Gemeente Wommelgem

 

Notulen GR van 27 06 2019

 

 

Aanwezig:

Hilde Berckmans, voorzitter;

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, raadsleden;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Eric Willems, raadslid;

 

Vanaf punt 2 vervoegt Lise Poelemans, schepen de zitting.

Vanaf punt 2 verlaat Bart Van Scharen, raadslid de zitting.

 

 

 

Overzicht punten

Notulen GR van 27 06 2019

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Het ontwerp van notulen van de gemeenteraad van 23 mei 2019.

 

Argumentatie

Er worden geen opmerkingen geformuleerd over het ontwerp van notulen.

 

Besluit

21 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Enig artikel

De notulen van de gemeenteraad van 23 mei 2019 worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 01/10/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 27 06 2019

 

Bestuursakkoord - Kennisneming

 

Kennisneming

Het bestuursakkoord 2019-2024, zoals toegevoegd als bijlage, wordt ter kennis gebracht van de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 01/10/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 27 06 2019

 

Personeel lokaal bestuur: Rechtspositieregeling - Wijziging - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

De beslissing van de gemeenteraad van 25 april 2019 waarbij de rechtspositieregeling voor het personeel van het lokaal bestuur werd goedgekeurd.

 

Juridische gronden

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Adviezen

Gunstig advies van het managementteam gegeven tijdens de bespreking van 14 mei 2019.

 

Argumentatie

Het wordt noodzakelijk geacht enkele bepalingen van de rechtspositieregeling te wijzigen waardoor er meer uniformiteit in zowel terminologie als werkwijze gecreëerd wordt.

 

Tevens wordt het toepassingsgebied van de thematische loopbaanonderbrekingen en het Vlaams Zorgkrediet verruimd.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

21 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Enig artikel

De gewijzigde rechtspositieregeling goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 01/10/2019
Punt bijlagen/links Rechtspositieregeling versie juni 2019 voorstel.pdf
Overzicht punten

Notulen GR van 27 06 2019

 

Personeel lokaal bestuur: Arbeidsreglement - Wijziging - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

De beslissing van de gemeenteraad van 25 april 2019 waarbij het arbeidsreglement voor het personeel van het lokaal bestuur werd goedgekeurd.

 

Juridische gronden

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Adviezen

Gunstig advies van het managementteam gegeven tijdens de bespreking van 14 mei 2019.

 

Argumentatie

Het wordt noodzakelijk geacht enkele bepalingen van het arbeidsreglement te wijzigen waardoor er meer uniformiteit in zowel terminologie als werkwijze gecreëerd wordt.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

21 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Enig artikel

Het gewijzigde arbeidsreglement goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 01/10/2019
Punt bijlagen/links Arbeidsreglement versie juni 2019 voorstel.pdf
Overzicht punten

Notulen GR van 27 06 2019

 

Kader organisatiebeheersing - Goedkeuring

 

Motivering

Voorgeschiedenis

De gemeenteraad van 24 juni 2014 én de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 maart 2011 keurde het kader voor het interne controle systeem goed. Er werd een interne audit uitgevoerd op basis waarvan een aantal acties werden opgezet. 

 

Hieronder een oplijsting van enkele realisaties in dit kader:

          Organisatiestructuur: Er werd een duidelijk organogram opgemaakt en een duidelijk kader voor het managementteam uitgewerkt.

          Afspraken tussen beleid en administratie: Er werd een afsprakennota gemaakt tussen het college van burgemeester en schepenen/vast bureau en het managementteam.

          Beleidsplanning en monitoring: Het meerjarenplan wordt gedegen uitgebouwd op basis van de principes van project- en procesmanagement, met SMART-doelstellingen en meetbare indicatoren.

          Informatieveiligheid: Vanuit de organisatie werd er sterk ingezet op informatieveiligheid door o.m. het beter afschermen van gevoelige dossiers, het aanstellen van een informatieveiligheidsconsulent en het afsluiten van verwerkingsovereenkomsten. 

          Informatisering en modernisering:  Er werd een digitaal notulenbeheersysteem en postregistratiesysteem op punt gesteld en een digitaal archiveringssysteem opgestart.  Het GIS-systeem en het tijdsregistratiesysteem werd verder op punt gesteld.

          Klachten- en vragenbehandeling: Het reglement en de behandeling van klachten werd geactualiseerd.  Tevens werd er een register opgemaakt omtrent ‘openbaarheid van bestuur’.

          Personeelsbeleid: Een nieuwe rechtspositieregeling, arbeidsreglement en deontologische code werd opgemaakt. 

          Interne communicatie: De interne communicatie kreeg vorm door de opmaak van een interne nieuwsbrief (3-maandelijks) en newsflashes.  Daarnaast is er een duidelijke overlegstructuur uitgetekend.

          Externe communicatie: Er werd een nieuwe website gelanceerd, het digitaal loket werd aanzienlijk uitgebreid en de huisstijl werd gemoderniseerd.

          Technische dienst: Er werd aanzienlijk geïnvesteerd in planning door consequent te werken met 3P en een werklijst.  Ook in professioneel en veilig werkmateriaal werd sterk geïnvesteerd.

          Vrije Tijd: Er werd sterk ingezet op veiligheid met o.m. evacuatieoefeningen in de bibliotheek en opleidingen omtrent EHBO en het gebruik van een AED-toestel.

          Financieel beheer: Consequente opvolging van de kasstromen op de verschillende diensten en duidelijke afspraken m.b.t. facturatie.

          Veiligheid: De noodplanning werd de voorbije jaren sterk uitgebouwd via o.m. opleidingen en het uitwerken van verschillende scenario’s.

          Burgerzaken: Een hele reeks sleutelprocessen werden uitgeschreven.

 

Feiten en context

Mits de interne audit reeds dateert van 2014, de acties daaruit voortvloeiend grotendeels zijn gerealiseerd of niet meer pertinent zijn en mits de integratie van het OCMW en de gemeente op 1 januari 2019 met de daarbijhorende veranderingen, is het aangewezen om een nieuwe zelfevaluatie uit te voeren.  De financieel en de algemeen directeur stellen voor om hiervoor de Leidraad Organisatiebeheersing voor lokale besturen van Audit Vlaanderen als referentiekader te nemen.

 

Sinds 2015 hanteert Audit Vlaanderen immers de Leidraad Organisatiebeheersing voor lokale besturen als referentiekader bij organisatie-audits van de lokale besturen. Dit model verdient dan ook de voorkeur omwille van de uniformiteit. Bijkomend voordeel is dat Audit Vlaanderen regelmatig nieuwe rapporten uitgeeft over haar recente audits. Hierdoor krijgen de lokale besturen vergelijkingspunten met andere gemeenten. Dit is kostbare informatie voor het management en het gemeentebestuur.

 

In zitting van 11 juni 2019 gaf het college van burgemeester en schepenen goedkeuring aan het kader voor organisatiebeheersing.

 

Juridische gronden

Artikel 219 van het decreet over het lokaal bestuur.

 

Adviezen

Het managementteam gaf in zitting van 24 mei 2019 positief advies.

 

Argumentatie

Aan de buitenkant van het model zien we de vier algemene doelstellingen rond organisatiebeheersing: effectief, integer, kwaliteitsvol en efficiënt. Streven naar een effectieve, integere, kwaliteitsvolle en efficiënte organisatie staat dus centraal. Dat is ook de reden waarom de synthese van de vaststellingen na een audit hier rond opgebouwd is.

          Effectiviteit: geeft aan dat de organisatie ’de juiste dingen doet’. Ze doet wat ze moet doen binnen de politiek vastgelegde krijtlijnen.

          Integriteit: geeft aan dat de organisatie inzet op de versterking van de integriteit van de organisatie in haar geheel en van het integer handelen van de individuele personeelsleden.

          Kwaliteit: de organisatie streeft naar voortdurende verbetering, rekening houdend met wat de belanghebbenden van de organisatie verwachten.

          Efficiëntie: betekent dat de organisatie ’de dingen juist doet’. Ze zet haar middelen correct in.

 

De PDCA-cyclus is zowel in het model als per thema terug te vinden. PDCA verwijst naar:

          Plan: doelstellingen formuleren en plannen maken om die doelstellingen te bereiken.

          Do: de organisatie uitbouwen om plannen en doelstellingen op een effectieve efficiënte, integere en kwaliteitsvolle manier te kunnen realiseren.

          Check: regelmatig opvolgen van de realisaties op basis van de planning.

          Adjust/act: bijsturen van realisaties en mogelijk ook van de plannen en doelstellingen.

 

De Leidraad zelf bestaat uit 10 thema’s met doelstellingen rond organisatiebeheersing, risico’s en beheersmaatregelen:

1)      Doelstellingen, proces- en risicomanagement

2)      Belanghebbendenmanagement

3)      Monitoring

4)      Organisatiestructuur (=ORG)

5)      Personeelsbeleid (=HRM)

6)      Organisatiecultuur (=CUL)

7)      Informatie en communicatie (=ICO)

8)      Financieel management (=FIM)

9)      Facilitaire middelen (=FAM)

10)Informatie- en communicatietechnologie (=ICT)

De verschillende thema’s van de Leidraad staan niet los van elkaar: er bestaat een voortdurende wisselwerking tussen. Organisatie die beantwoorden aan de principes van de leidraad beschikken over de instrumenten om effectief, integer, kwaliteitsvol en efficient te functioneren. 

De volledige Leidraad Organisatiebeheersing kan gedownload worden op www.auditvlaanderen.be.

De nieuwe Leidraad Organisatiebeheersing wordt als referentiekader door Audit Vlaanderen aanbevolen met de steun van de vertegenwoordigers van lokale besturen.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

21 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Enig artikel

Het gebruik binnen de gemeente van het nieuwe referentiekader "Leidraad Organisatiebeheersing" van Audit-Vlaanderen als algemeen kader van het organisatiebeheersingssysteem goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 01/10/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 27 06 2019

 

Aanstelling van een opvolger voor de politieraad - Vaststelling

 

Motivering

De burgemeester neemt het voorzitterschap van het kiescollege op.

 

Juridische gronden

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

 

Het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad;

 

De beslissing van de gemeenteraad van 7 januari 2019 tot verkiezing van de politieraadsleden;

 

Argumentatie

De e-mail van Frank Coenen van 16 mei 2019 waarbij kennis gegeven werd van de e-mail uitgaande van Lise Poelemans van 8 april 2019 gericht aan Frank Coenen, secretaris politieraad met copy aan Dis Van Berckelaer, voorzitter politieraad, waarbij zij haar ontslag aanbiedt als lid van de politieraad.

