Classificatie: 7.6

 

Motivering

Feiten en context

Aanvraag van 13 mei 2022 voor de inrichting van de Fort 2 Straat als speelstraat. Het betreft een gedeeltelijke afsluiting tussen de huisnummers 126 t.e.m. 145, tijdens de periode van zaterdag 2 juli t.e.m. donderdag 28 augustus 2022. De gehele periode wordt de speelstraat enkel in het weekend van vrijdag t.e.m. zondag georganiseerd, telkens van 9 tot 20 uur.

 

Juridische gronden

        Koninklijk besluit van 1 december 1975 over het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (BS 09.12.1975).

        Omzendbrief van 14 november 1977 van de minister van Verkeerswezen en de minister van Openbare Werken over de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens.

        Ministerieel besluit van 9 oktober 1998 tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaar- den van de verkeerstekens worden bepaald (BS 28.10.1998).

        Algemeen gemeentelijk politiereglement van politiezone MINOS van 18 november 2008.

        Reglement op speelstraten, goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 april 2015.

        Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 56, en latere wijzigingen.

 

Adviezen

        Lokale politie MINOS verleende gunstig advies per e-mail op 2 juni 2022. Met de hoofdinspecteur werd afgesproken om plaatsing van verkeersborden E1 met nadarbarelen met verkeersbord C3 'speelstraat' aan beide zijden van de straat te plaatsen met onderbord "van 2 juli t.e.m. 28 augustus 2022, telkens van 9 tot 20 uur”. Bij de spelactiviteiten in de vrijgemaakte speelstraat, dient er ten allen tijde over gewaakt te worden dat er een vrije doorgang van minimaal 4 meter beschikbaar blijft voor de hulpdiensten.

        Het GIPOD-systeem vermeldt dat er geen werken of andere mogelijke hinder in de Fort 2 Straat zijn tijdens de periode van 2 juli 2022 t.e.m. 28 augustus 2022.

 

Argumentatie

De aanvraag voldoet aan de criteria van het reglement op speelstraten:

        De aanvraag tot het inrichten van een speelstraat werd tijdig ingediend. Voor 2022 werd, als overgangsperiode, de uiterste indieningstermijn voor 2022 immers vastgesteld op 15 mei.

        De snelheid in de Fort 2 Straat is beperkt tot maximum 50 km/u., de straat heeft een overheersend woonkarakter zonder (belangrijk) doorgaand verkeer en wordt niet bediend door het openbaar vervoer.

        Meer dan de helft van de bewoners is akkoord met het inrichten van de speelstraat.

        Twee meerderjarige buurtbewoners werden aangesteld als peter of meter (er moeten er minstens twee zijn).

        De speelstraat wordt ingericht tijdens de maanden juli en augustus.

        De speelstraat wordt geopend binnen de voorgeschreven uren (9 en 20 u.).

        De speelstraat wordt ingericht voor één dag, gedurende een aaneensluitende periode van maximaal 14 dagen per maand, of één of meerdere vaste dagen per week met een maximum van 14 dagen per maand.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

 

Artikel 1

Toelating te verlenen om de Fort 2 Straat gedeeltelijk in te richten als speelstraat volgens de voorwaarden bepaald in het reglement op speelstraten. De speelstraat wordt ingesteld tijdens de periode van zaterdag 2 juli 2022 t.e.m. donderdag 28 augustus van vrijdag tot zondag en van 9 tot 20 uur. De speelstraat bestrijkt tussen de huisnummers 126 t.e.m. 145 van de straat.

 

Artikel 2

Deze toelating schept geen rechten voor de toelating van een volgende editie.