Gemeente Wommelgem

 

Notulen GR van 26 09 2019

 

 

Aanwezig:

Hilde Berckmans, voorzitter;

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Alex Helsen, Kelly Joris, schepenen;

Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, raadsleden;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Ludo Neyens, Lise Poelemans, schepenen;

Bert Peeters, raadslid;

Afwezig:

Bart Van Scharen, raadslid;

 

Vanaf punt 16 verlaat Marijke Deroover, algemeen directeur de zitting omwille van een belangenconflict.

Vanaf punt 16 vervoegt Sandra Eeckhout, wnd algemeen directeur de zitting.

 

 

 

Overzicht punten

Notulen GR van 26 09 2019

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Het ontwerp van notulen van de gemeenteraad van 27 juni 2019

 

Argumentatie

Er worden geen opmerkingen geformuleerd over het ontwerp van notulen.

 

Besluit

Notulen vorige zitting: Goedkeuring
19 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Alex Helsen, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Enig artikel

De notulen van de gemeenteraad van 27 juni 2019 worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 30/10/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 26 09 2019

 

Huishoudelijk reglement gemeenteraad: Wijziging

 

Motivering

Feiten en context

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 24 januari 2019 en gewijzigd in zitting van 25 april 2019.

 

Juridische gronden

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Argumentatie

Het wordt noodzakelijk geacht om de mogelijk tot het stellen van mondelinge vragen door de raadsleden te structureren zodat de leden van het schepencollege in de mogelijkheid gesteld worden het antwoord voor te bereiden. (artikel 11)

 

Tevens wordt er geoordeeld dat voor het bekomen van een zitpenning het raadslid ten minste aan de beraadslaging en/of de stemming van 75% van de punten dient deel te nemen. (artikel 36)

 

Financiële weerslag

Geen

 

Beraadslaging

Raadslid Herthogs merkt op dat het voorstel van de 75% regeling ingevoerd wordt ingevolge de houding van slechts 1 raadslid. Dit voorstel houdt de mogelijkheid in dat we, ondanks goede bedoelingen, in onze eigen voet zullen schieten.

 

Tevens merkt het raadslid op dat het voorliggend voorstel tot het stellen van mondelinge vragen de werking als gemeenteraadslid bemoeilijkt.

 

Hierop reageert de burgemeester dat de leden van de oppositie de mogelijkheid geboden wordt een alternatief voorstel uit te werken en dit over te maken aan de algemeen directeur. Deze zal dit dan agenderen op de volgende raad.

 

Vervolgens wordt er overgegaan tot het voorstel om de behandeling van het punt te verdagen.

 

Besluit

Het voorstel om de behandeling van het punt te verdagen.
19 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Alex Helsen, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Enig artikel

De behandeling van het punt te verdagen.

 

Publicatiedatum: 30/10/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 26 09 2019

 

Gemeentelijke basisscholen: Wijziging schoolreglement 2019-2020

 

Motivering

Feiten en context

Goedkeuring van de gemeenteraad waarbij het schoolreglement voor beide gemeentelijke basisscholen wordt goedgekeurd voor het schooljaar 2019-2020.

Volgende bepalingen dienen gewijzigd te worden:

 

Hoofdstuk 9 getuigschrift basisonderwijs:

In artikel 22 "Het getuigschrift niet toekennen" wordt beschreven dat dit gemotiveerd moet worden en dat er een attest wordt uitgereikt met vermelding van het aantal en de aard van de gevolgde schooljaren.

 

Hoofdstuk 10 onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs:

In artikel 26 worden de voorwaarden gepreciseerd waaraan een leerling moet voldoen om recht te hebben op TOAH, tijdelijk onderwijs aan huis.

 

Hoofdstuk 12  : Leerlingengegevens, privacy en gegevensbescherming:

Artikel 30 preciseert welke personeelsleden van de school alsook van het ondersteuningsnetwerk inzagerecht hebben in het verslag of het gemotiveerd verslag van een leerling.

 

Hoofdstuk 15: Leerlingenbegeleiding

Artikel 43 preciseert de opdracht van het CLB en vermeldt met welk CLB er een overeenkomst werd afgesloten, alsook wat de contactgegevens ervan zijn.

 

Juridische gronden

Decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997.

Decreet van 9 juli 2010 betreffende het onderwijs.

 

Adviezen

Naar aanleiding van de wijzigingen door de juridische dienst van het OVSG dient het schoolreglement hernieuwd te worden.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

Schoolreglement 2019-2020: Wijziging
19 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Alex Helsen, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Enig artikel

Het gewijzigde schoolreglement voor de gemeentelijke basisscholen goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 30/10/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 26 09 2019

 

Gemeentelijke basisscholen: Wijziging afsprakennota 2019-2020

 

Motivering

Feiten en context

In de afsprakennota van de gemeentescholen voor het schooljaar 2019-2020 worden de volgende zaken gewijzigd:

 

Hoofdstuk 1.2 : Wijziging van het schoolbestuur

 

Hoofdstuk 2.1 : Inschrijving van de leerling.

