Gemeente Wommelgem

 

Notulen GR van 28 02 2019

 

 

Aanwezig:

Hilde Berckmans, voorzitter;

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Bert Peeters, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Vera Govaerts, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, raadsleden;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Marc Dierckx, Siggy Leenaards, raadsleden;

 

 

Overzicht punten

Notulen GR van 28 02 2019

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Het ontwerp van notulen van de gemeenteraad van 24 januari 2019

 

Argumentatie

Er worden geen opmerkingen geformuleerd over het ontwerp van notulen.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Beraadslaging

Raadslid Van Scharen geeft voor de stemming over de goedkeuring van de notulen aan dat hij als onafhankelijke wenst te zetelen.  Voorzitter Berckmans neemt hier notitie van.

 

Besluit

20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Vera Govaerts, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
1 onthouding: Bart Van Scharen.
Enig artikel

De notulen van de gemeenteraad van 24 januari 2019 worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 25/03/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 28 02 2019

 

Huishoudelijk reglement gemeenteraad: Wijziging

 

Motivering

Feiten en context

De beslissing van de gemeenteraad van 24 januari 2019 waarbij het huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad werd goedgekeurd.

 

Juridische gronden

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

 

Argumentatie

Tijdens voornoemde raadszitting werd er gesteld dat de mogelijkheid tot het oprichten van gemeenteraadscommissies zou besproken worden in een overleg met de fractieleiders en dat in een latere fase het huishoudelijk reglement kan aangepast worden.

 

Het overleg met vertegenwoordigers van de diverse politieke fracties heeft plaatsgevonden op 11 februari 2019 en resulteerde in volgend voorstel om het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad in die zin te wijzigen:

 

RAADSCOMMISSIES

 

§1.

De gemeenteraad richt 2 commissies op die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden. De commissies hebben als taak het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden horen. De gemeenteraad beschikt over de mogelijkheid om later nog bijkomende commissies op te richten.

De bevoegdheden van deze commissies worden als volgt bepaald :

 

Tuchtcommissie :

- voeren van tuchtprocedures met betrekking tot de decretale graden

 

Mobiliteitscommissie:

- verstrekken adviezen met betrekking tot mobiliteitsaangelegenheden

 

§ 2.

De gemeenteraad bepaalt per gemeenteraadscommissie het aantal leden. De mandaten in iedere commissie worden door de gemeenteraad evenredig verdeeld volgens eenzelfde berekeningswijze die de gemeenteraad vastlegt voor alle commissies. De berekeningswijze is als volgt:

De verdeling van de mandaten gebeurt door het aantal bekomen zetels van de fracties te delen door het aantal gemeenteraadsleden. Dit quotiënt wordt vervolgens vermenigvuldigd met het aantal leden van de commissie. De eenheden van dit resultaat geeft het aantal bekomen zetels weer. De overgebleven zetels worden toegekend aan de fractie met de grootste overschotten.

De evenredigheid vereist in ieder geval dat de som van het aantal mandaten dat toekomt aan de fracties waarvan leden deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen steeds hoger is dan de som van het aantal mandaten dat toekomt aan de andere fracties. Elke fractie wijst de mandaten toe, die haar overeenkomstig deze berekeningswijze toekomen, door middel van een voordracht, gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad. Als de voorzitter van de gemeenteraad voordrachten ontvangt voor meer kandidaten dan er mandaten te begeven zijn voor een fractie, dan worden de mandaten toegewezen volgens de volgorde van voorkomen op de akte van voordracht.

De tuchtcommissie en de mobiliteitscommissie bestaan uit zeven (7) leden.

Voor de periode 2019 - 2024 geeft dit volgend resultaat:

N-VA (11:23x7 = 3,35) of 3 mandaten

Open VLD (4:23x7 = 1,22) of 1 mandaat

Gemeentebelangen (3:23x7 = 0,91) of 1 mandaat

Groen (3:23x7 = 0,91) of 1 mandaat

Vlaams Belang (2:23x7 = 0,61) of 1 mandaat

 

§ 3.

Tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt een fractie geacht eenzelfde aantal leden in de commissies te behouden. Indien één of meerdere leden verklaren niet meer te behoren tot de fractie kan dit lid niet meer zetelen, noch als lid van deze fractie, noch als lid van een andere fractie. Niettemin behouden deze fracties het oorspronkelijke aantal leden in de commissie.

 

§ 4.

Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht voor elk van de kandidaat-commissieleden ten minste ondertekend zijn door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan het kandidaat-commissielid deel van uitmaakt. Indien de fractie van het kandidaat-commissielid slechts uit twee verkozenen bestaat, volstaat de handtekening van een van hen. Niemand kan meer dan een akte ondertekenen per beschikbaar mandaat voor de fractie.

 

§ 5.

Als ten gevolge van de toepassing van de evenredige vertegenwoordiging een fractie niet vertegenwoordigd is in een commissie, kan de fractie een raadslid aanwijzen dat als lid met raadgevende stem in de commissie zetelt.

 

§ 6.

Elke commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid. De leden van het college van burgemeester en schepenen kunnen geen voorzitter zijn van een commissie. De commissie kiest op de installatievergadering onder de leden een voorzitter. De installatievergadering van de commissie gebeurt op initiatief van de voorzitter van de gemeenteraad.

 

§ 7.

De commissies worden door hun voorzitter bijeengeroepen. Een derde van de leden van de commissie kan de voorzitter vragen de commissie bijeen te roepen. De oproeping vermeldt de agenda en wordt beschikbaar gesteld aan alle raadsleden door publicatie via Meeting.Mobile. De raadsleden worden hiervan in kennis gesteld via e-mail. Deze informatie wordt eveneens bekendgemaakt aan het publiek door publicatie op de webstek van de gemeente.

De commissies kunnen geldig vergaderen, ongeacht het aantal aanwezige leden.

De vergaderingen van de commissies zijn in principe openbaar onder dezelfde voorwaarden als voor de gemeenteraad (zie art. 4 t/m 6 van dit reglement).

De leden van de commissies stemmen, zoals in de gemeenteraad, nooit geheim, behalve in de gevallen zoals in art. 26 §4 van dit reglement.

De raadsleden kunnen, weliswaar zonder stemrecht, de vergaderingen van de commissies, waarvan zij geen deel uitmaken, bijwonen.

Vooraleer aan de vergadering deel te nemen, tekenen de leden van elke commissie een aanwezigheidslijst, die aan de algemeen directeur wordt bezorgd.

Het ambt van secretaris van elke raadscommissie wordt waargenomen door een of meer personeelsleden van de gemeente aangeduid door de algemeen directeur.

 

 

Financiële weerslag

 

Geen

 

Beraadslaging

Raadslid Hertogs duidt dat het voorstel voor de raadscommissies werd besproken met de fractieleiders, maar dat hij alsnog wil voorstellen om een raadscommissie Sociaal beleid op te richten.  Schepen Joris duidt dat het bijzonder comité voor de sociale dienst reeds een adviserende rol heeft.  Burgemeester Gys stelt tevens voor om de raadscommissies te beperken tot twee, zoals besproken en voorlopig af te wachten.  Raadslid Vervaele vindt dit echter ook nuttig mits in het bijzonder comitie voor de sociale dienst enkel persoonlijke dossiers worden besproken.

Er wordt gestemd over het amendement.  Dit wordt niet aangenomen.

 

Besluit

Het oospronkelijke voorstel van het college
21 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Vera Govaerts, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
 

Het amendement ingediend door Jan Herthogs
6 stemmen voor: Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Mariyam Safi en Yve Staes.
15 stemmen tegen: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Lode Stevens, Dirk Somers, Ann Gillis, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Enig artikel

Het gewijzigde huishoudelijk reglement van de gemeenteraad goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 25/03/2019
Punt bijlagen/links huish.regl.gr.2019 voorstel.pdf
Overzicht punten

Notulen GR van 28 02 2019

 

Goedkeuring gezamenlijk organogram

 

Motivering

Feiten en context

Op 18 mei 2017 keurde de gemeenteraad het huidige organogram van de gemeente goed.

