Gemeente Wommelgem

 

Notulen GR van 28 11 2019

 

 

Aanwezig:

Hilde Berckmans, voorzitter;

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, raadsleden;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Bert Peeters, Bart Van Scharen, Mariyam Safi, raadsleden;

 

 

Overzicht punten

Notulen GR van 28 11 2019

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Het ontwerp van notulen van de gemeenteraad van 24 oktober 2019.

 

Argumentatie

Er worden geen opmerkingen geformuleerd over het ontwerp van notulen.

 

Besluit

Notulen vorige zitting - Goedkeuring
20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Enig artikel

De notulen van de gemeenteraad van 24 oktober 2019 worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 28 11 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - IKA - 9 december 2019 - Agendapunten - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

De gemeente werd per aangetekend schrijven opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van IKA die op 9 december 2019 plaats heeft.

Een dossier met documentatiestukken werd aan de gemeente per brief van 11 oktober 2019 overgemaakt.

 

Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van IKA van 9 december 2019 volgende agendapunten bevat:

 

1.Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2020 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2020.

2.Overzicht principiële beslissingen mbt Publi-T

3.Overzicht principiële beslissingen mbt Pampero

4.Code goed bestuur.

5.Statutaire benoemingen.

6.Statutaire mededelingen.

 

De raadszitting van 28 februari 2019 waarbij:

Alex Helsen, schepen, als vertegenwoordiger

en

Frank Gys, burgemeester, als plaatsvervanger

werden aangeduid voor de hele legislatuur.

 

Juridische gronden

Artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

IKA - Agendapunten - Goedkeuring
15 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Lode Stevens, Dirk Somers, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
5 onthoudingen: Marc Dierckx, Jan Herthogs, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans en Yve Staes.
Artikel 1

Neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IKA die zal gehouden worden op maandag 9 december 2019 om 18u00 in De Jachthoorn, Doorntraat 11, 2550 Kontich evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:

 

1.Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2020 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2020.

2.Overzicht principiële beslissingen mbt Publi-T

3.Overzicht principiële beslissingen mbt Pampero

4.Code goed bestuur.

5.Statutaire benoemingen.

6.Statutaire mededelingen.

 

Artikel 2

De vertegenwoordiger(s) van de gemeente (dient) (dienen) te handelen en te beslissen conform de beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de algemene vergadering van IKA van 9 december 2019, waarover een beslissing moet genomen worden, goed te keuren.

 

Artikel 3

Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde besluiten en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van intergemeentelijk samenwerkingsverband IKA, p/a Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle t.a.v. de heer Lieven Ex.

 

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 28 11 2019

 

Intercommunales: Algemene Vergadering - TMVS - 10 december 2019 - Agendapunten - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

De oproepingsbrief dd. 23 oktober 2019 voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op 10 december 2019, waarin de agenda werd meegedeeld:

 

1.Toetreding van deelnemers en naamswijziging van een deelnemer

2.Actualisering van bijlagen 1, 2 en 3 aan de statuten ingevolge toetredingen en                             naamswijziging deelnemer

3.Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de dienstverlenende vereniging                             en het ondernemingsplan 2019 – 2024 (cfr. Art. 459 en 432 DLB)

4.Begroting 2020 (cfr. artikel 432 DLB )

5.Vaststelling van code van goed bestuur (cfr. artikel 434 DLB)

6.Kennisname van de artikelsgewijze toelichting van de raad van bestuur om de                             statuten te wijzigen en de voorstellen gedaan in de toelichting

7.Goedkeuring van alle voorstellen tot wijziging van de statuten

8.Volmacht

Varia

 

De raadszitting van 28 februari 2019 waarbij:

Peter Wouters, raadslid, als vertegenwoordiger

en

Frank Gys, burgemeester, als plaatsvervanger

werden aangeduid voor de hele legislatuur.

 

Juridische gronden

De statuten van TMVS.

De bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

TMVS  - Agendapunten - Goedkeuring
16 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Lode Stevens, Dirk Somers, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
4 onthoudingen: Marc Dierckx, Jan Herthogs, Annemie Dierckx en Yve Staes.
Artikel 1

Goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de buitengewone algemene vergadering TMVS dv van 10 december 2019 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten :

1.Toetreding van deelnemers en naamswijziging van een deelnemer

2.Actualisering van bijlagen 1, 2 en 3 aan de statuten ingevolge toetredingen en                             naamswijziging deelnemer

3.Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de dienstverlenende vereniging                             en het ondernemingsplan 2019 – 2024 (cfr. Art. 459 en 432 DLB)

4.Begroting 2020 (cfr. artikel 432 DLB )

5.Vaststelling van code van goed bestuur (cfr. artikel 434 DLB)

6.Kennisname van de artikelsgewijze toelichting van de raad van bestuur om de                             statuten te wijzigen en de voorstellen gedaan in de toelichting

7.Goedkeuring van alle voorstellen tot wijziging van de statuten

8.Volmacht

Varia

 

Artikel 2

Draagt de aangeduide vertegenwoordiger(s)/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 10 december 2019, te onderschrijven en haar/zijn (hun) stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering.

 

Artikel 3

Een afschrift van dit besluit zal :

hetzij per post t.a.v. TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent,

hetzij per elektronische post, 20191210BAVTMVS@farys.be,

gestuurd worden.

 

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 28 11 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - IGEAN Dienstverlening - 11 december 2019 - Agendapunten - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

1.Relevante voorgeschiedenis, feiten en context

Algemeen

Met het K.B. van 3.01.1969 werd overgegaan tot de oprichting van de coöperatieve vennootschap Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 8.07.1969.

Op de buitengewone algemene vergadering van 8.11.2003 werd IGEAN cv omgevormd tot een dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 19.12.2003.

Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werden de wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in een dienstverlenende vereniging goedgekeurd.

Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007 onder nr. 07120366.

Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand.

Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging van IGEAN dienstverlening tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 3.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Op de buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 19.03.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Op de jaarvergadering van 28.06.2019 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

De gemeente is lid bij IGEAN dienstverlening.

 

Buitengewone algemene vergadering

Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur en artikel 35 van de statuten bepalen dat er afgezien van de jaarvergadering nog minstens één buitengewone algemene vergadering moet worden georganiseerd in de loop van het laatste trimester van elk jaar.

Op deze buitengewone algemene vergadering worden de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar besproken, alsook wordt een door de raad van bestuur opgestelde begroting voorgelegd.

 

Besluitvorming

De raad van bestuur van 23.10.2019 heeft beslist om de buitengewone algemene vergadering te organiseren in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornaardstraat 60 te Wommelgem op woensdag 11.12.2019 om 19 u met volgende dagorde:

1.goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2020

2.goedkeuren van de begroting 2020

3.goedkeuren van het ondernemingsplan 2019 – 2024.

In diezelfde zitting heeft de raad van bestuur haar goedkeuring gehecht aan de bijhorende documenten.

 

Met het schrijven van IGEAN dienstverlening van 25.10.2019 werd de uitnodiging en de dagorde voor de buitengewone algemene vergadering van 11.12.2019 aan alle deelnemers bezorgd.

Volgende documenten werden op dat ogenblik via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers.

1.de cijfergegevens over de inwoners en het kapitaal

2.de uittreksels uit de beslissingen van de raad van bestuur van 23.10.2019

3.de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2020

4.de begroting 2020

5.het ondernemingsplan 2019-2024.

 

De gemeenteraad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergadering van IGEAN dienstverlening reeds aangeduid.