De inschrijvingsprocedure wordt georganiseerd in overleg met de 4 Wommelgemse scholen.  U wordt vooraf geïnformeerd over de procedure.  Bij vragen kan u steeds contact opnemen met de school.

 

Hoofdstuk 3.1 Openstellen van de school - organisatie van de schooluren

Voor GBS het Oogappeltje wordt een wijziging van de lesuren voorzien waarbij niet geraakt wordt aan het begin- en einduur van de school. De middagpauze wordt ingekort met een kwartier en de speeltijden worden uitgebreid met 20 minuten.

 

Hoofdstuk 3.5.2 : Scherpe maximumfactuur: de "scherpe maximumfactuur" werd door de overheid bepaald op € 90,00 voor een leerling van het lager onderwijs en € 45,00 voor een kleuter.

 

Hoofdstuk 3.5.3 Minder scherpe maximumfactuur: de minder scherpe maximumfactuur werd bepaald op € 440,00.

 

Hoofdstuk 3.5.7: Schooltoelage: de schooltoelage wordt vanaf het schooljaar 2019-2020 geïntegreerd in het Groeipakket.

 

Juridische gronden

Omzendbrief BaO/2007/05 van 22/06/2007.

Kostenbeheersing in het basisonderwijs.

 

Decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997, art.27, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2007.

Hoofdstuk 3.5. Kosten die de school aan ouders kan doorrekenen maar buiten de kosteloosheid of de maximumfacturen vallen: bijdrageregeling.

 

Adviezen

Positief advies van de directeurs van beide gemeentescholen, goedkeuring van de schoolraad op 6 mei 2019, goedkeuring op het vakbondsoverleg van 7 mei 2019.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

Afsprakennota 2019-2020: Wijziging
19 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Alex Helsen, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Enig artikel

De aanpassingen in de afsprakennota's van de gemeentelijke basisschool 't Laar en de gemeentelijke basisschool Het Oogappeltje goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 30/10/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 26 09 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - PIDPA-Agendapunten - 18 oktober 2019 - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

De gemeente is deelnemer van de opdrachthoudende vereniging Pidpa.

Overeenkomstig het decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur (DLB), en meer bepaald artikel 423 DLB, kan een opdrachthoudende vereniging na afloop van de statutair bepaalde duur opeenvolgende keren verlengd worden voor een termijn die telkens niet langer mag zijn dan achttien jaar.

Artikel 5 van de statuten van Pidpa bepaalt dat de duur van de vereniging verstrijkt op 9 november 2019.

 

De laatste Algemene Vergadering voor het verstrijken van de duur dient over de verlenging te beslissen, op basis van de daartoe genomen beslissingen van de deelnemers van de vereniging. Onze gemeente dient aldus een beslissing te nemen aangaande de verlenging van Pidpa. 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om:

-Kennis te nemen van en goedkeuring te hechten aan het verlengingsdossier – houdende de argumenten om de deelneming van onze gemeente in de opdrachthoudende vereniging Pidpa te verlengen;

-Te verzoeken om over te gaan tot verlenging van de opdrachthoudende vereniging Pidpa;

-Te beslissen om over te gaan tot de verlenging van de opdrachthoudende vereniging Pidpa;

-Te beslissen om deelnemer te blijven van de opdrachthoudende vereniging Pidpa en de daarbij horende beheersoverdracht te bevestigen. 

 

Daarnaast zal op deze algemene vergadering tevens een beperkte statutenwijziging worden voorgelegd betreffende de nieuwe modaliteiten rond de samenstelling van het adviescomité voor het compartiment watervoorziening (het adviescomité A) en een verduidelijking van de bepalingen over de samenstelling van de adviescomités B en D.

 

Historiek

Beslissing van de gemeenteraad dd. 23 mei 2019 houdende de goedkeuring van het Evaluatiedocument 2013-2018 en het Beleidsplan 2019-2024.

Oproepingsbrief van Pidpa van 15 juli 2019 voor deelname aan de algemene vergadering van 18 oktober 2019 met het voorstel tot verlenging van de bestaansduur van de vereniging, met als bijlage het verlengingsdossier op basis waarvan onze gemeente kan besluiten om de deelneming in de opdrachthoudende vereniging Pidpa te verlengen.

Daarnaast werd er ook een voorstel van statutenwijziging overgemaakt betreffende de samenstelling van de adviescomités.  