Op 31 januari 2018 keurde de raad voor maatschappelijk welzijn het huidige organogram van het OCMW goed.

De financieel directeur werd van rechtswege aangesteld vanaf 23 april 2018.

De gemeenteraad heeft op 24 mei 2018 de algemeen directeur aangesteld.

Op 15 november 2018 verklaarde de gemeenteraad zich principieel akkoord om de passende functie ‘Afdelingshoofd Burger en Welzijn’ te voorzien in het gezamenlijk organogram van de gemeente en het OCMW en dit in uitvoering van artikel 598 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

Deze gemeenteraadsbeslissing werd evenwel in zijn uitvoering geschorst bij beslissing dd. 21 januari 2019 van de provinciegouverneur. De gemeenteraad beschikt over de mogelijkheid om binnen een termijn van zestig dagen het geschorste besluit in te trekken, te rechtvaardigen of aan te passen.

Vanaf 1 januari 2019 vormt de personeelsformatie geen verplicht instrument meer.

 

Het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 14 januari 2019;

 

De beslissing van de gemeenteraad van 24 januari 2019 waarbij de behandeling van het punt verdaagd werd.

 

Juridische gronden

Artikel 161 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

 

Adviezen

Het managementteam (MAT) heeft een positief advies gegeven op 6 november 2018.

Het onderhandelingscomité heeft een positief advies gegeven op 17 december 2018.

 

Argumentatie

Met het geïntegreerd managementteam werd de opmaak van een voorstel tot nieuwe organisatiestructuur stapsgewijs uitgebouwd waarbij de managementleden getracht hebben om deze oefening objectief, zonder naar mensen te kijken, en organisatiebreed, zonder enkel naar de eigen diensten te kijken, te maken.  Hierbij werden volgende uitgangspunten gehanteerd:

 

1. Verschillende afdelingen en diensten hebben een één-op-één relatie met een bepaald levensdomein of specialisatie.  De samenleving is intussen echter sterk geëvolueerd en we moeten onze organisatie-indeling daar beter op afstemmen. De integratie en een doorgedreven clustering van diensten moeten de klant nog meer centraal plaatsen en de schotten tussen diensten wegnemen. Het doel is een integrale benadering waarbij we een brede visie per beleidsdomein implementeren.  

 

2. Meer autonomie en minder hiërarchie is een tendens dat in meer en meer organisaties opduikt.  Er wordt dan ook gezocht naar een evenwicht tussen enerzijds de huidige hiërarchische oriëntatie en anderzijds voldoende autonomie voor de medewerkers.  Een matrix-model, een combinatie van in eerste instantie een lijn-staforganisatie met onderliggend een projectorganisatie biedt hierop een antwoord.  

 

3. Op dit moment telt de gemeente en het OCMW  9 managementfuncties.  Door deze te verminderen, komen er niet alleen middelen vrij voor andere organisatienoden in functie van de beleidsdoelstellingen, maar kan er voor de resterende managementfuncties ook voluit ingezet worden op hun leidinggevende rol i.p.v. hun huidige rol als meewerkend diensthoofd.  Dit betekent ook dat er van leidinggevenden specifieke competenties verwacht worden die bij aanwerving, interne mobiliteit of bevordering moeten getoetst worden op basis van een psychotechnische toets.  

 

4. Het is belangrijk dat het aantal medewerkers die een leidinggevende aanstuurt, goed zit.  Een te kleine span of control, leidt tot een veelheid aan leidinggevenden, terwijl een te grote span of control zorgt voor te weinig aansturing en opvolging van medewerkers, met onderpresteren tot gevolg.  Als richting wordt vaak 7 rechtstreekse medewerkers naar voorgeschoven als ideale situatie.  Dit is echter afhankelijk van een aantal factoren:

          Vaardigheden en capaciteiten van het personeel en van de leidinggevende;

          Complexiteit en diversiteit van uitgevoerde taken;

          Aanwezigheid van gestandaardiseerde procedures;

          De geavanceerdheid van het informatiesysteem van de organisatie;

          De geografische spreiding van diensten.

 

Rekeninghoudend met het voorgaande, dient elke inschaling op functieniveau bepaald te worden. Tevens kan de inschaling (basisschaal of hogere schaal) gedifferentieerd worden in functie van het aantal medewerkers die de afdeling of dienst bemannen. Als referentie kan genomen worden:

          Afdelingshoofd A4a-A4b: n-1; minimum 15 medewerkers;

          Diensthoofd A1a-A3a: n-2; minder dan 15 medewerkers;

          Diensthoofd B4-5: n-2; minimum 7 medewerkers;

          Diensthoofd B1-3: n-2; minder dan 7 medewerkers;

          C4-5 of D4-5: n-2 of n-3; minimaal 7 medewerkers.

 

In het MAT werd een grondige oefening gemaakt waarbij de huidige organisatiestructuur werd geanalyseerd en de verschillende diensten en producten rationeel werden geclusterd.  Op basis van deze oefening en op basis van de principes van span of control, thematische clustering en meer continuïteit wordt het volgende voorgesteld:

          3 robuuste clusters, Grondgebiedszaken, Vrije tijd en Samenleven en Burger en Welzijn onder coördinatie van een afdelingshoofd (A4);

          De ondersteunende diensten worden gegroepeerd in Interne Organisatie en Dienstverlening, elks met een verschillende invalshoek en onder coördinatie van een stafmedewerker (A1-3);

          Vastgestelde leemtes en tekorten worden in de mate van het mogelijke opgevuld;

          Een kader bieden voor een gestructureerde samenwerking en een efficiëntere personeelsinzet. 

 

Het bijgevoegde organogram geeft de organisatiestructuur van de diensten weer, geeft de gezagsverhoudingen aan en duidt de functies aan waaraan het lidmaatschap van het managementteam is verbonden.

 

Deze nieuwe organisatiestructuur dient zo snel mogelijk omgezet te worden naar de realiteit. Toch zal dit geleidelijk ingevuld dienen te worden:

          Een aantal inschalingen en een aantal functies kennen een uitdovend karakter;

          Medewerkers behouden hun functie maar kunnen, bij een dubbele functie, georiënteerd worden naar één functie. Dit zal steeds gebeuren na overleg;

          Functies die nog niet ingevuld zijn, worden eerst via interne mobiliteit en/of bevordering opgesteld, alvorens deze extern vacant te verklaren om de doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie echt waar te maken. Dit zal steeds objectief gebeuren a.d.h.v. een selectieprocedure en dit in overeenstemming met de rechtspositieregeling;

          De openstaande functies worden bottum-down ingevuld zodat respectievelijk de afdelingshoofden en de diensthoofden betrokken kunnen worden bij de samenstelling van hun teams.

 

Om vlot te kunnen inspelen op de organisatienoden, maar ook om de gemeenteraad consequenter te informeren, wordt er in plaats van de personeelsformatie voorzien in een periodieke rapportage met:

          enerzijds een stand van zaken van de toekomstige geplande aanwervingen of personeelsbehoeften, op basis van de verwachte uitstroom van personeel en/of  op basis van de gemaakte beleidskeuzes in het bestuursakkoord en vertaald in de beleids- en beheerscyclus (BBC);

          anderzijds een overzicht van de huidige effectieve personeelsbezetting.

De aanwervingen dienen bovendien steeds te kaderen binnen de kredieten voorzien in de BBC en zal er nog steeds overlegd moeten worden met de vakorganisaties als het gaat om beleidskeuzes, zoals de keuze voor uitbreiding of inkrimping van een dienst, met de daaraan gekoppelde (geplande) personeelsinzet. De Wet Vakbondsstatuut van 19.12.1974 (inforumnr. 78067) blijft immers van toepassing.

