Gemeente Wommelgem

 

Notulen GR van 23 05 2019

 

 

Aanwezig:

Hilde Berckmans, voorzitter;

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, raadsleden;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Mariyam Safi, raadslid;

Afwezig:

Bart Van Scharen, raadslid;

 

 

Overzicht punten

Notulen GR van 23 05 2019

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Het ontwerp van notulen van de gemeenteraad van 25 april 2019

 

Argumentatie

Er worden geen opmerkingen geformuleerd over het ontwerp van notulen.

 

Besluit

21 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Enig artikel

De notulen van de gemeenteraad van 25 april 2019 worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 28/06/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 23 05 2019

 

Intercommunales: Aanduiden vertegenwoordiger ERSV (Erkend Regionaal Samenwerkingsverband provincie Antwerpen)

 

Motivering

Feiten en context

Om de zes jaar vervallen alle mandaten in de algemene vergadering van de vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Provincie Antwerpen, onmiddellijk na de eerste vergadering die volgt op de vernieuwing van de gemeenteraden.

Op deze eerste vergadering van het jaar 2019 dienen de voordrachten van de gemeenteraden voor de benoemingen van de leden in de algemene vergadering te worden voorgelegd.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering aan te duiden.

 

Juridische gronden

Artikel 7 van de statuten van vzw ERSV Provincie Antwerpen

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41§1 4° van het decreet lokaal bestuur: De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd: het oprichten van en het toetreden tot rechtspersonen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)

Artikel 7 van de statuten van vzw ERSV Provincie Antwerpen.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

aangenomen na geheime stemming: 17 stemmen voor; 3 onthoudingen; 1 stem blanco;
Na geheime stemming

 

Artikel 1

De gemeenteraad duidt Kelly Joris, schepen, aan als vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergadering van de vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Provincie Antwerpen, voor de duur van de legislatuur 2019-2024.

 

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen aan vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Provincie Antwerpen.

 

Publicatiedatum: 28/06/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 23 05 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - TMVS - Goedkeuring agendapunten - 11 juni 2019

 

Motivering

Feiten en context

De oproepingsbrief voor de algemene jaarvergadering van TMVS dv op 11 juni 2019, waarin de agenda werd meegedeeld

De agendapunten zijn:

1.Toetredingen

2.Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018

3.a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018

b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2018

4.Verslag van de commissaris (lid IBR)

5.Verlenen van kwijting aan de bestuurders

6.In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers

7.Statutaire benoemingen – raad van bestuur

8.Aanstelling commissaris (lid IBR)

9.Varia en mededelingen

Raadszitting van 28 februari 2019 waarin Peter Wouters, raadslid, als vertegenwoordiger en Frank Gys, burgemeester, als plaatsvervanger werden aangeduid voor de algemene vergaderingen van TMVS dv en dit voor de ganse legislatuur.

 

Juridische gronden

De statuten van TMVS dv.

De bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

17 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Lode Stevens, Dirk Somers, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
4 onthoudingen: Jan Herthogs, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans en Yve Staes.
Artikel 1

Goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de algemene jaarvergadering TMVS dv van 11 juni 2019 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten :

1.Toetredingen

2.Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018

3.a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018

b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2018

4.Verslag van de commissaris (lid IBR)

5.Verlenen van kwijting aan de bestuurders

6.In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers

7.Statutaire benoemingen – raad van bestuur

8.Aanstelling commissaris (lid IBR)

9.Varia en mededelingen

 

Artikel 2

De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene jaarvergadering van TMVS dv vastgesteld op 11 juni 2019, te onderschrijven en zijn stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de (gemeente)raad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering.

 

Artikel 3

Een afschrift van dit besluit zal :

hetzij per post t.a.v. TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent,

hetzij per elektronische post, 20190611AVTMVS@farys.be,

gestuurd worden.

 

Publicatiedatum: 28/06/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 23 05 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - IKA - Goedkeuring agendapunten - 17 juni 2019

 

Motivering

Feiten en context

De gemeente werd per aangetekend schrijven van 30 april 2019 opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van IKA die op 17 juni 2019 plaats heeft in Den Eyck, Houtum 39 te 2460 Kasterlee.

 

Het dossier met documentatiestukken werd per brief van 30 april 2019 aan de gemeente overgemaakt.