Artikel 432 van het decreet en artikel 33§1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

Met onderstaande beslissing wordt aan deze vertegenwoordiger een mandaat gegeven.

 

 

De raadszitting van 28 februari 2019 waarbij:

Lode Stevens, raadslid, als vertegenwoordiger

en

Dirk Somers, raadslid, als plaatsvervanger

werden aangeduid voor de hele legislatuur.

 

Juridische gronden

Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017

Statuten van IGEAN dienstverlening.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

Igean D - Agendapunten - Goedkeuring
17 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
3 onthoudingen: Marc Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans en Yve Staes.
Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening die zal gehouden worden in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornaardstraat 60 te Wommelgem op woensdag 11.12.2019 om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:

1.goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2020

2.goedkeuren van de begroting 2020

3.goedkeuren van het ondernemingsplan 2019 – 2024.

 

Artikel 2

De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening van 11.12.2019 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

 

Artikel 3

Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden bezorgd.

 

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 28 11 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - IGEAN Milieu & veiligheid - 11 december 2019 - Agendapunten - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

1.Relevante voorgeschiedenis, feiten en context

Algemeen

Op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8.11.2003 werd de oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid verleden.

Op 19.12.2003 verscheen de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werd de oprichting en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd.

Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van IGEAN

milieu & veiligheid goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007 onder nr. 07120366.

Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van IGEAN

milieu & veiligheid goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand.

Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging van IGEAN milieu & veiligheid tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 3.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Op de buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 27.03.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Op de jaarvergadering van 28.06.2019 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 17.10.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

De gemeente is lid bij IGEAN milieu & veiligheid.

 

Buitengewone algemene vergadering

Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur en artikel 36 van de statuten bepalen dat er afgezien van de jaarvergadering nog minstens één buitengewone algemene vergadering moet worden georganiseerd in de loop van het laatste trimester van elk jaar.

Op deze buitengewone algemene vergadering worden de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar besproken, alsook wordt een door de raad van bestuur opgestelde begroting voorgelegd.

 

raad van bestuur - vervanging

Overeenkomstig artikel 431 van het decreet lokaal bestuur beschikt IGEAN milieu & veiligheid naast een algemene vergadering over een raad van bestuur. Artikel 434 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat het aantal leden van deze raad van bestuur maximaal 15 bedraagt.

Op de buitengewone algemene vergadering van 20.03.2019 werden de leden van de raad van bestuur benoemd.

Art. 19 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt dat bij ontslag van een bestuurder de deelnemer die hem voorgedragen heeft, een nieuwe kandidaat-bestuurder voordraagt, die vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bijwoont en waarvan de benoeming in het kader van een definitieve vervanging voorgelegd wordt aan de eerstvolgende algemene vergadering. 

De aldus benoemde bestuurder beëindigt het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.

 

Benoemen leden adviescomités

Artikel 28 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt dat er een adviescomité “milieu” en een adviescomité “veiligheid” opgericht wordt.

Een adviescomité wordt opgericht op grond van de meervoudige doelstellingen van de vereniging en blijft in aantal beperkt tot het aantal doelstellingen. Enkel de gemeenten die belang hebben bij de betrokken doelstelling zijn vertegenwoordigd in dit adviescomité, dat bestaat uit uitvoerende mandatarissen die bevoegd zijn voor de betrokken doelstelling.

Het adviescomité “milieu” bestaat uit de schepenen van leefmilieu van de betrokken deelnemers.

Het adviescomité “veiligheid” bestaat uit één (1) vertegenwoordiger van elke betrokken deelnemer als vertegenwoordigers van de werkgevers, evenals uit maximum zeven (7) vertegenwoordigers van de werknemers en de vertegenwoordigers van de arbeidsinspectie die van rechtswege deel uitmaken van dit comité.

De aangestelde vertegenwoordigers worden benoemd door de algemene vergadering.

 

Besluitvorming

De raad van bestuur van 23.10.2019 heeft beslist om de buitengewone algemene vergadering te organiseren in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornaardstraat 60 te Wommelgem op woensdag 11.12.2019 om 19 u met volgende dagorde:

1.goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2020

2.goedkeuren van de begroting 2020

3.goedkeuren van het ondernemingsplan 2019 – 2024

4.innovatiefonds – bepalen bijdrage

5.benoemen leden raad van bestuur

6. benoemen leden adviescomités.

In diezelfde zitting heeft de raad van bestuur haar goedkeuring gehecht aan de bijhorende documenten.

 

Met het schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 25.10.2019 werd de uitnodiging en de dagorde voor de buitengewone algemene vergadering van 11.12.2019 aan alle deelnemers bezorgd.

Volgende documenten werden op dat ogenblik via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers.

1.de cijfergegevens over de inwoners en het kapitaal

2.de uittreksels uit de beslissingen van de raad van bestuur van 23.10.2019

3.de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2020

4.de begroting 2020

5.het ondernemingsplan 2019-2024

6.de nota over het innovatiefonds.

 

De gemeenteraad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergadering van IGEAN dienstverlening reeds aangeduid.

Artikel 432 van het decreet en artikel 34§1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

Met onderstaande beslissing wordt aan deze vertegenwoordiger een mandaat gegeven.

 

De raadszitting van 28 februari 2019 waarbij:

Dirk Somers, raadslid, als vertegenwoordiger

en

Kelly Joris, schepen, als plaatsvervanger

werden aangeduid voor de hele legislatuur.

 

Juridische gronden

Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017

Statuten van IGEAN milieu & veiligheid.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

IGEAN MV - Agendapunten - Goedkeuring
17 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
3 onthoudingen: Marc Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans en Yve Staes.
Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening die zal gehouden worden in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornaardstraat 60 te Wommelgem op woensdag 11.12.2019 om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:

1.goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2020

2.goedkeuren van de begroting 2020

3.goedkeuren van het ondernemingsplan 2019 – 2024

4.innovatiefonds - bepalen bijdrage

5.benoemen bestuurder raad van bestuur

6.benoemen van leden van de adviescomités.

 

Artikel 2

De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 11.12.2019 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

 

Artikel 3

Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid worden bezorgd.

 

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 28 11 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - Cipal - 12 december 2019 - Agendapunten - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

De oproeping tot de Algemene Vergadering van Cipal van 12 december 2019 met de volgende agendapunten:

 

1.Toetreding en aanvaarding van nieuwe Deelnemers

2.Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2020 met inbegrip                             van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie

3.Vaststelling van de code van goed bestuur van Cipal dv

4.Rondvraag

5.Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.

 

De toelichtende nota van Cipal betreffende de agendapunten van deze Algemene Vergadering;

 

De voorstellen van de Raad van Bestuur van Cipal,

 

Er zijn geen redenen voorhanden om goedkeuring van de agendapunten te weigeren;

 

De raadszitting van 28 februari 2019 waarbij:

Ann Theys, schepen, als vertegenwoordiger

en

Hilde Berckmans, voorzitter gemeenteraad, als plaatsvervanger

werden aangeduid voor de hele legislatuur.

 

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (“DLB”) en in het bijzonder op art. 40 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad en inzake de intergemeentelijke samenwerking.

De statuten van Cipal.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

Cipal - Agendapunten - Goedkeuring
15 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Lode Stevens, Dirk Somers, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
5 onthoudingen: Marc Dierckx, Jan Herthogs, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans en Yve Staes.
Artikel 1

Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de Algemene Vergadering van Cipal van 12 december 2019, zoals overgemaakt per e-mail d.d. 25 oktober 2019, goedgekeurd.