 

Ondanks de schorsing van de beslissing van de gemeenteraad d.d. 15 november 2018 houdende de passende functie ‘afdelingshoofd Burger en Welzijn’,  wordt dit punt toch ter goedkeuring voorgelegd mits:

Het nieuwe organogram is het resultaat van een uitgebreide voorbereiding en beoogt een nieuwe organisatiestructuur in te voeren. De wijzigingen zijn veel ruimer dan de vraag welke functie aan de uittredende OCMW-secretaris wordt aangeboden. Dit staat ook los van de vraag welke functie, deze van adjunct-algemeen directeur of een andere passende functie , aan de uittredende OCMW-secretaris wordt aangeboden. Indien de gemeenteraad zou beslissen dat dit de functie van adjunct- algemeen directeur wordt, dan kan deze functie mits een latere aanpassing nog aan het organogram worden toegevoegd.

In het organogram wordt aan de functies geen personele invulling gegeven. De goedkeuring van het organogram impliceert dus geenszins dat wordt beslist aan wie de functie van Afdelingshoofd Burger en Welzijn wordt toegewezen.

Zelfs indien met een latere beslissing de functie van Afdelingshoofd Burger en Welzijn niet aan de uittredende OCMW-secretaris wordt toegewezen als passende functie, dan nog heeft de organisatie behoefte aan deze nieuwe functie en de invulling ervan, weze het dan door iemand anders.

 

Financiële weerslag

 

Geen

 

Besluit

19 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Ann Gillis, Vera Govaerts, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
2 onthoudingen: Jef Vervaele-Breugelmans en Yve Staes.
Arikel 1

Het besluit om de personeelsformatie te vervangen door minstens een jaarlijkse rapportage aan de gemeenteraad, waarbij de aanwervingen steeds dienen te kaderen binnen de kredieten voorzien in de beleids- en beheerscyclus, goed te keuren.

 

Artikel 2

Het gezamenlijk organogram voor gemeente en OCMW goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 25/03/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 28 02 2019

 

Rapportage: personeelskader

 

Kennisneming

De beslissing van de gemeenteraad van 24 januari 2019 waarbij de behandeling van het punt verdaagd werd.

 

Periodieke rapportage van het personeelskader op basis van het gezamenlijk organogram dat wordt voorgelegd in de gemeenteraad van 24 januari 2019 met:

 

          Enerzijds een stand van zaken van de toekomstige geplande aanwervingen of personeelsbehoeften, op basis van de verwachte uitstroom van personeel en/of  op basis van de gemaakte beleidskeuzes in het bestuursakkoord en vertaald in de beleids- en beheerscyclus.  Dit overzicht werd gemaakt op basis van de informatie op dat moment beschikbaar en is niet-limitatief;

          Anderzijds een overzicht van de huidige effectieve personeelsbezetting.

 

De aanwervingen kaderen binnen de kredieten voorzien in de beleids- en beheerscyclus en werden afgetoetst in het onderhandelingscomité van 17 december 2018.

 

Publicatiedatum: 25/03/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 28 02 2019

 

Beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW

 

Motivering

Feiten en context

           Goedkeuring gemeenschappelijk software-programma Boekhouding: OCMW-raad van 23 mei 2018;

           Algemeen directeur: Aanstelling gemeenteraad van 24 mei 2018 – In functie sedert 1 augustus 2018;

           Financieel directeur: Van rechtswege vanaf 23 april 2018 - Kennisneming Gemeenteraad van 24 mei 2018;

           Gezamenlijk Managementteam: Start op 17 augustus 2018;

           Gemeenschappelijk loonsecretariaat: OCMW-raad van 20 november 2018 en College van Burgemeester en Schepenen van 27 november 2018;

           Overgang naar publiek vakantiestelsel voor alle contractuelen: OCMW-raad van 20 november 2018;

           Goedkeuring geconsolideerd meerjarenplan 2019: Gemeenteraad van 20 december 2018;

           Goedkeuring gezamenlijke organisatiestructuur: Wordt voorgelegd aan de gemeenteraad en OCMW-raad van 24 januari 2019.

           Vanaf 1 januari 2019 zullen de meeste bepalingen van het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur in werking treden, met nog ruimere mogelijkheden voor gemeente en OCMW om samen te werken op het vlak van personeel en organisatie.

           Het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 14 januari 2019;

           De beslissing van de gemeenteraad van 24 januari 2019 waarbij de behandeling van het punt verdaagd werd.

 

Juridische grond

Artikel 169 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

 

Argumentatie

De gemeente en het OCMW zijn autonome besturen met specifieke opdrachten die zich tot de inwoners van Wommelgem richten. Het zijn formeel afzonderlijke juridische entiteiten en rechtspersonen met eigen bevoegdheden, regelgeving en dienstverlening, en in principe een eigen organisatie en eigen personeel.  Vanuit een behoorlijk bestuur en optimalisatie van de personeelsinzet beogen de beide besturen een doorgedreven samenwerking en integratie op te zetten teneinde een afstemming op vlak van beleid, werking en organisatie te realiseren, zodanig dat op de meest effectieve en efficiënte wijze een kwaliteitsvolle dienstverlening kan aangeboden worden aan de interne en externe klant.

 

Het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur voorziet dan ook dat op de ingeslagen weg verder moet worden gegaan, met een streven richting een maximale integratie van gemeente en OCMW en dit zowel op politiek als op ambtelijk vlak. Dit echter in eerste instantie met behoud van afzonderlijke identiteit en rechtspersoonlijkheid van gemeente en OCMW, met hun eigen politieke organen en personeel. Hierdoor zal de beheersovereenkomst ook na het Decreet Lokaal Bestuur een belangrijk instrument uitmaken om de gewenste samenwerking vorm te geven en mogelijk te maken.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Vera Govaerts, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
1 onthouding: Bart Van Scharen.
Enig artikel

De beheersovereenkomst betreffende de integratie van de diensten van gemeente en OCMW Wommelgem goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 25/03/2019
Punt bijlagen/links Beheersovereenkomst gemeente OCMW voorstel.pdf
Overzicht punten

Notulen GR van 28 02 2019

 

Verwerven van eigendommen: Schransweg - Gratis grondafstand - Ontwerp van akte

 

Motivering

Feiten en context

De percelen, gelegen te Wommelgem, sectie C nrs. 518g en 518h maken deel uit van de nalatenschap van mevrouw Dries Maria, overleden te Wommelgem op 31 juli 2017;

 

Een gedeelte van beide percelen is gelegen voor de rooilijn van de Schransweg, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 7 maart 1978;

 

Het afbakeningsplan opgemaakt door de heer Glenn Bertels, landmeter-expert, op datum van 7 november 2018 waaruit blijkt dat het gedeelte van voornoemde percelen gelegen voor de rooilijn een oppervlakte heeft van 70m2 en geprecadastreerd werd als sectie C nr. 518e4;

 

Het ontwerp van akte opgemaakt door notaris Koen Scheurweghs;

 

Juridische gronden

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;

 

Argumentatie

Bedoeld perceel wordt kosteloos overgedragen aan de gemeente voor openbaar nut, met name om ingelijfd te worden bij de openbare wegenis van de Schransweg;

 

In het ontwerp van akte zijn geen bepalingen opgenomen die de belangen van de gemeente kunnen schaden.

 

Financiële weerslag

 

Geen

 

Besluit

18 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
1 stem tegen: Mariyam Safi.
2 onthoudingen: Jan Herthogs en Annemie Dierckx.
Artikel 1

De gratis grondafstand voor een gedeelte van de percelen gelegen te Wommelgem langsheen de Schransweg, kadastraal gekend sectie C nummers 518g en 518h, geprecadastreerd als nr. 518e4, voor een oppervlakte van ongeveer 70m2, te aanvaarden.

 

Artikel 2

De gratis grondafstand gebeurt voor openbaar nut, met name het perceel zal ingelijfd worden bij de openbare wegenis van de Schransweg.

 

Artikel 3

Het ontwerp van akte goed te keuren.

 

Artikel 4

De burgemeester bijgestaan door de algemeen directeur af te vaardigen om de akte van gratis grondafstand te ondertekenen.

 

Publicatiedatum: 25/03/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 28 02 2019

 

Verkiezing politieraadsleden: Goedkeuring

 

Kennisneming

De beslissing van de deputatie van de provincieraad van de provincie Antwerpen van 24 januari 2019 waarbij de verkiezing van de leden van de politieraad geldig wordt verklaard.

