Gemeente Wommelgem

 

Notulen GR van 25 04 2019

 

 

Aanwezig:

Hilde Berckmans, voorzitter;

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Yve Staes, Rudy Roodhooft, raadsleden;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Peter Wouters, raadslid;

Afwezig:

Mariyam Safi, raadslid;

 

 

Overzicht punten

Notulen GR van 25 04 2019

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Het ontwerp van notulen van de gemeenteraad van 21 maart 2019.

 

Argumentatie

Er worden geen opmerkingen geformuleerd over het ontwerp van notulen.

 

Besluit

21 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Enig artikel

De notulen van de gemeenteraad van 21 maart 2019 worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 27/05/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 25 04 2019

 

Huishoudelijk reglement gemeenteraad: Wijziging

 

Motivering

Feiten en context

De gemeenteraad kan in zijn rangen gemeenteraadscommissies oprichten.

 

Juridische gronden

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

 

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad goedgekeurd in zitting van 24 januari 2019 en gewijzigd in zitting van 28 februari 2019

 

Argumentatie

Het wordt wenselijk geacht een bijkomende commissie op te richten die de besprekingen aangaande dossiers met een belangrijke impact op de werking, de financiën of de organisatie van het bestuur dient voor te bereiden voor de gemeenteraad.

 

Tevens wordt er geoordeeld dat de samenstelling van deze commissie dient te bestaan uit een meerderheid van de gemeenteraadsleden waardoor het draagvlak van de uitgebrachte adviezen groter is.

 

Financiële weerslag

 

Exploitatiebudget

omschrijving

bedrag ( incl. btw)

Kost commissie (12 leden + 1 voorzitter) algemene bestuurlijke aangelegenheden (6x per jaar)

€ 8.959,79

 

Deze uitgave is voorzien op:

          budget:2019

          algemene rekening:62000200 Presentiegelden van de mandatarissen

          beleidsitem:010001 Politieke organen - Gemeente

          actie:5/1/5/1 Beheren van de personeelsuitgaven van de
gemeentelijke diensten

           

          voorzien:€ 49 320,00

          beschikbaar:€ 10 920,60

 

Besluit

18 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Lode Stevens, Dirk Somers, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
1 stem tegen: Bart Van Scharen.
2 onthoudingen: Jan Herthogs en Annemie Dierckx.
Artikel 1

Artikel 35 § 1 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zoals laatst goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 februari 2019 als volgt te wijzigen:

 

De gemeenteraad richt 3 commissie op die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden.  De commissies hebben als taak het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht.  De commissies kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden horen.  De gemeenteraad beschikt over de mogelijkheid om later nog bijkomende commissies op te richten.

De bevoegdheden van deze commissies worden als volgt bepaald :

 

Tuchtcommissie:

- voeren van tuchtprocedures met betrekking tot de decretale graden

 

Mobiliteitscommissie:

- verstrekken adviezen met betrekking tot mobiliteitsaangelegenheden

 

Commissie algemene bestuurlijke aangelegenheden:

- bespreking dossiers met een belangrijke impact op de werking, de financiën of de organisatie van het bestuur

 

Artikel 2

Artikel 35 § 2 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zoals laatst goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 februari 2019 als volgt te wijzigen:

 

§ 2.

De gemeenteraad bepaalt per gemeenteraadscommissie het aantal leden. De mandaten in iedere commissie worden door de gemeenteraad evenredig verdeeld volgens eenzelfde berekeningswijze die de gemeenteraad vastlegt voor alle commissies. De berekeningswijze is als volgt:

De verdeling van de mandaten gebeurt door het aantal bekomen zetels van de fracties te delen door het aantal gemeenteraadsleden. Dit quotiënt wordt vervolgens vermenigvuldigd met het aantal leden van de commissie. De eenheden van dit resultaat geeft het aantal bekomen zetels weer. De overgebleven zetels worden toegekend aan de fractie met de grootste overschotten.

De evenredigheid vereist in ieder geval dat de som van het aantal mandaten dat toekomt aan de fracties waarvan leden deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen steeds hoger is dan de som van het aantal mandaten dat toekomt aan de andere fracties. Elke fractie wijst de mandaten toe, die haar overeenkomstig deze berekeningswijze toekomen, door middel van een voordracht, gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad. Als de voorzitter van de gemeenteraad voordrachten ontvangt voor meer kandidaten dan er mandaten te begeven zijn voor een fractie, dan worden de mandaten toegewezen volgens de volgorde van voorkomen op de akte van voordracht.

De tuchtcommissie en de mobiliteitscommissie bestaan uit 7 leden.

De commissie algemene bestuurlijke aangelegenheden bestaat uit 13 leden.