 

In deze oproepingsbrief wordt volgende agenda van de algemene vergadering vermeld :

1.Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden.

2.Verlenging Pidpa. 

3.Statutenwijziging - goedkeuring.

4.Benoemingen.

5.Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.

 

Frank Gys, burgemeester, werd bij besluit van 28 februari 2019 aangeduid als afgevaardigde voor de algemene vergaderingen van Pidpa.

Alex Helsen, schepen, werd bij besluit van 28 februari 2019 aangeduid als plaatsvervangend afgevaardigde voor de algemene vergaderingen van Pidpa.

 

Juridische gronden

De statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa;

Het decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur;

Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018 (verder decreet Integraal Waterbeleid).

 

Financiële weerslag

De gemeente ontvangt van Pidpa jaarlijks een incentive.

De gemeente dient niet tussen te komen voor saneringen en verplaatsingen van drinkwaterleidingen.

 

Argumentatie

 

Wat betreft de Verlenging van Pidpa

Algemene context

Pidpa werd ruim 106 jaar geleden opgericht om de provincie Antwerpen te voorzien van een betrouwbare drinkwatervoorziening. Pidpa heeft daarvoor 11 waterproductiecentra en een indrukwekkende infrastructuur in eigendom, om zo continu hoog kwalitatief drinkwater te leveren. Sinds iets meer dan 10 jaar is Pidpa ook een toonaangevende speler geworden op de rioleringsmarkt. Haar rioleringsoplossingen op maat werden ondertussen in 35 steden en gemeenten geïmplementeerd. Pidpa beschikt over een breed pallet aan waterdiensten.

 

Als integraal waterbedrijf biedt Pidpa een circulair waterbeheer aan, waarmee zij onder meer snel en efficiënt kan inspelen op de hedendaagse waterproblemen (droogte, overstromingen,..) en de waterhuishouding van onze gemeente beter kan afstemmen in een groter geheel.

 

Jaren geleden heeft Pidpa de omslag gemaakt van een traditioneel nutsbedrijf naar een klant- en marktgedreven onderneming. Pidpa wil haar aanbod inzake circulaire waterhuishouding en proceswater verder uitbreiden door een marktgerichte aanpak van watergerelateerde projecten voor haar klanten (huishoudens, industrie en landbouw). Daarnaast voorziet zij voor haar klanten, onze burgers en bedrijven, in uitgebreide communicatiemogelijkheden, zoals een gratis klantenservicelijn, de website en sociale media. Op deze manier kunnen klanten snel bij Pidpa terecht met hun vragen.

 

Bij Pidpa vormt ‘duurzaamheid’ in al haar betekenissen een rode draad in haar werking. Daardoor is het als bedrijf uitgegroeid tot een belangrijke sociaaleconomische partner, die een toekomstgericht beleid voert op het vlak van milieu, economie en maatschappij. Dit duurzaamheidsbeleid werd doorgetrokken tot in het waterproductieproces.

 

Als producent van een voedingsmiddel, blinkt Pidpa uit in haar activiteiten.  De kwaliteit van de door haar geleverde producten en diensten staat steeds voorop. Pidpa laat hier niets aan het toeval over en zorgt voor een doorgedreven opvolging via een uitgebreid gamma aan staalnames en heeft de kwaliteit in haar dagelijkse bedrijfsvoering verankerd via een brede ISO-certificering.

 

Dankzij de verdere professionalisering van  het assetmanagement onderhoudt zij als een goed huisvader haar uitgebreide infrastructuur. Zo wil Pidpa ook uitblinken op het vlak van haar productieapparaat door steeds opnieuw te zoeken naar betere, meer duurzame productiemethoden, waardoor niet alleen het watercomfort van de gebruikers en de efficiëntie van haar werkzaamheden verhoogt, maar ook aandacht wordt gegeven aan een milieubewust en toekomstgericht resultaat.

 

Door dit professioneel assetmanagement behoort Pidpa, niet alleen in België maar ook op Europees vlak, tot de top wanneer het gaat over het beheersen van lekverliezen (NRW).

Bovendien draagt dit ook bij tot een vermindering van het aantal mogelijke incidenten waardoor de leveringszekerheid gegarandeerd blijft. 

 

Daarnaast is Pidpa een financieel gezond bedrijf dat blijft investeren in het voortdurend optimaliseren van haar werking.

 

Het voorliggende verlengingsdossier geeft een duidelijk beeld over Pidpa, haar dagelijkse werking en hetgeen zij reeds verwezenlijkt heeft voor de aangesloten gemeenten en hun inwoners en bedrijven;

 

Concreet

De bovenstaande principes die Pidpa hanteert in haar bedrijfswerking, vertalen zich voor onze gemeente concreet als volgt:

 

-Pidpa hanteert de laagste drinkwatertarieven van Vlaanderen, wat niet alleen ten goede komt aan de inwoners en bedrijven van onze gemeente maar ook aan de gemeente zelf, als klant.