 

Artikel 19 van de wet van 7 december 1998 bepaalt dat wanneer een effectief lid voor het verstrijken van zijn mandaat ophoudt deel uit te maken van de politieraad en hij geen opvolger of opvolgers heeft, alle nog in functie zijnde gemeenteraadsleden die de voordracht van het te vervangen lid hadden ondertekend, kunnen gezamenlijk een kandidaat effectief lid en één of meer kandidaat-opvolgers voordragen. In dit geval worden deze kandidaten verkozen verklaard, de kandidaat-opvolgers in orde van hun voordracht.

 

De voordrachtakte ingediend ter vervanging van Lise Poelemans.

 

Deze akte de hierna vermelde kandidaat voordraagt en ondertekend is door de volgende verkozenen voor de gemeenteraad :

 

Kandidaat titularis

Kandidaat opvolgers

Voorgedragen door

Willems Eric

---

Gys Frank

 

Dat de kandidatenlijst door de heer Frank Gys, burgemeester, werd opgemaakt op datum van 30 mei 2019, overeenkomstig artikel 7 van het voornoemd koninklijk besluit op grond van gezegde voordrachtakten en luidend als volgt:

 

Kandidaat Lid

Kandidaat Opvolger

Willems Eric

° 20 februari 1961

Metaalbewerker

 

---

 

Stelt vast dat de voordracht van het kandidaat-lid ondertekend werd door dezelfde persoon als het ontslagnemend lid.

 

Bijgevolg stelt de burgemeester vast dat verkozen wordt verklaard tot effectief lid van de politieraad:

 

Werkend lid

Opvolgers

Willems Eric

° 20 februari 1961

Metaalbewerker

 

---

 

STELT VAST dat de verkiesbaarheidsvoorwaarden vervuld zijn door het verkozen verklaard effectieve lid.

 

STELT VAST dat het effectief lid zich niet bevindt in een van de gevallen van onverenigbaarheid bepaald in artikel 15 van de wet van 7 december 1998;

 

Dit proces-verbaal zal overeenkomstig artikel 18bis van de wet van 7 december 1998 en artikel 15 van het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad in dubbel exemplaar naar de bestendige deputatie worden gezonden.

 

Bij Bevel :

De Algemeen Directeur,De Burgemeester,

M. DEROOVERF. GYS

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

Enig artikel

Akte te nemen van de verkiezing van volgende lid tot effectief lid van de politieraad :

 

Effectief lidOpvolger

Eric Willems---

 

Publicatiedatum: 01/10/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 27 06 2019

 

Gemeente-eigendommen Herentalsebaan 639 Verkoopsmodaliteiten - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Op 7 juli 2015 werd door de gemeente Wommelgem het eigendom, gelegen te Wommelgem, Herentalsebaan 643, kadastraal gekend sectie D deel van nr. 100a4, thans Herentalsebaan 639 en kadastraal gekend sectie D nr. 100g4 met een oppervlakte van 1.740m2 aangekocht van de Vlaamse Ingenieurskamer mits de prijs van € 1.650.000.

 

Het schattingsverslag van 21 maart 2015 opgemaakt door Robert Slegers, beëdigd vastgoed-expert.

 

Het schattingsverslag van 5 juni 2019 opogemaakt door Robert Slegers, beëdigd vastgoed-expert.

 

Juridische gronden

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

 

Argumentatie

Het gebouw werd destijds aangekocht voor de huisvesting van de administratieve diensten van zowel de gemeente, als het OCMW.

 

In navolging van het Decreet over het lokaal bestuur is de integratie van de ondersteunende diensten in het gemeentehuis ondertussen reeds een feit.  Bovendien wordt er geopteerd i.h.k. van de afstemming van de dienstverlening naar de burgers, de front office te voorzien in de Handboogstraat 36 mits deze reeds voorzien is van een onthaal en voldoet aan de moderne normen.  Ook de dienst burgerzaken zal hier gevestigd worden.

 

Hierdoor is het gebruik van het gebouw functioneel niet meer noodzakelijk.

 

Er wordt geoordeeld dat de verkoop van het eigendom wenselijk is.

 

Tevens wordt er geoordeeld dat niet enkel de geboden prijs doorslaggevend is voor de toewijzing van het goed maar dat men eveneens rekening dient te houden met andere aspecten.

 

Hierdoor biedt een openbare verkoop beperktere mogelijkheden waardoor een verkoop met biedingen onder gesloten omslag met vooraf bepaald criteria aangewezen is.

 

Financiële weerslag

Investeringsbudget

Omschrijving

Bedrag

Verkoop VIK HB 639

€ 2.035.000,00

Deze ontvangst zal ingeboekt worden op:

budget:2019

investeringsenveloppe:Patrimonium - BOH Patrimonium

algemene rekening:22919000 - Andere gebouwen - Bedrijfsmatige MVA

beleidsitem:005000 - Patrimonium zonder maatschappelijk doel

actie:5/1/1/6 - Verkopen van gronden en gebouwen

 

Besluit

18 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Lode Stevens, Dirk Somers, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
3 onthoudingen: Jan Herthogs, Annemie Dierckx en Mariyam Safi.
Artikel 1

Het eigendom gelegen te Wommelgem Herentalsebaan 639, kadastraal gekend sectie D nr. 100g4 met een totale oppervlakte van 1.740m2 te verkopen.

 

Artikel 2

De verkoop zal geschieden door biedingen onder gesloten omslag.

 

Artikel 3

De verkoopsmodaliteiten zoals in bijlage gevoegd goed te keuren.

 

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de toewijzing. Indien er bij afwijkende biedingen toch toegewezen wordt dient dit uitdrukkelijk gemotiveerd te worden.

 

Artikel 5

Notariaat De Smedt-Jansen te gelasten met het voeren van de procedure.

 

Publicatiedatum: 01/10/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 27 06 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - IGEAN Dienstverlening - Agendapunten - 28 juni 2019 - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Algemeen

Met het K.B. van 3.01.1969 werd overgegaan tot de oprichting van de coöperatieve vennootschap Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 8.07.1969.

Op de buitengewone algemene vergadering van 8.11.2003 werd IGEAN cv omgevormd tot een dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 19.12.2003.

Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werden de wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in een dienstverlenende vereniging goedgekeurd.

Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007 onder nr. 07120366.

Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand.

Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging van IGEAN dienstverlening tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 3.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Op de buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 19.03.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

De gemeente is lid bij IGEAN dienstverlening.

 

Statutenwijziging

In uitvoering van artikel 605 van het nieuwe decreet lokaal bestuur werd einde 2018 een eerste statutenwijziging ter goedkeuring voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering.

Deze statutenwijziging had betrekking op volgende elementen:

- samenstelling raad van bestuur

- wijze van voordracht en benoeming van de leden van de raad van bestuur.

 

De overige bepalingen van het decreet lokaal bestuur zijn in werking getreden op 1.01.2019.

Ook deze bepalingen vereisen een aanpassing van de statuten van IGEAN dienstverlening.

Het gaat hier o.m. om het volgende:

- het schrappen van het directiecomité

- de oprichting van een algemeen comité mogelijk maken

- de oprichting van adviescomités bij IGEAN dienstverlening mogelijk maken

- de duurtijd van het mandaat van de leden van de verschillende organen

- het vervangen van de leden van de verschillende organen

-…

Van deze gelegenheid wordt eveneens gebruik gemaakt om de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met het decreet lokaal bestuur. Tenslotte worden eveneens een aantal taalkundige correcties en actualiseringen gedaan.

 

In een uitgebreide nota die IGEAN aan al haar deelnemers heeft bezorgd, wordt verder toelichting gegeven bij het ontwerp van statutenwijziging van IGEAN dienstverlening dat ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de algemene vergadering van 28.06.2019. Deze nota bestaat uit volgende onderdelen:

1. Voorbereiding van het ontwerp - besluitvorming en timing

2. Toelichting bij het ontwerp van statutenwijziging

3. Timing.

In uitvoering van artikel 427 van het decreet lokaal bestuur worden de wijzigingen aan de statuten artikelsgewijs aangebracht.

 

Aandelenstructuur – actualisatie register

De statuten van IGEAN dienstverlening bepalen het volgende:

Art. 11: te plaatsen kapitaal

De basis van de toetreding door de gemeenten wordt vastgesteld op 1,55 euro per inwoner met een maximum van 62.500 euro.

Bij latere toetreding wordt voormelde basis van 1,55 euro door de algemene vergadering aangepast, rekening houdende met de werkelijke waarden van het netto-actief en van de uitgaven die tot dan werden toegestaan voor het algemeen belang.  

Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van de meest recente officiële bevolkingscijfers van het jaar, dat de toetreding voorafgaat.

Ingeval van aangroei van de bevolking met aangesneden schijven van 5 %, past de jaarvergadering opnieuw het bedrag van het maatschappelijk kapitaal aan dat de gemeente plaatste.

De bedragen die moeten geplaatst worden door de andere deelnemers worden bepaald door de algemene vergadering, rekening houdende met de boekhoudkundige resultaten die bekend zijn op het ogenblik van het besluit.

De algemene vergadering bepaalt het aantal maatschappelijke aandelen welke aan de deelnemers toegekend worden en bepaalt welk bedrag moet gestort worden.

Om de aandelenstructuur in overeenstemming te brengen met de bevolkingsgroei is een actualisatie van de aandelen noodzakelijk.

Op de bijgevoegde tabel wordt per deelnemer-gemeente een overzicht gegeven van het huidig aantal aandelen en bijhorend kapitaal evenals van de actualisatie van de aandelen in functie van de meest recente officiële bevolkingscijfers en het daarbij horende kapitaal. Het verschil tussen beide wordt eveneens vermeld en dient te worden volstort door de betrokken gemeente.

Voor alle andere deelnemers blijft het aantal aandelen ongewijzigd.

De raad van bestuur van 15.05.2019 heeft haar goedkeuring gehecht aan de actualisatie van het register met de aandelenstructuur.

 

Code goed bestuur

De ontwerp tekst van de code van goed bestuur werd toegelicht en besproken op de raad van bestuur van 24.04.2019 en goedgekeurd door de raad van bestuur van 15.05.2019.

Artikel 434§5 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de algemene vergadering de code van goed bestuur vaststelt.

 

Jaarverslag en jaarrekening

Artikel 35 van de statuten van IGEAN dienstverlening bepaalt dat de jaarvergadering elk jaar in de loop van het tweede kwartaal verplicht bijeenkomt. Op deze vergadering wordt de jaarrekening vastgesteld aan de hand van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de revisor.

De raad van bestuur van 15.05.2019 heeft haar goedkeuring gehecht aan het jaarverslag 2018 evenals aan de jaarrekening 2018. De jaarvergadering verleent kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de revisor.