 

Artikel 2

De vertegenwoordiger van de gemeente wordt gemandateerd om op de Algemene Vergadering van Cipal van 12 december 2019 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien deze Algemene Vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze Algemene Vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van de gemeente gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

 

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 28 11 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering -Pontes - 18 december 2019 - Agendapunten - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

De intergemeentelijke vereniging PONTES heeft een uitnodiging gestuurd voor een buitengewone algemene vergadering op 18 december 2019. Het betreft een buitengewone algemene vergadering waarop de strategische nota en de begroting voor het volgende jaar staan geagendeerd.

 

Aangezien de gemeente aandeelhouder is in deze vereniging, moet een gemeentelijk vertegenwoordiger worden aangeduid en moet tevens het mandaat van deze vertegenwoordiger worden vastgesteld.

 

De raadszitting van 28 februari 2019 waarbij:

Ann Theys, schepen, als vertegenwoordiger

en

Alex Helsen, schepen, als plaatsvervanger

werden aangeduid voor de hele legislatuur.

 

De agenda van de buitengewone algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging PONTES van 18 december 2019, die er als volgt uit ziet:

1.Algemene vergadering: verslag 19 juni 2019 - goedkeuring

2.Beleid: evaluatienota 2013-2018 - goedkeuring

3.Beleid: ondernemingsplan 2019-2024 - goedkeuring

4.Financiën: budget 2020 - goedkeuring

5. Varia en rondvraag

 

Aangezien er geen bezwaren bestaan ten aanzien van de voorgestelde agenda en ontwerpbesluiten, kan de voorgestelde agenda worden goedgekeurd en het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger(s) dienovereenkomstig worden vastgesteld.

 

Juridische gronden

Artikel 34, §2, 2°, artikel 41, §2, 4° en 9° en artikel 432 van het decreet lokaal bestuur

De gemeenteraad is bevoegd voor de aangelegenheden inzake de deelname aan en de vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen, evenals voor de aangelegenheden die het decreet uitdrukkelijk aan de gemeenteraad voorbehoudt.

De gemeenteraden bepalen de afvaardiging en het mandaat van hun vertegenwoordigers in de algemene vergadering van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Tijdens het laatste trimester van elk jaar wordt een algemene vergadering georganiseerd die beraadslaagt over de strategie en de begroting voor het volgende werkingsjaar.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

Pontes- Agendapunten - Goedkeuring
15 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Lode Stevens, Dirk Somers, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
5 onthoudingen: Marc Dierckx, Jan Herthogs, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans en Yve Staes.
Artikel 1

Er wordt kennis genomen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging PONTES van 18 december 2019, die er als volgt uit ziet:

1.Algemene vergadering: verslag 19 juni 2019 - goedkeuring

2.Beleid: evaluatienota 2013-2018 - goedkeuring

3.Beleid: ondernemingsplan 2019-2024 - goedkeuring

4.Financiën: budget 2020 - goedkeuring

5. Varia en rondvraag

 

Artikel 2

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van PONTES op 18 december 2019 worden opgedragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de besluiten van de gemeenteraad van heden inzake onderhavige aangelegenheid.

 

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Pontes.

 

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 28 11 2019

 

Intercommunales: Pidpa - Adviescomité A - Voordracht

 

Motivering

Feiten en context

De uitnodiging dd.21 oktober 2019 voor de algemene vergadering van 20 december 2019.

Eén van de punten op deze algemene vergadering betreft de benoeming van de leden van het adviescomité A. Middels de op de BAV van 18 oktober 2019 goedgekeurde statutenwijziging werd immers het principe verankerd dat elke voor drinkwatervoorziening aangesloten gemeente recht heeft op 1 lid in het adviescomité A.

 

De gemeente wordt dan ook verzocht om een lid voor dit adviescomité voor te dragen.

 

Een lid van een adviescomité kan niet optreden als afgevaardigde van de algemene vergadering.

 

De gemeenteraadszitting dd. 28 februari 2019 waarbij Frank Gys, burgemeester, en Alex Helsen, schepen, respectievelijk als vertegenwoordiger en plaatsvervanger werden aangeduid voor de algemene vergadering van Pidpa.

 

Juridische gronden

Art.447, tweede lid van het decreet over het Lokaal Bestuur: het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering is onverenigbaar met het mandaat van lid van een van de andere organen.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

Pidpa - Mandaat Adviescomité A
aangenomen na geheime stemming: 14 stemmen voor; 6 stemmen tegen;
Enig artikel

Ludo Neyens, schepen, voor te dragen als lid van het Adviescomité A van Pidpa.

 

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 28 11 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - Pidpa - 20 december 2019 - Agendapunten - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Brief van Pidpa van 18 oktober 2019 :

-begroting en resultatenrekening 2020 met kennisgeving van de te ontwikkelen                             activiteiten en te volgen strategieën in 2020 

-model als basis voor raadsbeslissing

-een volmacht

 

Op vrijdag 20 december 2019 om 11.30 uur organiseert Pidpa een algemene vergadering op het administratief hoofdkantoor Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen. 

 

De agenda van deze buitengewone algemene vergadering is als volgt :

1.Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden.

2.Begroting 2020 met kennisgeving van de te ontwikkelen activiteiten en te volgen                             strategieën in 2020 - goedkeuring.

3.Benoemingen.

4.Uitbreiding opdracht Kontich – goedkeuring.

5.Goedkeuring van het verslag staande de vergadering.

 

Onder agendapunt 3 zal vooreerst de benoeming van de nieuwe kandidaat-bestuurder, dhr. Ward Kennes (Kasterlee), na het ontslag van mevr. Nicole Boonen aan de vergadering worden voorgelegd. Hiertoe dient de gemeenteraad een beslissing te nemen.  

 

Deze algemene vergadering zal tevens invulling geven aan de samenstelling van het adviescomité A op basis van de gewijzigde statutaire bepalingen zoals die goedgekeurd werden op algemene vergadering van 18 oktober 2019. Hiertoe dient door de gemeenteraad één kandidaat-lid van dit adviescomité A te worden voorgedragen.

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om deze agendapunten goed te keuren.

 

De raadszitting van 28 februari 2019 waarbij:

Frank Gys, burgemeester, als vertegenwoordiger

en

Alex Helsen, schepen, als plaatsvervanger

werden aangeduid voor de hele legislatuur.

 

Besluit van gemeenteraad van heden betreffende de aanduiding van :

Ludo Neyens, schepen, als kandidaat-lid van het adviescomité A.

 

Juridische gronden

De statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Argumentatie

De voorgelegde documenten omvatten de verslaggeving omtrent de begroting voor 2020 met kennisgeving van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategieën in 2020.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

Pidpa - Agendapunten - Goedkeuring
15 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Lode Stevens, Dirk Somers, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
5 onthoudingen: Marc Dierckx, Jan Herthogs, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans en Yve Staes.
Artikel 1

Akte te nemen van de strategieën en de te ontwikkelen activiteiten van Pidpa m.b.t. het boekjaar 2020.

 

Artikel 2

Goedkeuring te verlenen aan de door de Raad van Bestuur van Pidpa voorgelegde begroting 2020 en het toelichtend verslag.

 

Artikel 3

Kennis wordt genomen van het voorstel betreffende het nieuwe lid van de Raad van Bestuur na het ontslag van een bestuurder. De voorgestelde mandataris wordt voorgedragen als kandidaat-lid voor de Raad van Bestuur.

 

Artikel 4

Akkoord te gaan met de voorgestelde uitbreiding van de opdracht in de gemeente Kontich tot Pidpa HidroGem.