-De gemeente dient geen financiële tussenkomsten te doen voor wat betreft saneringen en verplaatsingen van drinkwaterleidingen. Pidpa draagt deze investeringen zelf.

-Via de opmaak van strategische onderhoudsplannen en risicokaarten kan Pidpa de risico’s per leiding inschatten. Deze werkwijze stelt haar in staat om een doorgedreven lange termijn planning op te maken met betrekking tot onderhoud, renovaties en vervangingsinvesteringen en kan hier tevens gezocht worden naar een maximale synergie met gemeentelijke of andere projecten.

-Door het professioneel assetmanagement blijft het aantal lekken en incidenten in onze gemeente beperkt.

-Indien zich toch een probleem voordoet, stelt Pidpa alles in het werk om de onderbreking tot een minimum te beperken en een oplossing aan te bieden. Hiervoor biedt zij een 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 service aan waarbij er steeds naar gestreefd wordt om het probleem daadwerkelijk te verhelpen.

-Door de inzet van eigen personeel kan Pidpa flexibel inspelen bij wegenis- en rioleringswerken en op die manier de hinder zoveel als mogelijk te beperken.

-Pidpa heeft actief meegewerkt aan de opmaak en actualisering van de ‘code voor Infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen’ en past de principes ervan ook toe in haar dagelijkse werking zodat de hinder op gemeentewegen zoveel als mogelijk beperkt blijft. 

-Met betrekking tot investeringsprojecten en (private) ontwikkelingsprojecten zorgt Pidpa voor een volledige ontzorging van de gemeente door middel van een doorgedreven begeleiding en opvolging van A tot Z.

-Ook in periodes van extreme droogte, bijvoorbeeld zoals de zomer van 2018, kon de leveringszekerheid door Pidpa gegarandeerd blijven.

-Pidpa hanteert korte communicatielijnen en stelt zich zeer aanspreekbaar op, zodat onze gemeente maximaal op de hoogte wordt gehouden van lopende projecten en zodat onze gemeente met vragen en problemen steeds op een correcte wijze wordt verder geholpen.

-Via Pidpa worden schaal- en synergievoordelen bekomen, onder andere op het vlak van:

oWatergebonden activiteiten zoals de controle en het onderhoud van brandkranen, legionellabeheer, keuringen van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer;

oGIS-ondersteuning - KLIP-KLIM behandeling: behandelen van planaanvragen zowel voor Pidpa-leidingen als voor gemeentelijke kabels en leidingen

-Pidpa vervult een beleidsondersteunende rol door middel van de participatie in verschillende werkgroepen  onder andere:

oCommissie Integraal Waterbeleid

oVMM

oAquaflanders

 

Rekening houdende met:

-de elementen zoals aangebracht in het Beleidsplan 2019-2024;

-de elementen zoals aangebracht in het verlengingsdossier;

-het feit dat de raad van bestuur van Pidpa besloten heeft om een studie op te starten om te onderzoeken hoe maximale synergiewinsten kunnen gehaald worden ten bate van de klanten en de vennoten om de dienstverlening inzake drinkwater en riolering in een multi-utility context aan te bieden;

-bovenstaande argumenten, met in het bijzonder het feit dat Pidpa de drinkwaterleverancier is met het  laagste drinkwatertarief;

verzoekt onze gemeente om de opdrachthoudende vereniging Pidpa te verlengen voor een termijn die loopt tot 1 januari 2024, gaat onze gemeente akkoord met een verlenging en bevestigt de bijhorende beheersoverdracht.

 

Wat betreft de statutenwijziging

Pidpa wil de goede relatie met haar gemeentelijke vennoten verder uitbouwen en tevens de betrokkenheid van haar gemeentelijke vennoten verhogen. Om deze doelstelling te bereiken draagt het op dit moment de voorkeur weg om de bestaande organen waarvan de werking als positief wordt ervaren, uit te breiden, eerder dan tot de oprichting van nieuwe organen over te gaan (regionaal bestuurscomité dan wel een algemeen comité).

 

Bijgevolg is het aangewezen dat de samenstelling van het A-adviescomité wordt herbekeken waarbij het aantal leden wordt vastgesteld op één lid per gemeente die bij het compartiment watervoorziening aangesloten is.