 

Besluitvorming algemene vergadering

De raad van bestuur van 27.03.2019 heeft het ontwerp van statutenwijziging voor IGEAN dienstverlening goedgekeurd. Onmiddellijk daarna werden de daarbij horende documenten ter beschikking gesteld van alle deelnemers via het infonet. Artikel 427 van het decreet lokaal bestuur bepaalt immers dat een statutenwijziging uiterlijk 90 dagen voor de algemene vergadering aan alle deelnemers moet worden bezorgd.

De raad van bestuur van 15.05.2019 heeft beslist om de jaarvergadering te organiseren in de Jachthoorn, Doornstraat 11 te 2550 Kontich op 28.06.2019 om 19 u met volgende dagorde:

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018

2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2018

3. Goedkeuren van de jaarrekening 2018

4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2018

5. Goedkeuren van de statutenwijziging

6. Aandelenstructuur – actualisatie van het register

7. Vaststellen van de code van goed bestuur.

 

Met het schrijven van IGEAN dienstverlening van 16.05.2019 werd de uitnodiging en de dagorde voor de jaarvergadering van 28.06.2019 aan alle deelnemers bezorgd.

Volgende documenten werden op dat ogenblik via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers:

1. uittreksels uit de beslissing van de raad van bestuur van 15.05.2019

2. het jaarverslag 2018 met de jaarrekening 2018

3. de code van goed bestuur

4. aandelenstructuur – geactualiseerd register.

 

De gemeenteraad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergadering van IGEAN dienstverlening reeds aangeduid. Artikel 432 van het decreet en artikel 33§1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

Met onderstaande beslissing wordt aan deze vertegenwoordiger een mandaat gegeven.

 

Juridische gronden

Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017

Statuten van IGEAN dienstverlening.

 

Voorafgaande bespreking en adviezen

Toelichting en bespreking bij de ontwerp statutenwijziging op de raad van bestuur van 27.03.2019.

Toelichting en bespreking van de code goed bestuur op de raad van bestuur van 24.04.2019 en 15.05.2019.

Toelichting en bespreking van het jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018 evenals van de actualisatie van de aandelenstructuur op de raad van bestuur van 15.05.2019.

 

Bijkomende bespreking

/

 

Financiële weerslag

De jaarvergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur.

Rekening houdend met de actualisatie van het register met de aandelen, wordt aan de deelnemers-gemeenten gevraagd om het bijkomend kapitaal te volstorten.

 

Besluit

21 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening die zal gehouden worden in de Jachthoorn, Doornstraat 11 te 2550 Kontich op 28.06.2019 om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018

2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2018

3. Goedkeuren van de jaarrekening 2018

4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2018

5. Goedkeuren van de statutenwijziging

6. Aandelenstructuur – actualisatie van het register

7. Vaststellen van de code van goed bestuur.

 

Artikel 2

De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening van 28.06.2019 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

 

Artikel 3

Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden bezorgd.

 

Publicatiedatum: 01/10/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 27 06 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - IGEAN Milieu & veiligheid - Agendapunten - 28 juni 2019 - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Algemeen

Op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8.11.2003 werd de oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid verleden.

Op 19.12.2003 verscheen de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werd de oprichting en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd.

Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007 onder nr. 07120366.

Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand.

Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging van IGEAN milieu & veiligheid tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 3.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Op de buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 27.03.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

De gemeente is lid bij IGEAN milieu & veiligheid.

 

Statutenwijziging

In uitvoering van artikel 605 van het nieuwe decreet lokaal bestuur werd einde 2018 een eerste statutenwijziging ter goedkeuring voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering.

Deze statutenwijziging had betrekking op volgende elementen:

- samenstelling raad van bestuur

- wijze van voordracht en benoeming van de leden van de raad van bestuur.

 

De overige bepalingen van het decreet lokaal bestuur zijn in werking getreden op 1.01.2019.

Ook deze bepalingen vereisen een aanpassing van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid.

Het gaat hier o.m. om het volgende:

- het schrappen van het directiecomité

- de oprichting van een algemeen comité mogelijk maken

- de duurtijd van het mandaat van de leden van de verschillende organen

- het vervangen van de leden van de verschillende organen

- …

Van deze gelegenheid wordt eveneens gebruik gemaakt om de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met het decreet lokaal bestuur. Tenslotte worden eveneens een aantal taalkundige correcties en actualiseringen gedaan.

 

In een uitgebreide nota die IGEAN aan al haar deelnemers heeft bezorgd, wordt verder toelichting gegeven bij het ontwerp van statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid dat ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de algemene vergadering van 28.06.2019. Deze nota bestaat uit volgende onderdelen:

1. Voorbereiding van het ontwerp - besluitvorming en timing

2. Toelichting bij het ontwerp van statutenwijziging

3. Timing.

In uitvoering van artikel 427 van het decreet lokaal bestuur worden de wijzigingen aan de statuten artikelsgewijs aangebracht.

 

Aandelenstructuur – actualisatie register

De statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepalen het volgende:

Art. 11: te plaatsen kapitaal

De basis van de toetreding door de gemeenten wordt vastgesteld op 1,55 euro per inwoner met een maximum van 62.500 euro.

Bij latere toetreding wordt voormelde basis van 1,55 euro door de algemene vergadering aangepast, rekening houdende met de werkelijke waarden van het netto-actief en van de uitgaven die tot dan werden toegestaan voor het algemeen belang.  

Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van de meest recente officiële bevolkingscijfers van het jaar, dat de toetreding voorafgaat.

Ingeval van aangroei van de bevolking met aangesneden schijven van 5 %, past de jaarvergadering opnieuw het bedrag van het maatschappelijk kapitaal aan dat de gemeente plaatste.

De bedragen die moeten geplaatst worden door de andere deelnemers worden bepaald door de algemene vergadering, rekening houdende met de boekhoudkundige resultaten die bekend zijn op het ogenblik van het besluit.  

De algemene vergadering bepaalt het aantal maatschappelijke aandelen welke aan de deelnemers toegekend worden en bepaalt welk bedrag moet gestort worden.

Om de aandelenstructuur in overeenstemming te brengen met de bevolkingsgroei is een actualisatie van de aandelen noodzakelijk.

Op de bijgevoegde tabel wordt per deelnemer-gemeente een overzicht gegeven van het huidig aantal aandelen en bijhorend kapitaal evenals van de actualisatie van de aandelen in functie van de meest recente officiële bevolkingscijfers en het daarbij horende kapitaal. Het verschil tussen beide wordt eveneens vermeld en dient te worden volstort door de betrokken gemeente.

Voor alle andere deelnemers blijft het aantal aandelen ongewijzigd.

De raad van bestuur van 15.05.2019 heeft haar goedkeuring gehecht aan de actualisatie van het register met de aandelenstructuur.

 

Code goed bestuur

De ontwerp tekst van de code van goed bestuur werd toegelicht en besproken op de raad van bestuur van 24.04.2019 en goedgekeurd door de raad van bestuur van 15.05.2019.

Artikel 434§5 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de algemene vergadering de code van goed bestuur vaststelt.

 

Jaarverslag en jaarrekening

Artikel 36 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt dat de jaarvergadering elk jaar in de loop van het tweede kwartaal verplicht bijeenkomt. Op deze vergadering wordt de jaarrekening vastgesteld aan de hand van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de revisor.

De raad van bestuur van 15.05.2019 heeft haar goedkeuring gehecht aan het jaarverslag 2018 evenals aan de jaarrekening 2018. De jaarvergadering verleent kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de revisor.

 

Benoemen leden adviescomités

Artikel 28 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt dat er een adviescomité “veiligheid” wordt opgericht, dat bestaat uit één vertegenwoordiger van elke betrokken deelnemer als vertegenwoordigers van de werkgevers, evenals uit maximum zeven vertegenwoordigers van de werknemers en de vertegenwoordigers van de arbeidsinspectie die van rechtswege deel uitmaken van dit comité. Daarnaast is er het adviescomité “milieu”, dat bestaat uit de schepenen van leefmilieu van de betrokken deelnemers.

De aangestelde vertegenwoordigers worden benoemd door de algemene vergadering.

Besluitvorming algemene vergadering

De raad van bestuur van 27.03.2019 heeft het ontwerp van statutenwijziging voor IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd. Onmiddellijk daarna werden de daarbij horende documenten ter beschikking gesteld van alle deelnemers via het infonet. Artikel 427 van het decreet lokaal bestuur bepaalt immers dat een statutenwijziging uiterlijk 90 dagen voor de algemene vergadering aan alle deelnemers moet worden bezorgd.

 

De raad van bestuur van 15.05.2019 heeft beslist om de jaarvergadering te organiseren in de Jachthoorn, Doornstraat 11 te 2550 Kontich op 28.06.2019 om 19 u met volgende dagorde:

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018

2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2018

3. Goedkeuren van de jaarrekening 2018

4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2018

5. Goedkeuren van de statutenwijziging

6. Aandelenstructuur – actualisatie van het register

7. Vaststellen van de code van goed bestuur

8. Benoemen van de leden van de adviescomités.

 

Met het schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 16.05.2019 werd de uitnodiging en de dagorde voor de jaarvergadering van 28.06.2019 aan alle deelnemers bezorgd.

Volgende documenten werden op dat ogenblik via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers:

1. uittreksels uit de beslissing van de raad van bestuur van 15.05.2019

2. het jaarverslag 2018 met de jaarrekening 2018

3. de code van goed bestuur

4. aandelenstructuur – geactualiseerd register.

 

De gemeenteraad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid reeds aangeduid. Artikel 432 van het decreet en artikel 34§1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

Met onderstaande beslissing wordt aan deze vertegenwoordiger een mandaat gegeven.

 

Juridische gronden

Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017

Statuten van IGEAN milieu & veiligheid.

 

Voorafgaande bespreking en adviezen

Toelichting en bespreking bij de ontwerp statutenwijziging op de raad van bestuur van 27.03.2019.

Toelichting en bespreking van de code goed bestuur op de raad van bestuur van 24.04.2019 en 15.05.2019.

Toelichting en bespreking van het jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018 evenals van de actualisatie van de aandelenstructuur op de raad van bestuur van 15.05.2019.

 

Bijkomende bespreking

/

 

Financiële weerslag

De jaarvergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur.

Rekening houdend met de actualisatie van het register met de aandelen, wordt aan de deelnemers-gemeenten gevraagd om het bijkomend kapitaal te volstorten.

 

Besluit

21 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid die zal gehouden worden in de Jachthoorn, Doornstraat 11 te 2550 Kontich op 28.06.2019 om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018

2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2018

3. Goedkeuren van de jaarrekening 2018

4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2018

5. Goedkeuren van de statutenwijziging

6. Aandelenstructuur – actualisatie van het register

7. Vaststellen van de code van goed bestuur

8. Benoemen van de leden van de adviescomités.

 

Artikel 2

De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 28.06.2019 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

 

Artikel 3

Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid worden bezorgd.

