Gemeente Wommelgem

Agenda Gemeenteraad Zitting van 19 12 2019

Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 19 12 2019

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

Toelichting

De notulen van de vorige gemeenteraad worden ter goedkeuring voorgelegd.

Publicatiedatum: 11/12/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 19 12 2019

 

Rechtspositieregeling: 2e pensioenpijler - Verhoging - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de raad wordt voorgesteld om de 2e pensioenpijler voor het contractueel personeel van het lokaal bestuur te verhogen naar 2% met ingang van 1/1/2020 en naar 3% met ingang van 1/1/2021.

Publicatiedatum: 11/12/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 19 12 2019

 

Onderwijs: Opzegging beleidscontract CLB - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de raad wordt goedkeuring gevraagd betreffende de opzegging van het beleidscontract tussen VCLB Voor- en Noorderkempen, GBS 't Laar en GBS Het Oogappeltje.

Publicatiedatum: 11/12/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 19 12 2019

 

Intergemeentelijke samenwerking - Interlokale vereniging Zora Wijk-werken - Overeenkomst met statutaire draagkracht - wijziging - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de wijzigingen in de overeenkomst met statutaire draagkracht van de Interlokale vereniging Zora Wijk-werken goed te keuren.

Publicatiedatum: 11/12/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 19 12 2019

 

Evenementen - Reglement met betrekking tot de organisatie van ambulante activiteiten op openbare markten - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het nieuwe reglement met betrekking tot de organisatie van ambulante activiteiten op openbare markten goed te keuren.

Publicatiedatum: 11/12/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 19 12 2019

 

Brandweer Zone Rand: wijziging dotatie 2019 - Goedkeuring

 

Toelichting

De gewijzigde dotatie aan de Brandweer Zone Rand voor het jaar 2019 wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 11/12/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 19 12 2019

 

Aanvullende belasting op de personenbelasting - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 tot 2025 een aanvullende belasting te vestigen ten laste van de rijksinwoners die in de gemeente belastbaar zijn op 1 januari van het aanslagjaar.

Publicatiedatum: 11/12/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 19 12 2019

 

Opcentiemen op de onroerende voorheffing - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 zeshonderdertig (630) gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing te vestigen.

Publicatiedatum: 11/12/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 19 12 2019

 

Belasting op de lijkbezorging van personen vreemd aan de gemeente - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025 een gemeentebelasting te vestigen op de lijkbezorging van personen vreemd aan de gemeente.

Publicatiedatum: 11/12/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 19 12 2019

 

Belasting op ontgravingen - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025 een gemeentebelasting te vestigen op ontgravingen.

Publicatiedatum: 11/12/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 19 12 2019

 

Belasting op vaste en mobiele reclame - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een gemeentebelasting te vestigen op de vaste en mobiele reclame zichtbaar van op de openbare weg.

Publicatiedatum: 11/12/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 19 12 2019

 

Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een gemeentebelasting te vestigen op de verspreiding van niet-geadresseerd reclamedrukwerk en gelijkgestelde producten.

Publicatiedatum: 11/12/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 19 12 2019

 

Belasting op bedrijfsruimten - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een jaarlijkse belasting te vestigen op de economische activiteiten (bedrijfsruimten).

Publicatiedatum: 11/12/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 19 12 2019

 

Belasting op de autobrandstoftoestellen - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025 een gemeentebelasting te vestigen op de voor het publiek toegankelijke autobrandstoftoestellen.

Publicatiedatum: 11/12/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 19 12 2019

 

Belasting op de bank- en financieringsinstellingen - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025 een gemeentebelasting te heffen op de bank- en financieringsinstellingen.

Publicatiedatum: 11/12/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 19 12 2019

 

Belastingen op het bouwen & verbouwen - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025 een belasting te heffen op het bouwen en verbouwen van gebouwen.

Publicatiedatum: 11/12/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 19 12 2019

 

Belasting op het aanvragen van omgevingsvergunningen - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een gemeentebelasting te vestigen op het aanvragen van omgevingsvergunningen.

Publicatiedatum: 11/12/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 19 12 2019

 

Belasting op leegstand woningen en gebouwen - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een gemeentebelasting te vestigen op de woningen en gebouwen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.

Publicatiedatum: 11/12/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 19 12 2019

 

Belasting op aanvragen van vergunningsplichtige inrichtingen klasse 1 of 2 - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een gemeentebelasting te vestigen op alle aanvragen van een nieuwe vergunningsplichtige inrichting klasse 1 of 2 inzake milieuhygiëne op het gemeentelijk grondgebied.

Publicatiedatum: 11/12/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 19 12 2019

 

Belasting op het verwijderen van achtergelaten afvalstoffen - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een belasting te vestigen op het weghalen door het gemeentebestuur van achtergelaten afvalstoffen (sluikstort).

Publicatiedatum: 11/12/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 19 12 2019

 

Belasting op masten en pylonen - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een gemeentebelasting te vestigen op allerhande masten en pylonen die zich op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de gemeente bevinden.

Publicatiedatum: 11/12/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 19 12 2019

 

Belasting op de kamers en/of plaatsen, dienstig als rendez-voushuizen - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een jaarlijkse belasting te vestigen op de kamers en/of plaatsen dienstig als rendez-voushuizen.

Publicatiedatum: 11/12/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 19 12 2019

 

Belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken en identiteitskaarten - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een gemeentebelasting te vestigen op de afgifte door het gemeentebestuur van administratieve documenten.

Publicatiedatum: 11/12/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 19 12 2019

 

Verhaalbelasting op de verwerving van de zate van de openbare weg - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt de toepassing van de vroegere belastingverordeningen op de verwerving van de zate van de openbare wegen te behouden.

