Classificatie: 0.17

 

Feiten en context

Het erkenningsreglement voor Wommelgemse verenigingen, goedgekeurd door de gemeenteraad van 20 februari 2020.

 

Juridische gronden

Art. 56 van het decreet lokaal bestuur van 17 december 2017 en latere wijzigingen.

 

Argumentatie

Voor het nieuwe erkenningsreglement in 2020 van kracht ging, hadden zowel jeugd, sport als cultuur een eigen erkenningsreglement met verschillende criteria om een vereniging tot hun sector te erkennen. Aanvragen werden behandeld op de desbetreffende adviesraad en goedgekeurd op het college. Deze drie erkenningsreglementen zijn samengevoegd in één erkenningsreglement.

 

Nu het vrijetijdscentrum geopend is en erkende Wommelgemse verenigingen goedkoper kunnen huren, willen meer verenigingen erkend worden. Het huidige erkenningsreglement laat toe dat verenigingen die niet tot jeugd, sport of cultuur behoren, een erkenning kunnen aanvragen. Er wordt voorgesteld een artikel in het reglement toe te voegen om te verduidelijken welke verenigingen in aanmerking komen voor erkenning, met name:

 

Artikel 2:

Een vereniging komt in aanmerking indien het een jeugd-, sport- of culturele vereniging is. 

 

Financiële weerslag

Geen

 

Beraadslaging

Vraag van Jan Herthogs om dit punt te verdagen.

 

Besluit

Verdagen van punt
7 stemmen voor: Alex Helsen, Jan Herthogs, Jef Vervaele-Breugelmans, Yve Staes, Ludo van der Velden, Eva Pierets en Koen Roskams.
12 stemmen tegen: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Lise Poelemans, Bert Peeters, Lode Stevens, Dirk Somers, Ann Gillis, Vera Govaerts, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
 

 

Vrije tijd: Erkenningsreglement voor Wommelgemse verenigingen – Goedkeuring
11 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Lode Stevens, Dirk Somers, Ann Gillis, Vera Govaerts, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
8 stemmen tegen: Bert Peeters, Jan Herthogs, Jef Vervaele-Breugelmans, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Ludo van der Velden, Eva Pierets en Koen Roskams.
 

Enig artikel

Het erkenningsreglement voor Wommelgemse verenigingen van 20 februari 2020 aan te passen als volgt:

 

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Artikel 1

Vereniging: een groepering van mensen die zich met een bepaald doel structureel en duurzaam heeft georganiseerd, zonder beroeps-, winst- of handelsoogmerk. Zowel vzw’s als feitelijke verenigingen komen in aanmerking.

Bevoegde adviesraad: de bevoegde adviesraad is de adviesraad van wie de bevoegdheden het dichtst aansluiten bij de hoofdactiviteit van de vereniging.

 

Hoofdstuk 2: Erkenningscriteria

Artikel 2

Een vereniging komt in aanmerking indien het een jeugd-, sport- of culturele vereniging is.

 

Artikel 3

Een vereniging komt niet in aanmerking indien deze al werd erkend door een andere gemeente of stad.

 

Artikel 4

De vereniging moet een open vereniging zijn met een zelfstandige en neutrale werking. Hieronder wordt verstaan dat iedereen lid kan worden op voorwaarde dat de waarden en normen, reglementen en doelstellingen nageleefd worden.

 

Artikel 5

Een kopie van de statuten en/of het huishoudelijk reglement van de vereniging of bij gebrek hieraan een omschrijving van het nagestreefde doel moet in het bezit zijn van de dienst vrije tijd.

 

Artikel 6

De zetel en/of de hoofdactiviteit van de vereniging moet op het grondgebied van de gemeente Wommelgem zijn.

 

Artikel 7

De activiteiten en de werking van de vereniging vinden voor minstens 50% plaats in Wommelgem. Indien de vereniging kan aantonen dat er geen, onvoldoende of niet aangepaste accommodatie aanwezig is, kan hierop een uitzondering worden toegestaan.

 

Artikel 8

De vereniging moet een autonoom bestuur hebben bestaande uit minstens 2 personen met een aparte taakverdeling.

De vereniging moet minimum 10 actieve leden hebben (exclusief steunende leden en ereleden) en minstens 25% inwoner van Wommelgem is.

 

Artikel 9

De vereniging heeft een werking in het Nederlandse taalgebied. Deze dient het Nederlands te gebruiken bij haar werking en organisatie. Alle gegevens en documenten van de vereniging dienen in het Nederlands aanwezig te zijn.

 

Artikel 10

De vereniging moet gedurende minstens 1 jaar een actieve werking kunnen aantonen op het grondgebied van Wommelgem.

 

Artikel 11

De vereniging moet een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid hebben bij een erkende verzekeringsmaatschappij.

Een vereniging die over een eigen lokaal beschikt of dit huurt moet een brandverzekering hebben.

Een vereniging moet daarnaast nog een verzekering voor (sport)ongevallen voor haar leden en lesgevers hebben.

 

Artikel 12

Uitzonderingen op deze voorwaarden kunnen (mits er een gegronde en aanwijsbare reden is waarom een vereniging niet kan voldoen aan één van de erkenningscriteria en mits een onderbouwde motivatie erover) na advies van de bevoegde adviesraad, worden toegestaan door het college van burgemeester en schepenen.

 

Hoofdstuk 3: Procedure

Artikel 13

De aanvraag tot erkenning moet gericht worden aan de dienst vrije tijd op het daartoe voorziene aanvraagformulier. Volgende documenten moeten worden toegevoegd:

- De ledenlijst (*)

- De samenstelling van het bestuur

- Een kopie van de statuten en/of het huishoudelijk reglement en/of een omschrijving van het nagestreefde doel

- Het bewijs van de verzekering(en)

- Een overzicht van de activiteiten van het voorbije werkjaar

(*) Het opvragen van de ledenlijst blijft strikt vertrouwelijk. De lijst wordt enkel aangewend voor de erkenningsprocedure.

 

Artikel 14

Na advies van de bevoegde adviesraad beslist het college van burgemeester en schepenen over de erkenning van de vereniging. De vereniging zal per mail op de hoogte gebracht worden van de beslissing.

 

Artikel 15

Het college van burgemeester en schepenen kan de erkenning terug intrekken indien de vereniging niet meer voldoet aan de bepalingen van dit reglement.

 

Artikel 16

Indien zich een wijziging voordoet in de voor de erkenning noodzakelijke gegevens, is de vereniging verplicht om deze aan de dienst vrije tijd kenbaar te maken en controle hierop mogelijk te maken. Indien zulke wijziging niet kenbaar gemaakt wordt of niet controleerbaar blijkt, zal de vereniging, eventueel met terugwerkende kracht, de erkenning verliezen. Bij twijfel kan het college van burgemeester en schepenen steeds controlemaatregelen uitvoeren.