Gemeente Wommelgem

 

Notulen GR van 07 01 2019

 

 

Aanwezig:

Hilde Berckmans, voorzitter;

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, raadsleden;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

 

 

Overzicht punten

Notulen GR van 07 01 2019

 

Geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen

 

Kennisneming

Het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, de artikelen 203 en 204;

 

Het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtcolleges, artikel 28;

 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 6;

 

De omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en provinciale bestuursperiode;

 

De resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werden door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen op 5 december 2018 geldig verklaard, zoals meegedeeld per brief op 10 december 2018;

 

Akte te nemen van de geldigverklaring van de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.

 

Publicatiedatum: 04/02/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 07 01 2019

 

Benoeming en eedaflegging burgemeester

 

Kennisneming

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald de artikelen 58 tot 62;

 

De omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en provinciale bestuursperiode;

 

Het Ministerieel besluit van 12 december 2018 houdende de benoeming van de heer Frank Gys tot burgemeester van de gemeente Wommelgem met ingang van 1 januari 2019;

 

De heer Frank Gys heeft de decretaal voorziene eed afgelegd in de handen van mevrouw de gouverneur op 17 december 2018, zoals bevestigd door de akte van eedaflegging;

 

De heer Frank Gys heeft met ingang van 1 januari 2019 het ambt van burgemeester opgenomen;

 

De akte van voordracht van de kandidaat-burgemeester maakt geen melding van de einddatum van het mandaat;

 

Akte te nemen van de benoeming en eedaflegging van de heer Frank Gys als burgemeester van de gemeente Wommelgem met ingang van 1 januari 2019.

 

Publicatiedatum: 04/02/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 07 01 2019

 

Installatie en eedaflegging gemeenteraadsleden

 

Motivering

Feiten en context

De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.

 

Juridische gronden

Het decreet van 8 juli 2011 houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen;

 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, de artikelen 6 tot en met 16, 49 en 59;

 

De omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en provinciale bestuursperiode;

 

Argumentatie

De resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werden door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen geldig verklaard op datum van 5 december 2018;

 

Het schrijven van het verkozen raadslid mevrouw Ann Baele van 18 november 2018 waarbij zij de voorzitter van de gemeenteraad meldt het mandaat niet op te nemen;

 

De heer Yve Staes, 1ste opvolger op de lijst Gemeentebelangen komt in aanmerking om het mandaat van gemeenteraadslid op te nemen;

 

Het schrijven van het verkozen raadslid de heer Walter Van Der Plaetsen van 6 december 2018 waarbij hij de voorzitter van de gemeenteraad meldt het mandaat niet op te nemen;

 

De heer Lode Stevens, 1ste opvolger op de lijst Open VLD komt in aanmerking om het mandaat van gemeenteraadslid op te nemen;

 

Het verkozen raadslid, de heer Seppe Gys, bevindt zich, ingevolge de eedaflegging van de heer Frank Gys op 17 december 2018, als burgemeester, in een situatie van onverenigbaarheid en dus geacht wordt afstand te doen van zijn mandaat;

 

De heer Peter Wouters, 1ste opvolger op de lijst N-VA komt in aanmerking om het mandaat van gemeenteraadslid op te nemen;

 

Alle geloofsbrieven werden behoorlijk en tijdig ingediend, en deze werden ter inzage gelegd met respect voor de decretale bepalingen ter zake;

 

Uit het onderzoek van de geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden door de gemeenteraad, zoals voorgeschreven in artikel 6, §3 van het decreet over het lokaal bestuur, blijkt dat alle verkozenen en hun respectievelijke opvolgers die worden uitgenodigd heden de eed af te leggen, voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden;

 

De heer Frank Gys heeft op 17 december 2018 de eed als burgemeester afgelegd in handen van mevrouw de gouverneur en dat conform artikel 59 van het decreet over het lokaal bestuur deze eedaflegging tevens geldt als eedaflegging als gemeenteraadslid in de zin van artikel 6;

 

Overwegende dat de verkozenen die opgeroepen werden om de eed af te leggen, de volgende eed hebben afgelegd in handen van de uittredend voorzitter: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen".