 

De agenda van de algemene vergadering van IKA van 17 juni 2019 bevat volgende agendapunten:

1.Evaluatierapport

2.Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering

3.Jaarrekening 2018

4.Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering

5.Kwijting van de bestuurders en de commissaris

6.Statutaire benoemingen en mededelingen

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering.

De gemeenteraad neemt kennis van de balans, resultatenrekening en winstverdeling.

 

De gemeenteraadsbeslissing dd.28 februari 2019 waarbij:

Alex Helsen, schepen, als vertegenwoordiger

en

Frank Gys, burgemeester, als plaatsvervanger

werden aangeduid voor de algemene vergaderingen van IKA en dit voor de gehele legislatuur.

 

Juridische gronden

Artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

17 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Lode Stevens, Dirk Somers, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
4 onthoudingen: Jan Herthogs, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans en Yve Staes.
Artikel 1

Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, zijn goedkeuring te hechten aan de dagorde en de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van IKA van 17 juni 2019.

 

Artikel 2

Zijn goedkeuring te verlenen aan de strategie en begroting 2019.

 

Artikel 3

Zijn goedkeuring te verlenen aan het verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering.

 

Artikel 4

Zijn goedkeuring te verlenen aan de balans, resultatenrekening en winstverdeling met betrekking tot het boekjaar 2018.

 

Artikel 5

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van IKA van 17 juni 2019 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden in verband met de te behandelen agendapunten.

 

Artikel 6

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde besluiten en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van intergemeentelijk samenwerkingsverband IKA p/a/ Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle t.a.v. de heer Lieven Ex.

 

Publicatiedatum: 28/06/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 23 05 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - IVEKA - Goedkeuring agendapunten - 18 juni 2019

 

Motivering

Feiten en context

De gemeente werd per aangetekend schrijven van 30 april 2019 opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Iveka die op 18 juni 2019 plaats heeft in Den Eyck, Houtum 39 te 2460 Kasterlee.

Een dossier met documentatiestukken werd per brief van 30 april 2019 aan de gemeente overgemaakt.

De raadszitting van 28 februari 2019 waarbij:

Alex Helsen, schepen, als vertegenwoordiger

en

Siggy Leenaards, raadslid, als plaatsvervanger

werden aangeduid voor de hele legislatuur.

 

Juridische gronden

Artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarin wordt bepaald dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

17 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Lode Stevens, Dirk Somers, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
4 onthoudingen: Jan Herthogs, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans en Yve Staes.
Artikel 1

Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iveka dd.18 juni 2019:

1. Kennisneming verslagen Iveka van de raad van bestuur en de commissaris over het                             boekjaar 2018.

2. Goedkeuring van de jaarrekening Iveka afgesloten op 31 december 2018 ( balans,                             resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en                                                         waarderingsregels)

3. Kennisname vastgelegd resultaat Q1 2019.

4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale                             bestuurscomités en de commissaris Iveka met betrekkking tot het boekjaar 2018.

5. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging                             tijdens de vorige 6 jaar en het ondernemingsplan 2019-2024.

6. Aanbod OV 2.0 - uitbreiden activiteiten

7. Statutaire benoemingen en mededelingen.

 

Artikel 2

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iveka op 18 juni 2019 ( of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn stemgedrag af te stellen op de beslissing genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

 

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Iveka, ter attentie van het secretariaat, uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be

 

Publicatiedatum: 28/06/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 23 05 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - PONTES - Goedkeuring agendapunten - 19 juni 2019

 

Motivering

Feiten en context

De intergemeentelijke vereniging PONTES heeft een uitnodiging gestuurd voor een algemene vergadering op 19 juni 2019 met opgave van de agenda. Tevens werden alle documenten toegevoegd die een toelichting bevatten bij de geagendeerde onderwerpen.

Aangezien de gemeente aandeelhouder is in deze vergadering, moet een gemeentelijke vertegenwoordiger aangeduid en moet tevens het mandaat van deze vertegenwoordiger worden vastgesteld.

Aangezien er geen bezwaren bestaan ten aanzien van de voorgestelde agenda en ontwerpbesluiten, kan de voorgestelde agenda worden goedgekeurd en het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger dienovereenkomstig worden vastgesteld.

 

De gemeenteraadsbeslissing dd.28 februari 2019 waarbij:

Ann Theys, schepen, als vertegenwoordiger

en

Alex Helsen, schepen, als plaatsvervanger

werden aangeduid voor de algemene vergaderingen van PONTES en dit voor de gehele legislatuur.