 

Artikel 5

Aan de vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2019, overeenkomstig deze beslissing te stemmen alsook de benoemingen goed te keuren, evenals op elke andere algemene vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van de agendapunten van deze vergadering.

 

Artikel 6

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen.

 

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 28 11 2019

 

Veiligheid: Uniform gemeentelijk politiereglement op de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) - Wijziging 2/2019 - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Het uniform intergemeentelijk politiereglement op de gemeentelijke administratieve sancties deel A werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 november 2008 en werd laatst gewijzigd op 17 september 2015.

 

Juridische gronden

Artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet houdende de bevoegdheid van de gemeente om te voorzien in een goede politie ten behoeve van de inwoners, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen, in het bijzonder punt 7° met betrekking tot de opmaak van politieverordeningen voor het tegengaan van alle vormen van openbare overlast.

 

De artikelen 119 en 119bis van de Nieuwe Gemeentewet aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad, zoals bepaald in en gewijzigd door de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

 

De artikelen 285 - 287 van het decreet over het lokaal bestuur dd. 22 december 2017.

 

Artikel 134sexies van de Nieuwe Gemeentewet.

 

De wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

 

De wet van 19 juli 2013 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming; het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade.

 

De wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet.

 

Het KB van 30 augustus 2013 tot wijziging van het KB van 7 januari 2001 tot vaststelling van de procedure tot aanwijzing van de ambtenaar en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van gemeentelijke administratieve sancties.

 

Het KB van 30 augustus 2013 tot wijziging van het KB van 7 januari 2001 tot vaststelling van de procedure tot aanwijzing van de ambtenaar en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van gemeentelijke administratieve sancties.

 

Het KB van 21 december 2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en onafhankelijkheids- voorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de invoering van gemeentelijke administratieve sancties.

 

Adviezen

Het advies van het politiecollege om specifieke voorwaarden voor clubhuizen van motorclubs op te nemen in het nieuwe zonale reglement op de gemeentelijke administratieve sancties.

 

Argumentatie

De gemeente wordt regelmatig geconfronteerd met allerlei vormen van kleine openbare overlast, die gereglementeerd en bestraft kunnen worden met een gemeentelijke administratieve sanctie (geldboete). Om hierop in te spelen wordt een nieuw deel A.IX "Voorwaarden voor clubhuizen van motorclubs" toegevoegd.

 

De bepalingen van dit nieuwe deel A.IX zijn van toepassing op motorclubs, zijnde:

          een hiërarchisch gestructureerde groep van twee of meer personen gekenmerkt door een gemeenschappelijke ideologie of groepscultuur, die naar de buitenwereld wordt veruitwendigd door het gebruik van gemeenschappelijke kenmerken, zoals symbolen, clubemblemen, colors, tatoeages, materialen, voertuigen, kledij, foto’s en dit ongeacht het effectieve bezit of gebruik van een motor;

 

Het vroegere deel A.IX Strafbepalingen, wordt nu deel A.X en het deel A.X Slotbepalingen wordt deel A.XI.

 

Financiële weerslag

 

omschrijving

bedrag (incl. btw)

Inkomsten GAS-boetes

€ 1.000,00

 

De ontvangsten worden ingeboekt op:

budget:2020

algemene rekening:73900000 - Boetes

beleidsitem:002000 - Fiscale aangelegenheden

actie:           2/2/1/3 - Uitvoeren van het handhavingsbeleid via GAS (Gemeentelijke                                           Administratieve Sancties)

 

Besluit

GAS - Wijziging - Goedkeuring
18 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Marc Dierckx, Lode Stevens, Dirk Somers, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
2 onthoudingen: Jan Herthogs en Annemie Dierckx.
Artikel 1

Het uniform intergemeentelijk politiereglement op de gemeentelijke administratieve sancties te wijzigen, door toevoeging van een een nieuw deel A.IX "Voorwaarden voor clubhuizen van motorclubs".

 

Artikel 2

Onderhavig politiereglement in werking te laten treden op 1 januari 2020.

 

Artikel 3

§1. Dit politiereglement bekend te maken overeenkomstig de artikelen 285 - 287 van het decreet over het lokaal bestuur dd. 22 december 2017 en overeenkomstig artikel 15 van de wet van 24 juni 2013.

 

§2. Een afschrift van dit politiereglement te verzenden aan:

            Parket van de procureur des Konings te Antwerpen;

            Politierechtbank te Antwerpen, griffie;

            Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, griffie;

            Lokale politie, PZ Minos;

            IGEAN milieu & veiligheid.

 

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere praktische uitvoering van dit besluit.

 

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 28 11 2019

 

Igean Versterkt Streekplatvorm Voorkempen - Partnerschapsovereenkomst - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

De projectoproep ‘Oproepfiche Versterkt Streekbeleid Regio Antwerpen’, fiche 428, Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014 – 2020, Investeringsprioriteit 8VII.

 

Het verslag van de Raad van Bestuur van IGEAN van 21 maart 2018 (bijeenkomst 126), agendapunt 2.a. Innovatiefonds – stand van zaken, waarbij een nieuw projectvoorstel ‘Streekbeleid’ werd voorgelegd.

 

Het verslag van de deputatie van de Provincie Antwerpen van 25 mei 2018 ter goedkeuring van het project Versterkt Streekbeleid (dossier Noord).

 

De verslagen van de voorbereidende werkgroepen (overlegmomenten 8 februari 2018 en 2 maart 2018).

 

De presentatie Versterkt Streekbeleid (dossier Noord) van 18 mei 2018.

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 juni 2018:

          Kennis genomen van de verslagen en de presentatie i.v.m. de oprichting van het nieuwe samenwerkingsverband in het kader van het project Versterkt Streekbeleid (dossier Noord) met startdatum 1 september 2018.

          Kennis genomen van het feit dat het projectdossier zal ingediend worden door IGEAN, met de uitdrukkelijke steun van de provincie Antwerpen, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden SELAB en KINA, de sociale partners, relevante organisaties uit het middenveld (Fietsersbond, Fietsberaad,…) en de lokale besturen van Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, Malle, Ranst, Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem, Wuustwezel, Zandhoven en Zoersel.

          Onder voorbehoud van goedkeuring van het definitieve dossier door de Vlaamse overheid, beslist om deel te nemen aan het project Versterkt Streekbeleid (dossier Noord), volgens de bepalingen zoals toegelicht in de presentatie van 18 mei 2018

          Beslist om Bart Van Scharen, schepen, te mandateren om namens het college verdere gesprekken te voeren ter voorbereiding van de opstart van het streekplatform. Dat zal uiteindelijk resulteren in een partnershipsovereenkomst, waarvan de definitieve versie ter goedkeuring zal voorgelegd worden aan het college van burgemeester en schepenen

          Beslist om Bart Van Scharen, schepen, te mandateren als vertegenwoordiger van het lokaal bestuur in het politiek beleidsorgaan van het streekplatform.

          Beslist om Leen Schellekens, duurzaamheidsambtenaar, te mandateren als vertegenwoordiger van het lokaal bestuur in het ambtelijk coördinatieteam.

 

Op 7 september 2018 werd het definitieve project met referentie 7884 "Streekplatvorm Voorkempen" in het kader van "versterkt Streekbeleid Vlaanderen" goedgekeurd door de Vlaamse Overheid.

 

In het kader van het project "Een tweede leven voor gestolen en gevonden fietsen" vulde de gemeente Wommelgem een enquête over het weesfietsenbeleid in.

