Classificatie: 8.11

 

Feiten en context

Op 4 augustus 2021 meldde het wijkteam van politiezone Minos parkeerproblemen aan het bedrijventerrein ter hoogte van Sint-Jansveld. Op 2 september 2021 werd dit besproken op een intern overleg met politie. Vrachtwagens en opleggers parkeren in de straat waardoor de doorgang in de straat en het in- en uitrijden bemoeilijkt wordt bij de firma's die daar gevestigd zijn.

 

Op 19 oktober 2021 werd het aantal meldingen en de mogelijke oplossingen besproken op een intern overleg met politie. Op 17 november 2021 bevestigde politie van meerdere firma's meldingen te ontvangen over vrachtwagens en opleggers die de doorgang beperken, zowel in Sint-Jansveld als in Krijtersveld.

 

In de periode van december 2021 tot en met februari 2022 kregen we via Bewora en ook rechtstreeks van de firma's zelf, verschillende meldingen over vrachtwagens en opleggers die vaak langdurig geparkeerd staan in Krijtersveld. Ze belemmeren het zicht en bemoeilijken het in- en uitrijden van de opritten van de firma's.

 

Op 3 maart 2022 werden de meldingen m.b.t. de parkeerproblemen aan het bedrijventerrein finaal op een intern overleg besproken: de meeste meldingen berichten over moeilijkheden in Krijtersveld (via Bewora of de firma's zelf). Er werd voorgesteld om te bekijken of er een beperkt parkeerverbod kan ingevoerd worden.

 

Op 12 mei 2022 werd de volgende bordencombinatie voorgesteld op een intern overleg met politie: E1 verboden parkeren, aangevuld met een onderbord type VIIa "maandag tot vrijdag 8-18 uur" en type VII "+3,5 ton".

 

Juridische gronden

De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

 

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

 

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

 

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

 

Het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

 

De omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009.

 

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.

 

Adviezen

Op 12 mei 2022 adviseerde de dienst Verkeer en Mobiliteit van de politiezone Minos tijdens een intern overleg positief op het voorstel van het aanvullende reglement voor het Krijtersveld om parkeerverbod in te stellen op weekdagen van maandag tot en met vrijdag van 8 uur tot 18 uur voor voertuigen +3,5 ton.

 

Argumentatie

Er wordt voorgesteld het aanvullend verkeersreglement voor het Krijtersveld goed te keuren.

 

Financiële weerslag

Exploitatiebudget

omschrijving

bedrag ( incl. btw)

aankoop signalisatie

€ 1 800,00

Deze uitgave is voorzien op:

        budget:   2022

        algemene rekening:  61035010 - Benodigdheden voor wegen en waterlopen

        beleidsitem:   020000 - Wegen

        actie:    2/1/5/1 - Onderhouden en vervangen van verkeersborden

        voorzien:  € 12 245,00

        beschikbaar:   € 9 714,58

 

Besluit

Aanvullend verkeersreglement: Krijtersveld - Goedkeuring
17 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Alex Helsen, Lise Poelemans, Jan Herthogs, Dirk Somers, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Vera Govaerts, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans, Ludo van der Velden, Eva Pierets, Koen Roskams en Kelly Joris.
 

Artikel 1

Op het Krijtersveld langs beide zijden van de weg geldt:
het parkeren is verboden;

het verbod geldt van maandag tot en met vrijdag van 8 uur tot 18 uur;
het verbod geldt voor volgende categorie van voertuigen: +3,5 ton;
het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid;
het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid.

 

Dit wordt gesignaleerd door:

        verkeersborden E1

        de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIIa en VII

        de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xa, Xb, Xd.

 

Artikel 2

Op het Krijtersveld ter hoogte van het kruispunt met de Koralenhoeve wordt een doodlopende weg aangeduid.

 

Dit wordt gesignaleerd door:

        verkeersbord F45.

 

Artikel 3

Het aanvullend reglement ter kennisgeving voor te leggen aan het departement Mobiliteit en Verkeersveiligheid te Brussel.