 

Juridische gronden

Artikel 34,§2,2°, artikel 41,§2,4° en 9°, artikel 432 en artikel 454 van het decreet lokaal bestuur.

De gemeenteraad is bevoegd voor de aangelegenheden inzake de deelname aan en de vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen, evenals voor de aangelegenheden die het decreet uitdrukkelijk aan de gemeenteraad voorbehoudt.

De gemeenteraden bepalen de afvaardiging en het mandaat van hun vertegenwoordigers in de algemene vergadering van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Tijdens het eerste semester van elk jaar wordt een algemene vergadering georganiseerd die de jaarrekening vaststelt en kwijting verleent aan de bestuurders en de revisor.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

17 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Lode Stevens, Dirk Somers, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
4 onthoudingen: Jan Herthogs, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans en Yve Staes.
Artikel 1

Er wordt kennis genomen van de agenda van de gewone algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging PONTES van 19 juni 2019, die er als volgt uit ziet:

1.Algemene vergadering: verslag 27 maart 2019 - Goedkeuring

2.Financiën: balans, resultatenrekening en jaarverslag over het boekjaar 2018 -                             Goedkeuring

3.Financiën: verslag van de bedrijfsrevisor-commissaris over de jaarrekening 2018 -                             Aktename

4.Financiën: verdeling van het batig saldo van de resultatenrekening 2018 -                             Goedkeuring

5.Financiën: kwijting aan de raad van bestuur en aan de bedrijfsrevisor-commissaris -                             Goedkeuring

6.Bestuur: code van goed bestuur 2019 - Goedkeuring

7.Financiën: verplaatsingsvergoeding bestuursorganen (bestuursperiode 2019-2024) -                             Vaststelling

 

Artikel 2

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van PONTES op 19 juni 2019 wordt opgedragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de besluiten van de gemeenteraad van heden inzake onderhavige aangelegenheid.

 

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan PONTES.

 

Publicatiedatum: 28/06/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 23 05 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - PIDPA - Goedkeuring agendapunten - 21 juni 2019

 

Motivering

Feiten en context

Brief van Pidpa van 26 april 2019 met agenda en bijlagen :

-verslag van de raad van bestuur over het jaar 2018

-de jaarrekening over het boekjaar 2018

-het verslag van de commissaris over 2018

-het evaluatierapport 2013-2018 en het beleidsplan 2019-2024

-het verslag betreffende de uitbreiding van het lidmaatschap in Synductis

-het verslag betreffende de benoeming van een commissaris

-model als raadsbeslissing

-een volmacht

 

Besluit van gemeenteraad dd. 28 februari 2019 betreffende de aanduiding van :

- Frank Gys als afgevaardigde en

- Alex Helsen plaatsvervangend afgevaardigde

voor de huidige legislatuur op de algemene vergaderingen van Pidpa.

 

Op vrijdag 21 juni 2019 om 11.00 u organiseert Pidpa een algemene vergadering op het administratief hoofdkantoor Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen. 

 

De agenda van deze algemene vergadering is als volgt :

1.Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden.

2.Verslag van de raad van bestuur over het jaar 2018.

3.Verslag van de commissaris over het jaar 2018.

4.Goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2018.

5.Decharge te verlenen aan bestuurders en commissaris.

6.Evaluatierapport 2013-2018 en beleidsplan 2019-2024.

7.Synductis: uitbreiding lidmaatschap.

8.Benoeming commissaris.

9.Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering.

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om deze agendapunten goed te keuren.

 

Juridische gronden

De statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa

Het decreet lokaal bestuur van 21 december 2017.

 

Argumentatie

De voorgelegde documenten omvatten de verslaggeving omtrent de werking van Pidpa over het voorbije jaar 2018. Daarnaast worden nog volgende punten behandeld: het evaluatierapport over de voorbije legislatuur en daarmee samenhangend het beleidsplan voor de komende 6 jaar, de uitbreiding van het lidmaatschap binnen Synductis en de benoeming van een commissaris voor de periode 2019-2022.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

17 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Lode Stevens, Dirk Somers, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
4 onthoudingen: Jan Herthogs, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans en Yve Staes.
Artikel 1

Het verslag van de raad van bestuur over het jaar 2018, de jaarrekening over het boekjaar 2018 en het verslag van de commissaris worden goedgekeurd.