 

Publicatiedatum: 01/10/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 27 06 2019

 

Aanvraag lestijden boven het contingent voor het schooljaar 2019-2020 -  Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Het gesubsidieerd lestijdenpakket voor het schooljaar 2019-2020 wordt berekend op basis van de telling van 1 februari van het schooljaar voordien. Voor deze berekening wordt er geen rekening gehouden met het aantal leerlingen dat effectief start in elke klas van de lagere school op 1 september 2019.

Doordat de gesubsidieerde uren vanuit het ministerie van onderwijs niet volstaan om alle leerlingen voldoende te begeleiden en te ondersteunen, vraagt:

- John Moeskop, directeur van de gemeentelijke basisschool Het Oogappeltje, op 6 mei 2019 voor het schooljaar 2019-2020, 25 lestijden extra ondersteuning voor de functie van onderwijzer.

 

Argumentatie

Om een goede ondersteuning te bieden aan alle leerlingen en eventueel grote klassen te kunnen splitsen zijn extra lestijden voor GBS Het Oogappeltje een noodzaak.

Hilde Noël, directeur van GBS 't Laar, heeft op 7 mei 2019 bevestigd dat er voor  het schooljaar 2019-2020 geen extra lestijden nodig zijn om een optimale klasindeling te bekomen.

 

Financiële weerslag

Exploitatiebudget

omschrijving

bedrag (incl.btw)

Aanvraag (25/24) extra lestijden GBS Het Oogappeltje

€ 28.724,00

Géén (0/24) aanvraag extra lestijden GBS 't Laar

€ 0,00

Totaal

€ 28.724,00

Deze uitgave is voorzien op:

budget:2019

algemene rekening:64931030 - Tussenkomsten in wedden en werkingsuitgaven

beleidsitem:080001 - Gewoon basisonderwijs - GBS Centrum

080002 - Gewoon basisonderwijs - GBS Laar

actie:3/2/2/8 - Inschakelen van extra onderwijzend personeel ten last van                                                         de gemeente

voorzien:€ 62.500,00

beschikbaar:€ 62.500,00

 

Besluit

20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
1 onthouding: Bert Peeters.
Enig artikel

Voor het schooljaar 2019 - 2020 worden volgende lestijden voor de gemeentelijke basisscholen ten laste genomen van het gemeentebestuur:

- Gemeentelijke basisschool Het Oogappeltje: 25/24 voor het lager onderwijs.

- Gemeentelijke basisschool 't Laar: geen.

 

Publicatiedatum: 01/10/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 27 06 2019

 

Gemeentelijke adviesraden: Algemeen reglement 2019-2024 - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

In zitting van de gemeenteraad op donderdag 28 februari 2019 nam de gemeenteraad ervan kennis dat tijdens de legislatuur 2019-2024 alle adviesraden behouden blijven. Deze zijn:

          Seniorenraad

          Jeugdraad

          Sportraad

          Cultuurraad

          Beheerraad bibliotheek

          MINA-raad (Milieu- en Natuurraad)

          GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening)

          GROS (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking)

          Welzijnsraad

          Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

De beheerraad van de bibliotheek en de GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) laten we hier buiten beschouwing. Voor deze organen behouden we aparte statuten omdat zij onder specifieke wetgeving ressorteren. Bovendien is een beheerraad niet hetzelfde als een adviesraad.

 

Voorheen waren voor elke adviesraad aparte statuten van kracht, met in sommige gevallen ook een apart huishoudelijk reglement. Als organisatie is het echter wenselijk om één uniform kader te scheppen waarin de adviesraden kunnen werken. Het algemeen reglement werd voorgelegd aan de gemeentelijke adviesraden.

 

Juridische gronden

Het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) waarin ook beleidsparticipatie, klachtenbehandeling, voorstellen van burgers, verzoekschriften en de volksraadpleging aan bod komen.

Zijn van toepassing in het DLB: artikel 41, 13° en artikel 304, §3.

 

Argumentatie

Het uitvoeringsbesluit bij het DLB legt op dat er steeds een 'geactualiseerde samenstelling' van de adviesraden op de website van de gemeente moet gepubliceerd worden. Het is voldoende om de 'bepalingen rond de samenstelling' voor te leggen, maar niet de nominatieve invulling van de adviesraden.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

21 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Enig artikel

Het algemeen reglement voor de gemeentelijke adviesraden (behalve GECORO en beheerraad bibliotheek), geldig voor de legislatuur 2019-2024, goed te keuren als volgt:

 

Artikel 1. OPRICHTING

 

1.1. De gemeenteraad is bevoegd om adviesraden op te richten conform de kaderregeling voorzien in het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 

 

1.2. Het lokaal bestuur, met name de gemeente en het OCMW, beschikt over de volgende adviesraden:

- Seniorenraad

- Jeugdraad

- Sportraad

- Cultuurraad

- MINA-raad (Milieu- en Natuurraad)

- GROS (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking)

- Welzijnsraad

- Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

 

Verder bestaan ook nog de beheerraad bibliotheek en de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO), doch deze hebben, gelet op de specifieke wettelijke regeling, elk hun eigen reglement.

 

Artikel 2. DOELSTELLINGEN

 

2.1. De adviesraden hebben als doel om, elk in hun eigen domein, op regelmatige en systematische wijze het lokaal bestuur te adviseren en zo de participatie te bevorderen.

Adviezen kunnen verleend worden op vraag van het lokaal bestuur of op eigen initiatief.

 

2.2. De adviesraden kunnen enkel adviseren. Ze kunnen nooit beslissen over de voor advies voorgelegde vraagstelling.

 

Artikel 3. SAMENSTELLING

 

3.1. Ten hoogste twee derde van de leden van de adviesraden mag van hetzelfde geslacht zijn, anders kan er niet op rechtsgeldige wijze advies worden uitgebracht.

 

3.2. Elke adviesraad bestaat uit effectieve leden met stemrecht alsook plaatsvervangers en waarnemers zonder stemrecht. Politieke mandatarissen kunnen geen effectief lid of plaatsvervanger zijn van de adviesraden.

 

a) Effectieve leden:

          De afgevaardigde van een plaatselijke organisatie/vereniging die een actieve rol speelt binnen de specifieke bevoegdheden van elke adviesraad en binnen het grondgebied van de gemeente;

          Deskundigen en geïnteresseerde burgers.

 

b) Waarnemers:

          de bevoegde schepen en/of consulent of lokale beleidsverantwoordelijke;

          de sprekers, deskundigen of adviseurs aanwezig op uitnodiging van de adviesraad;

          elke andere geïnteresseerde die de adviesraad wenst bij te wonen en die niet valt onder de effectieve leden;

          de medewerker aangeduid door het lokaal bestuur die de functie van secretaris vervult (zie ook 3.7).

 

3.3. Elke kandidaat dient zijn kandidatuur in via het digitaal loket van de gemeente.

 

3.4. Voor elk effectief lid mag een plaatsvervanger aangeduid worden. 

De plaatsvervanger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als het effectief lid.

 

3.5. Het effectief en plaatsvervangend lid mogen beiden de vergadering bijwonen, doch enkel het effectief lid mag aan de stemmingen van de vergadering deelnemen. Als het effectief lid verontschuldigd/afwezig is, dan heeft de plaatsvervanger wel stemrecht.

3.6. De voorzitter wordt rechtstreeks gekozen uit de effectieve leden bij geheime stemming en bij gewone meerderheid van stemmen. Indien na de eerste stemronde geen enkele kandidaat de meerderheid van de stemmen behaalde, wordt er een tweede stemming gehouden tussen de 2 kandidaten met de meeste stemmen in de eerste ronde.

3.7. De rol van secretaris wordt opgenomen door een lid van de administratie van het lokaal bestuur.

 

Artikel 4. VOORWAARDEN LIDMAATSCHAP EN BENOEMING

 

4.1. De leden van de adviesraad moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

          actief betrokken zijn bij de werking van de organisatie/vereniging waardoor ze worden aangeduid;

          geen politiek mandaat uitoefenen;

          slechts optreden als vertegenwoordiger (effectief of plaatsvervangend) van één enkele organisatie;

          minstens 18 jaar oud zijn (uitgezonderd jeugdraad: minstens 16 jaar oud en seniorenraad: minstens 55 jaar).

 

4.2. De adviesraad oordeelt over de schriftelijke en gemotiveerde aanvraag. Het kan de nieuwe kandidatuur aanvaarden of verwerpen.

 

4.3. De kandidatuur die verworpen is door de adviesraad kan in beroep gaan bij het college van burgemeester en schepenen binnen de 30 dagen na ontvangst van de weigering.

 

4.4. Het college van burgemeester en schepenen beslist of de nieuwe kandidatuur al dan niet dient opgenomen te worden in de adviesraad. Zij geeft hiervan kennis aan de adviesraad.

 

Artikel 5. DUUR VAN HET LIDMAATSCHAP

 

5.1. De leden van de adviesraad worden verkozen voor zes jaar. Hun benoeming is hernieuwbaar. Na de installatie van de nieuwe gemeenteraad wordt uiterlijk binnen de zes maanden overgegaan tot benoeming van de nieuwe leden van de adviesraden.

 

5.2. Na de installatie van de nieuwe gemeenteraad behartigt de oude adviesraad de lopende zaken (*) tot de nieuwe adviesraad is samengesteld en geïnstalleerd.   

[ * Lopende zaken zijn dringende zaken waarvan het advies niet redelijkerwijze kan worden uitgesteld of zaken waarvan het belang gering is. ]

 

Artikel 6. BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP

 

6.1. Aan het lidmaatschap van de leden wordt een einde gesteld door:

a) het ontslag van de betrokkene uit de adviesraad of afvaardigende organisatie. Dit ontslag wordt schriftelijk meegedeeld aan de betrokken gemeentedienst door de organisatie of door de betrokkene zelf;

b) door de betrokkene zelf op de adviesraad;

c) overlijden of rechtsonbekwaamheid van het lid;

d) drie opeenvolgende afwezigheden op vergaderingen van de adviesraad zonder zich te verontschuldigen.

 

6.2. Bij het beëindigen van het lidmaatschap van een effectief lid neemt het plaatsvervan- gend lid de opdracht van het effectief, ontslagnemend lid over.

 

Artikel 7. WERKINGSPRINCIPES

 

7.1. Effectieve leden:

          onderschrijven de doelstellingen van de adviesraad en de verbintenis om actief mee te werken aan de realisatie ervan;

          gaan de verbintenis aan om de vergaderingen van de adviesraad regelmatig bij te wonen tenzij er belet is door overmacht of een andere belangrijke reden, in welke gevallen men zich tevens uitdrukkelijk zal verontschuldigen;

          verbintenis van de afgevaardigden om hun achterban grondig te informeren over de werkzaamheden van de adviesraad en ook geregeld overleg te plegen in functie van het opsporen van behoeften, ideeën en verwachtingen bij de eigen organisatie.