 

Overwegende dat geen enkel van de geïnstalleerde raadsleden verhinderd is;​

 

Besluit

Artikel 1

Kennis te nemen van het schrijven van mevrouw Ann Baele van 18 november 2018 waarbij zij meldt het mandaat niet op te nemen.

 

Artikel 2

Kennis te nemen van het schrijven van de heer Walter Van Der Plaetsen van 6 december 2018 waarbij hij meldt het mandaat niet op te nemen.

 

Artikel 3

Kennis te nemen van het bestaan van een situatie van onverenigbaarheid in hoofde van de heer Seppe Gys.

 

Artikel 4

De geloofsbrieven goed te keuren van :

- Voor lijst nr. 2 (N-VA):

- mevrouw Ann Theys

- de heer Alex Helsen

- de heer Bart Van Scharen

- mevrouw Lise Poelmans

- mevrouw Hilde Berckmans

- mevrouw Ann Gillis

- mevrouw Siggy Leenaards

- mevrouw Vera Govaerts

- de heer Eric Willems

- de heer Peter Wouters

- Voor lijst nr. 4 (Groen):

- de heer Jan Herthogs

- mevrouw Annemie Dierckx

- mevrouw Mariyam Safi

- Voor lijst nr. 5 (Vlaams Belang):

- de heer Bert Peeters

- de heer Rudy Roodhooft

- Voor lijst nr. 6 (Open Vld):

- de heer Ludo Neyens

- mevrouw Kelly Joris

- de heer Dirk Somers

- de heer Lode Stevens

- Voor lijst nr. 8 (Gemeentebelangen):

- de heer Marc Dierckx

- de heer Jef Vervaele-Breugelmans

- de heer Yve Staes

 

 

Artikel 5

Akte te nemen van de eedaflegging in handen van de voorzitter van:

mevrouwen Hilde BERCKMANS, Annemie DIERCKX, de heer Marc DIERCKX, mevrouwen Ann GILLIS, Vera GOVAERTS, de heren Alex HELSEN, Jan HERTHOGS, mevrouwen Kelly JORIS, Siggy LEENAARDS, de heren  Ludo NEYENS, Bert PEETERS, mevrouw Lise POELEMANS, de heer Rudy ROODHOOFT, mevrouw Mariyam SAFI, de heren Dirk SOMERS, Yve STAES, Lode STEVENS, mevrouw Ann THEYS, de heren Bart VAN SCHAREN, Jef VERVAELE-BREUGELMANS, Eric WILLEMS en Peter WOUTERS.

 

Publicatiedatum: 04/02/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 07 01 2019

 

Vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden

 

Motivering

Feiten en context

De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.

 

Juridische gronden

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 6 §7.

 

Argumentatie

Het is noodzakelijk de rangorde van de gemeenteraadsleden vast te stellen.

 

Besluit

Enig artikel

 

Stelt de rangorde van de gemeenteraadsleden als volgt vast:

 

 