 

Artikel 2

Het verlenen van decharge aan de bestuurders en de commissaris over het boekjaar 2018, wordt goedgekeurd.

 

Artikel 3

Goedkeuring wordt gehecht aan het evaluatierapport 2013-2018 en het beleidsplan 2019-2024.

 

Artikel 4

Goedkeuring wordt verleend aan de uitbreiding van het lidmaatschap en de deelname tot Synductis.

 

Artikel 5

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag betreffende het voorstel inzake het mandaat en de benoeming van de commissaris.

 

Artikel 6

Aan de vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de algemene vergadering van 21 juni 2019, overeenkomstig deze beslissing te stemmen evenals op elke andere algemene vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van de agendapunten van deze algemene vergadering.

 

Artikel 7

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen.

 

Publicatiedatum: 28/06/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 23 05 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - CIPAL - Goedkeuring agendapunten - 27 juni 2019

 

Motivering

Feiten en context

De oproeping tot de Algemene Vergadering van Cipal van 27 juni 2019 met volgende agendapunten:

1.Toetreding en aanvaarding van nieuwe Deelnemers

2.Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de Commissaris over de                             enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018

3.Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018,                             afgesloten op 31 december 2018

4.Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de Commissaris over de                             geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018

5.Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018,               afgesloten op 31 december 2018

6.Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor de                             uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2018

7.Benoeming Commissaris en vaststelling van vergoeding

8.Bepaling presentiegeld en reisvergoeding voor de leden van de Raad van Bestuur

9.Goedkeuring van het evaluatierapport 2013-2018 met inbegrip van het                             ondernemingsplan 2019-2024

10.Aanpassing van de rangorde van de aangeduide leden van de Raad van Bestuur met               Raadgevende Stem in afdalende volgorde

11.Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

 

De toelichtende nota van Cipal betreffende de agendapunten van deze Algemene Vergadering.

De voorstellen van de Raad van Bestuur van Cipal.

Er zijn geen redenen voorhanden om goedkeuring van de agendapunten te weigeren.

Het raadsbesluit dd.28 februari 2019 inzake de aanduiding van Ann Theys, schepen, als vertegenwoordiger en Hilde Berckmans, voorzitter gemeenteraad, als plaatsvervanger van de gemeente op de Algemene Vergaderingen van Cipal.

 

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 ("DLB"), in het bijzonder artikel 40 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad en inzake de intergemeentelijke samenwerking.

De statuten van Cipal.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

17 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Lode Stevens, Dirk Somers, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
4 onthoudingen: Jan Herthogs, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans en Yve Staes.
Artikel 1

Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de Algemene Vergadering van Cipal van 27 juni 2019, zoals overgemaakt per e-mail dd.13 mei 2019, goedgekeurd.

 

Artikel 2

De vertegenwoordiger van de gemeente wordt gemandateerd om op de Algemene Vergadering van Cipal van 27 juni 2019 te handelen en te beslissen conform dit besluit.  Indien deze algemene Vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze Algemene Vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van de gemeente gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

 

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.

 

Publicatiedatum: 28/06/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 23 05 2019

 

ICT: ICT-diensten Stad Brugge - Toetreding aankoopcentrale

 

Motivering

Feiten en context

De gemeenteraad van de Stad Brugge gaf op 24 april 2018 zijn goedkeuring om met een raamcontract (thans aankoopcentrale) de markt te bevragen via een mededingingsprocedure met voorafgaande bekendmaking met Europese publicatie:

          Perceel 1 : Desktop hardware

°         Looptijd: 3 jaar met 3x verlenging van 1 jaar

          Perceel 2 : Software

°         Looptijd: 3 jaar met 3x verlenging van 1 jaar

          Perceel 3 : Consultancy systeemondersteuning infrastructuur

°         Looptijd: 3 jaar met 3x verlenging van 1 jaar

          Perceel 4 : Consultancy softwareontwikkeling en productondersteuning

°         Looptijd: 3 jaar met 3x verlenging van 1 jaar

          Perceel 5 : Switching

°         Looptijd: 3 jaar met 3x verlenging van 1 jaar

          Perceel 6 : Netwerk- en securitycomponenten en ondersteuning

°         Looptijd: 3 jaar met 3x verlenging van 1 jaar

          Perceel 7 : Glasvezel

°         Looptijd: 3 jaar met 3x verlenging van 1 jaar

          Perceel 8 : Servers en Storage

°         Looptijd: 3 jaar met 3x verlenging van 1 jaar

          Perceel 9 : GIS

°         Looptijd: 3 jaar met 3x verlenging van 1 jaar

          Perceel 10 : Draadloze netwerken

°         Looptijd: 3 jaar met 3x verlenging van 1 jaar

          Perceel 11 : Audiovisuele oplossingen

°         Looptijd: 3 jaar met 3x verlenging van 1 jaar

          Perceel 12 : Multifunctionals, printers en plotters

°         Looptijd: 5 jaar met één verlenging van 1 jaar

 