Voor de periode 2019- 2024 geeft dit volgend resultaat:

Tuchtcommissie en mobiliteitscommissie

N-VA (11:23x7 = 3,35) of 3 mandaten

Open VLD (4:23x7 = 1,22) of 1 mandaat

Gemeentebelangen (3:23x7 = 0,91) of 1 mandaat

Groen (3:23x7 = 0,91) of 1 mandaat

Vlaams Belang (2:23x7 = 0,61) of 1 mandaat

 

Commissie algemene bestuurlijke aangelegenheden

N-VA (11:23x13 = 6,22) of 6 mandaten

Open VLD (4:23x13 = 2.26) of 2 mandaat

Gemeentebelangen (3:23x13 = 1,70) of 2 mandaten

Groen (3:23x13 = 1,70) of 2 mandaten

Vlaams Belang (2:23x13 = 1,13) of 1 mandaat

 

Publicatiedatum: 27/05/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 25 04 2019

 

Personeel lokaal bestuur: Deontologische code

 

Motivering

Feiten en context

Het decreet over het lokaal bestuur trad in werking op 1 januari 2019.

 

Juridische gronden

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

 

Adviezen

Positief advies van het managementteam van 12 februari 2019

 

Argumentatie

Het decreet over het lokaal bestuur beoogt een verregaande integratie van de gemeente- en OCMW-diensten.

 

Om tot uniformiteit te komen dient de deontologische code voor de personeelsleden op mekaar afgestemd te worden.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
1 onthouding: Bart Van Scharen.
Enig artikel

De deontologische code voor het personeel van het lokaal bestuur goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 27/05/2019
Punt bijlagen/links deontologische code personeel voorstel.pdf
Overzicht punten

Notulen GR van 25 04 2019

 

Personeel lokaal bestuur: Rechtspositieregeling - Wijziging

 

Motivering

Feiten en context

Het decreet over het lokaal bestuur trad in werking op 1 januari 2019.

 

Juridische gronden

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

 

Adviezen

Positief advies van het managementteam van 26 maart 2019

 

Het éénparig akkoord afgesloten met de vakorganisaties op 16 april 2019

 

Argumentatie

Het decreet over het lokaal bestuur beoogt een verregaande integratie van de gemeente- en OCMW-diensten.

 

Om tot uniformiteit te komen dienen de rechtspositieregelingen voor de personeelsleden op mekaar afgestemd te worden.

 

Financiële weerslag

 

Exploitatiebudget (gemeente)

omschrijving

bedrag (incl.btw)

Geraamde uitgaven hospitalisatieverzekering (na aanpassingen)

€ 15.000,00

 

Deze uitgave is niet voorzien op:

          budget:2019

          algemene rekening:62211000 - Hospitalisatieverzekering statutairen

62214000 - Hospitalisatieverzekering contractuelen

          beleidsitem:019000 - Overig algemeen bestuur

          actie:5/1/5/1 - Beheren van de personeelsuitgaven van het
lokaal bestuur

          voorzien:€ 0,00

          beschikbaar:€ 0,00

 

Exploitatiebudget (OCMW)

omschrijving

bedrag (incl.btw)

Geraamde uitgaven hospitalisatieverzekering (na aanpassingen)

€ 10.000,00

 

Deze uitgave is gedeeltelijk voorzien op:

          budget:2019

          algemene rekening:62211000 - Hospitalisatieverzekering statutairen

62214000 - Hospitalisatieverzekering contractuelen

          beleidsitem:019000 - Overig algemeen bestuur

          actie:5/1/5/1 - Beheren van de personeelsuitgaven van het
lokaal bestuur

          voorzien:€ 5.000,00

          beschikbaar:€ 5.000,00

 

Besluit

20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
1 onthouding: Bart Van Scharen.
Artikel 1

De gewijzigde rechtspositieregeling inclusief de bijlagen II (salarisschalen) en IIIa (aanwervingsvoorwaarden) goed te keuren.

 

Artikel 2

De nodige budgetten zullen voorzien worden in een volgende budgetherziening.

 

Publicatiedatum: 27/05/2019
Punt bijlagen/links Rechtspositieregeling voorstel.pdf
Overzicht punten

Notulen GR van 25 04 2019

 

Personeel lokaal bestuur: Sociale dienst

 

Motivering

Feiten en context

Het decreet over het lokaal bestuur trad in werking op 1 januari 2019.

 

Juridische gronden

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

De beslissing van de gemeenteraad van 29 november 1963 waarbij de sociale dienst werd opgericht ten voordele van het gemeentepersoneel en de diverse aanpassingen sedertdien;

 

De beslissing van de gemeenteraad van 29 november 1963 waarbij de sociale dienst werd opgericht ten voordele van het gemeentepersoneel gewijzigd bij beslissingen van de gemeenteraad van 21 juni 1973; 18 oktober 1977, 15 april 1980, 03 juli 1990, 12 mei 1992, 29 december 1997, 27 december 2001, 9 september 2008, 11 januari 2011, 24 januari 2012 en 22 oktober 2015;

 

Adviezen

Gunstig advies van het managementteam van 26 maart 2019.