 

Verder is het daarbij eveneens aangewezen om ook voor wat betreft het B-adviescomité en het D-adviescomité, het principe van de mogelijkheid tot het afvaardigen van één lid per gemeente dat aangesloten is bij respectievelijk het compartiment ‘afvalwater en hemelwater’ (HidroRio) dan wel het compartiment ‘gemeentelijke collectieve sanering’ (HidroGem), te verankeren in de statuten. Deze aanpassing komt de duidelijkheid en uniformiteit van de statuten ten goede, en wijzigt niets aan de werkwijze die nu reeds wordt toegepast.

 

Besluit

Algemene vergadering PIDPA - Goedkeuring agendapunten
19 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Alex Helsen, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Artikel 1

Kennis te nemen van en goedkeuring te hechten aan het verlengingsdossier van Pidpa houdende de argumenten om de opdrachthoudende vereniging Pidpa te verlengen. De in het verlengingsdossier en in de verslaggeving opgenomen motivering wordt bijgetreden.

 

Artikel 2

Te verzoeken om over te gaan tot verlenging van de opdrachthoudende vereniging Pidpa voor een periode vanaf 10 november 2019 tot 1 januari 2024.

 

Artikel 3

Akkoord te gaan met de verlenging van de opdrachthoudende vereniging Pidpa voor een periode tot 1 januari 2024, deelnemer te blijven aan de opdrachthoudende vereniging Pidpa voor de activiteit watervoorziening en de daarbij horende beheersoverdracht te bevestigen.

 

Artikel 4

Goedkeuring te verlenen aan de door de raad van bestuur van Pidpa voorgelegde wijzigingen aan de statuten van Pidpa betreffende de samenstelling van de adviescomités .

 

Artikel 5

Aan de gemeentelijke vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de Algemene Vergadering van 18 oktober 2019 overeenkomstig deze beslissing te stemmen, alsook de benoemingen goed te keuren, evenals op elke andere algemene vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van de agendapunten van deze vergadering.

 

Artikel 6

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen.

 

Publicatiedatum: 30/10/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 26 09 2019

 

Integrale erfgoedwerking Voorkempen: Deelname IOED en cultureel-erfgoedconvenant

 

Motivering

Feiten en context

Een aantal gemeenten binnen het werkingsgebied van Regionaal Landschap de Voorkempen (RLDV) heeft een werking rond een Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) opgezet. Erfgoed Voorkempen is nu drie jaar actief. Een IOED heeft als doelstelling het onroerend erfgoed te behouden, te beschermen en te beheren en een geïntegreerd beleid hiervoor op te stellen voor minstens drie gemeenten.

 

RLDV vraagt om in te tekenen voor:

Pakket 1 aangaande ‘de werking van de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) Voorkempen’

De Vlaamse overheid (het Agentschap Onroerend Erfgoed) biedt de mogelijkheid om in 2020 opnieuw een aanvraag in te dienen om de huidige IOED-werking te verlengen en uit te breiden. Hiervoor moet een aanvraagdossier ingediend worden tegen 15 januari 2020. Mits goedkeuring van het dossier kan de IOED vervolgens in januari 2021 van start gaan en dit voor een looptijd tot december 2026.

 

Pakket 2 aangaande ‘de oprichting van een cultureel-erfgoedconvenant of erfgoedcel’

Dat is een vergelijkbare intergemeentelijke samenwerking, met de focus op immaterieel en roerend erfgoed. De Vlaamse overheid biedt hier de mogelijkheid om een subsidie-aanvraag in te dienen voor de oprichting van een cultureel-erfgoedconvenant of erfgoedcel tegen 1 april 2020. Mits goedkeuring van het dossier kan het cultureel-erfgoedconvenant in januari 2021 van start gaan voor een looptijd tot december 2026.

 

Een laatste, derde pakket over een eventuele ‘erkenning als onroerenderfgoedgemeente’ wordt voorlopig niet verder opgepikt vanwege de geringe interesse.

 

Financiële weerslag

Exploitatiebudget

Omschrijving

Bedrag (incl. btw)

Aanvraagdossier (éénmalig)

 

IOED (Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst)

€ 0,00

EGC (Cultureel-erfgoedconvenant of Erfgoedcel)

€ 1.500,00

Deze uitgave is niet voorzien op:

budget:2020

algemene rekening:64300000 - Diverse werkingskosten

beleidsitem:072099 - Monumentenzorg (algemeen)

actie:2/7/2/5 - Ondersteunen van de werking van de Intergemeentelijke                                           Onroerend Erfgoeddienst (IOED) Voorkempen

2/7/2/6 - Ondersteunen van de werking van een cultureel-erfgoed-

convenant of erfgoedcel (EGC)

voorzien:€ 0,00

beschikbaar:€ 0,00

EN

Exploitatiebudget

Omschrijving

Bedrag (incl. btw)

Lidmaatschap

 

IOED (Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst)

€ 849,00

EGC (Cultureel-erfgoedconvenant of Erfgoedcel)