De beslissing van de stad Brugge van 11 juni 2018 waarbij het technisch bestek “ICT Aankoopcentrale – Stad Brugge en andere entiteiten, voor drie jaar en driemaal met één jaar verlengbaar” goedgekeurd werd door het college van burgemeester en schepen.

 

De beslissing van de stad Brugge waarbij voornoemde opdracht gegund wordt aan:

          Perceel 1 : Desktop hardware, college dd. 19/11/2018

°         Realdolmen nv, A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen

          Perceel 2 : Software, college dd. 19/11/2018

°         Realdolmen nv, A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen

          Perceel 3 : Consultancy systeemondersteuning infrastructuur, college dd. 11/02/2019

°         Realdolmen nv, A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen

          Perceel 4 : Consultancy softwareontwikkeling en productondersteuning, college dd. 19/11/2018

°         Cronos nv, Veldkant 33A, 2550 Kontich

          Perceel 5 : Switching, college dd. 18/02/2019

°         Nextel nv, Koralenhoeve 19, 2160 Wommelgem

          Perceel 6 : Netwerk- en securitycomponenten en ondersteuning, college dd. 18/02/2019

°         Realdolmen nv, A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen

          Perceel 7 : Glasvezel, college dd. 18/12/2018

°         Fabricom nv, Centrum-Zuid 3020, 3530 Houthalen

          Perceel 8 : Servers en Storage, college dd. 11/02/2019

°         Realdolmen nv, A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen

          Perceel 9 : GIS, college dd. 11/02/2019

°         GIM nv, Philipssite 5 bus 27, 3001 Leuven

          Perceel 10 : Draadloze netwerken, college dd. 18/02/2019

°         Bryggia, Leuvensesteenweg 540, bus 3, 1930 Zaventem

          Perceel 11 : Audiovisuele oplossingen, college dd. 19/11/2018

°         Realdolmen nv, A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen

          Perceel 12 : Multifunctionals, printers en plotters, college dd. 10/12/2018

°         Ricoh Belgium NV, Medialaan 28a, 1800 Vilvoorde

 

Juridische gronden

Art. 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad.

 

De wet van 17 juni 2013 over de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

 

Het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

 

De wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder de artikelen 2, 6°- 8° en 47 aangaande de aankoopcentrales.

 

Het KB van 18 april 2017 over plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren en latere wijzigingen.

 

Argumentatie

Een aankoopcentrale is een aanbestedende overheid die gecentraliseerde aankoopactiviteiten en eventueel aanvullende aankoopactiviteiten verricht.

 

De gemeente kan van de mogelijkheid tot afname van één of meer raamovereenkomsten via de aankoopcentrale gebruik maken, waardoor zij krachtens de wetgeving op de overheidsopdrachten vrijgesteld is van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren.

 

Als gevolg van de plaatsing van bovenvermelde percelen, werd door de stad Brugge voor elk perceel met de gekozen dienstverlener een raamovereenkomst met één dienstverlener gesloten, waarbij de stad Brugge telkens optreedt als aankoopcentrale.

 

De Stad Brugge treedt voor deze opdracht op als aankoopcentrale. Dit betekent dat de Stad Brugge de opdracht gunt m.b.t. de leveringen die bestemd zijn voor de andere aanbestedende overheden, overheidsbedrijven of aanbestedende entiteiten. De stad zelf komt niet tussen in het aankoopproces tussen de weerhouden leveranciers en de andere aanbestedende entiteiten; het is een één op één relatie.

 

Omwille van het schaalvoordeel en om een betere positie in de markt in te nemen, werd beslist om samen te werken met een aantal openbare besturen/organisaties. Dit houdt in dat elke deelnemende organisatie op basis van de overeenkomst hun eigen bestellingen kan plaatsen en aankopen kan doen tegen dezelfde voorwaarden.

