Classificatie: 2.42

 

Feiten en context

Omwille van haar financiële toestand is de gemeente genoodzaakt om belastingen en retributies te heffen.

 

Op 19 december 2019 keurde de gemeenteraad het belastingreglement op de kamers en/of plaatsen dienstig als rendez-voushuizen goed.

 

In het huidige belastingreglement laat de formulering van de periode waarbinnen de belastingplichtige het aangifteformulier terug dient te bezorgen aan de gemeente, ruimte voor interpretatie.

 

Daarenboven is het wenselijk de kanalen om aangifte of bezwaar in te dienen expliciet in het belastingreglement te vermelden.

 

Juridische gronden

De Grondwet.

Het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen.

Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

 

De gemeente stelt de gemeentelijke reglementen vast. Met behoud van toepassing van de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente.

 

Argumentatie

Er wordt voorgesteld om de uiterste indieningsdatum te bepalen op 1 september van het aanslagjaar.

 

De twee kanalen om een aangifte of een bezwaar in te dienen, worden in het aangepaste belastingreglement expliciet vermeld.

 

Financiële weerslag

De belastingen zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids-en beheerscyclus van de lokale besturen.

 

Exploitatiebudget

Omschrijving

Jaarbedrag

Belasting op de rendez-voushuizen

€ 40.000,00

 

De ontvangst zal ingeboekt worden op:

budget:  2023-2025

algemene rekening: 73420200 Belasting op rendez-voushuizen

beleidsitem:  002000  Fiscale aangelegenheden

actie:   5/1/1/1  Innen/betalen van belastingen en retributies

 

Besluit

Financiën: Belasting op de kamers en/of plaatsen, dienstig als rendez-voushuizen - Goedkeuring
15 stemmen voor: Ann Theys, Ludo Neyens, Lise Poelemans, Bert Peeters, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Ann Gillis, Jonas Celis, Eric Willems, Rudy Roodhooft, Eva Pierets, Koen Roskams, Kelly Joris en Frank Gys.
3 onthoudingen: Lindsey Kees, Yve Staes en Ludo van der Velden.
 

Artikel 1

Het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2019 met betrekking tot de belasting op de kamers en/of plaatsen dienstig als rendez-voushuizen wordt met ingang van 1 april 2023 opgeheven.

 

Artikel 2

Dit belastingreglement treedt in voege vanaf 1 april 2023, waardoor er voor de aanslagjaren 2023 tot en met 2025 een gemeentebelasting wordt gevestigd op de kamers en/of plaatsen dienstig als rendez-voushuizen.

 

Artikel 3

Rendez-voushuis: één of meerdere kamers en / of plaatsen die al dan niet tegen vergoeding, ter beschikking wordt of worden gesteld voor een intieme ontmoeting tussen personen zonder dat het de bedoeling is om er, zoals in een erkend toeristisch logies of gelijkaardige instelling, te overnachten.

 

Artikel 4

Het bedrag van de belasting bedraagt € 2.000,00 per kamer of, indien er geen kamer(s) is (zijn), per plaats.

 

De belasting is ondeelbaar. Zij is verschuldigd voor het ganse jaar, ongeacht de datum van

ingebruikstelling of stopzetting van het rendez-voushuis of de overname.

 

Bij overname of aankoop in de loop van een bepaald aanslagjaar, is de belasting in haar geheel opnieuw verschuldigd door de nieuwe exploitant of eigenaar.

 

Artikel 5

De belasting is verschuldigd door de exploitant van de kamer en / of plaats.

 

Indien de identiteit van de exploitant niet kan worden vastgesteld, worden achtereenvolgens de huurder, de onderhuurder en de eigenaar van het rendez-voushuis als exploitant beschouwd.

 

De eigenaar is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting die lastens de exploitant, huurder of onderhuurder waarvan hiervoor sprake, werd ingekohierd.