 

Op 28 januari 2019 presenteerde Streekplatvorm Voorkempen "Een tweede leven voor gestolen en gevonden fietsen".

 

Op 18 maart 2019 besliste het college van burgemeester en schepenen om:

          Het mandaat van Bart Van Scharen te vervangen door de bevoegde schepen van Mobiliteit

          Het mandaat van Leen Schellekens uit te breiden door een afgevaardigde van de technische dienst

          Principieel akkoord te gaan om mee in te stappen in de projectwerkgroep van het eerste project "Een tweede leven voor gestolen en gevonden fietsen".

 

Op 10 oktober 2019 bezorgde Igean Milieu en Veiligheid, Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem, het partnerschapsovereenkomst Streekplatvorm Voorkempen met bijhorende  krachtlijnennota "Streekplatvorm Voorkempen 2019-2020 en de aanvulling "Project Fietspunten".

 

Juridische gronden

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, vooral artikel 56, over de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.

 

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, vooral artikels 326 tot en met 341 over het bestuurlijk toezicht.

 

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

 

Argumentatie

De dienst Mobiliteit stelt voor om het partnerschapsovereenkomst Streekplatvorm Voorkempen, met bijhorende krachtlijnennota "Streekplatvorm Voorkempen 2019-2020 en de aanvulling "Project Fietspunten", opgemaakt door Igean, Milieu en Veiligheid, Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

Igean Streekplatform - Goedkeuring
20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Enig artikel

De partnerschapsovereenkomst Streekplatvorm Voorkempen,met bijhorende krachtlijnennota "Streekplatvorm Voorkempen 2019-2020 en de aanvulling "Project Fietspunten", opgemaakt door Igean, Milieu en Veiligheid, Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 28 11 2019

 

Aanvullend Verkeersreglement: Volkaertslei - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Op 19 december 2000 keurde de gemeenteraad het aanvullend reglement Volkaertslei goed met volgende maatregelen:

          Eénrichtingsverkeer: tussen verkeersgeleider en pare zijde - richting kerkhof (Fortbaan)

          Verboden te parkeren:

° onpare zijde ter hoogte van parochiecentrum 'Kandonkske'

° pare zijde ter hoogte van kerkhof (momenteel speelplein)

          Parkeervakken:

° op de verkeersgeleider

° zijkant kerkhof (momenteel speelplein)

          Oversteekplaatsen voor voetgangers:

° ter hoogte van de Autolei

° ter hoogte van de Maria Clarastraat

° ter hoogte van de schoolingang (momenteel niet meer van toepassing)

 

Er geldt een snelheidsregime van 50 km/u (bebouwde kom 'groot Antwerpen').

 

De dienst mobiliteit ontving regelmatig klachten over overdreven snelheid in de Volkaertslei.

Op 18 september 2018 keurde het college van burgemeester en schepenen een proefopstelling snelheidsremmende maatregelen goed met volgende wijzigingen:

          aan de verkeersgeleider tussen de Maria Clarastraat en het speelplein, bijkomend enkelrichting in te voeren, richting Autolei

          de weg te versmallen

          snelheidsremmende kussens te plaatsen

          plaatselijke aanpassing van de boordstenen

          supprimeren van 1 oversteekplaats voor voetgangers ter hoogte van huisnummer 33 (in functie van de voormalige schoolingang)

          de glascontainers te verplaatsen

 

Van medio oktober 2018 tot en met januari 2019 heeft de dienst mobiliteit enkele evaluaties ontvangen van buurtbewoners in de Volkaertslei.

 

Op 21 maart 2019 werd de proefinrichting intern geëvalueerd in aanwezigheid van hoofdinspecteur Frank Lambrechts van politie Minos, burgemeester Frank Gys, schepen van mobiliteit Alex Helsen en diensthoofd mobilteit Nathalie Van Tassel. Er werd geopteerd de proefopstelling te evalueren op een eerstvolgende mobiliteitscommissie.

 

Juridische gronden

De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

 

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

 

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

 

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

 

Het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

 

De omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009.

 

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

 

Het bestuursdecreet van 7 december 2018.

 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.

 

Adviezen

Op 13 augustus 2019 heeft politie Minos een neutraal advies geleverd.

 

Op 27 augustus 2019 adviseerde de commissie mobiliteit om de proefinrichting snelheidsremmende maatregelen in de Volkaertslei als volgt aan te passen:

          aan de oneven zijde de enkelrichting af te voeren en opnieuw de dubbele richting van kracht te maken

          het snelheidsremmend kussen aan de oneven zijde te behouden

          het snelheidsremmend kussen aan de even zijde te verplaatsen voorbij de kruising met de Roosekapellaan richting Fortbaan

          parkeren uitsluitend voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbelgebruik en minibussen in te voeren aan de even zijde

          de parkeerplaatsen op het middeneiland dienen achterwaarts verlaten te worden

 

Fasering

Inrichting proefopstellingseptember/oktober 2018

Evaluatie buurtbewonersoktober 2018-januari 2019

Evaluatie dienst mobiliteit 21 maart 2019

Evaluatie mobiliteitscommissie27 augustus 2019

Gemeenteraad28 november 2019

 

Argumentatie

De dienst mobiliteit stelt voor het advies van de commissie mobiliteit te volgen en het aanvullend verkeersreglement van de Volkaertslei overeenkomstig te wijzigen.

 

Financiële weerslag

Exploitatiebudget

Omschrijving

bedrag (incl.btw)

 

Aankoop verkeersbord E9b

€ 150,00

Verwijderen wegmarkeringen

€ 700,00

 

De aankoop van het verkeersbord is voorzien op:

budget:2019

algemene rekening:61240500 - Benodigdheden voor wegen en waterlopen

beleidsitem:020000 - Wegen

actie:2/1/5/1 - Onderhouden en vervangen van verkeersborden

voorzien:€ 12.000,00

beschikbaar:€ 1.286,92

 

Het verwijderen van wegmarkeringen is voorzien op:

budget:2019

algemene rekening:61404000 - Prestaties wegen en waterlopen

beleidsitem:020000 - Wegen

actie:2/1/5/3 - Onderhouden van de wegmarkeringen

voorzien:€ 15.000,00

beschikbaar:€ 15.000,00

 

Besluit

AVR Volkaertslei - Goedkeuring
20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Artikel 1

Het aanvullend verkeersreglement van 19 december 2000 voor de Volkaertslei op te heffen.

 

Artikel 2

Volgend aanvullend verkeersreglement voor de Volkaertslei goed te keuren:

          Eénrichtingsverkeer in te stellen tussen de verkeersgeleider en de even huisnummers met toegelaten rijrichting Fortbaan.

Dit wordt gesignaleerd door de verkeersborden C1 en F19.

          Parkeerverbod in te stellen langsheen de verkeersgeleider (middeneiland), even zijde rijrichting Fortbaan.

Dit wordt gesignaleerd door de verkeersborden E3 met onderbord Xc.

          Parkeervakken in te richten:

° op de verkeersgeleider (middeneiland)

° aan de zijkant van het speelplein

De parkeervakken aan de verkeersgeleider (middeneiland) dienen achterwaarts verlaten te worden.

Dit wordt gesignaleerd door witte wegmarkeringen.

          Parkeren uitsluitend voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen in te richten aan de even zijde vanaf huisnummer 20 tot en met huisnummer 40.

Dit wordt gesignaleerd door verkeersbord E9b en onderbord Xc.

