Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst GR van 24 01 2019

 

 

Aanwezig:

Hilde Berckmans, voorzitter;

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lodewijk Stevens, Dirk Somers, Annemieke Dierckx, Jozef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Sieglinde Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, raadsleden;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Alex Helsen, schepen;

Afwezig:

Bart Van Scharen, raadslid;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 24 01 2019

 

Verslag vorige zitting: Goedkeuring

 

 

Het verslag van de gemeenteraad van 7 januari 2019 wordt, na aanpassing, goedgekeurd.

Publicatiedatum: 11/02/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 24 01 2019

 

Vaststelling huishoudelijk reglement gemeenteraad: Voorstel

 

 

Het huishoudelijk reglement voor de werking van de gemeenteraad wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 11/02/2019
Punt bijlagen/links huish.regl.gr.2019 voorstel.pdf
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 24 01 2019

 

Vaststelling deontologische code: Voorstel

 

 

De deontologische code voor de gemeenteraadsleden wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 11/02/2019
Punt bijlagen/links deontologische code mandatarissen voorstel.pdf
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 24 01 2019

 

Vaststelling begrip dagelijks bestuur: Voorstel

 

 

De gemeenteraad bepaalt het begrip van dagelijks bestuur, conform artikel 41, tweede lid, 8° van het decreet over het lokaal bestuur als volgt:

Voor overheidsopdrachten waarvoor de kredieten voorzien zijn op het investeringsbudget en waarvan het geraamde bedrag niet hoger is dan het bedrag van de overheidsopdrachten die tot stand komen volgens de aanvaarde factuur (overheidsopdrachten van beperkte waarde), conform de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

Voor overheidsopdrachten waarvoor de kredieten voorzien zijn op het exploitatiebudget en die het bestuur niet onherroepelijk jaaroverschrijdend binden. Verbintenissen die over meer dan één jaar lopen maar zonder schade jaarlijks opzegbaar, worden beschouwd als éénjarige verbintenissen.

Alle uitgaven van het investeringsbudget die betrekking hebben op buitengewoon onderhoud van het gemeentelijk patrimonium, onafhankelijk van de (geraamde) waarde van de investering.

 

Door deze omschrijving is het schepencollege bevoegd voor het voeren van de procedures.

Publicatiedatum: 11/02/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 24 01 2019

 

Vaststelling begrip dagelijks personeelsbeleid: Voorstel

 

 

De gemeenteraad bepaalt het begrip dagelijks personeelsbeleid als volgt:

 

Personeelsaangelegenheden:

- functieomschrijvingen

- vaststelling individueel uurrooster

- toestaan verloven en afwezigheden

- aanduiden personeelsleden die permanentie dienen uit te voeren

- toelating tot het presteren van overuren

- opleidingen

- dienstreizen

- valorisatie vorige diensten

- individuele weddevaststellingen

- individuele toepassing reglement sociale dienst

 

Selectieprocedures:

- publicatie vacatures

- vaststelling uiterste datum indienen kandidaturen

- aanvaarding kandidaturen

- vaststelling examenprogramma en puntenverdeling

- nominatief aanduiden leden examencommissie

 

Deze aangelegenheden vallen onder de bevoegdheid van de algemeen directeur.

Publicatiedatum: 11/02/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 24 01 2019

 

Vaststelling procedure klachtenbehandeling: Voorstel

 

 

De procedure voor de behandeling van klachten wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 11/02/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 24 01 2019

 

Intercommunales: Uittreding uit Iveka en toetreding tot Fluvius Antwerpen op basis van mogelijkheid tot gebiedsuitwisseling

 

 

De uittreding uit Iveka en de toetreding tot Fluvius Antwerpen wordt goedgekeurd. Dit dient zo snel mogelijk gerealiseerd te worden en ten laatste op 1 januari 2020.

Publicatiedatum: 11/02/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 24 01 2019

 

Herinrichting kruispunt Ternesselei / Nijverheidsstraat / Van Tichelenlei - Omgevingsvergunningaanvraag - Zaak van de wegen

 

 

De gemeenteraad keurt het tracé van de ontworpen straat voor het plaatsen van een rotonde op het kruispunt van de Ternesselei met de Van Tichelenlei en de Nijverheidsstraat, goed.

Publicatiedatum: 11/02/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 24 01 2019

 

Herinrichting kruispunt Ternesselei/Nijverheidsstraat/Van Tichelenlei - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 

 

Het bestek "Herinrichting kruispunt Ternesselei/ Van Tichelenlei/Nijverheidsstraat" en de bijhorende raming ten bedrage van € 1.196.241,46 incl. btw, opgesteld door de ontwerper, goed te keuren.

 

De opdracht te gunnen volgens de openbare procedure.

 

Een subsidie voor de werken zal aangevraagd worden bij de Provincie Antwerpen.

 

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Publicatiedatum: 11/02/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 24 01 2019

 

Brandweer Zone Rand: dotatie 2019

 

 

De dotatie van de gemeente Wommelgem aan de Brandweer Zone Rand wordt voor het jaar 2019 vastgesteld op 377.505 euro.

Publicatiedatum: 11/02/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 24 01 2019

 

Vragen

 

 

De gemeenteraadsleden wordt de kans geboden mondelinge vragen te stellen.

Publicatiedatum: 11/02/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 24 01 2019

 

Toevoegen punt bij hoogdringendheid

 

 

Het punt "Besluit van provinciegouverneur m.b.t. beslissing van de gemeenteraad d.d. 15 november 2018 houdende de passende functie ‘afdelingshoofd Burger en Welzijn’ " wordt wegens spoedeisende omstandigheden toegevoegd aan de besloten zitting van de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 11/02/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 24 01 2019

 

Besluit van provinciegouverneur m.b.t. beslissing van de gemeenteraad d.d. 15 november 2018 houdende de passende functie ‘afdelingshoofd Burger en Welzijn’.

 

 

Er wordt kennis genomen van het besluit van de gouverneur van 22 januari 2019.

Publicatiedatum: 11/02/2019