Classificatie: 3.918

 

Feiten en context

Op 27 juni 2019 keurde de gemeenteraad het subsidiedossier intergemeentelijke samenwerking IVLW Midden goed.

 

Op 25 april 2019 keurde de gemeenteraad de gemeentelijke verordening conformiteitsattesten goed.

 

Op 22 oktober 2020 keurde de gemeenteraad de gemeentelijke verordening conformiteitsattesten goed.

 

Verslagen van de stuurgroep IVLW Midden van 26 november 2018, 15 februari 2019 en 18 mei 2020.

 

Verslagen van de werkgroep en bijeenkomsten huisvestingsambtenaren in verband met de verordening conformiteitsattesten van 12 november 2018, 17 december 2018, 8 februari 2019, 20 januari 2020 en 18 juni 2020.

 

Op 24 augustus 2021 besliste het college van burgemeester en schepenen om de

onderhavige verordening conformiteitsattesten ter goedkeuring voor te leggen aan de

gemeenteraad.

 

Juridische gronden

Gemeentedecreet van 15 juli 2005.

 

Besluit van de Vlaamse Regering tot codificatie van de decreten betreffende het Vlaams Woonbeleid van 17 juli 2020.

 

De Vlaamse Codex wonen van 2021 (inzonderheid boek 3 en artikel 3.2)

 

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

Ministerieel besluit van 17 februari 2020: Goedkeuring IVLW Midden.

 

Ministerieel besluit van 17 februari 2021 : De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wommelgem van 22 oktober 2020 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt voorwaardelijk goedgekeurd.

 

Argumentatie

Het subsidiedossier betreffende de intergemeentelijke samenwerking IVLW Midden bevat zowel verplichte als aanvullende activiteiten. Twee van de aanvullende activiteiten betreft het invoeren van een verordening conformiteitsattesten, dit is activiteit 2.2 en 2.3. : de gemeente

stelt krachtens art. 6, eerste lid, 1°, van de Vlaamse Codex Wonen een verordening vast waarbij het conformiteitsattest verplicht wordt gesteld in bepaalde situaties (bv. gemeentelijk premiebeleid) en past de verordening toe.

 

De verplichting op conformiteitsattesten wordt ingevoerd voor nieuwe verhuringen (bij een nieuw huurcontract) en gefaseerd op basis van de leeftijd van de woning.

 

De woning mag niet verhuurd of te huur of ter beschikking gesteld worden, als ze niet voldoet aan de vereisten en normen, zoals artikel 3.1 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

De conformiteit van een woning wordt vastgesteld door de bevoegde personen, zoals vermeld in artikel 3.4 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

De woningen van het OCMW, SVK en SHM moeten aan de conformiteit voldoen, zoals vooropgesteld in de verordening.

 

De geldigheidsduur van het conformiteitsattest voor woningen en kamers wordt beperkt op basis van het aantal gebreken in categorie 1 op het technisch verslag.

 

Lokaal bestuur Wommelgem heeft momenteel geen gemeentelijk retributiereglement voor het afleveren van conformiteitsattesten.

 

De gemeenten zonder gemeentelijk retributiereglement leveren de conformiteitsattesten gratis af.

 

Er wordt voorgesteld het besluit aan te passen volgens het Ministerieel besluit van 17 februari 2021 : formulering van de gefaseerde invoering in artikel 3 wordt aangepast zodat duidelijk blijkt wanneer een bepaalde fasering precies van start gaat en wat bijgevolg de duurtijd van die fasering is.

 

Financiële weerslag

Geen.

 

Besluit

conformiteitsattesten - Goedkeuring
15 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Jan Herthogs, Dirk Somers, Jef Vervaele-Breugelmans, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Yve Staes, Hilde Berckmans, Ludo van der Velden, Eva Pierets en Kelly Joris.
 

Artikel 1

De verordening conformiteitsattesten goed te keuren.

 

Artikel 2

De gemeentelijke verordeningen conformiteitsattesten goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 april 2019 en 22 oktober 2020 op te heffen.

 

Artikel 3

Elke eigenaar en verhuurder die een woning verhuurt of te huur of ter beschikking stelt als hoofdverblijfplaats of met het oog op de huisvesting van een of meer studenten, moet voor  elke woning een geldig conformiteitsattest kunnen voorleggen.

 

Artikel 4

Deze verplichting gefaseerd in te voeren voor alle nieuwe verhuringen en op basis van de leeftijd van de huurwoning:

•vanaf 1.01.2021: woningen van 50 jaar en ouder (bouwjaar 1971 en vroeger)

•vanaf 1.01.2022: woningen van 40 jaar en ouder

•vanaf 1.01.2026: woningen van 30 jaar en ouder

•vanaf 1.01.2029: woningen van 20 jaar en ouder

 

Artikel 5

De geldigheidsduur van het conformiteitsattest voor woningen en kamers is afhankelijk van het aantal gebreken in categorie 1 op het technisch verslag:

</= 4 gebreken is 10 jaar

>/= 5 gebreken is 5 jaar

 

Artikel 6

Het conformiteitsattest wordt gratis afgeleverd.

 

Artikel 7

De verordening in werking te laten treden na de goedkeuring van de gemeenteraad en de goedkeuring van de Vlaamse minister van Wonen.