Rang

Naam

Raadslid

van

Raadslid

tot

Anciënniteit

Naam-

stemmen

1

Neyens Ludo

5/01/1995

heden

24 jaar

496

2

Peeters Bert

5/01/1995

heden

24 jaar

384

3

Dierckx Marc

5/01/1995

heden

24 haar

270

4

Herthogs Jan

5/01/2001

heden

18 jaar

362

5

Van Scharen Bart

5/01/1995

2/01/2013

2/01/2007

heden

18 jaar

313

6

Stevens Lode

8/2/2007

heden

11 jaar en

11 maanden

189

7

Joris Kelly

2/01/2007

2/01/2013

8/02/2007

heden

6 jaar en

1 maand

301

8

Gys Frank

2/01/2013

heden

6 jaar

1415

9

Theys Ann

2/01/2013

heden

6 jaar

563

10

Helsen Alex

2/01/2013

heden

6 jaar

447

11

Berckmans Hilde

2/01/2013

heden

6 jaar

207

12

Somers Dirk

17/01/2013

heden

5 jaar en

11 maanden

237

13

Dierckx Annemie

2/01/2013

22/01/2015

2 jaar

203

14

Vervaele Jef

2/01/2013

17/01/2013

15 dagen

195

15

Poelemans Lise

---

---

nihil

298

16

Gillis Ann

---

---

nihil

202

17

Leenaards Siggy

---

---

nihil

201

18

Govaerts Vera

---

---

nihil

189

19

Willems Eric

---

---

nihil

186

20

Safi Mariyam

---

---

nihil

181

21

Wouters Peter

---

---

nihil

171

22

Staes Yve

---

---

nihil

134

23

Roodhooft Rudy

---

---

nihil

106

 

Publicatiedatum: 04/02/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 07 01 2019

 

Fractievorming

 

Kennisneming

Juridische gronden

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 36;

 

De omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en provinciale bestuursperiode;

 

Argumentatie

Gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn vormen in principe één fractie en geen enkele lijst heeft een akte van fractievorming ingediend;​

 

Er zijn geen lijsten die zich onderling hebben verenigd om één fractie te vormen;​

 

De samenstelling van de fracties is als volgt:

 

PartijAantal verkozenenFractieleden

N-VA11Frank Gys

Ann Theys

Alex Helsen

Bart Van Scharen

Lise Poelemans

Hilde Berckmans

Ann Gillis

Sieglinde Leenaards

Vera Govaerts

Eric Willems

Peter Wouters

 

Open VLD4Ludo Neyens

Kelly Joris

Dirk Somers

Lode Stevens

 

Gemeentebelangen3Marc Dierckx

Jef Vervaele-Breugelmans

Yve Staes

 

Groen3Jan Herthogs

Annemie Dierckx

Mariyam Safi

 

Vlaams Belang2Bert Peeters

Rudy Roodhooft

 

Publicatiedatum: 04/02/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 07 01 2019

 

Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad

 

Motivering

Juridische gronden

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 6 en 7;

 

De omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en provinciale bestuursperiode;

 

Argumentatie

Een gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter op naam van mevrouw Hilde Berckmans werd overhandigd aan de algemeen directeur op 19 december 2018, zijnde uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad;

 

De algemeen directeur heeft de gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter ter zitting overhandigd aan de voorzitter van de installatievergadering;

 

De voorzitter van de installatievergadering heeft vastgesteld dat de akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter werd ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen hebben deelgenomen, met name 12 op 23 en door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werden verkozen, met name 9 op 11 en daarmee de ontvankelijkheid van de akte kan bevestigen;

 

De gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter voldoet aan de decretaal voorziene verkiesbaarheidsvoorwaarden;

 

De gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter maakt geen melding van de einddatum van het mandaat en maakt geen melding van diegene die haar zal opvolgen voor de resterende duurtijd van het mandaat;

 

De kandidaat-voorzitter heeft de voorgeschreven eed als gemeenteraadslid afgelegd;

 

Er dient geen specifieke eed als voorzitter van de gemeenteraad afgelegd te worden;

 

Besluit

Artikel 1

Kennis te nemen van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter.

 

Artikel 2

De voorgedragen kandidaat-voorzitter, mevrouw Hilde Berckmans, wordt verkozen verklaard als voorzitter van de gemeenteraad met ingang van 07 januari 2019.

 

 

 

Conform het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 24, neemt de nieuw gekozen voorzitter het voorzitterschap van de installatievergadering over van de uittredende voorzitter.