 

Argumentatie

Vermits het lokaal bestuur een collectieve hospitalisatieverzekering dient af te sluiten voor de personeelsleden is het noodzakelijk de modaliteiten van de sociale dienst te herbekijken.

 

Financiële weerslag

 

Exploitatiebudget (gemeente)

omschrijving

bedrag (incl.btw)

Geraamde uitgaven sociale dienst (na aanpassingen)

€ 26.250,00

 

Deze uitgave is voorzien op:

          budget:2019

          algemene rekening:62210000 - Medische kosten statutairen

62240000 - Medische kosten contractuelen

62270000 - Medische kosten onderwijzend personeel

          beleidsitem:019000 - Overig algemeen bestuur

          actie:5/1/5/1 - Beheren van de personeelsuitgaven van het

          lokaal bestuur

          voorzien:€ 27.000,00

          beschikbaar:€ 27.000,00

 

Exploitatiebudget (OCMW)

omschrijving

bedrag (incl.btw)

Geraamde uitgaven sociale dienst (na aanpassingen)

€ 9.250,00

 

Deze uitgave is voorzien op:

          budget:2019

          algemene rekening:62210000 - Medische kosten statutairen

62240000 - Medische kosten contractuelen

62270000 - Medische kosten onderwijzend personeel

          beleidsitem:019000 - Overig algemeen bestuur

          actie:5/1/5/1 - Beheren van de personeelsuitgaven van het

          lokaal bestuur

          voorzien:€ 9.500,00

          beschikbaar:€ 9.500,00

 

 

 

Besluit

20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
1 onthouding: Bart Van Scharen.
Artikel 1

De beslissing van de gemeenteraad van 29 november 1963 waarbij de sociale dienst werd opgericht ten voordele van het gemeentepersoneel gewijzigd bij beslissingen van de gemeenteraad van 21 juni 1973; 18 oktober 1977, 15 april 1980, 03 juli 1990, 12 mei 1992, 29 december 1997, 27 december 2001, 9 september 2008, 11 januari 2011, 24 januari 2012 en 22 oktober 2015 met ingang van 1 januari 2020 op te heffen.

 

Artikel 2

Het hierbijgevoegde reglement op de sociale dienst goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 27/05/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 25 04 2019

 

Personeel lokaal bestuur: Arbeidsreglement

 

Motivering

Feiten en context

Het decreet over het lokaal bestuur trad in werking op 1 januari 2019.

 

Juridische gronden

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

 

Adviezen

Positief advies van het managementteam van 26 maart 2019

 

Het éénparig akkoord afgesloten met de vakorganisaties op 16 april 2019

 

Argumentatie

Het decreet over het lokaal bestuur beoogt een verregaande integratie van de gemeente- en OCMW-diensten.

 

Om tot uniformiteit te komen dient het arbeidsreglement voor de personeelsleden op mekaar afgestemd te worden.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
1 onthouding: Bart Van Scharen.
Enig artikel

Het arbeidsreglement voor het personeel van het lokaal bestuur goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 27/05/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 25 04 2019

 

Gemeenteraadscommissies: Samenstelling

 

Motivering

Feiten en context

In toepassing van het huishoudelijk reglement zoals goedgekeurd in zitting van 28 februari 2019 en gewijzigd in de gemeenteraad van heden werden er 3 gemeenteraadscommissies opgericht, tucht, mobiliteit en algemene bestuurlijke aangelegenheden, tevens werd de samenstelling ervan bepaald.

 

De fracties werden verzocht hun kandidaten voor de dragen.

 

Juridische gronden

Huishoudelijk reglement goedgekeurd in zitting van 28 februari 2019 en gewijzigd in zitting van 25 april 2019.

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
1 stem tegen: Bart Van Scharen.
Enig artikel

De hierna vermelde raadsleden reeds te aanvaarden.

 

Voor de commissie tucht:

N-VA:Frank Gys, Ann Theys, Vera Govaerts

Open Vld:Lode Stevens

Groen:Annemie Dierckx

Vlaams Belang:Rudy Roodhooft

Gemeentebelangen:Marc Dierckx

 

Voor de commissie mobiliteit:

N-VA:Vera Govaerts, Peter Wouters, Ann Gillis

Open Vld:Lode Stevens

Groen:Jan Herthogs

Vlaams Belang:Bert Peeters

Gemeentebelangen:Yve Staes

 

Voor de commissie algemene bestuurlijke aangelegenheden:

N-VA:Frank Gys, Alex Helsen, Hilde Berckmans, Vera Govaerts, Peter
Wouters, Eric Willems

Open Vld:Lode Stevens, Dirk Somers

Groen:Jan Herthogs, Annemie Dierckx

Vlaams Belang:Bert Peeters

Gemeentebelangen:Marc Dierckx, Yve Staes

 

 

Publicatiedatum: 27/05/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 25 04 2019

 

ILV zora wijk-werken - Goedkeuring budget

 

Motivering

Feiten en context

Mortsel is de beherende gemeente van Zora wijk-werken. De vereniging moet kostendekkend werken. De inkomsten worden aangewend voor de werkingsmiddelen, de eventuele coördinatiekost en de personeelskost die de beherende gemeente maakt ter uitvoering van haar opdrachten voor de vereniging. De coördinatiekost die de beherende gemeente maakt, wordt vergoed volgens de afspraak die hierover in het beheerscomité wordt gemaakt.

