Feiten en context

Positief advies van het MAT op 11 juni 2020.

 

Goedkeuring van de jaarrekening 2019, deel OCMW, door het vast bureau op 11 juni 2020.

 

Juridische gronden

Artikelen 260 tot en met 262 van het decreet lokaal bestuur

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (en latere wijzigingen).

 

Argumentatie

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de jaarrekening van 2019 vast.

 

Financiële weerslag

OCMW

Exploitatiesaldo 2019: -946.762 euro

Investeringssaldo 2019: -124.887 euro

Financieringssaldo 2019: 0 euro

 

Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar: 582.865 euro

Beschikbaar budgettair resultaat: -488.783 euro

 

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 2019: -946.762 euro

 

GEMEENTE

Exploitatiesaldo 2019: 4.239.574 euro

Investeringssaldo 2019: -4.768.091 euro

Financieringssaldo 2019: -84.177 euro

 

Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar: 8.041.420 euro

Beschikbaar budgettair resultaat: 7.428.726 euro

 

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 2019: 4.224.068 euro

 

GECONSOLIDEERD

Exploitatiesaldo 2019: 3.292.813 euro

Investeringssaldo 2019: -4.892.978 euro

Financieringssaldo 2019: -84.177 euro

 

Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar: 8.624.285 euro

Beschikbaar budgettair resultaat: 6.939.943 euro

 

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 2019: 3.284.084 euro

 

Besluit

17 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Lise Poelemans, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
1 onthouding: Bart Van Scharen.
 

Enig artikel

De jaarrekening 2019, deel OCMW, goed te keuren.