 

Publicatiedatum: 04/02/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 07 01 2019

 

Verkiezing en eedaflegging van de schepenen

 

Motivering

Juridische gronden

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 42 tot en met 44 en 49;

 

De omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en provinciale bestuursperiode;

 

Argumentatie

Een gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen werd overhandigd aan de algemeen directeur op 19 december 2018, zijnde uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad;

 

De algemeen directeur heeft op datum van 20 december 2018 een afschrift van de gezamenlijke akte van voordracht aan de burgemeester bezorgd;

 

De algemeen directeur heeft de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen ter zitting overhandigd aan de voorzitter van de gemeenteraad;

 

De voorzitter van de gemeenteraad stelt vast dat de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad aan de algemeen directeur is overhandigd;

 

De voorzitter van de gemeenteraad stelt vast dat alle kandidaat-schepenen de eed als gemeenteraadslid hebben afgelegd;

 

De voorzitter van de gemeenteraad stelt vast dat de voordrachtakte werd ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen hebben deelgenomen, met name 12 op 23 en door een meerderheid van de gemeenteraadsleden die werden verkozen op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaten, met name 9 op 11 voor N-VA en 3 op 4 voor Open-VLD en dus de ontvankelijkheid van de akte bevestigt;

 

In de ontvankelijke voordrachtsakte worden 4 kandidaat-schepenen voorgedragen;

 

Dit aantal overschrijdt het maximum voor de gemeente niet en daarmee is het aantal schepenen vastgelegd;

 

De voorzitter van de gemeenteraad deelt dit aantal ter zitting mee aan de gemeenteraad;

 

De rangorde van de schepenen is bepaald door de rangorde zoals deze op de ontvankelijke voordrachtakte voorkomt;

 

De voorgedragen kandidaat schepenen zijn de volgende personen:

Mevrouw Ann Theys als eerste schepen,

De heer Ludo Neyens als tweede schepen,

De heer Alex Helsen als derde schepen,

Mevrouw Lise Poelemans als vierde schepen,

 

Alle kandidaat-schepenen hebben de eed als gemeenteraadslid afgelegd;

 

Geen enkele kandidaat-schepen bevindt zich in een situatie van onverenigbaarheid;

 

De gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen maakt geen melding van de einddatum van een schepenmandaat en er worden dus geen opvolgers aangeduid;

 

De verkozen verklaarde schepenen hebben de decretaal voorziene eed "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen" afgelegd in handen van de burgemeester;

 

Besluit

Artikel 1

Akte te nemen van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen.

 

Artikel 2

Akte te nemen van het aantal schepenen, geldig voor de ganse duur van de legislatuur, en zoals vastgelegd door het aantal voorgedragen schepenen op de ontvankelijke gezamenlijke voordrachtakte, met name 4.

 

Artikel 3

De voorgedragen kandidaat-schepenen verkozen te verklaren in de rangorde van de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen, meer bepaald:

Naam kandidaat-MandaatEinddatumNaam opvolger

schepen

mevrouw Ann Theyseerste schepennihilnihil

de heer Ludo Neyenstweede schepennihilnihil

de heer Alex Helsenderde schepennihilnihil

mevrouw Lise Poelemansvierde schepennihilnihil

 

Artikel 4

Akte te nemen van de eedaflegging van de kandidaat-schepenen in handen van de burgemeester.

 

Publicatiedatum: 04/02/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 07 01 2019

 

Verkiezing van de leden voor de politieraad

 

Motivering

De burgemeester neemt het voorzitterschap van het kiescollege op.

