Classificatie: 0.163

 

Motivering

Feiten en context

Op zondag 4 september 2022 organiseert Patsy Geurts een rommelmarkt waarbij een gedeelte van de Volkaertslei verkeersvrij moet gemaakt worden.

 

Juridische gronden

Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur over de bevoegdheden van het schepencollege.

Algemeen politiereglement van het wegverkeer.

 

Adviezen

Het positief advies van Johan Wonnink, politiezone MINOS, ontvangen op 18 mei 2022.

 

Argumentatie

Er zijn bijzondere maatregelen nodig om de veiligheid van de deelnemers en weggebruikers

te garanderen en het verkeer vlot te laten verlopen.

 

Het tijdelijk verkeersreglement is enkel geldig voor gemeentewegen.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

 

Artikel 1

De benodigde ruimte voor de rommelmarkt moet volledig verkeersvrij wordt gemaakt.

Er dienen er nadarbarelen voorzien van dagslapers en verkeersborden C3 geplaatst te worden om 05.00 u :

- in de Volkaertslei ter hoogte van de huisnummer 29

- in de Volkaertslei ter hoogte van de Fortbaan

- in de Roosekapellaan ter hoogte van de Volkaertslei

 

Deze afgesloten ruimte is gedurende het evenement volledig verkeersvrij. Standhouders

hebben enkel toegang tot op het ogenblik dat de markt wordt geopend (tussen 5.00 en 07.00

u.) en kunnen pas terug op het terrein na afloop van de markt (14.00 u.).

 

De voertuigen van de standhouders dienen elders, bij voorkeur op een aparte parking te worden gestald. Ten behoeve van dringende interventies van politie- of andere hulpdiensten, mogen voor deze tijdelijke afsluitingen geen auto’s, (brom)fietsen of andere obstakels geplaatst worden.

 

De nadarbarelen worden geplaatst ten vroegste om 05.00 u en dienen verwijderd te worden uiterlijk om 15.00 u.

 

Artikel 2

Om het verkeer te ontraden, moeten er nadarbarelen, voorzien van dagslapers, een

verkeersbord C3 met onderbord « uitgezonderd plaatselijk verkeer » en een verkeersbord F45 geplaatst worden:

- in de Roosekapellaan ter hoogte van de Fortbaan

- in de Volkaertslei ter hoogte van de Maria Clarastraat

 

Artikel 3

Onverminderd de eventuele parkeerverboden op de plaats van de markt (cfr. supra), dienen de toegangswegen naar het evenement parkeervrij gehouden te worden, teneinde de eventuele hulpverlening niet in het gedrang te brengen. Daarom dient er een stilstaan- en parkeerverbod voorzien te worden door plaatsing van verkeersborden E3, met onderbord « op 4 september tussen 05.00 en 16.00 uur » aan beide zijden van de Volkaertslei. Dit parkeerverbod dient aangebracht te worden minimaal 48 uur voorafgaand aan het ingaan van het verbod, de lijst met kentekenplaten van voertuigen die er geparkeerd stonden op het ogenblik van plaatsing van het verbod, dient overgemaakt te worden aan de politie. Borden die een andersluidende parkeerregeling aangeven, dienen afgedekt te worden.

 

Artikel 4

Uitzondering op artikel 1, 2 en 3 wordt gemaakt voor:

- dringende interventies van de hulpdiensten

- dringend opgeroepen artsen

 

Artikel 5

De borden met een parkeerverbod dienen minimaal 48 uur voorafgaand aan het evenement,

geplaatst te worden.

 

Artikel 6

De organisatie dient een vrije doorgang te voorzien over de ganse lengte van het evenement

voor de brandweer van minstens 4 meter breedte. Deze dient in geval van nood opengezet

te worden.

 

Artikel 7

De nodige verkeerstekens zullen geplaatst worden door de organisator, volgens de richtlijnen van politie.

 

Artikel 8

Overtredingen worden bestraft met politiestraffen, tenzij andere wetten, decreten of besluiten

een zwaardere straf voorzien.