 

Publicatiedatum: 25/03/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 28 02 2019

 

Gemeentelijke adviesraden: Oprichting legislatuur 2019-2024

 

Kennisneming

In Wommelgem zijn een aantal gemeentelijke adviesraden actief. Aan de start van de nieuwe legislatuur worden deze raden vernieuwd. In de Wommelgemnaar van maart-april verscheen daarom een artikel om kandidaat-leden aan te trekken. Via de andere gemeentelijke communicatiekanalen wordt deze oproep eveneens gedeeld. Ook de huidige vertegenwoordigers van verenigingen zullen gecontacteerd worden met vraag of zij in de nieuwe legislatuur hun engagement willen verder zetten.

 

Momenteel blijven alle huidige adviesraden behouden. We willen wel bekijken hoe sommige raden in de toekomst nauwer kunnen samenwerken wanneer de beleidsdomeinen of doelgroepen overlappen. De statuten en de werking van de verschillende adviesraden zullen ook beter op elkaar worden afgestemd. Deze zullen aan de gemeenteraad ter goedkeuring worden voorgelegd.

 

De nieuwe raden zullen niet het enige kanaal zijn waarlangs het lokaal bestuur de inwoner bij de besluitvorming omtrent specifieke beleidsdomeinen kan betrekken. Er zal ook aandacht besteed worden aan nieuwe inspraak- en participatiemethodieken, zoals recent ook wordt toegepast bij de inrichting van het speelplein aan de Volkaertslei.

 

Publicatiedatum: 25/03/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 28 02 2019

 

Sportbeleid - Gebruik feestzaal Fort 2 door sportverenigingen - Vrijstelling retributie - Standpunt

 

Motivering

Feiten en context

Op 18 december 2018 werd op de werfvergadering van het polyvalent centrum gemeld dat de werken in de danszalen en de sporthal één maand zullen duren. De werken dienen simultaan te verlopen. Het is niet mogelijk om tijdens de werken gebruik te maken van de sportinfrastructuur.

Brebuild zal na de verhuis van de cafetaria beginnen aan de BKO. De sportinfrastructuur en de tijdelijke cafetaria van het Brieleke zal in de maand juni 2019 een werfzone zijn. Het is onveilig en zorgt voor hinder indien er sportverenigingen in het sportcentrum toegelaten worden.

 

Op 27 december 2019 lichtte de sportdienst de concessionaris en alle gebruikers van het sportcentrum in over het gegeven dat in de maand juni 2019 de sportinfrastructuur van het Brieleke niet gebruikt kan worden.

 

Op 4 februari 2019 besliste het schepencollege om de feestzaal in Fort 2 ter beschikking te stellen van de sportclubs van sportcentrum Brieleke.

 

Argumentatie

De sportdienst onderzocht verschillende alternatieven. De sporthal in basisschool Het Oogappeltje kan niet gebruikt worden vanwege werkzaamheden. De sporthal in basisschool 't Laar heeft een drukke bezetting en de puntelastische vloer is daarenboven niet geschikt voor bijv. spinningfietsen. De feestzaal in Fort 2 is een mogelijkheid, maar die is wel verder verwijderd van het centrum en het is er moeilijk om het sportmateriaal te stockeren. 

 

Om de sportverenigingen tegemoet te komen, stelt de sportdienst voor om geen huurprijs te vragen. De sportverenigingen zijn wel verantwoordelijk voor het transport van het materiaal. Spinningfietsen zijn duur en delicaat, schade vermijden tijdens het transport door gemeentepersoneel kan immers niet gegarandeerd worden.

 

Financiële weerslag

Exploitatiebudget

Omschrijving

Bedrag (incl. btw)

Minderinkomst aan verhuring sporthal

- € 500,00

De ontvangsten zullen niet ingeboekt worden op:

budget:2019

algemene rekening:70111000 - Verhuringen van onroerende goederen aan                                                         ondernemingen en gezinnen

beleidsitem:074201 - Sportinfrastructuur - Sportcentrum Brieleke

actie:5/1/1/11 - Opvolgen van allerlei inkomsten uit verhuur van                                                         gemeentelijke infrastructuur

 

Besluit

21 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Vera Govaerts, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Enig artikel

Een vrijstelling van retributie te verlenen aan de geïnteresseerde sportverenigingen die tijdens de maand juni 2019 gebruik willen maken van de feestzaal in Fort 2 als sportinfrastructuur.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 28 02 2019

 

Intercommunale Pidpa: Overname aandelen provincie -Standpunt

 

Motivering

Feiten en context

De gemeente is aangesloten bij de Intercommunale Pidpa;

 

Ingevolge de verplichte uittreding van de provincie in de intercommunale komen er 10.000 aandelen A vrij;

 

Elke aandeel heeft een waarde van 2,50 euro;

 

Het schrijven van 26 oktober 2018 uitgaande van Pidpa waarbij medegedeeld wordt dat de gemeente Wommelgem ingevolge de toepaste verdeelsleutel in eerste instantie het recht heeft om 103 aandelen aan te kopen;

 

Bijkomende aandelen kunnen aangekocht worden indien bepaalde besturen hun aandelen niet opnemen;

 

Juridische gronden

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;

 

Argumentatie

Er wordt geoordeeld dat het investeren in intercommunales niet tot de kerntaken van het gemeentebestuur behoort en dat het niet wenselijk is de beschikbare middelen voor langere termijn vast te zetten.

 

Financiële weerslag

 

Geen

 

Besluit

17 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Lode Stevens, Dirk Somers, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
4 onthoudingen: Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Annemie Dierckx en Mariyam Safi.
Enig artikel

Niet in te gaan op de mogelijkheid om 103 bijkomende aandelen A ter waarde van 2,50 euro/stuk van Pidpa aan te kopen.

 

Publicatiedatum: 25/03/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 28 02 2019

 

Intercommunale: Toetreding Intergemeentelijke Samenwerking TMVS/CREAT - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Instellingen die onderhevig zijn aan de wetgeving op overheidsopdrachten worden steeds geconfronteerd met complexere technisch-administratieve vraagstukken en er worden meer en meer eisen gesteld op vlak van vakspecifieke en juridische kennis.

 

Samenwerking op het vlak van overheidsopdrachten en/of aanbieden van facilitaire diensten genereren positieve schaaleffecten en synergiën.

 

Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services (TMVS), is een dienstverlenende intergemeentelijke vereniging opgericht in 2017 en biedt hun dienstverlening aan, deelnemers van TMVS.

 

Op 21 januari 2019 bezorgde TMVS een toetredingsdossier met vermelding van de kapitaalsinbreng én de voorgeschreven betalingsmodaliteiten. Uit dit dossier blijkt dat de autonomie van de deelnemende partners, voldoende ten volle wordt gerespecteerd.

 

Op 21 januari 2019 lichte Key Account Manager Servicecentrum Creat - Farys, te 9000 Gent, Isabel Galle, aan Algemeen Directeur en technische dienst, de werking en voorwaarden van deze dienstverlening toe.

 

Op 4 februari 2019 besliste het college van burgemeester en schepenen om aan de gemeenteraad voor te stellen:

          met onmiddellijke ingang toe te treden tot Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services (TMVS), volgens de modaliteiten vastgelegd in de statuten van TMVS en het toetredingsdossier dat als bijlage aan onderhavig besluit wordt toegevoegd, goed te keuren.

          een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden voor het bijwonen van de algemene vergaderingen van TMVS en dit voor de hele legislatuur 2019-2024.

          onderhavige beslissing reeds aan TMVS mee te delen.

 

Juridische gronden

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, vooral artikels 326 tot en met 341 over het bestuurlijk toezicht.

 

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 40 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad en titel inzake de intergemeentelijke samenwerking.

 

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 432 waarin bepaalt wordt dat de vertegenwoordigers op de algemene vergadering rechtstreeks door de gemeenteraden aangewezen worden uit hun leden.

 

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

 

Fasering

Aanvang Toetredingscontract 1 maart 2019

Einde Toetredingscontract28 februari 2035

 

Adviezen

De financieel beheerder verleende op 30 januari 2019 een visum met nummer 2019/05.