          Oversteekplaatsen voor voetgangers in te richten:

° ter hoogte van de Autolei

° ter hoogte van de Maria Clarastraat

° ter hoogte van huisnummer 65 (zijde Fortbaan)

Dit wordt gesignaleerd door witte wegmarkeringen: banden, evenwijdig met de as van de rijbaan. Voetgangers zijn verplicht om de oversteekplaats te volgen als die zich op een afstand van minder van 30 meter bevindt.

 

Artikel 3

Het aanvullend verkeersreglement ter kennisgeving voor te leggen aan het departement Mobiliteit en Verkeersveiligheid te Brussel.

 

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 28 11 2019

 

Intergemeentelijk samenwerkingsverband Projectvereniging Erfgoed Voorkempen: Verlenging, uitbreiding en goedkeuring statuten - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Sinds 2015 neemt Regionaal Landschap de Voorkempen (RLDV) de coördinatie en

uitvoering van een erfgoedwerking in de regio op zich. De reeds betrokken gemeenten

(Essen, Kalmthout, Kapellen, Wuustwezel, Zoersel, Ranst, Wommelgem, Wijnegem en

Schilde) hebben zich allemaal geëngageerd om het erfgoedtraject in de regio verder uit te

bouwen voor de legislatuur 2020-2026.

 

Bijkomend zijn er 5 nieuwe gemeenten (Brasschaat, Brecht, Schoten, Malle en Zandhoven)

die zich geëngageerd hebben om voor de periode 2020-2026 aan te sluiten op de

erfgoedwerking.

 

Binnen de erfgoedwerking is er een deelwerking Onroerend Erfgoed (Intergemeentelijke

Onroerend Erfgoeddienst of IOED) en een deelwerking cultureel erfgoed (Erfgoedcel). Alle

gemeenten konden kiezen aan welke deelwerking ze willen participeren. Wommelgem

besloot in gemeenteraadszitting van 26 september 2019 om mee in te stappen in beide

deelwerkingen.

 

Concreet houdt dit in dat:

          de huidige IOED-werking (Essen, Kalmthout, Kapellen, Wuustwezel, Zoersel, Ranst, Wommelgem, Wijnegem en Schilde) wordt voortgezet en uitgebreid met de gemeenten Brasschaat, Brecht en Malle;

          een werking rond cultureel erfgoed (Erfgoedcel) wordt opgestart.

 

Argumentatie

1. Uitbreiding intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst (IOED)

Om de bestaande werking van de IOED te verlengen voor de periode 2021-2026 en uit te

breiden met 3 gemeenten, werd er strategisch voor gekozen om voor de 3 nieuwe

gemeenten een volledig nieuwe aanvraag in te dienen. Op die manier kan RLDV extra

middelen vanuit Vlaanderen voor onroerend Erfgoed naar onze regio halen en verwatert de

dienstverlening vanuit de IOED niet naar de huidige gemeenten.

 

Om een nieuwe aanvraag bij het Agentschap Onroerend Erfgoed in te dienen voor de 3

nieuwe gemeenten moet er een nieuwe projectvereniging opgericht worden waar enkel

deze 3 nieuwe gemeenten (Brasschaat, Brecht en Malle) lid van zijn. De huidige

projectvereniging Erfgoed Voorkempen blijft echter behouden en wordt verlengd.

Deelnemende gemeenten i.f.v. verlenging van de IOED zijn Schilde, Zoersel, Wijnegem,

Wommelgem, Ranst, Kalmthout, Essen, Wuustwezel en Kapellen.

 

2. Opstart cultureel erfgoedconvenant (Erfgoedcel)

In 2020 kan RLDV een aanvraag indienen om werkingssubsidies te bekomen voor een

cultureel erfgoedconvenant voor de periode 2021-2026. Dertien gemeenten (Zandhoven,

Schoten, Brasschaat, Brecht, Schilde, Zoersel, Wijnegem, Wommelgem, Ranst,

Kalmthout, Essen, Wuustwezel en Malle) engageerden zich voor de oprichting van een

Erfgoedcel. De aanvraag moet worden ingediend vanuit de bestaande Projectvereniging

Erfgoed Voorkempen. Voor de deelwerking cultureel erfgoed zullen Malle, Schoten,

Brasschaat, Brecht en Zandhoven ook toetreden tot deze vereniging.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Beraadslaging

In vergadering van de IOED op 21 november 2019 waren er enkele opmerkingen over de reeds bezorgde statuten voor beide projectverenigingen. Deze wijzigingen worden staande ter zitting meegedeeld.

 

Een overzicht:

          Artikel 1: Er werd nog verwezen naar het oude decreet op intergemeentelijke samenwerking. Dit wordt vervangen door het Decreet Lokaal Bestuur.

          Artikel 5 §1: Bij de oprichting in 2016 stond nog dat de projectvereniging werd opgericht voor 4 jaar. Dit wordt vervangen door ‘De projectvereniging wordt opgericht voor een periode van ten hoogste zes jaar op grond van gemeenteraadsbeslissingen die daarover genomen zijn binnen een tijdsbestek van twee maanden.’

          Artikel 8, §2: wordt aangepast bij plaatsvervanger ‘of aangesteld zijn als voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn’. Dit is namelijk gewijzigd in het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur, niet meer relevant en wordt er dus uitgehaald.

 

Besluit

Erfgoed Voorkempen - Goedkeuring
20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Enig artikel

Goedkeuring te verlenen aan de verlenging en uitbreiding van het Intergemeentelijk samenwerkingsverband Projectvereniging Erfgoed Voorkempen, wat inhoudt:

          Verlenging duur Projectvereniging Erfgoed Voorkempen voor een periode van 6 jaar vanaf 1 januari 2020. De huidige gemeenten (Essen, Kalmthout, Kapellen, Wuustwezel, Zoersel, Ranst, Wommelgem, Wijnegem en Schilde) blijven lid.

          Toetreding van nieuwe gemeenten (Brasschaat, Schoten, Zandhoven, Brecht en Malle) tot de Projectvereniging Erfgoed Voorkempen i.f.v. de oprichting van een Erfgoedcel.

          Goedkeuring van de gewijzigde statuten voor de nieuwe gemeenten.

 

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 28 11 2019

 

Evenementen - Gebruiksreglement  feestmateriaal - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Vanuit de rationalisering en betere opvolging wordt een nieuw gebruiksreglement voor feestmateriaal voorgesteld. Hierin worden de modaliteiten en voorwaarden voor het uitlenen van het feestmateriaal bepaald.

 

Juridische gronden

Artikel 56 van het decreet lokaal bestuur over de bevoegdheden van het schepencollege.

Het eerdere retributiereglement uit hoofde van het gebruik van feestmateriaal door derden goedgekeurd op 19 december 2013 voor een termijn eindigend op 31 december 2019

 

Argumentatie

Omdat een retributiereglement slechts geldig is voor een periode van 6 jaar werd er gekozen om retributiereglement en gebruiksreglement op te splitsen .

 

De voornaamste wijzigingen zijn:

- We ontlenen niet meer aan particulieren noch aan bedrijven. Hiermee vermijden we concurrentie met de verhuurbedrijven waarvan er ook 2 gevestigd zijn in onze eigen gemeente.

- Grote feesttent enkel voor eigen evenementen of scholen en evenementen onder hoge bescherming. Dit om de werklast voor het technisch personeel te beperken.