De financieel verantwoordelijke van de beherende gemeente staat in voor o.m. de voorbereiding van de begroting, het financieel verslag, de registratie van de financiële verrichtingen, de verantwoording van de middelen zoals voorgeschreven door de subsidiërende overheid, van de vereniging.

Het budget en de jaarrekening (met daarbij een inhoudelijk jaarverslag) van de vereniging worden jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten en OCMW’s nadat het beheerscomité ze heeft vastgesteld. Het Beheerscomité van

13 december 2018 heeft de voorliggende begroting voor 2019 vastgesteld.

Specifiek geldt voor de begroting 2019: Het weze duidelijk dat de inbreng van de gemeentelijke PWA’s geen recurrente ontvangst is. Het gebudgetteerd positief resultaat van 73.330 euro dient dan ook in dit licht bekeken te worden. Zonder deze eenmalige ontvangst bedraagt het gebudgetteerd positief resultaat in 2019, 16.030 euro.

In 2019 zal bekeken worden hoe de middelen van de PWA vereffeningen ingezet gaan worden.

 

Juridische gronden

Artikel 13 tot 19 van de overeenkomst met statutaire draagkracht.

 

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder).

Overeenkomst met statutaire draagkracht mbt Zora Wijk-werken:

"Artikel 17: Budget en Jaarrekening

Het budget en de jaarrekening (met daarbij een inhoudelijk jaarverslag) van de vereniging worden jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten en OCMW’s nadat het beheerscomité ze heeft vastgesteld."

 

Financiële weerslag

Er is geen financiële weerslag op de begroting van het eigen bestuur aangezien de interlokale vereniging wordt verondersteld break even te draaien met de inkomsten uit de eigen activiteiten. De prijs per wijk-werkcheque werd zo bepaald dat de inkomsten hieruit ruim moeten volstaan om de werking uit te bouwen.

 

Besluit

20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
1 onthouding: Bart Van Scharen.
Enig artikel

De gemeenteraad keurt de begroting 2019 van de interlokale vereniging Zora Wijk-werken goed.

 

Publicatiedatum: 27/05/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 25 04 2019

 

Huisvesting: Gemeentelijke verordening conformiteitsattesten - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

De gemeenteraad heeft in zitting van 21 december 2017 het subsidiedossier intergemeentelijke samenwerking IVLW Midden goedgekeurd.

Verslagen van de stuurgroep IVLW Midden van 26 november 2018 en 15 februari 2019.

Verslagen van de werkgroep en bijeenkomsten huisvestingsambtenaren in verband met de verordening conformiteitsattesten van 12 november 2018, 17 december 2018 en 8 februari 2019.

Besluit van 15 april 219 van het college van burgemeester en schepenen om de onderhavige verordening conformiteitsattesten ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

 

Juridische gronden

Gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997.

Decreet van 29 maart 2013 houdende wijziging van diverse decreten wat betreft de

woonkwaliteitsbewaking.

Besluit van de Vlaamse regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen.

Ministerieel besluit van 29 juli 2013 tot vaststelling van de modellen van conformiteitsattesten voor woningen en kamerwoningen.

Decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen en optische rookmelders.

 

Adviezen

Het lokaal woonoverleg bracht op 3 april 2019 gunstig advies uit over de voorliggende verordening.

 

Argumentatie

Het subsidiedossier betreffende de intergemeentelijke samenwerking IVLW Midden bevat zowel verplichte als aanvullende activiteiten. Eén van de aanvullende activiteiten betreft het invoeren van een verordening conformiteitsattesten, dit is activiteit 2.2. van het subsidiedossier. Door het opmaken van een verordening conformiteitsattesten, tracht het lokaal bestuur eigenaars te stimuleren om hun eigendom te verbeteren op het vlak van woningkwaliteit.

 

Een conformiteitsattest is een document dat wordt uitgereikt door de burgemeester dat stelt dat de huurwoning op het moment van het onderzoek voldoet aan de minimale veiligheids-, gezondheids- en kwaliteitsnormen opgelegd door de Vlaamse Wooncode. Een conformiteitsattest kan enkel afgeleverd worden voor woningen die verhuurd worden of te huur of ter beschikking gesteld worden als hoofdverblijfplaats of met het oog op de huisvesting van één of meer studenten.

 

Door het opmaken van een verordening conformiteitsattesten tracht het lokaal bestuur eigenaars van een huurwoning te stimuleren om hun eigendom te verbeteren op het vlak van woningkwaliteit. In eerste instantie zal de verordening een instrument worden om de verhuurders te stimuleren en te sensibiliseren.

