Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst GR van 25 06 2020

 

 

Aanwezig:

Hilde Berckmans, voorzitter;

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Marc Dierckx, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, raadsleden;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Alex Helsen, schepen;

Bert Peeters, raadslid;

Afwezig:

Ann Gillis, Mariyam Safi, raadsleden;

 

Vanaf punt 17 verlaat Eric Willems, raadslid de zitting omwille van een belangenconflict.

 

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 25 06 2020

 

Burgemeestersbesluit aangaande de organisatie en de modaliteiten van de gemeenteraad: Bekrachtiging

 

 

De raad bekrachtigt het burgemeestersbesluit van 9 juni 2020 aangaande de organisatie en de modaliteiten van de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 30/06/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 25 06 2020

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 30/06/2020
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Besluitenlijst GR van 25 06 2020

 

Personeel lokaal bestuur: Rechtspositieregeling - Wijziging - Goedkeuring

 

 

De gewijzigde rechtspositieregeling en de aanwervingsvoorwaarden werden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 30/06/2020
Punt bijlagen/links Rechtspositieregeling versie juni 2020.pdf
RP bijlage IIIa aanwervingsvoorwaarden versie juni 2020.pdf
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Besluitenlijst GR van 25 06 2020

 

Personeel lokaal bestuur: Arbeidsreglement - Wijziging - Goedkeuring

 

 

Het gewijzigde arbeidsreglement, inclusief bijlagen, werd goedgekeurd.

Publicatiedatum: 30/06/2020
Punt bijlagen/links Arbeidsreglement versie juni 2020.pdf
telewerk versie juni 2020.pdf
vormingsreglement versie juni 2020.pdf
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 25 06 2020

 

Organisatiebeheersing: Uitbreiding kader - Goedkeuring en Rapportage - Kennisneming

 

 

De raad keurt de uitbreiding van het kader van organisatiebeheersing goed, alsook neemt kennis van de rapportering van het organisatiebeheersingssysteem van de afgelopen periode.

Publicatiedatum: 30/06/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 25 06 2020

 

Aanduiding afvaardiging 2019-2024 vzw Zorgraad Eerstelijnszone

Antwerpen-Oost - Algemene vergadering en raad van bestuur -

Goedkeuring

 

 

Een vervanging van de afvaardiging voor de algemene vergadering en de raad van bestuur van de vzw Zorgraad Eerstelijnszone Antwerpen-Oost werd goedgekeurd.

Publicatiedatum: 30/06/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 25 06 2020

 

Afsprakennota preventiewerking - Goedkeuring

 

 

Goedkeuring van de afsprakennota 2020-2025 tussen lokaal bestuur Wommelgem en LOGO Antwerpen m.b.t. de uitbouw van een intergemeentelijke preventiewerking.

Publicatiedatum: 30/06/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 25 06 2020

 

Intergemeentelijke samenwerking - ILV Zora Werkt! - Jaarrekening 2019 Zora Wijk-werken - Goedkeuring

 

 

Goedkeuring van de jaarrekening 2019 van ILV Zora Werkt! - Onderdeel Wijk-werken.

Publicatiedatum: 30/06/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 25 06 2020

 

Privé-Leidingen: Pietingbaan - Ondergrondse leidingen - Ontwerp van akte erfdienstbaarheid - Goedkeuring

 

 

Er werd toelating gegeven aan Stannuco BV om leidingswerken uit te voeren in de Pietingbaan mbt een aanleg van privé-leidingen onder de rijbaan volgens het ontwerp van akte erfdienstbaarheid voor ondergrondse leidingen Pietingbaan, inclusief clausule m.b.t. beheer van de privé-leidingen op openbaar domein.

Publicatiedatum: 30/06/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 25 06 2020

 

Landbouw: CSA concessieovereenkomst - Verlenging

 

 

De verlenging van de domeinconcessie tussen de gemeente Wommelgem en CSA-bedrijf Loof & bezen wordt aan de gemeenteraad voorgelegd.

Publicatiedatum: 30/06/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 25 06 2020

 

Fort 2 - Gezamenlijk en Geïntegreerd beheerplan - Goedkeuring

 

 

Er wordt voorgesteld het beheerplan voor Fort 2, i.h.k.v. het Lifeproject ELCN (European Land Conservation network) goed te keuren en te ondertekenen mits goedgekeurd advies van agentschap onroerend erfgoed en ANB.

Publicatiedatum: 30/06/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 25 06 2020

 

Omgeving: Aanwijzing gemeentelijke omgevingsambtenaar (GOA) - Tijdelijke vervanging Ruimtelijke Ordening - Verlenging - Goedkeuring

 

 

De aanstelling van de tijdelijke Gemeentelijke Omgevinsgsambtenaar (GOA) Senior consulent van Trifinance, wordt verlengd tot en met 30 september 2020.

Publicatiedatum: 30/06/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 25 06 2020

 

Rapportage klachten: Kennisneming

 

 

De raad neemt kennis van de binnengekomen klachten.

Publicatiedatum: 30/06/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 25 06 2020

 

Onderwijs: Overname gemeentelijke basisscholen door GO! - Ingediende klachten - Kennisneming

 

 

De raad heeft kennis genomen van 2 ingediende klachten tegen de beslissing van de gemeenteraad van 28 mei 2020 met betrekking tot de overgave van de gemeentelijke basisscholen naar GO!onderwijs.

Publicatiedatum: 30/06/2020