 

Juridische gronden

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

 

Het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad;

 

De ministeriële omzendbrief van 13 november 2018 betreffende de verkiezing en installatie van de politieraadsleden van een meergemeentezone;

 

De beslissing van de gemeenteraad van 7 januari 2019 tot installatie van de gemeenteraadsleden;

 

Argumentatie

Artikel 18 van de wet van 7 december 1998 bepaalt dat de verkiezing van de leden van de politieraad plaatsheeft tijdens de openbare zitting waarop de gemeenteraad wordt geïnstalleerd of ten laatste binnen tien dagen; Indien die laatste dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt die termijn verlengd tot en met de eerstvolgende dag die geen zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is;

 

De politieraad van de meergemeentezone MINOS overeenkomstig artikel 12, eerste lid, van de wet van 7 december 1998, is samengesteld uit 19 verkozen leden;

 

De gemeenteraad dient overeenkomstig artikel 12, tweede lid, van de wet van 7 december 1998 over te gaan tot verkiezing van 3 leden van de gemeenteraad als lid van de politieraad;

 

De burgemeester heeft de datum en het uur voor de overhandiging van de voordrachtakten vastgesteld op donderdag 13 december 2018 van 17.00 tot 19.00 uur;

 

De burgemeester heeft aan de verkozenen van de gemeenteraad een nota bezorgd over de datum en het uur voor de overhandiging van de voordrachtakten en over de regels die van toepassing zijn voor het indienen van de voordrachtakten van de kandidaten;

 

De voordrachtakten ten getale van 5 ingediend overeenkomstig de artikelen 2, 4 en 5 van het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad; dat in totaliteit 6 kandidaten worden voorgedragen;

 

Respectievelijk deze akten de hierna vermelde kandidaten voordragen en ondertekend zijn door de volgende verkozenen voor de gemeenteraad :

 

Kandidaat titularis

Kandidaat opvolgers

Voorgedragen door

Berckmans Hilde

Leenaards Sieglinde

---

Somers Dirk

Gillis Ann

Theys Ann

Stevens Lodewijk

Joris Kelly

Dierckx Marc

Staes Yve

Dierckx Marc

Vervaele-Breugelmans Jozef

Baele Ann

Staes Yve

Poelemans Lise

---

Gys Frank

Safi Mariyam

Herthogs Jan

Dierckx Annemie

Safi Mariyam

Herthogs Jan

Dierckx Annemie

Van Scharen Bart

---

Van Scharen Bart

 

Dat de kandidatenlijst door de heer Frank Gys, burgemeester, werd opgemaakt op datum van 13 december 2018, overeenkomstig artikel 7 van het voornoemd koninklijk besluit op grond van gezegde voordrachtakten en luidend als volgt:

 

Kandidaat Lid

Kandidaat Opvolger

Berckmans Hilde

° 14 juni 1975

Docent

 

---

Dierckx Marc

° 11 juni 1956

Accountant

 

Staes Yve

° 16 oktober 1977

Bediende

 

Leenaards Sieglinde

° 29 juni 1976

Zelfstandige

 

Somers Dirk

° 27 november 1966

Bedrijfsleider

 

Poelemans Lise

° 25 november 1995

Logopedist

 

---

Safi Mariyam

° 25 oktober 1990

Student

 

Herthogs Jan

° 24 juli 1978

Bediende

 

Dierckx Annemie

° 7 juni 1972

Onderwijzer

 

Van Scharen Bart

° 4 mei 1956

Industrieel Ing.

 

---

 

Raadslid Dirk Somers merkt op dat zijn geboortedatum in de voordrachtakte foutief opgegeven werd en dus ook foutief overgenomen werd op de kandidatenlijst opgemaakt door de burgemeester op 13 december 2018; hij vraagt deze te verbeteren naar 27 januari 1966;

 

De burgemeester neemt hiervan akte;

 

De algemeen directeur stelt tijdens de vergadering een proces-verbaal op over het verloop van de verrichtingen van de stemming en van de stemopneming, zoals hierbij opgenomen in de notulen van de gemeenteraadszitting;

 

De burgemeester is belast met het verzekeren van de goede gang van de verrichtingen van de stemming en van de stemopneming die in de openbare vergadering plaatsvinden;

 

Stelt vast dat Kelly Joris en Peter Wouters gemeenteraadsleden (de jongste in leeftijd die geen kandidaat of kandidaat-opvolger zijn), de burgemeester bijstaan bij de verrichtingen van de stemming en van de stemopneming;

 

Gaat in openbare vergadering en bij geheime stemming over tot de verkiezing van de effectieve leden en hun opvolgers van de politieraad;

 

Drieëntwintig (23) raadsleden nemen deel aan de stemming en ontvangen ieder één (1) stembiljet,

 

Een raadslid merkt op dat er foutief gestemd werd en de voorzitter van het kiesbureau vraagt om over te gaan tot een nieuwe stemming.

