Classificatie: 0.163

 

Motivering

Feiten en context

Op zaterdag 3 september organiseert het buurtcomité Oude Baan een buurtfeest voor de bewoners van de Oude Baan. Rita Dirven, mede-organisator, diende hiervoor een aanvraag in op 15 april 2022.

 

Juridische gronden

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56, en latere wijzigingen.

Uniform gemeentelijk politiereglement politiezone MINOS.

 

Adviezen

Het gunstig advies van Johan Wonnink, coördinatie politie MINOS, ontvangen op 20 april 2022.

 

Argumentatie

Voor de veiligheid van de deelnemers en weggebruikers en voor het vlot verloop van het normale verkeer zijn er bijzondere verkeersmaatregelen nodig. Het tijdelijk verkeersreglement is enkel geldig voor gemeentewegen.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

 

Artikel 1

Op zaterdag 3 september 2022 tussen 15 en 24 uur wordt de Oude Baan verkeersvrij gemaakt. Er dienen nadarbarelen geplaatst te worden, voorzien van dagslapers en een verkeersbord C3, in de Oude Baan, ter hoogte van het kruispunt met de Van Tichelenlei, en ter hoogte van de doorsteek naar de carpoolparking aan het Rond Punt. De nadarbarelen mogen geplaatst worden vanaf 15 uur, en dienen onmiddellijk na afloop verwijderd te worden, uiterlijk om 24 uur.

 

Artikel 2

Op zaterdag 3 september 2022 tussen 15 en 24 uur is er een parkeerverbod voorzien door plaatsing van verkeersborden E1, met onderbord « op 3 september tussen 14 en 24 uur ».

Deze borden dienen minimaal 48 uur voorafgaand aan het ingaan van het verbod geplaatst te worden.

 

Artikel 3

De organisatie dient een vrije doorgang te voorzien voor de brandweer van minstens 4 meter breedte, deze dient in geval van nood opengezet te worden.

 

Artikel 4

De nodige verkeerstekens zullen geplaatst worden door de organisator, volgens de richtlijnen van politie.

 

Artikel 5

De straat mag afgesloten worden voor de strikt noodzakelijke tijd om de voorbereidingen te treffen voor de activiteit, ten vroegste om 15 uur, de baan moet terug opengesteld zijn voor het verkeer voor 24 uur.

 

Artikel 6

Overtredingen worden bestraft met politiestraffen, tenzij andere wetten, decreten of besluiten een zwaardere straf voorzien.

 

Artikel 7

Uitzondering op artikel 1 en 2 wordt gemaakt voor:

• dringende interventies van de hulpdiensten;

• dringend opgeroepen artsen.

 

Artikel 8

De organisatie dient voldoende afvalbakken te voorzien. Indien nodig dient de organisatie op geregelde tijdstippen de afvalbakken te ledigen. De organisatie is verantwoordelijk voor het ordelijk en proper achterlaten van het gebruikte terrein.

 

Artikel 9

Deze toelating schept geen rechten voor een volgende editie.

 

Artikel 10

De omwonenden dienen tijdig van het evenement ingelicht te worden.

 

Artikel 11

We verwijzen naar de nieuwe wetgeving Ovam van de Vlaamse regering dewelke van kracht is per 1 januari 2020 en adviseren het gebruik van herbruikbare bekers.

De organisator is verantwoordelijk voor een gescheiden afvalophaling met de nadruk op afvalpreventie.