 

De verplichting op conformiteitsattesten wordt ingevoerd voor nieuwe verhuringen (bij een nieuw huurcontract) en gefaseerd op basis van de leeftijd van de woning. De woning mag niet verhuurd of ter beschikking gesteld worden, als ze niet voldoet aan de vereisten en normen, zoals art. 5 van de Vlaamse wooncode.

De conformiteit van de woning wordt vastgesteld door de bevoegde personen, zoals vermeld in art. 3 van het besluit van de Vlaamse regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen.

 

De geldigheidsduur van het conformiteitsattest voor woningen wordt beperkt op basis van het aantal strafpunten op het technisch verslag.

 

Lokaal bestuur Wommelgem heeft momenteel geen gemeentelijk retributiereglement voor het afleveren van conformiteitsattesten.

De gemeenten zonder gemeentelijk retributiereglement leveren de conformiteitsattesten gratis af.

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de gemeentelijke verordening

conformiteitsattesten goed te keuren.

 

Financiële weerslag

Geen.

 

Besluit

20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
1 onthouding: Bart Van Scharen.
Artikel 1

De gemeenteraad keurt de verordening conformiteitsattesten goed.

 

Artikel 2

Voor elke woning die verhuurd, te huur of ter beschikking wordt gesteld als hoofdverblijfplaats of met het oog op de huisvesting van een of meer studenten, moet de verhuurder een conformiteitsattest kunnen voorleggen.

 

Artikel 2

Deze verplichting wordt gefaseerd ingevoerd voor alle nieuwe verhuringen vanaf 2019 en gefaseerd op basis van de leeftijd van de huurwoning:

          2019-2023: woningen van 50 jaar en ouder (bouwjaar 1968 en vroeger);

          2024-2026: woningen van 40 jaar en ouder;

          2027-2029: woningen van 30 jaar en ouder;

          2030: alle huurwoningen.

 

Artikel 3

De geldigheidsduur van het conformiteitsattest voor woningen en kamers welke verhuurd, te huur of ter beschikking worden gesteld als hoofdverblijfplaats of met het oog op de huisvesting van een of meer studenten, is afhankelijk van het aantal strafpunten op het technisch verslag:

Indien de woning of kamer 0 tot en met 9 strafpunten scoort, is de geldigheidsduur 10 jaar.

Bedraagt het aantal strafpunten van de woning of kamer 10 of meer, dan wordt de geldigheidsduur beperkt tot 5 jaar.

 

Artikel 4

Het conformiteitsattest wordt gratis afgeleverd.

 

Artikel 5

De verordening treedt in werking na de goedkeuring van de gemeenteraad en de goedkeuring van de Vlaamse minister van Wonen.

 

Publicatiedatum: 27/05/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 25 04 2019

 

Aanvullend Reglement - Uilenbaan Doornaardstraat - Invoering stationeer-en parkeerverbod - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

De dienst mobiliteit ontvangt op regelmatige basis klachten van bewoners van de Uilenbaan en de Doornaardstraat over de overlast van geparkeerde voertuigen in de bermen van een gedeelte van de Uilenbaan en de Doornaardstraat. De grasstroken zijn intussen volledig vernield. Het probleem stelt zich van maandag tot en met vrijdag, vanaf 7.30u tot ongeveer 18u. Het betreft voornamelijk personeel en bezoekers van bedrijven gelegen in de Uilenbaan.

 

Sedert het najaar van 2017 heeft voormalig schepen van mobiliteit Van Scharen meerdere inspanningen ondernomen om onder meer de firma Securelink, Uilenbaan 80 te Wommelgem, aan te sporen een gepaste oplossing te zoeken voor de parkeerproblemen.

 

Op 15 november 2018 werd het aanvullend reglement voorgelegd aan de gemeenteraad en werd overgegaan tot de verdaging.

 

Op 11 februari 2019 hebben burgemeester Gys en schepen van mobiliteit Helsen overlegd met Bert Van Loco, managing partner bij Securelink, en werd nogmaals gevraagd  met spoed een oplossing te zoeken voor de parkeerproblematiek.

 

Op 11 maart 2019 heeft Securelink schepen van mobliliteit Helsen op de hoogte gebracht dat zij een overeenkomst hebben afgesloten met een naburig bedrijf om 25 parkeerplaatsen te huren.

 

Juridische gronden

De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

 

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

 

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

 

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

 

Het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

 

De omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009.

 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

 

Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.

 

Adviezen

Op 25 oktober 2018 verleende hoofdinspecteur Frank Lambrechts van politiezone Minos positief advies inzake parkeer-en stationeerverbod in de bermen van een gedeelte van de Uilenbaan en de Doornaardstraat van maandag tot en met vrijdag van 7.30u tot 17.30u, met uitzondering van feestdagen.