De hoofdelijke aansprakelijkheid van de eigenaar zal evenwel worden opgeschort indien de volgende vier voorwaarden gezamenlijk vervuld zijn:

 

1. Het pand of de lokaliteit heeft enkel uiterlijke kenmerken van een woongelegenheid.

2. Het huurcontract laat enkel het normaal gebruik als woongelegenheid toe.

3. De eigenaar heeft, binnen de twee maanden na de kennisgeving van een vastgestelde andere aanwending van de beschouwde lokaliteit, een procedure gestart tot verbreking van het huurcontract.

Als kennisgeving van een andere aanwending geldt de aangetekende melding, door het

gemeentebestuur aan de eigenaar, waaruit de vaststelling blijkt dat ter plaatse een rendez-voushuis in uitbating werd geconstateerd.

Als de procedure tot verbreking van het huurcontract wordt stopgezet of ingetrokken, wordt de eigenaar opnieuw aansprakelijk voor de betaling van de belasting. Dit is eveneens het geval indien de eigenaar binnen de hiervoor bepaalde termijn, heeft verzuimd aan het gemeentebestuur de nodige en juiste gegevens te bezorgen dienstig voor het vestigen van de aanslag jegens de huurder.

4. De eigenaar was vóór kennisgeving van het gemeentebestuur nog niet op de hoogte van de oneigenlijke aanwending van de beschouwde lokaliteit.

 

Artikel 6

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen.

 

De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.

 

Artikel 7

Rendez-voushuizen actief op 1 januari van het aanslagjaar

De belastingplichtige ontvangt van de gemeente een aangifteformulier dat door hem behoorlijk ingevuld en ondertekend moet worden teruggestuurd, uiterlijk op 1 september van het aanslagjaar.

 

De belastingplichtige, die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden, uiterlijk op 1 september van het aanslagjaar, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.

 

Rendez-voushuizen actief na 1 januari van het aanslagjaar

De belastingplichtige is gehouden, uiterlijk binnen de maand na de start van de exploitatie, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.

 

De aangifte kan via één van volgende kanalen worden ingediend:

- e-mail: belastingen@wommelgem.be

- post: College van burgemeester en schepenen, Kaakstraat 2 – 2160 Wommelgem

 

Als aangiftedatum geldt de postdatum of de ontvangstdatum van de e-mail. Valt de uiterste indieningsdatum op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de vervaldag verplaatst naar de eerstvolgende werkdag.

 

Een belastingplichtige die niet spontaan een aangifteformulier gekregen heeft, kan dit op eenvoudig verzoek bekomen bij het gemeentebestuur.

 

De belastingplichtige die zijn exploitatie van een rendez-voushuis stopzet of overdraagt, dient dit te melden aan de administratie uiterlijk binnen een maand na het stopzetten of overdragen van de activiteiten. In desbetreffend geval moet hij tevens de gegevens van de overnemer (ondernemingsnummer, benaming en adresgegevens) meedelen aan de gemeente.

 

Artikel 8

Bij gebrek aan aangifte op de gestelde datum, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, kan de belasting ambtshalve worden ingekohierd conform de procedure voorzien in artikel 7 van het decreet van 30 mei 2008.

 

De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 100% van de ontdoken belasting. De belastingverhoging wordt gelijktijdig en samen met de ambtshalve belasting ingekohierd.

 

Artikel 9

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen deze belasting een bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen dat handelt als administratieve overheid.

 

Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend, binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

 

Het bezwaarschrift, samen met alle dienstige stukken, kan via één van volgende kanalen worden ingediend:

- e-mail: belastingen@wommelgem.be

- post: College van burgemeester en schepenen, Kaakstraat 2 – 2160 Wommelgem

 

Artikel 10

De bevoegde gemeentebeambten zijn gemachtigd om elk bedrog of elke overtreding in verband met deze verordening vast te stellen. De belastingplichtigen zijn ertoe gehouden deze vaststellingen te laten uitvoeren en eventueel te vergemakkelijken.