 

7.2. Rechten van het effectief lid:

          spreekrecht op alle vergaderingen van de adviesraad;

          recht op informatie m.b.t. de inhoud van alle overheidsdocumenten die de adviesraad aanbelangen. Deze documenten kan men opvragen bij de secretaris van de adviesraad.

 

7.3. De adviesraden vergaderen minstens tweemaal per jaar.

 

7.4. Om een geldige stemming te kunnen houden moeten ten minste 1/3de van de stemge- rechtigde leden aanwezig zijn.

 

7.5. De adviesraden nemen hun beslissingen bij gewone meerderheid.

 

7.6. De stemming is geheim wanneer 1 lid hierom verzoekt. 

 

7.7. De secretaris stelt de notulen op. De notulen worden binnen de 4 weken ter goedkeu- ring aan de effectieve leden voorgelegd. Deze effectieve leden krijgen maximum 4 weken om deze goed te keuren. Het goedgekeurde verslag wordt op de website van de gemeente gepubliceerd.

 

7.8. De adviesraden beschikken maximaal over 3 maanden om hun advies uit te brengen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de adviesaanvraag. Uitzonderingen kunnen gemaakt worden door het lokaal bestuur indien het hoogdringende of spoedeisende karakter van het advies dit vereist. Het lokaal bestuur zal binnen een termijn van 6 weken, te rekenen vanaf de datum dat het advies van de adviesraad bij het lokaal bestuur toekwam, een schriftelijk en gemotiveerd antwoord op het advies bezorgen aan de voorzitter van de adviesraad.     

De maanden juli en augustus worden bij het berekenen van hogervermelde termijnen buiten beschouwing gelaten.

 

Artikel 8. TAKEN ADVIESRAAD

 

8.1. De adviesraad heeft als taak:

          de krachtlijnen van de werking van de adviesraad vast te leggen;

          de werking van de verschillende werkgroepen te ondersteunen, te bevestigen en indien nodig, bij te sturen;

          nieuwe leden op te nemen;

          aanduiding en ontslag van leden;

          het verstrekken van adviezen aan het lokaal bestuur;

          het oprichten van werk- en themagroepen.

 

8.2. De adviesraden zijn openbare vergaderingen.

 

8.3. De adviesraden worden per e-mail of brief bijeengeroepen met vermelding van de datum, plaats, uur en agenda.

 

8.4. De uitnodigingen voor de adviesraden worden minstens 7 dagen op voorhand naar alle leden toegestuurd.

 

Artikel 9. WERKGROEPEN

 

9.1. De adviesraden kunnen, wanneer dat nodig blijkt, werkgroepen oprichten.

 

9.2. De werkgroepen hebben tot doel initiatieven uit te werken voor het lokaal bestuur. Zij worden betrokken bij de invulling van beleidsprojecten.

 

9.3. De vergaderingen van deze werkgroepen zijn openbaar. De werkgroepen bepalen zelf de frequentie van samenkomsten die nodig zijn voor het organiseren van een activiteit of initiatief.

 

9.4. De verschillende werkgroepen zijn samengesteld uit :

- een voorzitter of gespreksleider,

- alle geïnteresseerden, al dan niet lid van de adviesraad,

- een verslaggever, aangeduid door de deelnemers van de werkgroep.

 

9.5. Derden kunnen als spreekgerechtigd lid op de werkgroepen uitgenodigd worden.

 

Artikel 10. FINANCIELE MIDDELEN

 

10.1. De gemeenteraad stelt een budget voorop in het meerjarenplan voor de werking van de adviesraden.

 

10.2. De financiële middelen, die ter beschikking gesteld worden door het lokaal bestuur, dienen aangewend te worden voor de dagelijkse werking van de adviesraad, volgens de werkwijze van de administratie van het lokaal bestuur.

 

Publicatiedatum: 01/10/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 27 06 2019

 

IVLW-Midden - Verlengingsaanvraag subsidiedossier - Ondersteuning en begeleiding van het lokaal bestuur door IGEAN in het kader van het BVR lokaal woonbeleid - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Gemeenteraadsbesluit van 22 oktober 2009 om toe te treden tot de interlokale vereniging lokaal woonbeleid Midden, IVLW Midden. IVLW Midden bestaat uit 6 gemeenten: Malle, Schilde, Wijnegem, Wommelgem, Zandhoven en Zoersel.

 

Oprichting van de vereniging IVLW Midden op 1 juli 2012 en de beslissing hun engagement op vlak van wonen maximaal verder te zetten.

 

Informatievergadering van 24 januari 2019 met de schepenen bevoegd voor wonen, energie en klimaat.

 

Informatievergadering van 21 februari 2019 voor de betrokken ambtenaren.

 

Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 4 maart 2019 om principieel akkoord te gaan met:

          Wonen: het voortzetten van de werking van de IVLW voor de periode 2020 -2025 en het uitvoeren van de verplichte activiteiten, zoals vermeld in het besluit van de Vlaamse regering van 16 november 2018 over het lokaal woonbeleid.

          Energie en klimaat: het omvormen en uitbreiden van de werking van het Energiehuis tot het EnergieK huis met een EnergieK loket.

 

Voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 17 juni 2019 aan de gemeenteraad om akkoord te gaan met:

          De (verdere) deelname aan Interlokale Vereniging Lokaal Woonbeleid, IVLW Midden, voor de periode 2020-2025.

          Met het uitvoeren van de verplichte activiteiten, zoals beschreven in art. 6, 7 en 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2018:

          zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden;

          werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving;

          informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met woonvragen; en de daarbij horende taakverdeling.

          De organisatie van minstens 2 bijeenkomsten van het lokaal woonoverleg per werkingsjaar.

          De aanvullende activiteiten en eigen voorstellen, zoals beschreven in art. 13, 14 en 15 van het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 16.11.2018 en opgenomen in de ontwerp subsidieaanvraag van IVLW Midden en keurt het ontwerp subsidiedossier goed.

          De goedkeuring van de statuten van Interlokale Vereniging Lokaal Woonbeleid Midden.

          Het ontwerp van de begroting van 2020 en deze goed te keuren.

 

Juridische gronden

Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017.

Statuten van IGEAN.

Besluit van de Vlaamse regering van 16 november 2018 over het lokaal woonbeleid.

 

Argumentatie

Het team wonen van IGEAN ondersteunt en begeleidt de gemeenten bij het uitvoeren van hun regisseursrol op het vlak van wonen en bij het uitvoeren van de taken in het kader van de subsidieregeling.

 

De gemeente maakt deel uit van één van de Interlokale Verenigingen voor het Lokaal Woonbeleid IVLW zoals opgericht door IGEAN:

          IVLW Midden: Malle, Schilde, Wijnegem, Wommelgem, Zandhoven en Zoersel.

          IVLW Rivierenland: Boom, Hemiksem, Niel, Rumst, Schelle en Zwijndrecht.

          IVLW Webb: Brasschaat, Brecht, Essen en Wuustwezel.

          IVLW Zuidrand: Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel.

Deze projecten lopen ten einde op 31 december 2019.

 

Op 16 november 2018 werd het besluit van de Vlaamse regering BVR inzake lokaal woonbeleid goedgekeurd. Dit nieuw wettelijk kader bepaalt de opdrachten op vlak van wonen voor de lokale besturen vanaf 1 januari 2020.

De opdrachten kaderen in 3 grote beleidsprioriteiten:

1)      zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod,

2)      bewaken van de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving,

3)      informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met vragen over wonen.

In het BVR zijn verplichte en aanvullende opdrachten opgenomen.

Alle gemeenten dienen minimaal de verplichte activiteiten uit te voeren en 2 keer per jaar een lokaal woonoverleg te organiseren.

 

Op de informatievergadering van 24 januari 2019 met de schepenen bevoegd voor wonen, energie en klimaat heeft IGEAN o.m. toelichting gegeven bij de huidige werking en bij het nieuwe besluit van de Vlaamse regering BVR voor lokaal woonbeleid van 16 november 2018. De lokale ambtenaren hebben eenzelfde de toelichting gekregen op 21 februari 2019.

Op basis van het dossier, overgemaakt aan de betrokken gemeenten, is het college van burgemeester en schepenen principieel akkoord gegaan met het verderzetten van de werking van de IVLW voor de periode 2020–2025, inclusief het uitvoeren van de verplichte activiteiten zoals vermeld in het BVR lokaal woonbeleid van 16 november 2018 en voorbereiden van het subsidiedossier door IGEAN. Het ontwerp subsidiedossier werd opgemaakt in overleg met de betrokken lokale besturen en uitgebreid toegelicht en besproken op o.m. de stuurgroep en het lokaal woonoverleg.

Tijdens het verkennend overleg, op 7 mei 2019, werd het ontwerp subsidiedossiers eveneens besproken met Wonen-Vlaanderen.

Het subsidiedossier in functie van de verdere intergemeentelijke samenwerking lokaal woonbeleid dient nu ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de gemeenteraad.

 

IGEAN streeft naar een gebiedsdekkende werking, gekoppeld aan een maximalisering van de subsidiemogelijkheden.

Daarom worden vanaf 2020 volgende Interlokale Verenigingen voor het Lokaal Woonbeleid IVLW’s voorzien:

          IVLW Midden: Malle, Ranst, Schilde, Wijnegem, Wommelgem, Zandhoven en Zoersel.

          IVLW Rivierenland: Boom, Hemiksem, Niel, Rumst, Schelle en Zwijndrecht.

          IVLW SKS: Schoten, Kalmthout en Stabroek.

          IVLW Webb: Brasschaat, Brecht, Essen en Wuustwezel.

          IVLW Zuidrand 1: Aartselaar, Edegem, Hove, Kontich en Lint.

          IVLW Zuidrand 2: Boechout, Borsbeek en Mortsel.

De oprichting en organisatie van deze Interlokale Vereniging voor het Lokaal Woonbeleid is opgenomen in de bijgevoegde statuten.

 

Overeenkomstig het BVR lokaal woonbeleid moet elke interlokale vereniging een halftijdse projectcoördinator voorzien. De taken en opdrachten van deze coördinator zijn vermeld op het overzicht in bijlage.

Op de bijgevoegde tabel wordt een overzicht gegeven van de verplichte activiteiten zoals vermeld in het BVR lokaal woonbeleid van 16 november 2018, met o.m. een korte omschrijving van de activiteit en taakverdeling tussen de gemeente (G) en het intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS).

In het ontwerp subsidiedossier werd een overzicht gegeven van de aanvullende activiteiten evenals van de eigen voorstellen. Elke activiteit wordt kort toegelicht met vermelding van de concrete taakverdeling.