Publicatiedatum: 11/12/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 19 12 2019

 

Gemeentefinanciën: Vaststelling verkoopprijzen diverse manifestaties - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025 de verkoopprijzen voor diverse manifestaties vast te stellen.

Publicatiedatum: 11/12/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 19 12 2019

 

Retributie voor de huis-aan-huisinzameling en verwerking van huishoudelijke en daarmee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een retributie te heffen op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke en daarmee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.

Publicatiedatum: 11/12/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 19 12 2019

 

Retributie voor de inzameling restafval Fort II en in uitzonderlijke omstandigheden - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een retributie te heffen op de inzameling van restafval op het gemeentelijk recreatiedomein Fort 2 en op de inzameling van restafval in uitzonderlijke omstandigheden (vb. events, festivals …).

Publicatiedatum: 11/12/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 19 12 2019

 

Retributie voor het plaatsrecht op de openbare markt - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een plaatsrecht op de wekelijkse markt te heffen.

Publicatiedatum: 11/12/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 19 12 2019

 

Retributie uit hoofde van de elektriciteitsaansluitingen - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een retributie te heffen op de afname van elektriciteit.

Publicatiedatum: 11/12/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 19 12 2019

 

Retributiereglement op de begraafplaatsen - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een retributie te heffen op het verlenen van concessies op de gemeentelijke begraafplaatsen.

Publicatiedatum: 11/12/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 19 12 2019

 

Retributie voor werken uitgevoerd voor rekening van derden - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een retributie te heffen op het uitvoeren van werken door de gemeente voor derden.

Publicatiedatum: 11/12/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 19 12 2019

 

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen uitgevoerd op gemeentelijk openbaar domein - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2022 een retributie aan te rekenen op de gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein.

Publicatiedatum: 11/12/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 19 12 2019

 

Retributiereglement voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodatie - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een retributie te heffen op het gebruik van de sportaccommodatie.

Publicatiedatum: 11/12/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 19 12 2019

 

Retributiereglement voor het gebruik van de gemeentelijke feestzaal op het recreatiedomein Fort 2, de polyvalente zaal en de Sint-Janskapel - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een retributie te heffen op het gebruik van de gemeentelijke feestzaal, de polyvalente zaal en de Sint-Janskapel.

Publicatiedatum: 11/12/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 19 12 2019

 

Retributiereglement voor het  Gemeentelijk Sportcentrum Brieleke - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een retributiereglement Gemeentelijk Sportcentrum Brieleke goed te keuren.

Publicatiedatum: 11/12/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 19 12 2019

 

Retributiereglement voor het gebruik van feestmateriaal door derden - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een retributie te heffen op het gebruik van feestmateriaal.

Publicatiedatum: 11/12/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 19 12 2019

 

Retributie op de afgifte van visvergunningen Fort 2 - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een retributie te heffen op de afgifte van een visvergunning.

Publicatiedatum: 11/12/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 19 12 2019

 

Retributie vastgoedinformatie - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een retributie te vestigen die verschuldigd is voor het opzoeken van vastgoedinformatie.

Publicatiedatum: 11/12/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 19 12 2019

 

Retributiereglement voornaamswijziging - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een retributie te heffen op de voornaamswijziging.

Publicatiedatum: 11/12/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 19 12 2019

 

Retributie voor het plaatsrecht van vaste constructies op het openbaar domein - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een retributie te heffen op het plaatsen van een vaste constructie op het openbaar domein.

Publicatiedatum: 11/12/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 19 12 2019

 

Retributie voor het plaatsrecht van mobiele constructies op het openbaar domein - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een retributie te heffen op de mobiele constructies op het openbaar domein met uitzondering van deze op de wekelijkse markt.

Publicatiedatum: 11/12/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 19 12 2019

 

Retributie voor deelname aan het Jeugdatelier en vakantiewerking Axiemaxie - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 t.e.m 2025 een retributie te heffen op de deelname aan de werking van het Jeugdatelier alsmede op de deelname van de vakantiewerking AxieMaxie.

Publicatiedatum: 11/12/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 19 12 2019

 

Retributie voor gebruik en ontlening materialen bibliotheek - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een retributie te heffen op het gebruik en het ontlenen van materialen van de Openbare Bibliotheek Wommelgem.

Publicatiedatum: 11/12/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 19 12 2019

 

Retributie: Individueel bezoldigd personenvervoer - Vergunning en bestuurderspas - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 de retributies in het kader van het individueel bezoldigd personenvervoer vast te stellen.

Publicatiedatum: 11/12/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 19 12 2019

 

Meerjarenplan 2020-2025 deel gemeente - Goedkeuring

 

Toelichting

Het ontwerp van het meerjarenplan 2020-2025 deel gemeente wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 11/12/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 19 12 2019

 

Meerjarenplan 2020-2025 geconsolideerd - Goedkeuring

 

Toelichting

Het geconsolideerde deel van het meerjarenplan 2020-2025 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 11/12/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 19 12 2019

 

Meerjarenplan 2020-2025 bijlagen deel 1

 

Toelichting

1ste deel van de bijlagen bij het meerjarenplan 2020 - 2025

Publicatiedatum: 11/12/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 19 12 2019

 

Meerjarenplan 2020-2025 bijlagen deel 2

 

Toelichting

2e deel van de bijlagen bij het meerjarenplan 2020 - 2025

Publicatiedatum: 11/12/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 19 12 2019

 

Meerjarenplan 2020-2025 bijlagen deel 3

 

Toelichting

3e deel van de bijlagen bij het meerjarenplan 2020 - 2025

Publicatiedatum: 11/12/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 19 12 2019

 

Vragen

 

 

Publicatiedatum: 11/12/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 19 12 2019

 

Rapportage klachten

 

Toelichting

De binnengekomen klachten worden ter kennisneming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 11/12/2019