Gemeente Wommelgem

 

Notulen GR van 21 03 2019

 

 

Aanwezig:

Hilde Berckmans, voorzitter;

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, raadsleden;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Vera Govaerts, raadslid;

 

 

Overzicht punten

Notulen GR van 21 03 2019

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Het ontwerp van notulen van de gemeenteraad van 28 februari 2019

 

Argumentatie

Er worden geen opmerkingen geformuleerd over het ontwerp van notulen.

 

Besluit

22 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Enig artikel

De notulen van de gemeenteraad van 28 februari 2019 worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 26/04/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 21 03 2019

 

PONTES: Raad van bestuur - Aanduiden vertegenwoordiger namens de gemeente

 

Motivering

Feiten en context

De intergemeentelijke vereniging PONTES heeft een uitnodiging gestuurd voor een bijzondere algemene vergadering op 27 maart 2019.

In zitting van 28 februari 2019 werd de agenda voor deze vergadering goedgekeurd door de gemeenteraad.

De mail van Pontes dd.1 maart 2019 betreffende de samenstelling van de raad van bestuur.

 

Het volgende voorstel van gezamenlijke voordrachtlijst van 15 kandidaat-bestuurders:

 

Kiesdistrict

Gemeente

Mandataris

Antwerpen

stad Antwerpen/district Hoboken

Tom De Boeck

 

stad Antwerpen/district Hoboken

Carine Leys

 

stad Antwerpen/district Berchem

Lieselot Keymis

 

stad Antwerpen/district Deurne

Tjerk Sekeris

 

stad Antwerpen/district Wilrijk

Linda Verlinden

Boom

gemeente Kontich

Marleen Van den Eynde

Herentals

gemeente Westerlo

Tinne Wuyts

Kapellen

gemeente Schoten

Lieven De Smet

Lier

stad Lier

Annemie Goris

Mechelen

stad Mechelen

Alexander Vandersmissen

Pelt

stad Lommel

Karel Wieërs

 

gemeente Pelt

Dirk Vanseggelen

Turnhout

gemeente Mol

Jos Lodewijckx

 

stad Turnhout

Koen De Busser

 

 

Ludwig Nietvelt

Het bestuur heeft niet de mogelijkheid om een kandidaat-bestuurder voor te dragen als effectief lid van de raad van bestuur van PONTES.

 

Juridische gronden

Artikel 34, §2, 2°,  artikel 43, §2, 4° en 9° en artikel 427 van het decreet lokaal bestuur De gemeenteraad is bevoegd voor de aangelegenheden inzake de deelname aan en de vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen, evenals voor de aangelegenheden die het decreet uitdrukkelijk aan de gemeenteraad voorbehoudt. De gemeenteraden bepalen de afvaardiging en het mandaat van hun vertegenwoordigers in de algemene vergadering van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Een statutenwijziging van een intergemeentelijk samenwerkingsverband moet met bijzondere meerderheden worden goedgekeurd door de algemene vergadering.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

aangenomen na geheime stemming: 13 stemmen voor; 9 stemmen tegen;
Bij geheime stemming:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de voormelde gezamenlijke voordrachtlijst van 15 kandidaat-bestuurders goed.

 

Artikel 2

De heer Tjerk Sekeris (Antwerpen district Deurne) aan te duiden als vertegenwoordiger namens de gemeente.

 

Artikel 3

Een uittreksel van genomen beslissing zal worden overgemaakt aan Pontes uiterlijk 25 maart 2019.

 

Publicatiedatum: 26/04/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 21 03 2019

 

Politiereglement verkiezingscampagne

 

Motivering

Feiten en context

Het gemeenteraadsbesluit van 5 juni 1989 houdende politiereglement betreffende de verkiezingscampagne, goedgekeurd door de Bestendige Deputatie in zitting van 29 juni 1989 en gewijzigd bij raadsbesluit van 13 juni 1994.

 

Het voorstel van de gemeenteraad van 21 maart 2000.

 

Het besluit van de provinciegouverneur van 17 februari 2014.

 

Argumentatie

Het wordt wenselijk geacht borden te plaatsen voor het aanbrengen van reclame tijdens de verkiezingscampagne.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

21 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
1 onthouding: Bart Van Scharen.
Artikel 1

De gemeente stelt tijdens de officiële verkiezingsperiode aanplakborden ter beschikking van de ingediende lijsten.  Elke lijst beschikt per bord over dezelfde oppervlakte, met dezelfde afmetingen, op dezelfde hoogte aangebracht en met vergelijkbare zichtbaarheid van op de openbare weg waarlangs de borden zijn aangebracht.  De volgorde op de borden wordt bepaald door de opklimmende volgorde van de aan de lijsten toegekende nummers.  Het betreffende propagandamateriaal wordt afgegeven op de dienst burgerzaken en uitsluitend door het gemeentepersoneel aangebracht.