 

Om tegemoet te komen aan de vraag van de lokale besturen aan IGEAN om maximaal in te zetten op woningkwaliteit, zal IGEAN haar werking hierop afstemmen en voorziet zij de aanwerving van extra woningcontroleurs. Deze woningcontroleurs zullen ingezet worden in alle lokale besturen.

 

De lokale besturen van IVLW Midden wensen eveneens beroep te doen op IGEAN voor de intergemeentelijke organisatie van het wooninfopunt.

In het ontwerp subsidiedossier IVLW Midden wordt de opdracht en inhoud van het wooninfopunt verduidelijkt onder activiteit AA 3_1.

 

Financiële gevolgen:

Het BVR lokaal woonbeleid van 16 november 2018 voorziet subsidies voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op vlak van wonen.  

Voor de verplichte activiteiten kan er een basissubsidie bekomen worden, die berekend wordt aan de hand van een aantal parameters waaronder het aantal huishoudens.

De aanvullende subsidie wordt berekend aan de hand van de effectief gerealiseerde aantal aanvullende activiteiten en eigen voorstellen die per IVLW uitgevoerd worden. Per aanvullende activiteit geldt een subsidiepercentage van 5% van de basissubsidie en per eigen voorstel 3%, met dien verstande dat het totaal subsidiepercentage nooit meer kan zijn dan 66,6% van de basissubsidie.

 

Een overzicht van de geraamde projectsubsidies is terug te vinden in de bijgevoegde begroting 2020.

 

De basissubsidie wordt door IGEAN gebruikt voor de financiering van volgende kosten:

          projectcoördinator (0,5 VTE per project).

          medewerkers van het team wonen, rekening houdend met 5 woningcontroleurs voor alle projecten samen.

          algemene werkingskosten.

De woningcontroleurs zullen in functie van het aantal huishoudens ingezet worden in alle lokale besturen door het toekennen aan elke deelnemende gemeente van een contingent aan woningcontroles.

Als dit contingent de vraag of noodzaak overstijgt, zal in overleg met het betrokken lokaal bestuur nagegaan worden welke alternatieve, aanverwante activiteiten kunnen opgenomen worden. Hierbij kan o.m. gedacht worden aan het uitvoeren van controles in het kader van leegstand of verwaarlozing.

Als het contingent daarentegen ontoereikend is, zal in overleg met het betrokken lokaal bestuur nagegaan worden op welke wijze en onder welke voorwaarden IGEAN hieraan tegemoet kan komen. Hierbij kan o.m. gedacht worden aan het tegen vergoeding inzetten van bijkomende woningcontroleurs die eveneens deel zullen uitmaken van het team wonen van IGEAN.

 

Voor de lokale besturen van IVLW Midden voorziet IGEAN bijkomend de inzet van 1 VTE voor de intergemeentelijke organisatie van het wooninfopunt.  De hiermee gepaard gaande kostprijs wordt geraamd op 65.000 euro en wordt verdeeld onder het aantal deelnemende gemeenten, volgens de bestaande verdeelsleutel:

          de helft volgens het aantal gemeenten.

          de helft volgens het aantal huishoudens.

Enkel de reële kosten voor de inzet van 1 VTE zullen aangerekend worden.

Tenzij anders overeengekomen met het betrokken bestuur, zullen deze kosten verrekend worden met de aanvullende subsidie van de betrokken gemeenten.

Het eventueel positief saldo zal ter beschikking gesteld worden van de betrokken gemeenten, een negatief saldo zal bijkomend aangerekend worden aan de betrokken gemeente.

 

Volgende bijlagen maken integraal deel uit van de beslissing van de gemeenteraad:

          het schrijven van IGEAN aan het college van burgemeester en schepenen.

          een leeswijzer bij de verschillende documenten.

          een overzicht van de verplichte activiteiten in het kader van het nieuwe BVR lokaal woonbeleid, met o.m. de concrete taakverdeling.

          het ontwerp van de subsidieaanvraag met de aanvullende activiteiten en eigen voorstellen, met verdere toelichting en taakverdeling.

          een overzicht van de taken en opdrachten van de projectcoördinator van IGEAN

          de statuten van de interlokale vereniging voor lokaal woonbeleid,

          de ontwerp begroting 2020.

 

Financiële weerslag

 

Exploitatiebudget

 

Omschrijving

Raming

Intergemeentelijke organisatie wooninfopunt via Igean (IVLW Midden)

€ 8.333,33

 

 

Deze uitgave is niet voorzien op:

budget: 2020

algemene rekening: 61499000 - Andere prestaties

beleidsitem: 062000 - Grondbeleid voor wonen

actie: 2/5/2/3 - Organiseren van het 'Wooninfopunt'

voorzien:€ 0,00

beschikbaar:€ 0,00

 

 

Besluit

21 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Artikel 1

De gemeenteraad gaat akkoord met de (verdere) deelname aan Interlokale Vereniging Lokaal Woonbeleid, IVLW Midden, voor de periode 2020-2025.

 

Artikel 2

De gemeenteraad gaat akkoord met het uitvoeren van de verplichte activiteiten, zoals beschreven in art. 6, 7 en 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2018:

          zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden;

          werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving;

          informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met woonvragen; en de daarbij horende taakverdeling.

 

Artikel 3

De gemeenteraad gaat akkoord met de organisatie van minstens 2 bijeenkomsten van het lokaal woonoverleg per werkingsjaar.

 

Artikel 4

De gemeenteraad gaat akkoord met de aanvullende activiteiten en eigen voorstellen, zoals beschreven in art. 13, 14 en 15 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2018 en opgenomen in de ontwerp subsidieaanvraag van IVLW Midden en keurt het ontwerp subsidiedossier goed.

 

Artikel 5

De gemeenteraad keurt de statuten goed van de Interlokale Vereniging Lokaal Woonbeleid Midden.

 

Artikel 6

De gemeenteraad neemt kennis van de ontwerp begroting 2020 en keurt deze goed.

 

Artikel 7

Twee ondertekende exemplaren van gemeenteraadsbeslissing en van de statuten worden aan IGEAN dienstverlening bezorgd.

 

Publicatiedatum: 01/10/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 27 06 2019

 

IGEAN: Ondersteuning en begeleiding van het lokaal bestuur in het kader van energie en klimaat - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 4 maart 2019.

 

De bijakte bij de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse gewest en het energiehuis van IGEAN dienstverlening, waarbij de erkenning als energiehuis bevestigd werd en de samenwerkingsovereenkomst aangepast werd aan het nieuwe BVR energie.

 

Het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst dat de wijze bepaald waarop het Energiek huis van IGEAN dienstverlening uitvoering zal geven aan het verruimde takenpakket.

 

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

De statuten van IGEAN.

 

Het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2018 inzake energie.

 

Het Burgemeestersconvenant 2020.

 

Adviezen

Op 27 februari 2019 verleende de financieel directeur een voorwaardelijk visum met nr. 2019/24VW.

 

Argumentatie

Energie

Sinds 2012 verstrekt IGEAN de Vlaamse Energielening waarmee iedereen energiebesparende werken aan zijn woning kan laten uitvoeren. Dit gebeurt in samenwerking met alle lokale besturen die deel uitmaken van het samenwerkingsgebied van IGEAN, met uitzondering van de stad Antwerpen. Intussen is de IGEAN Energielening omgevormd tot het IGEAN Energiehuis en erkend door het Vlaams Energie Agentschap (VEA). Voor het verstrekken en beheren van de energieleningen ontvangt het Energiehuis een vergoeding van het VEA. Deze bijdrage wordt integraal ingezet voor het dossierbeheer van de energieleningen en de nazorg.

 

Daarnaast begeleidt en ondersteunt het team klimaat de lokale besturen bij het uitvoeren van taken en opdrachten inzake klimaat, o.m. in het kader van de Burgemeestersconvenant.

 

Op 14 december 2018 werd het nieuwe energiebesluit goedgekeurd. Vanaf 2019 krijgen de Energiehuizen een uitgebreider takenpakket. De Vlaamse energielening ondergaat ook een belangrijke wijziging. Zo kan de Energielening enkel nog aangevraagd worden door particulieren die voldoen aan bepaalde inkomensvoorwaarden. Naast het verstrekken en beheren van de Energielening zal het Energiehuis bijkomend een aantal basistaken verplicht moeten opnemen in elke gemeente van het werkingsgebied. Het gaat hier om het volgende:

• een laagdrempelig energieloket aanbieden

• instaan voor het aanbieden van gestructureerde basisinformatie inzake energie

• particulieren begeleiden en ondersteunen bij allerlei vragen inzake energie

• instaan in voor de algemene coördinatie van uitvoerende lokale diensten.

 

Voor het uitvoeren van deze basistaken voorziet het besluit van de Vlaamse Regering inzake Energiehuizen een jaarlijkse vergoeding die enkel door het Energiehuis kan aangevraagd worden. IGEAN zal deze subsidies integraal inzetten voor de werking van het energiehuis. Om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen zal IGEAN uiterlijk tegen 20 maart 2019 een bijakte afsluiten bij de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Energieagentschap (VEA) en het energiehuis.

 

Ter voorbereiding hierop wordt aan het college van burgemeester en schepenen gevraagd om een engagementsverklaring goed te keuren voor het voortzetten en uitbreiden van werking inzake energie.

 

Klimaat

In de IGEAN-regio ondertekenden 27 gemeentebesturen het Burgemeestersconvenant, waarbij ze zich engageren om hun CO2-uitstoot te verminderen met minstens 20 percent tegen 2020 of zelfs met 40 percent tegen 2030.

 

Sinds 2015 is IGEAN door de Europese Commissie erkend als “territoriaal coördinator” van het burgemeestersconvenant. In deze functie biedt het team klimaat ondersteuning aan de steden en gemeenten bij elke stap van het burgemeestersconvenant. In 2015 – 2016 werd vooral gewerkt aan de klimaatplannen. Vanaf 2017 ligt de focus op het uitwerken van concrete acties zoals groepsaankopen dakisolatie en groendaken, aanbieden van renovatieaudits, de klimaatkrant, enz.

 

Aan de ondertekening van het burgemeestersconvenant worden geen subsidies gekoppeld vanuit Vlaanderen of Europa. De kostprijs van de ondersteuning van het team klimaat wordt tot op heden jaarlijks verrekend met de deelnemende gemeenten in de eindafrekening.

 

EnergieK huis met een EnergieK loket

IGEAN begeleidt en ondersteunt de lokale besturen in het uitvoeren van de verplichte activiteiten in het kader van het Energiebesluit. Gelet op de synergie met klimaat wordt de klimaatwerking hier eveneens in geïntegreerd. Om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen is het aangewezen dat de huidige werking van het Energiehuis kan overgaan in de nieuwe werking van het EnergieK huis met het Energiek loket. Hiertoe zal het IGEAN het Energiehuis omvormen en uitbreiden tot het EnergieK huis met een EnergieK loket.

