Feiten en context

Door de financiële toestand is de gemeente genoodzaakt om retributies en belastingen te heffen.

 

Er kunnen op de dienst omgeving verschillende meldingen, vergunningen, attesten en diensten aangevraagd worden in het kader van omgevingsvergunningen.

 

Een aantal van deze diensten zijn tijdrovend of vragen zeer specifieke inspanningen. Ook kunnen de bijkomende kosten voor de verzending van aangetekende brieven in grotere dossiers hoog oplopen.

 

Het is daarom ook aangewezen om aan de aanvrager een billijke vergoeding voor de geleverde prestaties of diensten te vragen.

 

Daarenboven was het noodzakelijk om het huidige belastingreglement op het aanvragen van omgevingsvergunningen van 17 december 2020 grondig te evalueren en daar waar nodig, aan te passen.

 

Juridische gronden

Het Koninklijk Besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen.

Het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid – afgekort

het DABM.

Bijlage 1 bij het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale

bepalingen inzake milieuhygiëne van 1 juni 1995 (Vlarem 2).

Het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 houdende het algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen.

De Vlaamse Codex Ruimtelijk Ordening van 15 mei 2009 – afgekort de VCRO.

Het Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen.

Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

 

Argumentatie

Aangezien de voorgestelde tarieven steeds een billijke vergoeding zijn voor de geleverde prestaties of diensten, wordt voorgesteld het huidige belastingreglement om te vormen tot een retributiereglement.

 

Daarenboven werd vastgesteld dat voor bepaalde zaken nog geen tarief werd bepaald. Het betreft onder andere planologische attesten, overdrachtsmeldingen van vergunningen voor IIOA, vergunningsaanvragen voor springstoffen en ioniserende stralingen en het omzetten van analoge naar digitale aanvragen.

 

Ook werd geconstateerd dat voor bepaalde zaken het aangerekende tarief onvoldoende was om de kosten van de geleverde prestaties en diensten te dekken. Dit was het geval bij openbare onderzoeken waarbij veel aangetekende zendingen moesten verstuurd worden en bij aanvragen of bijstellingen van omgevingsvergunningen voor het verkavelen, al dan niet met wegenis.

 

Tenslotte werd geopperd om de tarievenstructuur te hertekenen en te verduidelijken door de verschillende tarieven op te delen in twee groepen, namelijk vaste basisbedragen en bijkomende bedragen.

 

Financiële weerslag

Exploitatiebudget

omschrijving

raming jaarbedrag

Aanvragen van omgevingsvergunningen

€ 20.000,00

 

Deze ontvangst zal ingeboekt worden op:

budget:  2022-2025

algemene rekening: 70210000 Rechtstreekse prestaties

beleidsitem:  060000  Ruimtelijke planning

actie:   1/3/1/6  Afleveren van omgevingsvergunningen

 

Besluit

Retributie op omgevingsvergunningen: Goedkeuring
20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans, Ludo van der Velden, Eva Pierets, Koen Roskams en Kelly Joris.
 

Artikel 1

Het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2020 met betrekking tot de belasting op het aanvragen van omgevingsvergunningen wordt met ingang van 1 januari 2022 opgeheven.

 

Artikel 2

Er wordt voor de aanslagjaren 2022 tot en met 2025 een retributie gevestigd op het aanvragen van omgevingsvergunningen.

 

Artikel 3

De retributie is verschuldigd door de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die de aanvraag of de melding indient of die de exploitatie uitbaat.

 

Artikel 4

Voor de meldingen en vergunningsaanvragen bij de gemeente wordt de retributie als volgt vastgesteld:

 

Basisbedragen:

 

 Melding

    50,00

 Aanvraag stedenbouwkundig attest

    50,00

 Aanvraag planologisch attest

 € 150,00

 Vereenvoudigde omgevingsaanvraag

 € 100,00

 Gewone omgevingsaanvraag

 € 150,00

 Aanvraag of bijstelling omgevingsaanvraag voor het  verkavelen

 € 100,00 per lot of

 € 500,00 + 100 € per lot (met wegenis)

 Aanvraag tot bijstelling of afwijking   milieuvoorwaarden en/of stedenbouwkundige voorwaarden

 € 250,00

 Omzetting milieuvergunning naar een permanente

 omgevingsvergunning

 € 500,00

 Melding overdracht van de vergunning voor IIOA

 € 100,00

 Aanvraag vergunning springstoffen

 € 150,00

 Aanvraag vergunning ioniserende stralingen

 € 150,00

 

Bijkomende bedragen

 

Kost openbaar onderzoek: aangetekende zending

 € 8,00 per brief

Kost bij evaluatie MER, OVR of MOBER

€ 500,00

Kost bij projectvergadering

€ 250,00

Kost bij informatievergadering

€ 150,00

Kost bij publicatie in dag- of weekblad

€ 500,00

Omzetten analoge aanvraag naar digitale aanvraag

€ 100,00

 

Artikel 5

De retributie zal gefactureerd worden op het ogenblik van het volledig en ontvankelijk verklaren van het aanvraagdossier en telkens wanneer dit vereist is tijdens het verloop van de procedure.

 

Artikel 6

Zijn van de retributie vrijgesteld:

alle aanvragen van overheden of van bedrijven, organisaties en instellingen, opgericht door een overheid.

 

Artikel 7

Indien het aanvragen van omgevingsvergunningen voor vergunningsplichtige projecten betreft, die slechts gedeeltelijk op het grondgebied van de gemeente gelegen zijn, wordt de retributie vastgesteld in verhouding tot de oppervlakte van het gedeelte van het project op grondgebied van de gemeente tot de oppervlakte van het project. Hierbij wordt uitgegaan van de oppervlakte van de kadastrale percelen.

 

Artikel 8

Artikel 177 van het Decreet Lokaal Bestuur voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen.