Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst GR van 26 09 2019

 

 

Aanwezig:

Hilde Berckmans, voorzitter;

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Alex Helsen, Kelly Joris, schepenen;

Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, raadsleden;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Ludo Neyens, Lise Poelemans, schepenen;

Bert Peeters, raadslid;

Afwezig:

Bart Van Scharen, raadslid;

 

Vanaf punt 16 verlaat Marijke Deroover, algemeen directeur de zitting omwille van een belangenconflict.

Vanaf punt 16 vervoegt Sandra Eeckhout, wnd algemeen directeur de zitting.

 

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 26 09 2019

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 03/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 26 09 2019

 

Huishoudelijk reglement gemeenteraad: Wijziging

 

 

Het punt werd verdaagd naar een volgende zitting.

Publicatiedatum: 03/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 26 09 2019

 

Gemeentelijke basisscholen: Wijziging schoolreglement 2019-2020

 

 

Het gewijzigde schoolreglement schooljaar 2019-2020 GBS 't Laar en GBS Het Oogappeltje wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 03/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 26 09 2019

 

Gemeentelijke basisscholen: Wijziging afsprakennota 2019-2020

 

 

De aangepaste afsprakennota voor de gemeentelijke basisscholen -  schooljaar 2019-2020 wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 03/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 26 09 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - PIDPA-Agendapunten - 18 oktober 2019 - Goedkeuring

 

 

Goedkeuring van de agendapunten van de algemene vergadering van Pidpa op 18 oktober 2019.

Publicatiedatum: 03/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 26 09 2019

 

Integrale erfgoedwerking Voorkempen: Deelname IOED en cultureel-erfgoedconvenant

 

 

Er werd besloten om in te tekenen op het plan van het Regionaal Landschap de Voorkempen (RLDV) om twee aanvraagdossiers in te dienen:

1) voor de oprichting van een Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) tegen 15 januari 2020.

2) voor de oprichting van een cultureel-erfgoedconvenant of erfgoedcel tegen 1 april 2020.

Publicatiedatum: 03/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 26 09 2019

 

Aanvullend Reglement - Sint-Johannastraat Schoolstraat - Bestendiging

 

 

De schoolstraat in de Sint-Johannastraat wordt bestendigd.

Publicatiedatum: 03/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 26 09 2019

 

Beleidsvisie: Detailhandel - Coachingstraject POM Antwerpen - Intergemeentelijke samenwerking Wommelgem/Borsbeek/Wijnegem - Goedkeuring

 

 

De samenwerkingsovereenkomst in het kader van het project "Coach Operatie Detailhandel" wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 03/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 26 09 2019

 

Gecoro : Herinstallatie - Bepaling maatschappelijke geledingen en aantal deskundigen

 

 

De GECORO samen te stellen uit 11 leden, m.n.:

          vijf afgevaardigden van de maatschappelijke geledingen

          één voorzitter (aan te duiden uit de groep kandidaat-deskundigen)

          één ondervoorzitter (aan te duiden uit de groep kandidaat-deskundigen)

          vier deskundigen

Publicatiedatum: 03/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 26 09 2019

 

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening: Herinstallatie - Samenstelling

 

 

Voor de nieuwe samenstelling van de Gecoro worden de effectieve leden en plaatsvervangers aangeduid. Er wordt tevens een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en plaatsvervangend secretaris aangeduid.

Publicatiedatum: 03/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 26 09 2019

 

Erediensten: Kerkfabriek OLV Boodschap - Meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring

 

 

Het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Boodschap wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 03/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 26 09 2019

 

Erediensten: Kerkfabriek HH Petrus & Paulus - Meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring

 

 

Het meerjarenplan 2020-2025 van kerkfabriek H.H. Petrus en Paulus wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 03/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 26 09 2019

 

Omgeving: Aanwijzing gemeentelijke omgevingsambtenaar (GOA) - Tijdelijke vervanging Ruimtelijke Ordening

 

 

Er wordt een tijdelijke senior consulent aangewezen als gemeentelijke omgevingsambtenaar (GOA).

Publicatiedatum: 03/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 26 09 2019

 

Procedure

 

 

Er wordt kennis genomen van 2 verzoekschriften tot nietigverklaringen bij de Raad van State tegen beslissingen m.b.t. de ambtelijke integratie van de gemeente en het OCMW Wommelgem onder de bijzondere overgangsregeling van het Decreet Lokaal Bestuur.

Publicatiedatum: 03/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 26 09 2019

 

Administratief personeel: Benoeming in vast dienstverband Algemeen Directeur

 

 

De algemeen directeur wordt met ingang van 1 oktober 2019 in vast dienstverband benoemd.

Publicatiedatum: 03/10/2019