rijden met een snelheid die niet meer bedraagt dan 30 km per uur.
 

Dit wordt gesignaleerd door:

        een drempel en verkeersbord F87.
 

Artikel 7

Het aanvullend reglement ter kennisgeving voor te leggen aan het departement Mobiliteit en Verkeersveiligheid te Brussel.