 

Drieëntwintig (23) stembiljetten worden overhandigd aan de burgemeester en zijn bijzitters,

 

De burgemeester verklaart de stemming ongeldig;

 

De algemeen directeur doorstreept de ongeldige stembiljetten;

 

Er wordt overgegaan tot een herstemming;

 

Drieëntwintig (23) raadsleden nemen deel aan de stemming en ontvangen ieder één (1) stembiljet,

 

Drieëntwintig (23) raadsleden nemen deel aan de stemming en ontvangen ieder één (1) stembiljet,

Drieëntwintig (23) stembiljetten worden overhandigd aan de burgemeester en zijn bijzitters,

Drieëntwintig (23) geldige stembiljetten worden geteld  en door de algemeen directeur geparafeerd;

 

Mevrouw Berckmans bekomt vijf (5) stemmen,

De heer Dierckx bekomt vier (4) stemmen,

Mevrouw Leenaards bekomt vijf (5) stemmen,

Mevrouw Poelemans bekomt vijf (5) stemmen,

Mevrouw Safi bekomt drie (3) stemmen,

De heer Van Scharen bekomt één (1) stemmen;

 

Stelt vast dat de stemmen werden uitgebracht op naam van regelmatig voorgedragen kandidaten effectieve leden;

 

Stelt vast dat drie (3) kandidaat effectieve leden, die het grootste aantal stemmen hebben bekomen, verkozen worden, namelijk

Mevrouw Berckmans

Mevrouw Leenaards

Mevrouw Poelemans

 

Bijgevolg stelt de burgemeester vast dat verkozen zijn tot effectief lid van de politieraad, respectievelijk van rechtswege en in de volgorde van de voordrachtakte de opvolgers zijn van de verkozen werkende leden :

 

Werkend lid

Opvolgers

Berckmans Hilde

° 14 juni 1975

Docent

 

---

Leenaards Sieglinde

° 29 juni 1976

Zelfstandige

 

Somers Dirk

° 27 januari 1966

Bedrijfsleider

 

Poelemans Lise

° 25 november 1995

Logopedist

 

---

 

STELT VAST dat de verkiesbaarheidsvoorwaarden, vervuld zijn door de 3 verkozen effectieve leden.

 

STELT VAST dat geen enkel effectief lid zich bevindt in een van de gevallen van onverenigbaarheid bepaald in artikel 15 van de wet van 7 december 1998;

 

Dit proces-verbaal zal overeenkomstig artikel 18bis van de wet van 7 december 1998 en artikel 15 van het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad in dubbel exemplaar naar de bestendige deputatie worden gezonden.

 

Bij Bevel :

De Algemeen Directeur,De Burgemeester,

(get.) M.DEROOVER(get.) F. GYS

 

 

De raadsleden-bijzitters,

(get) K. JORIS (get) P. WOUTERS

 

 

Besluit

Artikel 1

Akte te nemen van hierboven beschreven stemming, stemopneming en verkiezingsuitslag van de verkiezing van de leden van de politieraad van de meergemeentezone MINOS, zoals door de burgemeester vastgesteld en afgekondigd.

 

Artikel 2

Akte te nemen van de verkiezing van volgende leden tot effectieve leden en tot opvolgers van de politieraad van de meergemeentezone MINOS:

 

Effectief lidOpvolger

Hilde Berckmans---

 

Sieglinde LeenaardsDirk Somers

 

Lise Poelemans---

 

Publicatiedatum: 04/02/2019