Gemeente Wommelgem

Agenda Gemeenteraad Zitting van 29 04 2021

Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 29 04 2021

 

Burgemeestersbesluit aangaande de organisatie en de modaliteiten van de gemeenteraad: Bekrachtiging

 

Toelichting

Aan de raad wordt voorgesteld het burgemeestersbesluit van 19 april 2021 aangaande de organisatie en de modaliteiten van de gemeenteraad te bekrachtigen.

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 29 04 2021

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

Toelichting

De notulen van de vorige gemeenteraad worden ter goedkeuring voorgelegd.

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 29 04 2021

 

Cultureel ontmoetingscentrum Brieleke: Aankoop los meubilair - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 

Toelichting

Er wordt voorgesteld aan de gemeenteraad om het bestek van de opdracht nr. 2021/3P/1121 “Cultureel ontmoetingscentrum Brieleke: Aankoop los meubilair” en bijhorende raming, opgemaakt door de Afdeling Samenleven en Vrije tijd goed te keuren, deze opdracht te gunnen volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en mits goedkeuring van de gemeenteraad de ondernemers uit te nodigen.

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 29 04 2021

 

Brieleke BKO: Meubilair - Maatwerk - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 

Toelichting

Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om akkoord te gaan met de opdracht nr. 2021/3P/1124 “Brieleke BKO: Meubilair - Maatwerk”, het bestek en bijhorende raming, opgemaakt door de ontwerper goed te keuren en deze opdracht op te starten volgens onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 29 04 2021

 

Brieleke BKO: Buitenaanleg - Aanleg speelzone - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 

Toelichting

Er wordt voorgesteld aan de gemeenteraad om het bestek "Brieleke BKO: Buitenaanleg - Aanleg speelzone" en bijhorende raming, opgesteld door de ontwerper goed te keuren en deze opdracht te gunnen volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 29 04 2021

 

Buitengewoon onderhoud wegenis en renovatie riolering in de Stommehoevenstraat - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 

Toelichting

Er wordt voorgesteld aan de gemeenteraad om het bestek nr. GOW/WOM/24-19 “Buitengewoon onderhoud wegenis en renovatie riolering in de Stommehoevenstraat” en bijhorende raming, opgesteld door de ontwerper Gowaco BVBA, Sint Gummarusstraat 7 te 2520 Emblem goed te keuren en de opdracht te gunnen volgens de openbare procedure.

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 29 04 2021

 

Aanvullend verkeersreglement - Moffenhoeve eenrichtingsverkeer - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het aanvullend reglement betreffende de Moffenhoeve goed te keuren.

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 29 04 2021

 

Aanvullend verkeersreglement - Dasstraat Schoolstraat - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het aanvullend reglement betreffende de Dasstraat als schoolstraat goed te keuren.

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 29 04 2021

 

Sport: Jaarverslag en jaarrekening interlokale vereniging Sportregio Midden-Provincie 2020 - Goedkeuring

 

Toelichting

Er wordt voorgesteld om het jaarverslag 2020 en de jaarrekening 2020 van de interlokale vereniging "Sportregio Midden-Provincie" goed te keuren.

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 29 04 2021

 

Ondersteuning aanvraag erkenning LOGO Antwerpen: Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de ondersteuning van de erkenningsaanvraag van Logo Antwerpen goed te keuren.

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 29 04 2021

 

Addendum samenwerkingsovereenkomst lokale bron- en contactopsporing – Goedkeuring

 

Toelichting

Het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst tussen het Agentschap Zorg en Gezondheid en het lokaal bestuur Wommelgem tot toekenning van een subsidie om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 29 04 2021

 

Jaarrekening 2020 IVL Zora Werkt! - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de jaarrekening 2020 van ILV Zora Werkt! goed te keuren.

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 29 04 2021

 

Aanpassing meerjarenplanning 2021-2025 ILV Zora Werkt! - Voorstel

 

Toelichting

De aanpassing van de meerjarenplanning 2021-2025 van de interlokale vereniging Zora Werkt! wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 29 04 2021

 

Vaststelling begrip dagelijks bestuur: Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het begrip "dagelijks bestuur" vast te stellen.

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 29 04 2021

 

Vragen

 

 

Publicatiedatum: 21/04/2021