 

De Stad Brugge treedt op als aankoopcentrale voor een diversiteit aan entiteiten die ook gebonden zijn aan de wetgeving op de overheidsopdrachten, nl.:

          Vlaamse steden, gemeenten en haar vzw’s, AGB’s, parkeerbedrijven, cultuurcentra en scholen;

          Vlaamse OCMW ’s en Zorgverenigingen;

          Vlaamse Politiezones;

          Vlaamse Brandweerzones;

          Vlaamse ziekenhuizen en zorginstellingen;

          Vlaamse openbare instellingen en agentschappen (al dan niet verzelfstandigde entiteiten);

          Federale openbare instellingen;

          Vlaamse provinciale organisaties;

          Overige aan bovenstaande gerelateerd organisaties;

          Een aantal uitzonderingen die (afnemer zijn van het huidige contract en ook) nominatief vermeld worden in de lijst in bijlage.

 

Het is aangewezen dat de gemeente gebruik maakt van deze door de aankoopcentrale aangeboden raamovereenkomst(en) om volgende redenen:

          de in deze raamovereenkomst(en) voorziene ICT-diensten voldoen aan de behoefte van de gemeente;

          de gemeente moet zelf geen plaatsingsprocedure voeren, wat een besparing aan tijd en geld betekent;

          de stad Brugge beschikt over de noodzakelijke know-how en/of technische expertise inzake ICT-diensten.

 

De gemeente is niet verplicht tot afname van diensten;

 

De gemeente heeft de vrije keuze om de percelen 1 en/of 2 en/of 3 en/of 4 en/of 5 en/of 6 en/of 7 en/of 8 en/of 9 en/of 10 en/of 11 en/of 12 van voornoemde opdracht af te nemen.

 

Financiële weerslag

 

Exploitatiebudget

 

omschrijving

bedrag (incl.btw)

Aankoop “audiovisuele oplossingen”

€ 30.000,00

 

Deze uitgave is voorzien op:

budget: 2019

algemene rekening: 61609000 - Beheers- en werkingskosten van de informatica

beleidsitem: 011901 - ICT

actie: 1/2/4/1 - Beheren van bestaande informaticatoepassingen

actie: 1/2/4/10 - Uitbreiden van de bestaande informaticatoepassingen (nieuwe software)

voorzien: € 316.000,00

beschikbaar: € 41.593,83

 

Deze uitgave zal ingeboekt worden op:

budget: 2019

algemene rekening: 61609000 - Beheers- en werkingskosten van de informatica

beleidsitem: 010000 - Politieke organen

actie: 1/2/4/15 - Uitbreiden/vervangen van de bestaande informaticamaterieel

voorzien: € 0,00

beschikbaar: € 0,00

 

Besluit

21 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Artikel 1

Beroep te doen op de aankoopcentrale van de stad Brugge voor afname van ICT-diensten, aangeboden via de Raamovereenkomst, gesloten voor de volgende percelen (percelen waarvan de gemeente wenst af te nemen):

          Perceel 1 : Desktop hardware

          Perceel 7 : Glasvezel

          Perceel 10 : Draadloze netwerken

          Perceel 11 : Audiovisuele oplossingen

          Perceel 12 : Multifunctionals, printers en plotters

 

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering.

 

Artikel 3

De nodige budgetten te verschuiven in een volgende budgetherziening.

 

Publicatiedatum: 28/06/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 23 05 2019

 

Budgetherziening 2018/5: Interne kredietaanpassing 2018/3

 

Kennisneming

Feiten en context

De gemeenteraad keurde de opmaak van het budget 2018 goed in de zitting van 21 december 2017. Het college van burgemeester en schepenen keurde de interne kredietaanpassing 2018/3 goed in de zitting van 29 april 2019.

 

 

Juridische gronden

Artikel 155 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 bepaalt dat het college beslist over interne kredietaanpassingen, zoals die gedefinieerd zijn door de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden daarvoor.

 

Artikel 28 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn legt de nadere voorwaarden voor interne kredietaanpassingen vast.

 

 

Argumentatie

Aangezien via interne kredietaanpassingen binnen de wettelijke grenzen, snel wijzigingen aan het budget kunnen gebeuren, zorgt dit voor een toegenomen flexibiliteit met betrekking tot het budget, wat de algemene werking van de gemeentelijke diensten ten goede komt.