 

Argumentatie

De dienst mobiliteit stelt voor een parkeer-en stationeerverbod in te voeren in een gedeelte van de Uilenbaan en de Doornaardstraat, meer bepaald:

          Uilenbaan aan de oneven zijde: huisnummer 61 tot en met het kruispunt met de Doornaardstraat, tot aan perceel sectie B_10_C

          Uilenbaan aan de even zijde: huisnummer 62 tot en met 84

          Doornaardstraat: huisnummer 72 tot en met 86 (aan beide zijden)

 

De dienst mobiliteit stelt volgende maatregel voor:

          het stilstaan en parkeren is verboden

          het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid

          het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid

          beperking in tijd: van maandag tot en met vrijdag van 7.30u tot 17.30u, met uitzondering van feestdagen

 

Dit wordt gesignaleerd door:

          verkeersborden E3

          x-borden Xa en Xb

          onderbord type V

 

Financiële weerslag

 

Exploitatiebudget

Omschrijving

Bedrag (incl. btw)

Verkeersborden

€ 300,00

 

Deze uitgave is voorzien op:

budget:2019

algemene rekening:61240500 - Benodigdheden voor wegen en waterlopen

beleidsitem:020000 - Wegen

actie:2/1/5/1 - Onderhouden en vervangen van verkeersborden

voorzien:€ 12.000,00

beschikbaar:€ 4.523,33

 

Besluit

17 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
4 onthoudingen: Marc Dierckx, Bart Van Scharen, Jef Vervaele-Breugelmans en Yve Staes.
Artikel 1

Een parkeerverbod in te voeren in een gedeelte van de Uilenbaan en de Doornaardstraat, meer bepaald:

          Uilenbaan aan de oneven zijde: huisnummer 61 tot en met het kruispunt met de Doornaardstraat, tot aan perceel sectie B_10_C

          Uilenbaan aan de even zijde: huisnummer 62 tot en met 84

          Doornaardstraat: huisnummer 72 tot en met 86 (aan beide zijden)

 

De dienst mobiliteit stelt volgende maatregel voor:

          het stilstaan en parkeren is verboden

          het begin van een parkeerreglementering wordt aangeduid

          het einde van een parkeerreglementering wordt aangeduid

          beperking in tijd: van maandag tot en met vrijdag van 7.30u tot 17.30u, met uitzondering van feestdagen

 

Dit wordt gesignaleerd door:

          verkeersborden E3

          x-borden Xa en Xb

          onderbord type V

 

Artikel 2

Het aanvullend reglement ter kennisgeving voor te leggen aan het departement Mobiliteit en Verkeersveiligheid te Brussel.

 

Publicatiedatum: 27/05/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 25 04 2019

 

ICT: Telecommunicatiediensten Vlaamse overheid - Toetreding aankoopcentrale

 

Motivering

Feiten en context

De principiële beslissing van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 tot gunning via een onderhandelingsprocedure met bekendmaking van de overheidsopdracht waarvan het voorwerp bestaat uit "Het aanbieden van een breed gamma van telecommunicatiediensten, bestaande uit spraaktelefonie (vast en mobiel) en marketingnummers, datacommunicatie (vast, mobiel en inclusief "Machine to Machine" of "Internet of Things") en virtuele telefooncentrales (Cloud PBX)" verdeeld over de volgende 4 percelen:

          Perceel 1: Vaste telefonie, marketingnummers & vaste datacommunicatie,

          Perceel 2: Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik,

          Perceel 3: Mobiele datacommunicatie voor machines/toepassingen ("Machine to Machine" en "Internet of Things"),

          Perceel 4: Virtuele telefooncentrale (Cloud PBX);

 

Het in uitvoering van deze beslissing door de projectleider Telecommunicatie goedgekeurde bestek nr. 2017/HFB/OPMB/33326, inzonderheid waar het Basiscontract stelt:

          Punt 4.1: De Raamovereenkomst wordt geplaatst door de Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering bij delegatie, in de persoon van de Vlaamse minister bevoegd voor bestuurszaken, hierna genoemd “Het Bestuur”. De Vlaamse Gemeenschap treedt daarbij op:

°         enerzijds voor zichzelf (en dus voor de in 5.1.1 bedoelde entiteiten);

°         anderzijds ook als aankoopcentrale in de zin van de artikelen 2, 6°- 8° en 47 van de wet overheidsopdrachten dd. 17 juni 2016 voor de in punt 5.1.2 bedoelde entiteiten, welke bij afname vrijgesteld zijn van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te volgen.

          Punt 4.2: het Bestuur is bevoegd voor het opvolgen en bijsturen van de wijze waarop de Dienstverlener de Raamovereenkomst uitvoert en het wijzigen en beëindigen van de Raamovereenkomst, terwijl een Klant de leiding en het toezicht uitoefent op de uitvoering van een door die Klant bestelde Dienst of Project.

°         In dit Basiscontract wordt duidelijk aangegeven wie (Bestuur of Klant) welke beslissing kan nemen.

          Punt 6: De Dienstverlener heeft geen exclusief recht op het leveren van de Dienstenpakketten.