 

Argumentatie

De technische dienst stelt aan de gemeenteraad voor om met de gemeente Wommelgem, toe te treden tot TMVS, zodat overheidsopdrachten vlotter kunnen verlopen en er juridische ondersteuning kan verleend worden en hiervoor het toetredingsdossier goed te keuren.

 

Financiële weerslag

 

Investeringsbudget

omschrijving

bedrag (incl.btw)

Dienstverlening: Toetreding Intergemeentelijke samenwerking TMVS/CREAT

€ 500,00

 

 

Deze uitgave is voorzien op:

          budget:2019

          investeringsproject:DEELNEMINGEN - Deelnemingen in allerlei

          algemene rekening:28110000 - Belangen in (overheids)bedrijven                                                                       intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en                                                                                     soortgelijke entiteiten

          beleidsitem:011904 - Centrale Aankoopdienst

          actie:5/1/1/3 - Opvolgen van allerlei dividenten/deelnemingen

          voorzien:€ 500,00

          beschikbaar:€ 500,00

 

Besluit

20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Vera Govaerts, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
1 onthouding: Bart Van Scharen.
Artikel 1

Akkoord te gaan om met onmiddellijke toegang toe te treden tot Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services (TMVS), volgens de modaliteiten vastgelegd in de statuten van TMVS en het toetredingsdossier dat als bijlage aan onderhavig besluit wordt toegevoegd, goed te keuren.

 

Artikel 2

Onderhavige beslissing aan TMVS mee te delen.

 

Publicatiedatum: 25/03/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 28 02 2019

 

Intercommunales: Aanduiden vertegenwoordigers, plaatsvervangers, kandidaat-bestuurders en kandidaat-bestuurders met raadgevende stem

 

Motivering

Feiten en context

De gemeente is deelnemer van vennootschappen of intercommunale verenigingen.

De gemeente kan zich laten vertegenwoordigen op iedere gewone en buitengewone algemene vergadering van deze vennootschappen of intercommunale verenigingen om de belangen van de gemeente te behartigen. Hiervoor dient een vertegenwoordiger aangeduid te worden door de gemeenteraad.

Deze persoon dient gerechtigd te zijn om namens het gemeentebestuur, alle akten en documenten met betrekking tot vermeldde algemene vergaderingen te onderschrijven.

De gemeenteraad duidt tevens een plaatsvervanger aan voor het geval de vertegenwoordiger verhinderd is.

Voor Igean Milieu&veiligheid, Cipal, Iveka, IKA, Pontes, ARRO, De Ideale Woning, VVSG, OVSG, Logo Praam en De Voorkempen kan een kandidaat-bestuurder aangeduid worden.

Voor de intercommunale vereniging Igean Dienstverlening, Igean Milieu & Veiligheid, Pidpa, Cipal, IKA, Iveka en Pontes kan er eveneens een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem worden aangeduid. Deze kandidaat mag geen deel uitmaken van de fracties vertegenwoordigd in het college van burgemeester en schepenen.

Voor de intercommunale verenigingen Igean Dienstverlening, Igean Milieu & Veilligheid, Pidpa en Cipal wordt er een voordracht ingediend van 15 kandidaten voor de Raad van Bestuur.

Het is van groot belang dat alle deelnemers van de intercommunale vereniging verder beroep kunnen doen op de in house-exceptie, zoals bepaald in artikel 30 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, en opdrachten kunnen toevertrouwen aan de intercommunale vereniging zonder dat de formele aanbestedingsprocedure moet worden gevoerd. De in house-exceptie houdt o.m. in dat er sprake moet zijn van een’ gezamenlijke controle’, hetgeen concreet betekent dat de besluitvormingsorganen van de intercommunale vereniging moeten worden samengesteld uit vertegenwoordigers van alle deelnemers waarbij individuele vertegenwoordigers verscheidene of alle deelnemers kunnen vertegenwoordigen.

Elke deelnemer dient uit de gezamenlijke lijst van de voorgedragen kandidaat bestuurders zijn vertegenwoordiger aan te duiden, indien mogelijk uit het eigen bestuur. Als er geen vertegenwoordiger uit het eigen bestuur op de gezamenlijke voordrachtlijst is opgenomen, dient de deelnemer een andere voorgedragen bestuurder als vertegenwoordiger aan te duiden.

Deze aanduiding is geldig voor de gehele legislatuur 2019-2024.

 

Juridische gronden

De statuten van de vennootschappen of de intercommunale verenigingen.

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

aangenomen na geheime stemming: 13 stemmen voor; 8 stemmen tegen;
Enig artikel

Bij geheime stemming tot het aanduiden van:

 

1. vertegenwoordiger

2. plaatsvervanger

3. kandidaat-bestuurder

4. kandidaat-bestuurder met raadgevende stem

5. vertegenwoordiger namens gemeente Wommelgem in Raad van Bestuur

 

IGEAN Dienstverlening (Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen)

1. Lode Stevens

2. Dirk Somers

4. Jan Herthogs

5. Rik Frans

 

IGEAN Dienstverlening: Beleidsgroep energie

1. Ludo Neyens

2. Lode stevens

IGEAN Dienstverlening: Stuurgroep wonen

1. Kelly Joris

2. Dirk Somers

 

IGEAN Milieu & Veiligheid

1. Dirk Somers

2. Kelly Joris

4. Jan Herthogs

5. Frank Gys

 

IGEAN Adviesraad Milieu

1. Ludo Neyens

 

IGEAN Adviesraad Veiligheid

1. Lise Poelemans

 

PIDPA (Provinciale Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen)

1. Frank Gys

2. Alex Helsen

4. Jan Herthogs

5. Dirk Bauwens

 

CIPAL (De vereniging heeft tot doel de studie, de organisatie en de promotie van de informatie- en communicatietechnologie (“ICT”) en de toepassing ervan ten behoeve van haar vennoten.)

1. Ann Theys

2. Hilde Berckmans

4. Annemie Dierckx

5. Lawrence Vancraeyenest

 

IVEKA (Intercommunale vereniging voor de energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse)

1. Alex Helsen

2. Sieglinde Leenaards

3. Jan Herthogs

4. Yve Staes

 

IVEKA BEHEERSCOMITE

1. Frank Gys

 

IKA(Investeringsintercommunale voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse)

1. Alex Helsen

2. Frank Gys

3. Mariyam Safi

4. Jan Herthogs

 

PONTES ( Crematorium)

1. Ann Theys

2. Alex Helsen

3. Alex Helsen

4. Bert Peeters

 

ARRO ( sociale huisvestingsmaatschappij )

1. Vera Govaerts

2. Ann Gillis

3. Frank Gys

 

DE LIJN

1. Hilde Berckmans

2. Eric Willems

 

DE IDEALE WONING ( sociale huisvestingsmaatschappij )

1. Hilde Berckmans

2. Peter Wouters

3. Frank Gys

 

VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten)

1. Ludo Neyens

2. Lode Stevens

3.Mariyam Safi

 

ETHIAS (Verzekeringsmaatschappij)

1. Eric Willems

2. Ann Gillis

 

OVSG(Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten)

1. Kelly Joris

2. Dirk Somers

3. Kelly Joris

 

VVOG ( Vereniging voor openbaar groen)

1. Ludo Neyens

2. Lode Stevens

 

IVLW MIDDEN(Lokaal woonbeleid)

1. Kelly Joris

2. Dirk Somers

 

DE VOORKEMPEN (behoud en verbeteren van het landschap en vergroten van het draagvlak voor natuur- en landschapszorg)

1. Lode Stevens

2. Dirk Somers

3. Lode Stevens

 

ERFGOED VOORKEMPEN ( behoud en bescherming van lokaal erfgoed)

1. Ann Theys

2. Vera Govaerts

 

SPORTREGIO MIDDEN PROVINCIE ( Provinciale ondersteuning i.h.k. van sport)

1. Lise Poelemans

2. Sieglinde Leenaards

 

BENEDENSCHELDEBEKKEN (Integraal waterbeleid)

1. Sieglinde Leenaards

2. Lise Poelemans

 

BEKKENBUREAU

1. Ludo Neyens

2. Kelly Joris

 

WIJKWERKEN( Arbeidstrajectbegeleiding)

1. Kelly Joris

2. Dirk Somers

 

LOGO PRAAM (Samenwerkingsverband voor locoregionaal gezondheidsoverleg en - organisatie)

1. Kelly Joris

2. Dirk Somers

3. Kelly Joris

 

TMVS/CREAT ( Samenwerkingsverband i.h.k. van overheidsopdrachten)

1. Peter Wouters

2. Frank Gys

 

POOLSTOK( Personeel en Organisatie)

1. Ann Theys

2. Frank Gys

 

Publicatiedatum: 25/03/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 28 02 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - IKA - Goedkeuring agenda -  19 maart 2019

 

Motivering

Feiten en context

De gemeente werd per aangetekend schrijven van 17 januari 2019 opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IKA die op 19 maart 2019 plaats heeft om 18u in de E10 Hoeve, Kapelstraat 8a, 2960 Brecht.