 

De subsidies van Vlaanderen worden volledig ingezet voor de werking van het EnergieK huis met het EnergieK loket. Daarnaast zal er aan de betrokken gemeenten een bijkomende vergoeding gevraagd worden. Deze vergoeding is afhankelijk van het aantal deelnemende gemeenten en wordt als volgt bepaald:

• 60% wordt in gelijke mate verdeeld over alle deelnemende gemeenten

• 40% wordt verdeeld over de deelnemende gemeenten in functie van het aantal huishoudens.

 

Ervan uitgaande dat alle 29 gemeenten deelnemen aan het EnergieK huis met het EnergieK loket, gaat het om een jaarlijkse bijdrage van 4.500 tot 7.000 euro. IGEAN is bezig met de voorbereiding van het subsidiedossier, dat uiterlijk 20 maart 2019 moet ingediend worden bij het VEA. In dit kader wordt aan het college van burgemeester en schepenen gevraagd een engagementsverklaring goed te keuren voor het voortzetten en uitbreiden van de werking van het Energiehuis tot EnergieK huis met EnergieK loket.

 

Van zodra het VEA haar principiële goedkeuring heeft verleend, zal IGEAN de verdere concrete invulling overmaken aan de lokale besturen en kan deze ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad. In de zomermaanden kan dan de opstart van het EnergieK huis met het EnergieK loket voorbereid worden om tegen 1 september 2019 effectief van start te gaan.

 

Financiële gevolgen

De kosten voor de werking van het EnergieK huis met een EnergieK loket worden als volgt geraamd:

 

1.) Personeelskosten

De totale personeelskosten worden berekend op basis van volgende inzet van personeel:

• projectcoördinator / expert: 2,5 VTE

• medewerker senior: 1,2 VTE

• medewerker junior: 1,0 VTE

en bedragen 327.581 euro.

 

2.) Werkingskosten

Voor de werkingskosten wordt uitgegaan van een forfaitair bedrag van 20.000 euro. Deze werkingskosten zijn bedoeld om kleinere algemene uitgaven die niet specifiek gericht zijn op dienstverlening aan één of meerdere gemeenten (vb. opmaak van algemene banners, aanpassen van website …) te financieren.

 

Voor het dekken van voormelde kosten zal de werking van het Energiek Huis met het EnergieK loket in de eerste plaats gebruik maken van de subsidiemogelijkheden die voorzien zijn voor Energiehuizen in het BVR energie.

 

Deze subsidies worden bepaald -rekening houdend met de in het besluit voorziene parameters- en bedragen maximaal 192.000 euro voor alle gemeenten van het samenwerkingsgebied van IGEAN, uitgezonderd de stad Antwerpen.

 

Uitgaande van voormelde geraamde kosten en subsidies

• Totale kost: 347.581 euro

• Totale subsidie: 192.000 euro

blijft er een saldo van 155.581 euro.

 

Dit saldo wordt als volgt verdeeld over alle deelnemende gemeenten:

• 60% wordt in gelijke mate verdeeld,

omdat het EnergieK huis met het EnergieK loket voor alle gemeenten in grote mate eenzelfde takenpakket moet uitvoeren dat onafhankelijk is van de grootte van de gemeente

• 40% wordt verdeeld in functie van het aantal huishoudens

omdat een beperkt deel van de taken van het EnergieK huis met het EnergieK loket wel afhankelijk zijn van het aantal huishoudens in de gemeente.

 

In een afzonderlijke tabel wordt het geraamde bedrag per gemeente vermeld, uitgaande van een deelname van alle gemeenten met uitzondering van de stad Antwerpen.

 

Enkel de werkelijke kosten zullen worden aangerekend en dit in functie van het effectief aantal deelnemende gemeenten.

 

Andere kosten voor het uitvoeren van concrete acties in bepaalde gemeenten zullen apart verrekend worden met de betrokken gemeenten (bv. drukken en verdelen van de EnergieKekrant).

 

Financiële weerslag

 

Exploitatiebudget

omschrijving

bedrag ( incl. btw)

Deelname aan het EnergieK huis met het EnergieK loket

€ 5.000,00

Deze uitgave is niet voorzien op:

budget:2019

algemene rekening:64300000 - Diverse werkingskosten

beleidsitem:64300000 - Diverse werkingskosten

actie:2/6/3/3 - Organiseren van acties i.h.k.v. energie (klimaatwijken,

energiejacht…)

voorzien:€ 250,00

beschikbaar:€ 250,00

 

Besluit

20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
1 onthouding: Bert Peeters.
Artikel 1

Akkoord te gaan met de omvorming en uitbreiding van de werking van het Energiehuis tot EnergieK huis met een EnergieK loket en dit tot uiterlijk 2027, voor het verstrekken van de energieleningen en tot uiterlijk 2029, voor de andere taken.

 

Artikel 2

Het voorstel van addendum, zoals overgemaakt aan het VEA, intussen goedgekeurd en de daarin opgenomen activiteiten en de wijze waarop uitvoering zal gegeven worden aan het BVR energie, goed te keuren.

 

Artikel 3

De samenwerkingsovereenkomst tussen IGEAN dienstverlening en de deelnemende lokale besturen goed te keuren.

 

Artikel 4

Kennis te nemen van de kostenraming en de verdeling van het saldo over alle deelnemende gemeenten.

 

Artikel 5

Twee exemplaren van deze beslissing worden aan IGEAN dienstverlening bezorgd.

 

Publicatiedatum: 01/10/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 27 06 2019

 

Veiligheid: Cameratoezicht - Aanvraag gebruik mobiele camera's op het grondgebied van de politiezone - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

De plaatsing en het gebruik van camera’s door politiediensten wordt niet langer geregeld via de camerawet van 21 maart 2007. De Wet op het Politieambt legt sinds 25 mei 2018 het kader vast voor de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s door de politiediensten ter ondersteuning van hun opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie. Een politiezone kan bewakingscamera’s plaatsen en gebruiken op zichtbare wijze op het grondgebied dat onder zijn bevoegdheid valt in het kader van opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie na principiële toestemming van de gemeenteraad. De korpschef vraagt de toestemming. De aanvraag preciseert het type camera, de doeleinden waarvoor de camera’s zullen worden geïnstalleerd of gebruikt en de voorziene gebruiksmodaliteiten.

 

Het betreffen volgende soorten mobiele toepassingen:

• het gebruik van een bodycam, wanneer er sprake is van een verstoring van de openbare orde en veiligheid;

• het gebruik van een mobiele ANPR-camera (automatische nummerplaatlezer voor het uitvoeren van bestuurlijke en gerechtelijke politie, inzonderheid op het vlak van

‘toezicht en opsporing’);

 

Juridische gronden

Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en fundamentele vrijheden;

 

Verordening nr. 2016/679, van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (AVG);

 

Richtlijn nr. 2016/680, van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (RGS);

 

Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;

 

Decreet van 22 december 2017 over het lokale bestuur, in het bijzonder artikel 2, §2, artikel 286, artikel 287 en artikel 288;

 

Wet op het Politieambt van 5 augustus 1992, in het bijzonder:

• Artikel 25/3 voorziet dat de politiediensten in het kader van hun opdrachten

bewakingscamera’s die in voorkomend geval intelligent zijn, op zichtbare wijze

kunnen gebruiken op het grondgebied van de politiezone;

• Artikel 25/4 bepaalt dat de gemeenteraad voorafgaandelijk een principiële

toestemming moet verlenen om de politiediensten bewakingscamera’s te laten

gebruiken overeenkomstig artikel 25/3.

 

Argumentatie

Op 25 mei 2018 wijzigde de Wet op het Politieambt. De plaatsing en het gebruik van camera’s door politiediensten wordt in de Wet op het Politieambt geregeld en niet meer via de Wet van 21 maart 2007. De politiediensten krijgen meer mogelijkheden om mobiele camera’s in te zetten. Bij de uitvoering van haar opdrachten zal de politie mobiele camera’s inzetten om het politiewerk te ondersteunen en haar middelen efficiënter en gerichter in te zetten. De mobiele camera’s zijn een onmisbare schakel in het veiligheidsbeleid wanneer er een verhoogd risico op ordeverstoring is, bij grote volkstoelopen, bij escalatie waarbij een interventieploeg belaagd wordt of dit dreigt te worden of als de openbare veiligheid is bedreigd door calamiteiten en dringend moet worden gehandhaafd. Uit studies leren we dat het mobiele cameraconcept beantwoordt aan de operationele behoeften. Het gebruik van mobiel cameratoezicht maakt het immers mogelijk om de publieksstromen in real time te observeren (‘crowdcontrol’) om risico’s voor de openbare orde en veiligheid snel te detecteren en er gevat op te reageren, bestuurlijk de vereiste informatie in te winnen, maar ook misdrijven vast te stellen en de daders ervan op te sporen. De camera’s werken ontradend. Het instrument heeft zowel een preventieve als een opsporingswaarde. De politiezone MINOS beoordeelt mobiel cameratoezicht als uitermate waardevol. Het maakt efficiënter werken mogelijk. De nutsfunctie op vlak van veiligheid kan dan ook niet worden betwist.

 

Door bovengenoemde toepassingen in te zetten wil de politie:

• Komen tot een betere besluitvorming op het terrein (‘operational awareness’ tijdens evenementen, incidenten,…);

• Veiligheidsgevoel politieambtenaren bevorderen;

• De interactie tussen burgers en politie objectief vaststellen (de-escalatie, objectieve behandeling klachten politie, politiewerk transparant weergeven, minder geweld tegen politie);

• Handhaven van de openbare orde en veiligheid;

• Verbeteren van heterdaadkracht en opsporing;

• Bijdragen aan de bewijsvoering (waarheidsvinding, bewijs, reconstructie na incidenten);

• Beeldmateriaal gebruiken voor training en coaching;

• Opsporing/beeldvorming over de verplaatsing van gezochte of te volgen personen (via ANPR);

 

De mobiele camera’s worden gebruikt voor duidelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in het raam van de opdrachten van bestuurlijke of gerechtelijke politie zoals omschreven in de art. 14-25 Wet op het Politieambt.

 

De prioriteiten die werden vastgelegd in het zonaal veiligheidsplan zijn hierbij leidend.

 

De verzamelde persoonsgegevens betreffen:

• Camerabeelden (afkomstig van een bodycam);

• In voorkomend geval audio (bodycam);

• De datum, het tijdstip en de precieze plaats van langsrijden van de nummerplaat, de kenmerken van het voertuig dat verbonden is aan deze nummerplaat, een foto van de nummerplaat aan de voorkant van het voertuig en in voorkomend geval, aan de achterkant, een foto van het voertuig, een foto van de bestuurder en van de passagier (mobiele ANPR);

• Logginggegevens van de verwerkingen (bodycam/ANPR).

