Feiten en context

De financiële toestand van de gemeente.

De herlocatie van Caloroso, goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 1 september 2020.

 

Juridische gronden

Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40, §3 en 41, 14° en artikel 177

Gemeenteraadsbesluit van 19 december 2019 "Retributiereglement voor het gebruik van de gemeentelijke feestzaal op het recreatiedomein Fort 2, de polyvalente zaal van de bibliotheek en de Sint-Janskapel"

 

Argumentatie

Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de inwoners en verenigingen die gevestigd zijn in Wommelgem en deze welke gevestigd zijn buiten de gemeente, vermits inwoners reeds via de aanvullende personenbelasting bijdragen aan het onderhoud en de instandhouding van de infrastructuur van de polyvalente zaal en de Sint-Janskapel.

 

Vanaf september 2020 is ook de polyvalente zaal van de gemeentelijke basisschool Het Oogappeltje beschikbaar voor verhuring aan Wommelgemse verenigingen.

 

Het is daarom noodzakelijk het retributiereglement aan te passen.

 

Financiële weerslag

De retributies zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

 

Exploitatiebudget

omschrijving

raming bedrag

Zaalverhuur

 

Feestzaal Fort II

€ 2.750,00

Sint-Janskapel

€ 900,00

Polyvalente zaal bibliotheek

€ 50,00

Polyvalente zaal GBS Het Oogappeltje

€ 570,00

 

€ 3.700,00

Deze ontvangsten zullen ingeboekt worden op:

budget:2020-2025

algemene rekening:70111000Verhuringen van onroerende goederen aan                                                                                     ondernemingen en gezinnen

beleidsitem:072021Infrastructuur - Recreatiedomein Fort II

072022Infrastructuur - Sint-Janskapel

070321Infrastructuur - Openbare bibliotheek

086921Infrastructuur - GBS Het Oogappeltje

actie:5/1/1/11Opvolgen van allerlei inkomsten uit verhuur van het                                                                                     patrimonium van het lokaal bestuur

 

Besluit

Retributiereglement - wijziging
12 stemmen voor: Ann Theys, Alex Helsen, Lise Poelemans, Lode Stevens, Dirk Somers, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Eric Willems, Peter Wouters, Rudy Roodhooft, Frank Gys en Kelly Joris.
2 stemmen tegen: Yve Staes en Ludo van der Velden.
5 onthoudingen: Bert Peeters, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Annemie Dierckx en Jef Vervaele-Breugelmans.
 

Enig artikel

Het "Retributiereglement voor het gebruik van de gemeentelijke feestzaal op het recreatiedomein Fort 2, de polyvalente zaal van de bibliotheek en de Sint-Janskapel" zoals goedgekeurd in zitting van 19 december 2019, op te heffen.

Het nieuwe aangepaste reglement in werking te laten treden vanaf 5 oktober 2020.

 

Het aangepaste reglement luidt als volgt:

 

Artikel 1

Er wordt met ingang van 5 oktober 2020 voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een retributie geheven op het gebruik van de gemeentelijke feestzaal, de polyvalente zaal van de bibliotheek, de Sint-Janskapel en de polyvalente zaal van GBS Het Oogappeltje.

 

Artikel 2

De aangerekende prijzen omvatten:

•Eigenlijke huur

•Gebruik elektriciteit en verwarming indien aanwezig

•Gebruik meubilair alsook schoonmaakmateriaal indien aanwezig

 

Artikel 3

Voor het gebruik van de feestzaal op het recreatiedomein Fort II:

Periode

 

Prijs inclusief eigen schoonmaak*

Supplement schoonmaak

Weekdag een dinsdag, woensdag of donderdag vanaf 10.00 uur ’s ochtends tot volgende dag 10.00 uur

€ 60,00

€ 180,00

 

Weekend van vrijdag 10.00 uur tot maandag 10.00 uur

€ 100,00

€ 180,00

Ganse week van maandag 10.00 uur tot maandag 10.00 uur

€ 160,00

 

€ 180,00

 

Voor het gebruik van de Sint-Janskapel voor huwelijksinzegeningen, doopvieringen of andere vieringen:

Wie

Prijs inclusief eigen schoonmaak*

Supplement schoonmaak

Inwoners of vereniging van Wommelgem

€ 75,00 / viering

€ 50,00

 

Inwoners of vereniging niet van Wommelgem

€ 150,00 / viering

€ 50,00

Eigen schoonmaak* = de zaal volledig gekeerd alsook geschuurd, sanitair schoongemaakt, alle afval verwijderd / vuilbakken geledigd, materiaal terug op voorbestemde plaats.

Indien er niet correct schoon gemaakt wordt, zal het supplement schoonmaak aangerekend worden.

 

Voor het gebruik van de polyvalente zaal in de bibliotheek:

Wie

Prijs per dagdeel*

Wommelgemse vereniging

€ 10,00

Vereniging buiten Wommelgem

€ 50,00

Een dagdeel* is steeds een blok van 5 opeenvolgende uren.

 

Voor het gebruik van de polyvalente zaal in GBS Het Oogappeltje:

Wie

Prijs per dagdeel*

Wommelgemse vereniging

€ 15,00

 

Een dagdeel* is steeds een blok van 5 opeenvolgende uren.

 

Artikel 4

De modaliteiten en voorwaarden van een aanvraag worden opgenomen in het gebruiksreglement verhuur van gemeentelijke feestzaal Fort II, de polyvalente zaal in de bibliotheek, de Sint-Janskapel en de polyvalente zaal van GBS Het Oogappeltje.

 

Artikel 5

De retributie is verschuldigd door de aanvrager of gebruiker en dient betaald te zijn voordat de sleutels overhandigd worden.

 

Artikel 6

De huurders / gebruikers van de feestzaal of Sint-Janskapel zullen steeds verantwoordelijk zijn voor alle schade die aan de locatie, de inhoud en het sanitair zou toegebracht worden uit hoofde van de terbeschikkingstelling ervan, zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde.

 

De schade wordt vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen. De herstellingskosten of indien nodig de vervangingskosten zullen verrekend worden aan de huurder / gebruiker.

 

Herstellingskosten voortkomend uit het veelvuldig gebruik en sleet van het materiaal zijn ten laste van het gemeentebestuur.

 

Artikel 7

De invordering van de retributie gebeurt door middel van een factuur, opgemaakt door de gemeente bij de aanvraag.

 

Artikel 8

Bij niet betaling van een openstaande retributie of schadevergoeding op de vervaldag van de aanmaning, wordt aan de betrokkenen automatisch de toegang tot de accommodatie ontzegd.

 

Artikel 9

Bij gebrek aan betaling in der minne, zal de retributie burgerrechtelijk ingevorderd worden voor wat betreft het betwiste gedeelte. De invordering van het niet-betwiste gedeelte zal door middel van een dwangbevel, voorzien in artikel 177 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, geschieden.