De principenota die als documentatie aan de gemeente werd overgemaakt.

 

Juridische gronden

Overeenkomstig artikel 18 van de statuten vervallen alle huidige mandaten bij IKA onmiddellijk na voornoemde Algemene Vergadering en dient er tot een algehele vervanging van de bestuursorganen te worden overgegaan.

Overeenkomstig artikel 10 van de statuten hebben de deelnemende gemeenten het recht om maximaal 15 kandidaat-bestuurders voor te dragen.

Het decreet lokaal bestuur.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

17 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
4 onthoudingen: Bert Peeters, Jan Herthogs, Annemie Dierckx en Mariyam Safi.
Artikel 1

Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van de dienstverlenende vereniging dd.19 maart 2019 met als agendapunten:

1. Vaststelling van de voordrachten van de gemeenteraden voor de benoemingen aan de algemene vergadering van de deelnemers

2. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen

 

Artikel 2

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van de dienstverlenende vereniging op 19 maart 2019, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen.

 

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de dienstverlenende vereniging IKA, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.

 

Publicatiedatum: 25/03/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 28 02 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering -  IGEAN Dienstverlening - Goedkeuring agendapunten - 20 maart 2019

 

Motivering

Feiten en context

Relevante voorgeschiedenis

Algemeen

Met het K.B. van 3.01.1969 werd overgegaan tot de oprichting van de coöperatieve vennootschap Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 8.07.1969.

Op de buitengewone algemene vergadering van 8.11.2003 werd IGEAN cv omgevormd tot een dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 19.12.2003.

Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werden de wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in een dienstverlenende vereniging goedgekeurd.

Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007 onder nr. 07120366.

Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand.

Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging van IGEAN dienstverlening tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 3.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

De gemeente is lid bij IGEAN dienstverlening.

 

Raad van bestuur

Overeenkomstig artikel 431 van het decreet lokaal bestuur beschikt IGEAN dienstverlening naast een algemene vergadering over een raad van bestuur. Artikel 434 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat het aantal leden van deze raad van bestuur maximaal 15 bedraagt.

De concrete voordracht regeling is opgenomen in artikel 17 van de statuten van IGEAN dienstverlening.

Het resultaat hiervan is een lijst van 15 kandidaat-bestuurders voor de raad van bestuur van IGEAN dienstverlening.

De benoeming van deze kandidaat-bestuurders wordt voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van 20.03.2019.

 

Overeenkomstig artikel 440 van het decreet lokaal bestuur kunnen aan de vergaderingen van de raad van bestuur eveneens worden deelgenomen door rechtstreeks door verschillende gemeenten aangewezen afgevaardigden die lid zijn met raadgevende stem.

De statuten vermelden de criteria die bepalend zijn voor de wijze van aanwijzing van die afgevaardigden, die altijd raadsleden zijn die in de betrokken gemeenten verkozen zijn op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 15§2 van de statuten van IGEAN dienstverlening bepaalt dat er per regio maximaal 1 bestuurder met raadgevende stem kan aangeduid worden, rekening houdend met volgende criteria in dalende volgorde:

1. het geslacht dat het minst vertegenwoordigd is in de raad van bestuur

2. de eenparigheid van stemmen waarmee de betrokkene werd aangeduid door de gemeenteraad

3. de jongste kandidaat.

Alle door de gemeenten voorgedragen kandidaat-bestuurders met raadgevende stem worden per regio gerangschikt op basis van voormelde criteria. De buitengewone algemene vergadering van 20.03.2019 neemt akte van de per regio best gerangschikte kandidaat-bestuurder met raadgevende stem.

De aanstelling en het mandaat van de leden van de raad van bestuur gelden in principe voor de volledige legislatuur. 

 

Besluitvorming

De raad van bestuur van 5.12.2018 heeft beslist om de buitengewone algemene vergadering te organiseren in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornaardstraat 60 te Wommelgem op woensdag 20.03.2019 om 19 u met als enige agendapunt het benoemen van de leden van de raad van bestuur.

 

Met het schrijven van IGEAN dienstverlening van 6.02.2019 werd de uitnodiging en de dagorde voor de buitengewone algemene vergadering van 20.03.2019 aan alle deelnemers bezorgd.

De documenten werden via het infonet ter beschikking gesteld van alle deelnemers.

 

De gemeenteraad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergaderingen van IGEAN dienstverlening aangeduid.

 

Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur en artikel 33§1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

Met onderstaande beslissing wordt het mandaat van deze vertegenwoordiger bepaald.

 

Juridische gronden

Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017

Statuten van IGEAN dienstverlening.

 

Voorafgaande bespreking en adviezen

Mail van IGEAN van 15.01.2019 aan de algemeen directeur en aan de burgemeester met uitgebreide informatie over de aanduiding van vertegenwoordigers.

Mail van IGEAN van 6.02.2019 aan de algemeen directeur en aan de burgemeester voor de aanduiding van de leden van de raad van bestuur.

 

Bijkomende bespreking

/

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

17 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
4 onthoudingen: Bert Peeters, Jan Herthogs, Annemie Dierckx en Mariyam Safi.
Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening die zal gehouden worden in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornaardstraat 60 te Wommelgem op woensdag 20.03.2019 om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten en keurt op basis hiervan de benoeming goed van volgende leden voor de raad van bestuur:

 

gemeenten

regio

grootte

naam

M/V

Aartselaar

zuid

middel

Eddy Vermoesen

M

Boom

zuid

middel

Ann De Smedt

V

 

 

 

Jeroen Baert (*)

M

Brasschaat

noord

groot

Goele Fonteyn

V

Hemiksem

zuid

klein

Jenne Meyvis

M

Hove

zuid

klein

Koen Volckaerts

M

Kontich

zuid

groot

Cindy Vanbaeden

V

Malle

noord

middel

Harry Hendrickx

M

 

 

 

Sanne Van Looy (*)

V

Niel

zuid

klein

Bart Van der Velde

M

Ranst

midden

middel

Johan De Ryck

M

Schelle

zuid

klein

Vera Goris

V

Schilde

midden

middel

Dirk Bauwens

M

Schoten

midden

groot

Walter Brat

M

Stabroek

noord

middel

Rik Frans

M

Wuustwezel

noord

groot

Dieter Wouters

M

Zwijndrecht

zuid

middel

Ann Van Damme

V

(*) na 3 jaar

 

Artikel 2

De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van 20.03.2019 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

 

Artikel 3

Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden bezorgd.

 

Publicatiedatum: 25/03/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 28 02 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - IGEAN Milieu & veiligheid - Goedkeuring agendapunten - 20 maart 2019

 

Motivering

Feiten en context

Relevante voorgeschiedenis

Algemeen

Op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8.11.2003 werd de oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid verleden.

Op 19.12.2003 verscheen de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werd de oprichting en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd.

Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007 onder nr. 07120366.

Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand.

Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging van IGEAN milieu & veiligheid tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 3.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

De gemeente is lid bij IGEAN milieu & veiligheid.