°         Dit betekent o.a. dat voor wat betreft een locatie die door het Bestuur of een Klant in gebruik wordt genomen na toetreding tot de Raamovereenkomst, het Bestuur of de Klant de mogelijkheid heeft om een beroep te doen op (een) alternatieve operator(en)/dienstverleners.

°         Dit betekent tevens dat de verschillende Klanten, evenwel met inachtneming van de bepalingen zoals vastgelegd in punt 16.6 (en in het bijzonder de naleving van een opzegperiode van drie (3) maanden), er kunnen voor opteren bepaalde Dienstenpakketten niet of niet meer af te nemen indien ze van mening zijn dat ze dit zelf of via een andere dienstverlener voor een betere prijs/kwaliteitverhouding kunnen krijgen. Dienovereenkomstig geeft het Bestuur geen enkele garantie wat betreft volume, noch qua trafiek, noch qua aantal abonnementen.

          Punt 16.6: Aangezien, in overeenstemming met punt 6, binnen deze opdracht geen exclusiviteit wordt verleend aan de Dienstverlener, kan elke Klant tijdens de volledige duur van de Raamovereenkomst, op elk ogenblik en onder de voorwaarden van dit punt zonder kosten en zonder reden, ervoor opteren om alle of bepaalde Diensten niet meer af te nemen.

°         In afwijking van de vorige alinea, zal de Klant die de afname stopzet van een Dienst waarvoor door de Dienstverlener een fysieke installatie op de klantenlocatie werd gerealiseerd, niettemin verplicht zijn tot het betalen van de maandelijkse prijs gedurende een totale periode van (maximum) 24 maanden te rekenen vanaf de eerste in gebruik name en dit als vergoeding voor de door de Dienstverlener gemaakte kosten voor de fysieke installatie.

°         Een Klant die wenst af te zien van verdere afname, zal de Dienstverlener daarvan via een aangetekende brief op de hoogte brengen en moet een opzegtermijn van drie (3) maanden respecteren.

°         Alle bepalingen met betrekking tot de te nemen Exit-maatregelen bij het einde van de Raamovereenkomst vastgesteld in punt 16.3.2 en met betrekking tot de Bijstand na beëindiging van de Raamovereenkomst vastgesteld in punt 16.5, gelden eveneens bij een Deel-exit.

 

De beslissing van de Vlaamse Regering van 22 juni 2018 waarbij voornoemde opdracht gegund wordt aan:

          Perceel 1: Vaste telefonie, marketingnummers & vaste datacommunicatie:

°         Proximus NV, met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 27

          Perceel 2: Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik:

°         Proximus NV, met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 27

          Perceel 3: Mobiele datacommunicatie voor machines/toepassingen (“Machine to Machine” en “Internet of Things”):

°         Orange Belgium NV, met maatschappelijke zetel te 1140 Brussel, Bourgetlaan 3

          Perceel 4: Virtuele telefooncentrale (Cloud PBX):

°         Nextel NV, met maatschappelijke zetel te 2160 Wommelgem, Koralenhoeve 15

 

Juridische gronden

Art. 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad.

 

De wet van 17 juni 2013 over de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

 

Het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

 

De wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder de artikelen 2, 6°- 8° en 47 aangaande de aankoopcentrales.

 

Het KB van 18 april 2017 over plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren en latere wijzigingen.

 

Argumentatie

Een aankoopcentrale is een aanbestedende overheid die gecentraliseerde aankoopactiviteiten en eventueel aanvullende aankoopactiviteiten verricht.

 

De gemeente kan van de mogelijkheid tot afname van één of meer raamovereenkomsten via de aankoopcentrale gebruik maken, waardoor zij krachtens de wetgeving op de overheidsopdrachten vrijgesteld is van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren.

 

Als gevolg van de plaatsing van bovenvermelde percelen, werd door de Vlaamse Gemeenschap voor elk perceel met de gekozen dienstverlener een raamovereenkomst met één dienstverlener gesloten, waarbij de Vlaamse Gemeenschap telkens optreedt als aankoopcentrale.

 

De gemeente heeft momenteel een telecommunicatiecontract lopen met Orange Belgium NV.

 

Voor de continuïteit van de telecommunicatie-dienstverlening ten behoeve van een administratieve entiteit (Vlaamse, lokale of provinciale overheid) die telecommunicatiediensten afnam van de Telecomcontracten 2011, heeft de Vlaamse overheid (Het Facilitair Bedrijf) met Orange Belgium NV contractueel bedongen dat Orange Belgium NV zal blijven instaan voor deze dienstverlening tot op het moment dat de telecommunicatie-dienstverlening voor die overheidsklant (volledig) zal gemigreerd zijn naar de nieuwe dienstverlener (voor de percelen 1 en 2 is dit Proximus). Voor deze continuïteit van de dienstverlening, is m.a.w. geen "verlenging van een overeenkomst" door die klant noodzakelijk.