 

De inzet en gebruik van de mobiele camera’s wordt beperkt tot de duur van een incident of interventie. Het betreffen dus steeds niet-permanente opdrachten die tevens in uitvoeringstijd beperkt zijn. Basisprincipe is dat tijdens een preventieve patrouille niet wordt gefilmd. Het systeem blijft stand-by. Als de dringende noodzaak zich aandient (tijdens evenementen, verhoogd risico op ordeverstoring, belaging, calamiteiten, dreiging ordeverstoring, risicovolle interventie…) of na een opdracht van een officier bestuurlijke politie, wordt de mobiele camera pas in gebruik genomen.

 

Criminografische cijfers en de veiligheidsindex bevestigen dat er op het grondgebied veiligheidsproblemen bestaan waartegen een camera iets vermag. Fenomenen kunnen voorkomen, vastgesteld of opgespoord worden. De beelden dragen bij aan bewijsvoering en vormen een hulpmiddel bij de objectieve waarneming (klachtenbehandeling). De camera’s verbeteren de heterdaadkracht en kunnen escalatie voorkomen op het terrein. Toezicht kan dankzij camera’s efficiënter en kwaliteitsvoller worden door betere besluitvorming.

 

De beelden worden lokaal opgenomen op een beveiligde interne drager op het device. De beelden worden na het incident overgezet op een beveiligde server. In voorkomend geval worden beelden gevoegd als bewijsmateriaal. De politiediensten mogen de verzamelde gegevens niet meer dan 12 maanden bewaren na de registratie. De toegang tot de gegevens is beperkt tot één maand na de registratie, behalve voor gerechtelijke politie of voor didactische doeleinden. Beelden voor didactische doeleinden worden geanonimiseerd. Elke lees- en schrijfbeweging op de beveiligde server wordt gelogd.

 

Het camerasysteem functioneert onder de operationele verantwoordelijkheid van de politieambtenaar bedoeld in de artikelen 7 tot 7/3 Wet op het Politieambt die waakt over de naleving van de proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginselen. De bediening en het gebruik van de apparatuur gebeurt door bevoegd politiepersoneel. De politieambtenaren zullen voorafgaandelijk een opleiding krijgen en worden aangeduid door de korpschef.

 

De camera’s worden gebruikt met respect voor de privacy van de bewoners en de bezoekers. Het publiek zal ingelicht worden zoals voorzien in de wet.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

21 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Enig artikel

Aan politiezone MINOS principiële toestemming te geven om gebruik te maken van mobiele camera’s op het grondgebied van de politiezone, dat onder haar bevoegdheid valt, in het kader van hun opdrachten.

 

Publicatiedatum: 01/10/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 27 06 2019

 

Interlokale vereniging Sportregio Midden-Provincie - Jaarverslag en jaarrekening 2018 - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Sinds 1996 maakt de gemeente actief deel uit van de Sportregio Midden-Provincie, een samenwerking op sportief vlak tussen de provinciale sportdienst Antwerpen en de gemeenten Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel, Ranst, Schilde, Wijnegem, Wommelgem, Zandhoven en Zoersel.

Met ingang van 1 januari 2015 stapte de provincie als partner uit de interlokale vereniging.

Met ingang van 1 januari 2016 stapte de gemeente Schilde als partner uit de interlokale vereniging.

In 2018 stapte de gemeente Schilde als partner opnieuw in de interlokale vereniging.

Het beheerscomité van de interlokale vereniging "Sportregio Midden-Provincie" keurde het jaarverslag en de jaarrekening 2018 goed op de algemene vergadering van 13 mei 2019 te Zoersel. In het beheerscomité zetelen de schepenen van sport als afgevaardigden van de deelnemende gemeenten.

 

Juridische gronden

          Volgens het decreet van 6 juli 2001 van de intergemeentelijke samenwerking.

De gemeenteraad dient jaarlijks het jaarverslag en de jaarrekening van de interlokale vereniging goed te keuren.

          Volgens artikels 42, 43 en 195 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

          Gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2015 met de goedkeuring van de nieuwe statuten en kennisneming van het nieuwe huishoudelijk reglement van de ILV.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

21 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Artikel 1

Het jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018 van de interlokale vereniging "Sportregio Midden-Provincie" worden goedgekeurd.

 

Artikel 2

Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan het secretariaat van de interlokale vereniging Sportregio Midden-Provincie met adres Schildebaan 22B, 2240 Zandhoven.

 

Publicatiedatum: 01/10/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 27 06 2019

 

Eredienst: Kerkfabriek OLV Boodschap - Jaarrekening 2018 - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Het decreet van 7 mei 2004 en de wijziging van 6 juli 2012 van het eredienstendecreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, bepaalt dat de eredienstbesturen jaarlijks de rekening van het vorig dienstjaar moeten opmaken.

 

De rekeningen zijn onderworpen aan een advies van de gemeenteraad en aan de goedkeuring van de provinciegouverneur.

 

Op 22 mei 2019 ontving de gemeente Wommelgem de jaarrekening 2018 van eredienstbestuur O.L.V. Boodschap, goedgekeurd door de kerkraad op 25 februari 2019.

 

Juridische gronden

Het eredienstendecreet van 7 mei 2004, gewijzigd door het decreet van 6 juli 2012 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende eredienstbesturen regelt de verplichtingen van de eredienstbesturen en de relaties met de overheden.

 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten, gewijzigd op 14 december 2012.

 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de eredienst, gewijzigd op 12 februari 2013.

 

Argumentatie

Na het overhandigen van de rekening beschikt de gemeenteraad over een termijn van 50 dagen om het advies naar de provinciegouverneur te sturen.

 

De resultaten van de jaarrekening hebben een invloed op exploitatie- en investeringstoelagen die de gemeente Wommelgem nu of in de toekomst betaalt.

 

Een gunstig advies wordt voorgesteld indien de jaarrekening voldoet aan de volgende kenmerken:

 

er zijn geen geen (grote) verschillen tussen het budget en de jaarrekening of ze worden gecompenseerd zodat de gemeente geen extra financiële middelen zal moeten voorzien

 

er is voldoende informatie beschikbaar om de rekening te beoordelen en de aansluiting kastoestand en de staat van vermorgen na te kijken

 

er is afdoende verantwoording voor aanzienlijke (meer)uitgaven of (minder)inkomsten

 

 

De ingediende rekening over 2018 van vermeld eredienstbestuur geeft volgende resultaten:

 

J: Exploitatie eigen financieel boekjaar5.319,62 EUR

N: Overschot exploitatie          32.238,32 EUR

 

X: Investeringen eigen financieel boekjaar  -70.000,00 EUR

Z: Overschot investeringen-6.751,50 EUR

 

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

19 stemmen voor: Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft en Kelly Joris.
2 onthoudingen: Frank Gys en Hilde Berckmans.
Enig artikel

De gemeenteraad beslist om gunstig advies uit te brengen over de jaarrekening 2018 van eredienstbestuur O.L.V. Boodschap te Wommelgem

 

 

Publicatiedatum: 01/10/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 27 06 2019

 

Eredienst: Kerkfabriek H.H. Petrus en Paulus - Jaarrekening 2018 - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Het decreet van 7 mei 2004 en de wijziging van 6 juli 2012 van het eredienstendecreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, bepaalt dat de eredienstbesturen jaarlijks de rekening van het vorig dienstjaar moeten opmaken.

 

De rekeningen zijn onderworpen aan een advies van de gemeenteraad en aan de goedkeuring van de provinciegouverneur.

 

Op 22 mei 2019 ontving de gemeente Wommelgem de jaarrekening 2018 van eredienstbestuur H.H. Petrus en Paulus, goedgekeurd door de kerkraad op 25 februari 2019.

 

Juridische gronden

Het eredienstendecreet van 7 mei 2004, gewijzigd door het decreet van 6 juli 2012 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende eredienstbesturen regelt de verplichtingen van de eredienstbesturen en de relaties met de overheden.

 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten, gewijzigd op 14 december 2012.

 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de eredienst, gewijzigd op 12 februari 2013.

 

Argumentatie

Na het overhandigen van de rekening beschikt de gemeenteraad over een termijn van 50 dagen om het advies naar de provinciegouverneur te sturen.

 

De resultaten van de jaarrekening hebben een invloed op exploitatie- en investeringstoelagen die de gemeente Wommelgem nu of in de toekomst betaalt.

 

Een gunstig advies wordt voorgesteld indien de jaarrekening voldoet aan de volgende kenmerken:

 

er zijn geen geen (grote) verschillen tussen het budget en de jaarrekening of ze worden gecompenseerd zodat de gemeente geen extra financiële middelen zal moeten voorzien

 

er is voldoende informatie beschikbaar om de rekening te beoordelen en de aansluiting kastoestand en de staat van vermogen na te kijken

 

er is afdoende verantwoording voor aanzienlijke (meer)uitgaven of (minder)inkomsten

 

 

De ingediende rekening over 2015 van vermeld eredienstbestuur geeft volgende resultaten:

 

J: Exploitatie eigen financieel boekjaar        28.591,48 EUR

N: Overschot exploitatie          76.794,95 EUR

 

X: Investeringen eigen financieel boekjaar -45.237,59 EUR

Z: Overschot investeringen          40.738,58 EUR

 

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

17 stemmen voor: Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Mariyam Safi, Yve Staes, Rudy Roodhooft en Kelly Joris.
4 onthoudingen: Frank Gys, Bert Peeters, Peter Wouters en Hilde Berckmans.
Enig artikel

De gemeenteraad beslist om gunstig advies uit te brengen over de jaarrekening 2018 van eredienstbestuur H.H.Petrus en Paulus te Wommelgem.

 

 

Publicatiedatum: 01/10/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 27 06 2019

 

Gemeente Wommelgem: Jaarrekening 2018 - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Goedkeuring van de jaarrekening 2018 door het college van burgemeester en schepenen op 11 juni 2019.

Gunstig advies van het MAT op 11 juni 2019.

 

Juridische gronden

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.

Artikel 173 over de vaststelling van de jaarrekening.

Artikel 290 over de bepalingen die gelden voor het financieel beheer van de gemeente.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

 

Argumentatie

De gemeenteraad stelt de jaarrekening van 2018 vast.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

18 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Lode Stevens, Dirk Somers, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
3 onthoudingen: Jan Herthogs, Annemie Dierckx en Mariyam Safi.
Enig artikel

De gemeenteraad stelt de jaarrekening 2018 vast met volgende resultaten:

 

Resultaat op kasbasis:    € 8.041.420,00

Autofinancieringsmarge: € 2.400.549,00

 

Publicatiedatum: 01/10/2019
Punt bijlagen/links Bijlagen jaarrekening 2018 Jnl. 2018-36589.pdf
Jaarrekening 2018 Jnl. 2018-36589.pdf