 

Raad van bestuur

Overeenkomstig artikel 431 van het decreet lokaal bestuur beschikt IGEAN milieu & veiligheid naast een algemene vergadering over een raad van bestuur. Artikel 434 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat het aantal leden van deze raad van bestuur maximaal 15 bedraagt.

De concrete voordracht regeling is opgenomen in artikel 18 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid.

Het resultaat hiervan is een lijst van 15 kandidaat-bestuurders voor de raad van bestuur van IGEAN milieu & veiligheid.

De benoeming van deze kandidaat-bestuurders wordt voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van 20.03.2019.

 

Overeenkomstig artikel 440 van het decreet lokaal bestuur kunnen aan de vergaderingen van de raad van bestuur eveneens worden deelgenomen door rechtstreeks door verschillende gemeenten aangewezen afgevaardigden die lid zijn met raadgevende stem.

De statuten vermelden de criteria die bepalend zijn voor de wijze van aanwijzing van die afgevaardigden, die altijd raadsleden zijn die in de betrokken gemeenten verkozen zijn op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 16§2 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt dat er per regio maximaal 1 bestuurder met raadgevende stem kan aangeduid worden, rekening houdend met volgende criteria in dalende volgorde:

1. het geslacht dat het minst vertegenwoordigd is in de raad van bestuur

2. de eenparigheid van stemmen waarmee de betrokkene werd aangeduid door de gemeenteraad

3. de jongste kandidaat.

Alle door de gemeenten voorgedragen kandidaat-bestuurders met raadgevende stem worden per regio gerangschikt op basis van voormelde criteria. De buitengewone algemene vergadering van 20.03.2019 neemt akte van de per regio best gerangschikte kandidaat-bestuurder met raadgevende stem.

 

De aanstelling en het mandaat van de leden van de raad van bestuur gelden in principe voor de volledige legislatuur. 

 

Besluitvorming

De raad van bestuur van 5.12.2018 heeft beslist om de buitengewone algemene vergadering te organiseren in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornaardstraat 60 te Wommelgem op woensdag 20.03.2019 om 19 u met als enige agendapunt het benoemen van de leden van de raad van bestuur.

 

Met het schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 6.02.2019 werd de uitnodiging en de dagorde voor de buitengewone algemene vergadering van 20.03.2019 aan alle deelnemers bezorgd.

De documenten werden via het infonet ter beschikking gesteld van alle deelnemers.

 

De gemeenteraad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergaderingen van IGEAN milieu & veiligheid aangeduid.

 

Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur en artikel 34§1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

Met onderstaande beslissing wordt het mandaat van deze vertegenwoordiger bepaald.

 

Juridische gronden

Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017

Statuten van IGEAN milieu & veiligheid.

 

Voorafgaande bespreking en adviezen

Mail van IGEAN van 15.01.2019 aan de algemeen directeur en aan de burgemeester met uitgebreide informatie over de aanduiding van vertegenwoordigers.

Mail van IGEAN van 6.02.2019 aan de algemeen directeur en aan de burgemeester voor de aanduiding van de leden van de raad van bestuur.

 

Bijkomende bespreking

/

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

17 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
4 onthoudingen: Bert Peeters, Jan Herthogs, Annemie Dierckx en Mariyam Safi.
Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid die zal gehouden worden in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornaardstraat 60 te Wommelgem op woensdag 20.03.2019 om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten en keurt op basis hiervan de benoeming goed van volgende leden voor de raad van bestuur:

 

gemeenten

regio

grootte

naam

M/V

stad Antwerpen

A'pen

groot

Carl Geeraerts

M

Boechout

zuid

middel

Dirk Crollet

M

Borsbeek

midden

klein

Kristof Van de Velde

M

Brecht

noord

groot

Eline Peeters

V

Edegem

zuid

groot

Sofie De Leeuw

V

Essen

noord

middel

Brigitte Quick

V

Kalmthout

noord

middel

Maarten De Bock

M

Kapellen

noord

groot

Koen Helsen

M

Lint

zuid

klein

Harry Debrabandere

M

Mortsel

midden

groot

Erik Broeckx

M

Rumst

zuid

middel

Benjamin De Roeck

M

Wijnegem

midden

klein

Ivo Wynants

M

Wommelgem

midden

klein

Frank Gys

M

Zandhoven

midden

klein

Maria Van Rompaey

V

Zoersel

midden

groot

Liesbeth Verstreken

V

 

Artikel 2

De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 20.03.2019 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

 

Artikel 3

Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid worden bezorgd.

 

Publicatiedatum: 25/03/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 28 02 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - IVEKA - Goedkeuring agendapunten - 20 maart 2019

 

Motivering

Feiten en context

De gemeente werd per aangetekend schrijven van 21 december 2018 opgeroepen om deel te nemen aan de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van Iveka die op 20 maart 2019 plaatsheeft in hotel Aldhem, Jagersdreef 1 te 2280 Grobbendonk.

De principenota die als documentatie aan de gemeente op 19 november 2018 werd overgemaakt.

Overeenkomstig artikel 18 van de statuten vervallen alle huidige mandaten bij Iveka onmiddellijk na voornoemde Algemene Vergadering en dient men over te gaan tot een algehele vervanging van de bestuursorganen.

De gemeente is ingedeeld bij een Regionaal Bestuurscomité (RBC).

Overeenkomstig artikel 17.punt 2. van de statuten heeft elke gemeente het recht om één (1) kandidaat-lid voor te dragen voor het RBC.

Overeenkomstig artikel 12.punt 2. van de statuten hebben de deelnemende gemeenten het recht om maximaal 6 kandidaat-bestuurders voor te dragen en het moet om dezelfde persoon gaan die voorgedragen wordt als kandidaat-lid voor het RBC.

Het totaal aantal door de Algemene Vergadering te benoemen leden van de Raad van Bestuur is beperkt tot zes (6).

Het moet om 'onafhankelijke bestuurders' gaan in de zin van artikel 1.1.1§2 74° en er zijn een aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals beschreven in de toelichtingsnota die aan de deelnemende gemeenten overgemaakt werd.

 

Juridische gronden

De beraadslagingen.

Het decreet over het lokaal bestuur.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

17 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
4 onthoudingen: Bert Peeters, Jan Herthogs, Annemie Dierckx en Mariyam Safi.
Artikel 1

Goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging d.d. 20 maart 2019 met als enige agendapunt "Statutaire ontslagnemingen en benoemingen".

 

Artikel 2

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging op 20 maart 2019, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen.

 

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Iveka, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.

 

Publicatiedatum: 25/03/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 28 02 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - CIPAL - Goedkeuring agendapunten - 22 maart 2019

 

Motivering

Feiten en context

De oproeping van 22 januari 2019 tot de bijzondere algemene vergadering van Cipal van 22 maart 2019 met de volgende agendapunten:

1. Benoeming van de leden van de raad van bestuur

2. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van een lid van de raad        van bestuur met raadgevende stem en bepaling van de rangorde

3. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

 

De toelichtende nota bij de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering.

Er zijn geen redenen voorhanden om goedkeuring van de agendapunten te weigeren.

Titel 3 van het DLB inzake intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder artikel 432, derde lid bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering.

Het gemeenteraadsbesluit van heden inzake de aanduiding van de vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van Cipal.

 

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 ("DLB"), in het bijzonder artikel 40 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad.

De statuten van Cipal.

 

Argumentatie

Titel 3 van het DLB inzake de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald art. 445  bepaalt dat er, in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden, binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, een algemene vergadering moet worden bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan.

De gemeente is deelnemer van de dienstverlenende vereniging Cipal (“Cipal”).

Art. 30 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt de voorwaarden m.b.t. de toepassing van de in house-exceptie.

Het is belangrijk dat de deelnemers van Cipal beroep kunnen doen op de in house-exceptie en derhalve opdrachten kunnen toevertrouwen aan Cipal zonder dat de formele aanbestedingsprocedure moet worden gevoerd.