- De aanvraagperiode wordt duidelijk omschreven om te vermijden dat verenigingen aanvragen doen voor meerdere jaren tegelijk.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

Gebruiksreglement feestmateriaal - Goedkeuring
15 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Lode Stevens, Dirk Somers, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
5 onthoudingen: Marc Dierckx, Jan Herthogs, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans en Yve Staes.
Het volgende reglement goed te keuren:

 

Artikel 1

Dit reglement gaat van kracht op 01/01/2020 en vervangt alle voorgaanden

 

Artikel 2

Het beschikbare feestmateriaal kan ontleend worden door:

- Wommelgemse verenigingen en erkende instellingen van Wommelgem ( zoals scholen en RVT )

- Voor buurt- of straatfeesten alsook jubilarissen in Wommelgem

- Openbare besturen en naastgelegen gemeenten in zoverre deze aan ons ook gratis ontlenen

 

Artikel 3

Het feestmateriaal dient aangevraagd te worden via het digitaal loket. Mondelinge of schriftelijke aanvragen worden niet aanvaard. Wanneer de digitale aanvraag binnenkomt, wordt de beschikbaarheid van het gevraagde materiaal gecontroleerd waarna er een bevestiging verstuurd wordt.

 

Artikel 4

Het beschikbare feestmateriaal bestaat uit :

Stoelen

Tafels

Partytafels

Vlaggenset

Vlaggenmast

Nadarbarelen

Toiletwagen

Afvalvaten

Partytentjes 3m op 3m

Partytentjes 4m op 4m

Partytentjes 5m op 5m

Podiumelementen

Podiumbakken (30 cm hoog)

Podiumbakken (60 cm hoog)

 

Artikel 5

Bij ontlening van de partytenten 5m op 5m is de ontlener verantwoordelijk voor het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering alsook een schadeverzekering. Het te verzekeren bedrag is € 7.500,00 per tentje.

 

Artikel 6

De gemeente beschikt over een grote feesttent. Deze wordt enkel ter beschikking gesteld voor gemeentelijke evenementen al dan niet volledig in eigen beheer dan wel in co-beheer.

 

Enkel de scholen gevestigd in Wommelgem en evenementen onder Hoge Bescherming kunnen een aanvraag doen om gebruik te maken van de feesttent. Deze aanvraag dient minstens 2 maanden op voorhand te gebeuren en zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Indien het gaat om de niet gemeentelijke scholen dienen deze zelf in te staan voor het verzekeren van de feesttent en dit voor zowel aansprakelijkheid alsook schade. Het te verzekeren bedrag voor de feesttent bedraagt € 36.000,00.

 

Er dienen minimum 4 helpers aanwezig te zijn bij het opzetten en afbreken van de feesttent. Artikel 7

De kostprijs van het ontleende materiaal alsook van het vervoer van het feestmateriaal wordt opgenomen in het retributiereglement feestmateriaal.

 

Artikel 8

Feestmateriaal kan aangevraagd worden vanaf 1 kalenderjaar vóór de gevraagde uitleenperiode.

 

Artikel 9

De aanvragen worden in chronologische volgorde op datum van ontvangst gerangschikt en behandeld.

 

Artikel 10

Een eigen evenement heeft steeds voorrang op andere aanvragen.

 

Artikel 11

Zodra het eigen feestmateriaal ontleend is of allemaal in gebruik is, dient de aanvrager zelf alternatieven te zoeken .

 

Artikel 12

De gemeente kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen of andere schadegevallen die voortvloeien uit het gebruik van de ontleende materialen.

 

Artikel 13

Het is ten strengste verboden om materiaal verder te ontlenen aan derden.

 

Artikel 14

Alle gevallen die niet voorzien zijn in dit reglement zullen beoordeeld worden door het college van burgemeester en schepenen.

 

Artikel 15

Alle betwistingen tussen de huurder en de verhuurder worden door de rechtbank van Antwerpen beslecht.

 

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 28 11 2019

 

Evenementen- Reglement Hoge Bescherming - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Vanuit een rationalisering en voor een betere opvolging wordt een nieuw reglement voor activiteiten onder hoge bescherming voorgesteld. Hierin worden de modaliteiten en voorwaarden bepaald.

 

Juridische gronden

Artikel 56 van het decreet lokaal bestuur over de bevoegdheden van het schepencollege.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

Reglement Hoge Bescherming - Goedkeuring
15 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Lode Stevens, Dirk Somers, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
5 onthoudingen: Marc Dierckx, Jan Herthogs, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans en Yve Staes.
Volgend reglement goed te keuren:

 

Artikel 1

Activiteiten kunnen ingericht worden onder de hoge bescherming van het lokaal bestuur indien:

- Zij een grote culturele of toeristische uitstraling hebben voor de gemeente

- Zij ingericht worden voor een louter liefdadig doel waarbij de volledige opbrengst wordt afgestaan ten voordele van het goede doel

 

Artikel 2

Volgende activiteiten mogen ingericht worden onder hoge bescherming:

- De kleine bloemenstoet

- De Sint jansfeesten

- Kunsttentoonstelling De Eendracht

 

Artikel 3

Elk ander evenement of activiteit die onder hoge bescherming wenst plaats te vinden, dient voorgelegd te worden aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Artikel 4

Een activiteit / evenement onder hoge bescherming van het lokaal bestuur is vrijgesteld van retributie voor feestmateriaal alsook voor het gebruik van een locatie van de gemeente. Bijkomend is er voor die activiteit de mogelijkheid om gratis de gemeentelijke feesttent te gebruiken. Zij dienen ook geen verzekering te onderschrijven voor de feesttent noch voor de tenten van 5 m op 5 m.

 

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 28 11 2019

 

Evenementen- Gebruiksreglement gemeentelijke feestzaal Fort 2 en Sint Janskapel - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Er wordt een nieuw gebruiksreglement voorgesteld waarin de modaliteiten en voorwaarden voor het huren van de feestzaal Fort 2 en de St - Janskapel worden bepaald.

 

Juridische gronden

Artikel 56 van het decreet lokaal bestuur over de bevoegdheden van het schepencollege.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

Gebruiksreglement huur zaal - Goedkeuring
17 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
3 onthoudingen: Marc Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans en Yve Staes.
Volgend reglement goed te keuren:

 

Artikel 1

Dit gebruiksreglement is van toepassing vanaf 01/01/2020 en vervangt alle voorgaanden.

 

Artikel 2

feestzaal Fort II

De feestzaal kan alleen gehuurd worden door een Wommelgemse vereniging.

De van toepassing zijnde tarieven worden vastgesteld in het retributiereglement.

St janskapel

De kapel kan gehuurd worden door zowel verenigingen en inwoners van Wommelgem alsook door verenigingen en inwoners van buiten Wommelgem.

De van toepassing zijnde tarieven worden vastgesteld in het retributiereglement.

 

Artikel 3

Het huren van deze locaties dient aangevraagd te worden via het digitaal loket. Mondelinge of schriftelijke aanvragen worden niet aanvaard. Wanneer de digitale aanvraag binnen komt, wordt de beschikbaarheid van de gevraagde locatie gecontroleerd waarna een bevestiging alsook betaalopdracht wordt opgemaakt.

 

Artikel 4

Wanneer de feestzaal gehuurd wordt voor een dansgelegenheid, fuif, bal of een activiteit met elektronische muziek, dient er steeds bijkomend een evenementenaanvraag ingediend te worden waarna het college van burgemeester en schepenen hierover zal beslissen. De aanvraag dient minstens 2 maanden voor het evenement toe te komen bij de dienst evenementen.