€ 2.572,00

Deze uitgave is niet voorzien op:

budget:2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026

algemene rekening:64920200 - Lidmaatschapsbijdragen aan verenigingen van                                           gemeentelijk belang

beleidsitem:072099 - Monumentenzorg (algemeen)

actie:1/2/2/4 - Lidmaatschapsbijdragen

voorzien:€ 0,00

beschikbaar:€ 0,00

 

Besluit

Deelname IOED en cultureel erfgoedconvenant
19 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Alex Helsen, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Artikel 1

Het lokaal bestuur stapt mee in het plan van het Regionaal Landschap de Voorkempen (RLDV) om een aanvraagdossier op te maken voor de oprichting van een Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) tegen 15 januari 2020.

 

Artikel 2

Het lokaal bestuur stapt mee in het plan van het RLDV om een aanvraagdossier op te maken voor de oprichting van een cultureel-erfgoedconvenant of erfgoedcel tegen 1 april 2020.

 

Artikel 3

De nodige budgetten worden voorzien in een volgende budgetherziening.

 

Publicatiedatum: 30/10/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 26 09 2019

 

Aanvullend Reglement - Sint-Johannastraat Schoolstraat - Bestendiging

 

Motivering

Feiten en context

Het verkeer in schoolstraten is opgenomen in de wegcode. In de omgeving van een school kan tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen van de openbare weg een afsluiting geplaatst worden met het verkeersbord C3 voorzien van een onderbord met daarop de vermelding 'schoolstraat'. In de schoolstraten is de openbare weg voorbehouden voor voetgangers, alle rijwielen en speed pedelecs. Enkel de volgende motorvoertuigen hebben toegang tot de schoolstraat:

          prioritaire voertuigen als bedoeld in art. 37 van de wegcode, wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt;

          voertuigen in het bezit van een vergunning afgegeven door de wegbeheerder.

Het uitrijden van schoolstraten is in principe toegelaten voor alle motorvoertuigen.

Alle bestuurders die in de schoolstraat rijden, hebben de verplichting om voetgangers en fietsers niet te hinderen of in gevaar te brengen.

 

Op 13 november 2018 keurde het college van burgemeester en schepenen de proefopstelling inrichting schoolstraten goed tot en met 30 juni 2019 in de Sint-Johannastraat en in de Adolf Mortelmansstraat in functie van de veiligheid in de nabije schoolomgeving van de Sint-Johannaschool en GBS Het Oogappeltje.

 

Op 27 augustus 2019 besliste het college van burgemeester en schepenen de proefinrichting te verlengen tot aan het voorstel ter bestendiging op de gemeenteraad van 26 september 2019.

 

Op 28 augustus 2019 werd een bewonersbrief gebust in de Sint-Johannastraat met vermelding van de verlenging van de proefinrichting (tot aan het voorstel ter bestendiging op de gemeenteraad van 26 september 2019) en met vermelding van de huidige wetgeving inzake schoolstraten.

 

Juridische gronden

De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

 

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

 

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

 

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

 

Het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

 

De omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009.

 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

 

Het reglement betreft enkel gemeentewegen.

 

Adviezen

Op 18 juni 2019 adviseerde politie Minos positief voor een bestendiging van de proefinrichting schoolstraat in de Sint-Johannastraat tijdens een mobiliteitsoverleg.

 

Op 2 juli 2019 adviseerde de directie van de Sint-Johannaschool positief inzake de bestendiging van de proefopstelling schoolstraat.

 

Fasering

Proefinrichting december 2018-30 juni 2019

Evaluatiejuli-augustus 2019

Verlenging proefinrichting 2 september 2019-26 september 2019

Bestendiging Gemeenteraad26 september 2019

 

Argumentatie

De technische dienst en mobiliteit stelt voor de schoolstraat in de Sint-Johannastraat te bestendigen, na een positieve evaluatie.

 

Een schoolstraat wordt gesignaleerd door een nadar met verkeersbord C3 en blauw onderbord met vermelding schoolstraat.

 

In de Sint-Johannastraat is op schooldagen de schoolstraat van kracht op volgende tijdstippen:

          Ma-di-do-vr: van 8u tot 8u30 en van 15u20 tot 15u50

          Woe: van 8u tot 8u30 en van 11u55 tot 12u25

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

St.-Johannastraat - Schoolstraat - Bestendiging
18 stemmen voor: Frank Gys, Alex Helsen, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
1 onthouding: Ann Theys.
Artikel 1

De schoolstraat in de Sint-Johannastraat te bestendigen.

Dit wordt gesignaleerd door een nadar met verkeersbord C3 en blauw onderbord met vermelding schoolstraat.