 

De exitperiode bij Orange Belgium  NV (telecommunicatiecontracten 2011) voor de percelen 1 en 2 liep in principe tot 28 februari 2019, maar zal in de praktijk duren tot alle gebruikers van overheidsklanten op de telecommunicatiecontracten 2011 zijn overgeheveld naar de telecomcontracten 2018 voor perceel 1 en 2.

 

Orange Belgium NV moet aan dezelfde voorwaarden uit de telecomcontracten 2011 blijven leveren tot alle transities zijn afgerond en zal actief meewerken (als donor-operator) aan een vlotte transitie van de gsm-vloot en het vaste telefoniepark van een bestaande klant naar een andere dienstverlener (ontvangende telecomoperator) en/of een ander telecomcontract.

 

Het is aangewezen dat de gemeente gebruik maakt van deze door de aankoopcentrale aangeboden raamovereenkomst(en) om volgende redenen:

          de in deze raamovereenkomst(en) voorziene telecommunicatiediensten voldoen aan de behoefte van de gemeente;

          de gemeente moet zelf geen plaatsingsprocedure voeren, wat een besparing aan tijd en geld betekent;

          de Vlaamse overheid beschikt over de noodzakelijke know-how en/of technische expertise inzake telecommunicatiediensten.

 

De gemeente is niet verplicht tot afname van diensten;

 

De gemeente heeft de vrije keuze om de percelen 1 en/of 2 en/of 3 en/of 4 van voornoemde opdracht af te nemen.

 

De contractduur is 7 jaar, te rekenen vanaf 29 augustus 2018. De Vlaamse overheid heeft wel het recht om de opdracht na 5 jaar vroegtijdig te beëindigen.

 

Financiële weerslag

Investeringsbudget

omschrijving

bedrag (excl.btw)

bedrag (incl.btw)

Perceel 4: Virtuele telefooncentrale (Cloud PBX)

€ 20.000,00

€ 24.200,00

Deze uitgave is voorzien op:

budget:2019

investeringsenveloppe:UITRUSTING - Machines, uitrusting, (rollend) materieel

algemene rekening:23000000 - Installaties, machines en uitrusting

beleidsitem:011901 - ICT

actie:1/2/4/15 - Uitbreiden/vervangen van de bestaande                                                                       informaticamaterieel

voorzien:€ 50.000,00

beschikbaar:€ 50.000,00

 

Exploitatiebudget

omschrijving

bedrag (incl.btw) per jaar

Perceel 1: Vaste telefonie, marketingnummers & vaste datacommunicatie

€ 20.000,00

Deze uitgave is voorzien op:

budget:2019

algemene rekening:61210100 - Telefoon

beleidsitem:011901 - ICT

020021 - Infrastructuur buitendienst - Magazijn Rollebeekstraat 9

031000 - Beheer van regen- en afvalwater

049000 - Overige elementen van openbare orde en veiligheid

074201 - Sportinfrastructuur - Sportcentrum Brieleke

088999 - Overige ondersteunende diensten onderwijs - Alle scholen

actie:1/2/4/2 - Beheren van de telefonie

voorzien:€ 9.300,00

beschikbaar:€ 9.300,00

 

En

budget:2019

algemene rekening:61609000 - Beheers- en werkingskosten van de informatica

beleidsitem:011901 - ICT

011903 - Dienst onthaal

013000 - Administratieve dienstverlening

049000 - Overige elementen van openbare orde en veiligheid

070300 - Openbare bibliotheken

actie:1/2/4/1 - Beheren van bestaande informaticatoepassingen

voorzien:€ 126.400,00

beschikbaar:€ 10.950,00

 

omschrijving

bedrag (incl.btw) per jaar

Perceel 2: Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik

€ 10.000,00

Deze uitgave is voorzien op:

budget:2019

algemene rekening:61210100 - Telefoon

beleidsitem:011901 - ICT

actie:1/2/4/2 - Beheren van de telefonie

voorzien:€ 12.000,00

beschikbaar:€ 12.000,00

 

omschrijving

bedrag (incl.btw) per jaar

Perceel 4: Virtuele telefooncentrale (Cloud PBX)

€ 5.000,00

Deze uitgave is voorzien op:

budget:2019

algemene rekening:61004000 - Huur bureaumaterieel

beleidsitem:019000 - Overig algemeen bestuur

actie:1/2/4/5 - Beheren van de bestaande bureaumachines

voorzien:€ 31.000,00

beschikbaar:€ 5.000,00

 

Besluit

20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
1 onthouding: Bart Van Scharen.
Artikel 1

De gemeente doet beroep op de aankoopcentrale van de Vlaamse Gemeenschap voor afname van telecommunicatiediensten aangeboden via de Raamovereenkomst gesloten voor de volgende percelen (percelen waarvan de gemeente wenst af te nemen):

          Perceel 1: Vaste telefonie, marketingnummers & vaste datacommunicatie,

          Perceel 2: Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik,

          Perceel 4: Virtuele telefooncentrale (Cloud PBX);

 

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering.

 

Publicatiedatum: 27/05/2019