 

De in house-exceptie houdt o.m. in dat er sprake moet zijn van een ‘gezamenlijke controle’, hetgeen concreet betekent dat de besluitvormingsorganen van Cipal moeten worden samengesteld uit vertegenwoordigers van alle deelnemers waarbij individuele vertegenwoordigers verscheidene of alle deelnemers kunnen vertegenwoordigen.

 

Het volgende voorstel van gezamenlijke voordrachtlijst van 15 kandidaat-bestuurders:

Dries Wim, burgemeester Genk

Eens Karolien, schepen Tessenderlo

Fourie Lore, schepen Landen

Geypen Greet, schepen Mechelen

Iacopucci Pietro, schepen Waregem

Janssens Lieven, burgemeester Vorselaar

Mannaert Dieter, schepen Dendermonde

Matheï Steven, burgemeester Peer

Moons Jan, schepen Heist-op-den-Berg

Paredaens Koen, schepen Zoersel

Stijnen Francis, schepen Turnhout

Thijs Heidi, gemeenteraadslid Zutendaal

Vancraeyenest Lawrence, schepen Edegem

Vandeweerd Sofie, burgemeester Dilsen-Stokkem

Verbeeck Paul, burgemeester Nijlen

 

Deze gezamenlijke voordrachtlijst kwam tot stand na een uitgebreide consultatie- en overlegronde door de uittredende voorzitter van Cipal;

 

Bij de opmaak van deze gezamenlijke voordrachtlijst werd o.m. rekening gehouden met de decretale en statutaire bepalingen, geografische verdeling, bevolkingscijfers, politieke verdeling, man/vrouw verhouding, continuïteit/vernieuwing binnen de raad van bestuur.

 

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

17 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
4 onthoudingen: Bert Peeters, Jan Herthogs, Annemie Dierckx en Mariyam Safi.
Artikel 1

Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van Cipal van 22 maart 2019, zoals overgemaakt per aangetekende brief en e-mail dd 22 januari 2019, goedgekeurd.

 

Artikel2

De gemeenteraad keurt de voormelde gezamenlijke voordrachtlijst van 15 kandidaat-bestuurders goed.

 

Artikel 3

De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de bijzondere algemene vergadering van Cipal van 22 maart 2019 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien deze algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de gemeentelijke vertegenwoordiger gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

 

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.

 

Publicatiedatum: 25/03/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 28 02 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - PIDPA - Goedkeuring agendapunten - 25 maart 2019

 

Motivering

Feiten en context

Op maandag 25 maart 2019 om 11.00 h organiseert Pidpa de buitengewone algemene vergadering op het hoofdkantoor, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen. 

 

De agenda van deze vergadering is als volgt :

1.Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden.

2.Benoeming nieuwe bestuurders.

3.Bepaling rangorde voorgedragen bestuurders met raadgevende stem. Aanwijzing.

4.Benoemingen leden adviescomités.

5.Goedkeuring van het verslag staande de vergadering.

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om deze agendapunten goed te keuren.

 

Overeenkomstig de decretale bepalingen moet bij de algehele vernieuwing van de gemeenteraden, binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, een algemene vergadering worden bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan.  Ook dienen er eventueel voordrachten te worden gedaan betreffende de adviescomités en de afgevaardigde op de algemene vergadering.

 

Historiek

Brief van Pidpa van 4 februari 2019 met het voorstel van samenstelling van de nieuwe raad van bestuur en toelichting betreffende de voordracht van een bestuurder met raadgevende stem, de voordracht van de leden van de diverse adviescomité en de voordracht van de afgevaardigde op de algemene vergadering.

 

Frank Gys, burgemeester, maakt tot de algehele vernieuwing nog steeds deel uit van de raad van bestuur.

 

de lijst van 15 kandidaat-bestuurders:

 

GEMEENTE

NAAM

Mechelen

Fabienne Blavier

Retie

Nicole Boonen

Olen

Kris Gebruers

Laakdal

Tine Gielis

Balen

Werner Hens

Malle

Wim Jordens

Aartselaar

René Lauwers

Bonheiden

Mieke Van den Brande

Kapellen

Lieve De Block

Brecht

Sven Deckers

Schilde

Dirk Bauwens

Rumst

Katusha Vervloesem

Geel

Pieter Verhesen

Turnhout

Savannah Van Dongen

Putte

Bert Rousseau

 

Juridische gronden

De statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Argumentatie

Bij de algehele vernieuwing van de gemeenteraden dienen er voor de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden de nodige voordrachten gedaan worden voor de vorming van een nieuwe raad van bestuur, adviescomités en afgevaardigde op de algemene vergadering.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

17 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
4 onthoudingen: Bert Peeters, Jan Herthogs, Annemie Dierckx en Mariyam Safi.
Artikel 1

Er wordt kennis genomen van de uitnodigingsbrief van 4 februari 2019, waarmee Pidpa de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering heeft meegedeeld en deze agenda heeft toegelicht.

 

Artikel 2

Er wordt kennis genomen van het voorstel betreffende de samenstelling van de nieuwe Raad van Bestuur. Alle voorgestelde mandatarissen worden voorgedragen als kandidaat-lid voor de Raad van Bestuur.             

 

Artikel 3

Aan de gemeentelijke vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de Buitengewone Algemene Vergadering van 25 maart 2019 overeenkomstig deze beslissing te stemmen, alsook de benoemingen goed te keuren, evenals op elke andere algemene vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van de agendapunten van deze vergadering.

 

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen.

 

Publicatiedatum: 25/03/2019
Overzicht punten

Notulen GR van 28 02 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - Pontes - Goedkeuring agenda - 27 maart 2019

 

Motivering

Feiten en context

De intergemeentelijke vereniging PONTES heeft een uitnodiging gestuurd voor een bijzondere algemene vergadering op 27 maart 2019.

 

Aangezien de gemeente aandeelhouder is in deze vereniging, moet een gemeentelijk vertegenwoordiger worden aangeduid en moet tevens het mandaat van deze vertegenwoordiger worden vastgesteld.

 

Vermits er tevens een mandaat vacant is in de raad van bestuur van PONTES, kan de gemeente een kandidaat-bestuurder voordragen.

 

In de statuten van PONTES is bepaald dat er in functie van de verschillende kiesdistricten één of meerdere kandidaat-bestuurders kunnen worden voorgedragen. De leden-gemeenten, die tot eenzelfde kiesdistrict behoren plegen hierover overleg om in consensus een kandidaat voor te dragen, bij gebreke waaraan het mandaat gaat naar de gemeente uit dat kiesdistrict met de meeste aandelen. Er is tevens één mandaat van bestuurder met raadgevende stem beschikbaar.

 

Juridische gronden

Artikel 34, §2, 2°,  artikel 43, §2, 4° en 9° en artikel 427 van het decreet lokaal bestuur

De gemeenteraad is bevoegd voor de aangelegenheden inzake de deelname aan en de vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen, evenals voor de aangelegenheden die het decreet uitdrukkelijk aan de gemeenteraad voorbehoudt.

De gemeenteraden bepalen de afvaardiging en het mandaat van hun vertegenwoordigers in de algemene vergadering van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Een statutenwijziging van een intergemeentelijk samenwerkingsverband moet met bijzondere meerderheden worden goedgekeurd door de algemene vergadering.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

17 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
4 onthoudingen: Bert Peeters, Jan Herthogs, Annemie Dierckx en Mariyam Safi.
Artikel 1

Er wordt kennis genomen van de agenda van de bijzondere algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging PONTES van 27 maart, die er als volgt uit ziet:

1.Algemene vergadering: verslag 19 december 2018 – goedkeuring

2.Bestuursorganen: samenstelling raad van bestuur (effectieve leden) – goedkeuring

3.Bestuursorganen: samenstelling raad van bestuur (leden met raadgevende stem) –                             goedkeuring

4.Financiën: vaststelling presentiegelden bestuursperiode 2013-2018 – goedkeuring

 

Artikel 2

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van PONTES op 27 maart 2019 worden opgedragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de besluiten van de gemeenteraad van heden inzake onderhavige aangelegenheid.

 

Publicatiedatum: 25/03/2019