 

In de Sint-Johannastraat is op schooldagen de schoolstraat van kracht op volgende tijdstippen:

          Ma-di-do-vr: van 8u tot 8u30 en van 15u20 tot 15u50

          Woe: van 8u tot 8u30 en van 11u55 tot 12u25

 

Artikel 2

De bestendiging van de schoolstraat in de Sint-Johannastraat ter kennisgeving voor te leggen aan het departement Mobiliteit en Verkeersveiligheid te Brussel.

 

Artikel 3

Een schrijven te richten vanuit de dienst mobiliteit aan de bewoners van de Sint-Johannastraat met vermelding van de bestendiging.

 

Publicatiedatum: 30/10/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 26 09 2019

 

Beleidsvisie: Detailhandel - Coachingstraject POM Antwerpen - Intergemeentelijke samenwerking Wommelgem/Borsbeek/Wijnegem - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Het standpunt college van 4 maart 2019 om in te gaan op het aanbod van de POM Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, om een begeleidingstraject "Coach operatie detailhandel van 75 à 110 adviesdagen op te starten en hiervoor preferentieel samen te werken met de gemeenten Borsbeek en Wijnegem.

 

Het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 27 augustus 2019 om akkoord te gaan met de samenwerkingsovereenkomst in het kader van het project COach-OPeratie Detailhandel (COOP-DH).

 

Juridische gronden

Het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid dd. 15 juli 2016.

 

De artn. 40-41 van het decreet over het lokaal bestuur dd. 22 december 2017 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

 

De artn. 392-393 van het decreet over het lokaal bestuur dd. 22 december 2017 betreffende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid en zonder beheersoverdracht.

 

Adviezen

Op 27 februari 2019 verleende de financieel directeur een voorwaardelijk visum met nr. 2019/22VW.

 

Argumentatie

We merken in Vlaanderen, alsook in de gemeente Wommelgem, dat er een trend is naar minder winkels, maar met grotere vloeroppervlakte. Hierdoor vindt er een verschuiving van de handelsactiviteiten plaats van de dorpskernen (Centrum en 't Laar) naar de grote invalswegen.

 

Het project COOP-DH voorziet in een coaching traject waarop steden en gemeenten beroep kunnen doen.

 

De POM Antwerpen zal Wommelgem binnen de cluster van gemeenten Wommelgem - Wijnegem - Borsbeek ondersteunen in de vorm van een lange termijn ondersteuning, waarbij 110 adviesdagen over een periode van 24 maanden voorzien worden. Het aantal adviesdagen wordt in overeenstemming met de participerende gemeenten als volgt verdeeld:

          Wommelgem: 36 dagen

          Wijnegem: 41 dagen

          Borsbeek 33 dagen.

 

De fincanciële inbreng van Wommelgem aan POM Antwerpen bedraagt 8.280,- euro ofwel 50% van de coachingskosten. De provincie verzekert de overige 50%.

 

De POM Antwerpen maakt voor Wommelgem op het einde van het traject een rapport op waarin het beknopt de inhoudelijke stand van zaken schetst en beleidskeuzes adviseert.

 

Ter opvolging van de COach-OPeratie Detailhandel wordt een stuurgroep aangeduid, samengesteld uit:

          Ken Casier, schepen lokale economie gemeente Borsbeek;

          Julie Leysen, omgevingsambtenaar ruimtelijke ordening gemeente Wommelgem;

          Ineke Smet, ambtenaar omgeving en economie, gemeente Wijnegem.

 

Financiële weerslag

Exploitatiebudget

omschrijving

bedrag ( incl. btw)

Coach operatie detailhandel

€ 8.280,00

Deze uitgave is niet voorzien op:

budget:2019

algemene rekening:61320200 - Erelonen en vergoedingen voor consultants

beleidsitem:051000 - Nijverheid

actie:2/3/1/7 - Ondersteunen van de lokale handelaars

voorzien:€0.00

beschikbaar:€0.00

 

Besluit

Beleidsvisie: Detailhandel - Coachingstraject POM
19 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Alex Helsen, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Artikel 1

De samenwerkingsovereenkomst in het kader van het project COach-OPeratie Detailhandel (COOP-DH) goed te keuren.

 

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering.

 

Artikel 3

De nodige budgetten te zullen voorzien in een volgende budgetherziening.

 

Publicatiedatum: 30/10/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 26 09 2019

 

Erediensten: Kerkfabriek OLV Boodschap - Meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende eredienstbesturen, gewijzigd op 6 juli 2012, bepaalt dat eredienstbesturen binnen zes maanden na de installatie van de gemeenteraad een meerjarenplan vaststellen en indienen bij de gemeente voor goedkeuring.

 

De gemeenteraad spreekt zich uit over de goedkeuring, niet-goedkeuring of aanpassing van het meerjarenplan binnen de door het decreet vastgestelde termijn.