 

Artikel 2

De verkiezingsborden worden geplaatst op centraal gelegen plaatsen in de gemeente:

- Gemeentelijk Sportcentrum Brieleke

- ingang Fort II

 

Artikel 3

Afschrift van dit reglement wordt overgemaakt aan de bestuurlijke en gerechtelijke overheid en aan de nationale partij-instanties.

 

Artikel 4

Inbreuken worden bestraft met politiestraffen, tenzij andere wetten, decreten of besluiten zwaardere straffen voorzien.

 

Publicatiedatum: 26/04/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 21 03 2019

 

ILV zora wijk-werken - Goedkeuring budget

 

Motivering

Feiten en context

Mortsel is de beherende gemeente van Zora wijk-werken. De vereniging moet kostendekkend werken. De inkomsten worden aangewend voor de werkingsmiddelen, de eventuele coördinatiekost en de personeelskost die de beherende gemeente maakt ter uitvoering van haar opdrachten voor de vereniging. De coördinatiekost die de beherende gemeente maakt, wordt vergoed volgens de afspraak die hierover in het beheerscomité wordt gemaakt.

De financieel verantwoordelijke van de beherende gemeente staat in voor o.m. de voorbereiding van de begroting, het financieel verslag, de registratie van de financiële verrichtingen, de verantwoording van de middelen zoals voorgeschreven door de subsidiërende overheid, van de vereniging.

Het budget en de jaarrekening (met daarbij een inhoudelijk jaarverslag) van de vereniging worden jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten en OCMW’s nadat het beheerscomité ze heeft vastgesteld. Het Beheerscomité van

13 december 2018 heeft de voorliggende begroting voor 2019 vastgesteld.

Specifiek geldt voor de begroting 2019: Het weze duidelijk dat de inbreng van de gemeentelijke PWA’s geen recurrente ontvangst is. Het gebudgetteerd positief resultaat van 73.330 euro dient dan ook in dit licht bekeken te worden. Zonder deze eenmalige ontvangst bedraagt het gebudgetteerd positief resultaat in 2019, 16.030 euro.

In 2019 zal bekeken worden hoe de middelen van de PWA vereffeningen ingezet gaan worden.

 

Juridische gronden

Artikel 13 tot 19 van de overeenkomst met statutaire draagkracht.

 

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder).

Overeenkomst met statutaire draagkracht mbt Zora Wijk-werken:

"Artikel 17: Budget en Jaarrekening

Het budget en de jaarrekening (met daarbij een inhoudelijk jaarverslag) van de vereniging worden jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten en OCMW’s nadat het beheerscomité ze heeft vastgesteld."

 

Financiële weerslag

Er is geen financiële weerslag op de begroting van het eigen bestuur aangezien de interlokale vereniging wordt verondersteld break even te draaien met de inkomsten uit de eigen activiteiten. De prijs per wijk-werkcheque werd zo bepaald dat de inkomsten hieruit ruim moeten volstaan om de werking uit te bouwen.

 

Beraadslaging

Diverse vragen met betrekking tot de werking van de interlokale vereniging en het voorliggend budget kunnen op dit ogenblik niet beantwoord worden.

 

De bevoegde schepen vraagt de raadsleden de vragen per mail over te maken zodat er volgende raad kan op teruggekomen worden.

 

Hierna wordt voorgesteld de behandeling van het punt te verdagen.

 

Besluit

Het voorstel tot verdagen
22 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Enig artikel

De behandeling van het punt te verdagen.

 

Publicatiedatum: 26/04/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 21 03 2019

 

OCMW: Jaarrekening 2018 - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Op 28 februari 2019 keurde de raad voor maatschappelijk welzijn van Wommelgem de jaarrekening 2018 van het OCMW goed.

 

 

Juridische gronden

Artikel 174 § 2 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn stelt dat de jaarrekening moet worden meegedeeld aan de gemeenteraad. De gemeenteraad beschikt over een termijn van 50 dagen om desgevallend opmerkingen over te maken aan de provinciegouverneur.

 

Adviezen

Het college verleende in de zitting van 4 maart 2019 positief advies aan de jaarrekening 2018 van het OCMW.

 

Het managementteam verleende gunstig advies op 12 februari 2019 aan de jaarrekening 2018 van het OCMW.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

21 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
1 onthouding: Bart Van Scharen.
Artikel 1

De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2018 van het OCMW goed met volgende resultaten:

 

Resultaat op kasbasis:€ 582.865,-

Autofinancieringsmarge:€   15.071,-

 

Publicatiedatum: 26/04/2019