Gemeente Wommelgem

Agenda Gemeenteraad Zitting van 27 06 2019

Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 27 06 2019

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

Toelichting

De notulen van de vorige gemeenteraad worden ter goedkeuring voorgelegd.

Publicatiedatum: 19/06/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 27 06 2019

 

Bestuursakkoord - Kennisneming

 

Toelichting

Het bestuursakkoord 2019-2024wordt ter kennisneming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 19/06/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 27 06 2019

 

Personeel lokaal bestuur: Rechtspositieregeling - Wijziging - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de raad wordt voorgesteld de gewijzigde rechtspositieregeling goed te keuren.

Publicatiedatum: 19/06/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 27 06 2019

 

Personeel lokaal bestuur: Arbeidsreglement - Wijziging - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de raad wordt voorgesteld het gewijzigde arbeidsreglement goed te keuren.

Publicatiedatum: 19/06/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 27 06 2019

 

Kader organisatiebeheersing - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt het kader van het organisatiebeheersingssysteem ter goedkeuring voorgelegd.

Publicatiedatum: 19/06/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 27 06 2019

 

Aanstelling van een opvolger voor de politieraad - Vaststelling

 

Toelichting

De gemeenteraad dient over te gaan tot het verkiezen van een opvolger voor de politieraad.

Publicatiedatum: 19/06/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 27 06 2019

 

Gemeente-eigendommen Herentalsebaan 639 Verkoopsmodaliteiten - Goedkeuring

 

Toelichting

De raad dient de verkoopsmodaliteiten van het eigendom Herentalsebaan 639 te bepalen.

Publicatiedatum: 19/06/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 27 06 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - IGEAN Dienstverlening - Agendapunten - 28 juni 2019 - Goedkeuring

 

Toelichting

De gemeente is deelnemer van Igean dienstverlening.

Publicatiedatum: 19/06/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 27 06 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - IGEAN Milieu & veiligheid - Agendapunten - 28 juni 2019 - Goedkeuring

 

Toelichting

De gemeente is deelnemer van Igean Milieu & veiligheid.

Publicatiedatum: 19/06/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 27 06 2019

 

Aanvraag lestijden boven het contingent voor het schooljaar 2019-2020 -  Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de raad wordt voorgesteld voor de gemeentelijke basisschool Het Oogappeltje 25 extra lestijden boven het contingent toe te kennen.

Publicatiedatum: 19/06/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 27 06 2019

 

Gemeentelijke adviesraden: Algemeen reglement 2019-2024 - Goedkeuring

 

Toelichting

Voorheen waren voor elke adviesraad aparte statuten van kracht, met in sommige gevallen ook een apart huishoudelijk reglement. Als organisatie is het echter wenselijk om één uniform kader te scheppen waarin de adviesraden kunnen werken. Dat algemeen reglement wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 19/06/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 27 06 2019

 

Reglement beheerraad bibliotheek - Goedkeuring

 

Toelichting

Het nieuwe reglement voor de beheerraad wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Publicatiedatum: 19/06/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 27 06 2019

 

IVLW-Midden - Verlengingsaanvraag subsidiedossier - Ondersteuning en begeleiding van het lokaal bestuur door IGEAN in het kader van het BVR lokaal woonbeleid - Goedkeuring

 

Toelichting

De gemeenteraad dient een beslissing te nemen over de voorliggende verlengingsaanvraag van het subsidiedossier van de intergemeentelijke samenwerking IVLW-Midden voor 2020-2025.

Publicatiedatum: 19/06/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 27 06 2019

 

IGEAN: Ondersteuning en begeleiding van het lokaal bestuur in het kader van energie en klimaat - Goedkeuring

 

Toelichting

Het dossier met de concrete werking van het EnergieK huis met het EnergieK loket wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad, evenals de daarbij horende samenwerkingsovereenkomst tussen IGEAN dienstverlening en het lokale bestuur.

Publicatiedatum: 19/06/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 27 06 2019

 

Veiligheid: Cameratoezicht - Aanvraag gebruik mobiele camera's op het grondgebied van de politiezone - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld toestemming te verlenen aan de korpschef van de Politiezone MINOS om mobiele camera’s, die in voorkomend geval intelligent zijn, op zichtbare wijze te kunnen gebruiken op het hele grondgebied van de politiezone, die onder zijn bevoegdheid valt.

Publicatiedatum: 19/06/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 27 06 2019

 

Interlokale vereniging Sportregio Midden-Provincie - Jaarverslag en jaarrekening 2018 - Goedkeuring

 

Toelichting

De interlokale vereniging Sportregio Midden-Provincie is een samenwerking op sportief vlak tussen 13 buurgemeenten. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het bijgevoegde jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018 van de ILV Sportregio Midden-Provincie goed te keuren.

Publicatiedatum: 19/06/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 27 06 2019

 

Eredienst: Kerkfabriek OLV Boodschap - Jaarrekening 2018 - Goedkeuring

 

Toelichting

Er dient advies te worden uitgebracht over de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek O.L.V. Boodschap te Wommelgem.

Publicatiedatum: 19/06/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 27 06 2019

 

Eredienst: Kerkfabriek H.H. Petrus en Paulus - Jaarrekening 2018 - Goedkeuring

 

Toelichting

Er dient advies te worden uitgebracht over de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek H.H. Petrus en Paulus te Wommelgem.

Publicatiedatum: 19/06/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 27 06 2019

 

Vragen

 

 

Publicatiedatum: 19/06/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 27 06 2019

 

Gemeente Wommelgem: Jaarrekening 2018 - Goedkeuring

 

Toelichting

Het college van burgemeester en schepenen legt de resultaten van de jaarrekening 2018 van de gemeente voor aan de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 19/06/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 27 06 2019

 

Rapportage klachten: Kennisneming

 

Toelichting

De ingediende klachten worden ter kennisneming aan de raad voorgelegd.

Publicatiedatum: 19/06/2019