 

Juridische gronden

Het eredienstendecreet van 7 mei 2004, gewijzigd door het decreet van 6 juli 2012 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten bepaalt dat:

 

          artikel 52/1 §1: de gemeentebesturen passen de tekorten bij van de exploitatie van de kerkfabrieken en dragen bij in de investeringen in de gebouwen van de eredienst.

          artikel 41-43: de eredienstbesturen stellen een meerjarenplan vast dat onderworpen is aan het advies van het representatief orgaan (bisdom) en aan de goedkeuring van de gemeenteraad. De gemeenteraad kan het meerjarenplan goedkeuren, niet goedkeuren of aanpassen aan wat in het overleg met het centraal kerkbestuur is afgesproken.

          artikel 33: de afspraken die het centraal kerkbestuur maakt met de gemeente zijn bindend ten aanzien van de eredienstbesturen.

          artikel 46-49: de gemeenteraad neemt akte van het budget als het budget past in het meerjarenplan, dit wil zeggen als de gemeentelijke toelage niet meer bedraagt dan wat in het meerjarenplan is goedgekeurd. Als het budget niet past in het goedgekeurd meerjarenplan, kan de gemeenteraad het budget aanpassen aan het meerjarenplan behalve wat de kosten betreft die betrekking hebben op het vieren van de eredienst.

 

Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 betreffende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten, gewijzigd op 14 december 2012.

 

Het besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de eredienst, gewijzigd op 12 februari 2013.

 

Argumentatie

Het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Boodschap is toegekomen bij ons bestuur op 4 juli 2019 en werd goedgekeurd door de kerkraad op 4 juni 2019. De gemeentelijke bijdrage blijft in het voorgelegde budget 2020 binnen de grenzen van het bedrag opgenomen in het meerjarenplan.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

OLV Boodschap - MJP 2020-2025
19 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Alex Helsen, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Enig artikel

Het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Boodschap wordt goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 30/10/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 26 09 2019

 

Erediensten: Kerkfabriek HH Petrus & Paulus - Meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende eredienstbesturen, gewijzigd op 6 juli 2012, bepaalt dat eredienstbesturen binnen zes maanden na de installatie van de gemeenteraad een meerjarenplan vaststellen en indienen bij de gemeente voor goedkeuring.

 

De gemeenteraad spreekt zich uit over de goedkeuring, niet-goedkeuring of aanpassing van het meerjarenplan binnen de door het decreet vastgestelde termijn. 

 

Juridische gronden

Het eredienstendecreet van 7 mei 2004, gewijzigd door het decreet van 6 juli 2012 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten bepaalt dat:

 

          artikel 52/1 §1: de gemeentebesturen passen de tekorten bij van de exploitatie van de kerkfabrieken en dragen bij in de investeringen in de gebouwen van de eredienst.

          artikel 41-43: de eredienstbesturen stellen een meerjarenplan vast dat onderworpen is aan het advies van het representatief orgaan (bisdom) en aan de goedkeuring van de gemeenteraad. De gemeenteraad kan het meerjarenplan goedkeuren, niet goedkeuren of aanpassen aan wat in het overleg met het centraal kerkbestuur is afgesproken.

          artikel 33: de afspraken die het centraal kerkbestuur maakt met de gemeente zijn bindend  ten aanzien van de eredienstbesturen.

          artikel 46-49: de gemeenteraad neemt akte van het budget als het budget past in het meerjarenplan, dit wil zeggen als de gemeentelijke toelage niet meer bedraagt dan wat in het meerjarenplan is goedgekeurd. Als het budget niet past in het goedgekeurd meerjarenplan, kan de gemeenteraad het budget aanpassen aan het meerjarenplan behalve wat de kosten betreft die betrekking hebben op het vieren van de eredienst.

 

Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 betreffende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten, gewijzigd op 14 december 2012.

 

Het besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de eredienst, gewijzigd op 12 februari 2013.  

 

Argumentatie

Het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek H.H. Petrus en Paulus is toegekomen bij ons bestuur op 4 juli 2019 en werd goedgekeurd door de kerkraad op 27 juni 2019.

De gemeentelijke bijdrage blijft in het voorgelegde budget 2020 binnen de grenzen van het bedrag opgenomen in het meerjarenplan.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

HH Petrus & Paulus - MJP 2020-2025
16 stemmen voor: Ann Theys, Alex Helsen, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Mariyam Safi, Yve Staes, Rudy Roodhooft en Kelly Joris.
3 onthoudingen: Frank Gys, Peter Wouters en Hilde Berckmans.
Enig artikel

Het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek H.H. Petrus en Paulus wordt goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 30/10/2019