Classificatie: 7.9

 

Feiten en context

Vanuit de cultuurraad kwam de vraag om tweejaarlijks een cultuurprijs uit te reiken als erkenning van een geleverde prestatie door een persoon, een vereniging of instelling die een meerwaarde betekent voor het culturele leven in Wommelgem. 

 

Om een objectieve basis te hebben voor het bepalen van de winnaar van deze prijs is het aangewezen een reglement op te maken waarin de voorwaarden opgenomen staan.

 

De prijs krijgt de benaming van Cultuurpluim en zal om de twee jaar uitgereikt worden gedurende een plechtig evenement.

 

Juridische gronden

Art. 56 van het decreet lokaal bestuur van 17 december 2017 en latere wijzigingen.

 

Adviezen

Positief advies van de cultuurraad op 31 mei 2022.

 

Financiële weerslag

geen

 

Besluit

Cultuur: Reglement Cultuurprijs Wommelgem - Goedkeuring
17 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Alex Helsen, Lise Poelemans, Jan Herthogs, Dirk Somers, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Vera Govaerts, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans, Ludo van der Velden, Eva Pierets, Koen Roskams en Kelly Joris.
 

Het reglement 'Cultuurpluim van Wommelgem' als volgt goed te keuren:

 

Artikel 1

De cultuurraad reikt om de 2 jaar een 'Cultuurpluim' uit. Dit is een officiële erkenning van een geleverde prestatie door een persoon, een vereniging of instelling die een meerwaarde biedt aan het culturele leven in Wommelgem of een opmerkelijke culturele prestatie geleverd heeft.

 

 Algemeenheden:

- De 'Cultuurpluim' wordt uitgereikt om personen, verenigingen of instellingen te danken voor hun verdiensten bij de ontplooiing van het culturele leven in Wommelgem.

- De prijs wordt toegekend door de cultuurraad Wommelgem.

- De prijs wordt om de twee jaar uitgereikt.

- De overhandiging van de prijs is een aangelegenheid van de cultuurraad en zal plaatsvinden tijdens een 'Rode loper event' en dit in overleg met het college van burgemeester en schepenen.

- Er wordt slechts 1 prijs uitgereikt. In uitzonderlijke gevallen kan een life time-achievement award worden uitgereikt.

 

Artikel 2

De personen, de verenigingen of de instellingen die in aanmerking kunnen komen voor de cultuurprijs  dienen aan volgende voorwaarden te voldoen:

- Een opmerkelijke bijdrage geleverd hebben aan de culturele uitstraling van de gemeente Wommelgem.

- In Wommelgem gevestigd/werkzaam zijn of geweest zijn.

- De prijs de laatste 10 jaar nog niet ontvangen hebben.

- De genomineerde moet zelf akkoord gaan met de nominatie.

 

Artikel 3

De kandidatuur dient gericht te worden aan de voorzitter van de cultuurraad Wommelgem, en ingediend bij de dienst Vrije Tijd van de gemeente vóór 1 november voorafgaand aan het jaar waarin de prijs wordt toegekend. De kandidatuur dient vergezeld te zijn van een schriftelijke motivatie die de buitengewone verdienste van de genomineerde in het daglicht stelt. Indien de aanvrager het wenst kan men de motivatie mondeling verder toelichten aan een delegatie van de cultuurraad.

 

Alle inwoners van Wommelgem of leden van een erkende Wommelgemse vereniging kunnen een kandidaat voordragen.

 

Artikel 4

Op basis van de bezorgde kandidaturen zal de cultuurraad bepalen welke weerhouden worden. Uit die verschillende kandidaturen zal de cultuurraad bij meerderheid van stemmen de laureaten kiezen dewelke dan in januari van het jaar van de prijsuitreiking kenbaar gemaakt worden aan het publiek. Er kunnen tot maximaal 5 laureaten gekozen worden.

 

De stemmen worden verdeeld onder publiek, erkende Wommelgemse vereniging en de cultuurraad:

- Het publiek kan vanaf bekendmaking tot eind februari van het jaar van de prijsuitreiking digitaal of op papier zijn stem uitbrengen. Dit resultaat telt procentueel mee voor 1/3e in de eindscore.

- Elke erkende Wommelgemse vereniging kan 1 stem uitbrengen wat eveneens procentueel voor 1/3e meetelt.

- Ook de stemmen van de cultuurraad tellen procentueel voor 1/3e mee.

 

Indien een lid van de cultuurraad (of zijn echtgenoot, bloed of aanverwant tot de 3e graad) tot de kandidaten behoort, mag deze niet deelnemen aan de stemming van de cultuurraad.

 

Wanneer meerdere laureaten een zelfde score behalen, zal de cultuurraad bepalen wie de uiteindelijke winnaar is. De beslissing wordt schriftelijk kenbaar gemaakt aan het college van burgemeester en schepenen van Wommelgem.

 

Artikel 5

Indien er, om gelijk welke reden, in een bepaald jaar geen genomineerden zijn of er geen laureaten zijn, dan wordt een nieuwe verkiezing uitgesteld tot een volgende editie.