 

 

Financiële weerslag

Ja - zie document in bijlage interne kredietaanpassing 2018/3

 

Publicatiedatum: 28/06/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 23 05 2019

 

Forfaitaire kostenvergoeding vrijwilligerswerk: Aanpassing

 

Motivering

Feiten en context

De gewone forfaitaire kostenvergoeding kan aan vrijwilligers verstrekt worden zonder dat daar bewijsstukken tegenover staan. Het gemeenteraadsbesluit van 14 februari 2012 is daarop van toepassing. Je mag bovenop deze kostenvergoeding ook beperkt vervoerskosten terugbetalen: tot maximaal 2.000 km per jaar per vrijwilliger.

 

De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 april 2019 waarin goedkeuring werd gegeven om de vervoerskosten terug te betalen aan de vrijwilligers die niet in Wommelgem wonen.

 

Juridische gronden

De wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers en van andere wettelijke bepalingen inzake vrijwilligerswerk en latere wijzigingen (laatste wijziging ging in op 21 april 2019).

Het Vlaams decreet vrijwilligerswerk van 3 april 2009.

Het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Argumentatie

Het wordt noodzakelijk geacht om de vergoeding van vrijwilligers die meewerken aan initiatieven van de gemeente en het OCMW, op elkaar af te stemmen. Zo wordt bij het OCMW een verplaatsingsvergoeding toegekend. Deze vergoeding wordt gegeven aan de vrijwilliger van de Minder Mobielen Centrale (MMC). Die is niet steeds woonachtig in Wommelgem omdat het werkgebied van de MMC groter is. De vrijwilliger voor de dispatching dient zich telkens te verplaatsen naar de zetel van de centrale in het OCMW Wommelgem waardoor het toekennen van een verplaatsingsvergoeding te verantwoorden is.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

21 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Enig artikel

De forfaitaire vrijwilligersvergoeding voor medewerkers aan gemeentelijke initiatieven aan te passen als volgt en het gemeenteraadsbesluit van 14 februari 2012 betreffende de forfaitaire vergoeding voor vrijwilligerswerk, met ingang van heden, op te heffen.

 

Artikel 1

Bij de vaststelling van de forfaitaire vrijwilligersvergoeding voor medewerkers aan gemeentelijke initiatieven wordt een onderscheid gemaakt tussen gevormd / niet-gevormd en opdracht per halve dag / hele dag.

          Gevormd: personen die minstens een attest van basisvorming kunnen voorleggen of die een attest kunnen voorleggen waaruit blijkt dat zij een didactische, pedagogische of technische opleiding hebben genoten (of gelijkaardig volgens de aard en vereisten van het vrijwilligerswerk).

          Niet-gevormd: personen die geen attest of bewijs van vorming kunnen voorleggen, afhankelijk van de aard van het vrijwilligerswerk.

          Halve dag activiteit: opdracht die 4 uur of minder per dag behelst.

          Hele dag activiteit: opdracht die meer dan 4 uur per dag behelst.

 

Artikel 2

De forfaitaire vrijwilligersvergoeding voor medewerkers aan gemeentelijke initiatieven wordt met ingang van 23 mei 2019 vastgesteld als volgt:

1)      activiteit ganse dag / gevormd: een vergoeding die overeenstemt met het door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid vastgestelde geïndexeerde maximumbedrag per dag,

2)      activiteit halve dag / gevormd: een vergoeding van 55% van het bedrag vastgesteld in sub 1,

3)      activiteit ganse dag / niet-gevormd: een vergoeding van 65% van het bedrag vastgesteld in sub 1,

4)      activiteit halve dag / niet-gevormd: een vergoeding van 40% van het bedrag vastgesteld in sub 1;

 

Artikel 3

De bedragen berekend volgens bovenstaande percentages worden afgerond naar een hogere eenheid met 2 decimalen.

 

Artikel 4

Indien de vrijwilliger niet in Wommelgem woont, worden aanvullend op de forfaitaire kostenvergoeding ten bedrage van het maximum fiscaal vrijgesteld bedrag, de effectieve vervoerskosten (maximum 2.000 keer het bedrag van de kilometervergoeding voor de wagen) terugbetaald.

 

Artikel 5

Het inschakelen van vrijwilligers kan enkel gebeuren mits de toelating van het schepencollege.

 

Publicatiedatum: 28/06/2019