 

Artikel 5

Het is absoluut verboden :

- De zaal/ kapel door te verhuren of af te staan aan andere personen, verenigingen

- Aan de buitenzijde van het gebouw publiciteit van welke aard aan te brengen

- Vuurwerk af te steken of met welke voorwerpen ook te werpen, tuigen te laten ontploffen of knallen

- Door welke handeling ook de orde of de veiligheid te verstoren of het normaal verloop van het gebruik te hinderen

- De toestand van de lokalen te wijzigen

- De noodverlichting uit te schakelen en of de nooduitgangen te versperren

- De rust van de omgeving te verstoren

- Drank mee naar buiten te nemen

- Licht ontvlambare stoffen de ruimte binnen te brengen

- In de ruimte te overnachten

- Te roken

 

Artikel 6

In de feestzaal kan maximaal een zittend publiek van 200 of 300 staande personen ontvangen worden. De organisatie is verantwoordelijk voor de veiligheid en ziet er op toe dat het maximum aantal aanwezigen niet overschreden wordt.

 

Artikel 7

De Sint - Janskapel wordt ter beschikking gesteld voor huwelijksinzegeningen, doopvieringen en andere diensten.

Het gaat louter om het ter beschikking stellen van de kapel, er is geen priester verbonden aan de kapel.

Wanneer het zou gaan om een evenement, dient er steeds bijkomend een evenementenaanvraag ingediend te worden waarna dit voorgelegd wordt aan het college van burgemeester en schepenen. De aanvraag dient minstens 2 maanden voor het evenement toe te komen bij de dienst evenementen.

 

Artikel 8

Het huren van deze locaties kan aangevraagd worden vanaf 1 kalenderjaar voor de gevraagde huurperiode.

 

Artikel 9

Eigen evenementen hebben steeds voorrang op andere aanvragen

 

Artikel 10

De overhandiging van de sleutel gebeurt bij een plaatsbezoek waarbij de locatie nagekeken wordt alsook het aanwezige materiaal (schoonmaak en meubilair). Een betaalbewijs dient voorgelegd te worden alvorens de sleutel overhandigd wordt.

 

Artikel 11

In de feestzaal zijn er 28 tafels en 220 stoelen ter beschikking. Ook is er schoonmaakgerief, water en elektriciteit.

In de Sint - Janskapel staan er 40 kerkstoelen. Er is geen water ter beschikking, wel elektriciteit. Dit is belangrijk voor het schoonmaken. Men dient dus zelf water te voorzien.

 

Na gebruik dient de gehuurde ruimte grondig gereinigd te worden. Indien de ruimte niet grondig gereinigd is, zal het tarief voor schoonmaak, zoals vastgesteld in het retributiereglement, aangerekend worden. Tevens dient het meubilair terug geplaatst te worden zoals het stond.

 

Artikel 12

De gemeente kan niet aansprakelijk gesteld worden voor brand, vernietiging, diefstal of verlies van materiaal gedeponeerd door de huurder, zijn aangestelden of medewerkers. Noch voor om het even welke schade eraan toegebracht door wie ook tijdens aanwezigheid van het materiaal in het gebouw.

 

Artikel 13

De huurder is aansprakelijk tegenover om het even welke derde voor al wat met het gebruik van de zaal en de organisatie van de activiteit /evenement gepaard gaat. Bijgevolg neemt ten aanzien hiervan de gemeente geen verbintenissen, noch kosten hoegenaamd op zich. Zo zijn ondermeer auteursrechten, billijke vergoedingen en andere taksen ten laste van de huurder.

 

Artikel 14

Het lokaal bestuur wijst uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid af voor eventuele ongevallen die zich zouden voordoen ingevolge het ter beschikking stellen van de lokalen. De gebruikers van de locaties zullen geen verhaal kunnen uitoefenen tegenover de gemeente Wommelgem voor om het even welke schade of beschadiging van lichamelijke of stoffelijke aard.

 

Artikel 15

Alle gevallen die niet voorzien zijn in dit reglement zullen beoordeeld worden door het college van burgemeester en schepenen.

 

Artikel 16

Alle betwistingen tussen de huurder en de verhuurder worden door de rechtbank van Antwerpen beslecht.

 

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 28 11 2019

 

Natuurbegraafplaats Wommelgem - Voorstel - Goedkeuring

 

Motivering

Voorstel tot het inlichten van een natuurbegraafplaats in Wommelgem

Feiten en context

Toelichting

Steeds meer mensen zouden na hun overlijden graag terug één worden met de natuur zonder hierbij het milieu te belasten. Ze kiezen er bewust voor om zich te laten begraven in milieuvriendelijke kisten, maken gebruik van composteerbare urnen of ze kiezen voor minder gekende alternatieven zoals bv. humusatie. Maar ook de hele omkadering van een begrafenis wordt bekeken: van het beperken van papiergebruik, tot het vervoer van en naar de begraafplaats.

Er worden nu al allerlei nieuwe begravingsmethoden aangeboden door begrafenisondernemers, maar de gemeenten in Vlaanderen volgen echter maar schoorvoetend deze trends. Wie echter kiest voor zo’n natuurvriendelijke begrafenis wil liefst ook in een natuurlijk kader begraven worden. In Vlaanderen zijn er echter nog maar in een klein aantal gemeenten zulke “natuurbegraafplaatsen” beschikbaar. Dit type begraafplaatsen kan verschillende vormen aannemen: van een zogenaamd urnenbos waar overledenen tussen de bomen begraven worden, over een natuurgebied waar ook urnen begraven worden, tot een zone op de gemeentelijke begraafplaats waar mensen in een meer natuurlijk kader kunnen begraven worden.

 

Argumentatie

Groen Wommelgem vindt dat we ook in Wommelgem de kans moeten bieden aan inwoners om op een meer natuurlijke manier begraven te worden. We zien hiervoor ook mogelijkheden op de begraafplaats van Het Laar, waar nog veel open ruimte beschikbaar is.

 

Voorstel

Wij willen vragen aan de gemeenteraad om zich achter het principe van de natuurbegraafplaats te scharen. Dit omvat zeker volgende randvoorwaarden:

- De natuurbegraafplaats moet gerealiseerd worden op de begraafplaats van Het Laar

- Op dit gedeelte van de begraafplaats moeten meer bomen geplant worden

- Het beheer ervan moet extensief zijn met aandacht voor water en groen

- De begravingen die er gebeuren moeten een zo min mogelijk impact hebben op de natuur

- Persoonlijke herdenkingstekens of ornamenten moeten tot een absoluut minimum beperkt blijven.

De praktische details, zoals de inrichting van dit deel van de begraafplaats en de aanpassing van het huishoudelijk reglement van de begraafplaatsen, zullen verder besproken worden in de volgende commissie Algemeen Beleid.

Wij vragen hierover de stemming

 

Financiële weerslag

Geen

 

Beraadslaging

Raadslid Herthogs verduidelijkt dat dit voorstel de bedoeling heeft om het principe tot het inrichten van een natuurbegraafplaats goed te keuren en de modaliteiten verder uit te werken in de gemeenteraadscommissie algemeen beleid.

 

Schepen Theys wens het debat verder open te trekken en het geheel van de 2 begraafplaatsen te bekijken in de commissie algemeen beleid.

 

De burgemeester wenst de inrichting van begraafplaatsen in een groter geheel te bekijken en stelt voor om de behandeling van het punt te verdagen.

 

Besluit

Het voorstel om de behandeling van het punt te verdagen.
17 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Marc Dierckx, Lode Stevens, Dirk Somers, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
3 stemmen tegen: Jan Herthogs, Annemie Dierckx en Rudy Roodhooft.
Enig artikel

De behandeling van het punt te verdagen.

 

Publicatiedatum: 20/12/2019