Motivering

Feiten en context

Tijdens het laatste weekend van september wordt jaarlijks de septemberkermis georganiseerd op de Kerkplaats. Deze editie vindt plaats van 24 september 2022 tot en met 27 september 2022.

Het opbouwen is toegelaten vanaf 21 september 2022, het afbouwen dient voor 28 september 2022 voor 24 u te gebeuren. Voor de veiligheid van de deelnemers en weggebruikers en voor het vlot verloop van het normale verkeer zijn er bijzondere verkeersmaatregelen nodig. Het tijdelijk verkeersreglement is enkel geldig voor gemeentewegen.

 

Juridische gronden

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56, en latere wijzigingen.

Uniform gemeentelijk politiereglement politiezone MINOS.

 

Adviezen

Het gunstig advies ontvangen van Johan Wonnink, coördinatie politie MINOS op 11 juli 2022.

 

Financiële weerslag

Geen.

 

Besluit

 

Artikel 1

Er wordt toelating verleend om de septemberkermis te laten plaatsvinden van 24 september 2022 tot en met 27 september 2022.

 

Artikel 2

Om het evenement veilig te doen verlopen, wordt de benodigde ruimte voor de kermis

gedeeltelijk verkeersvrij gemaakt vanaf 24 september 2022 tot en met 27 september 2022. Hiertoe dienen er nadarbarelen, voorzien van dagslapers en verkeersborden C3 met onderbord “uitgezonderd kermis”, geplaatst te worden:

- Op de Kerkplaats ter hoogte van de Adolf Mortelmansstraat

- In de Dasstraat ter hoogte van de Kerkplaats

- Op de Kerkplaats ter hoogte van de Kaakstraat

 

Artikel 3

Om het verkeer te ontraden, dienen er in de Dasstraat ter hoogte van de GBS, een nadarbareel geplaatst te worden voorzien van dagslapers, een verkeersbord C3 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” en een verkeersbord F45.

Ook in de Dasstraat dienen de verkeersborden C1 en F19 afgedekt te worden.

 

Op de Kerkplaats aan de noordzijde van de kerk, wordt de enkelrichting opgeheven tussen het kruispunt met de Torenstraat en de Adolf Mortelmansstraat door het afdekken van de verkeersborden C1 en F19.

 

Artikel 4
Op de Kerkplaats dient in de verkeersvrij gemaakte ruimte een parkeerverbod ingesteld te worden door plaatsing van verkeersborden E1 met onderbord “van 21 september t.e.m. 28 september”. Deze verkeersborden dienen geplaatst te worden minimaal 48 uur voorafgaand aan het verbod. De lijst met kentekenplaten van voertuigen die er geparkeerd stonden op het ogenblik van plaatsing van de borden, dient overgemaakt te worden aan de politie.

 

Artikel 5

Ondanks het feit dat de snelheid in de onmiddellijke omgeving van de kermis beperkt is tot 30 km/u, dienen er waarschuwingsborden met de vermelding " Kermis van 24 t.e.m. 27 september" geplaatst te worden aan de Kerkplaats, Kaakstraat en Torenstraat.

 

Artikel 6

Een uitzondering op artikel 2 en artikel 3 wordt gemaakt voor :

-Dringende interventies van de hulpdiensten

-Dringend opgeroepen geneesheren.

 

Artikel 7

Bij de opstelling van de kermis dient men een doorgang voor de brandweer te voorzien van minstens 4 meter breedte. Deze dient in geval van nood door de organisatie geopend te worden.

 

Artikel 8

De nodige verkeerstekens zullen geplaatst worden door de organisatie volgens de richtlijnen van de politie.

 

Artikel 9

Overtredingen worden bestraft met politiestraffen, tenzij andere wetten, decreten of besluiten een zwaardere straf voorzien.