Gemeente Wommelgem

 

Notulen RMW van 20 02 2020

 

 

Aanwezig:

Hilde Berckmans, voorzitter;

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Bert Peeters, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, raadsleden;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Afwezig:

Marc Dierckx, Bart Van Scharen, raadsleden;

 

 

Overzicht punten

Notulen RMW van 20 02 2020

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

De ontwerp van notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 januari 2020.

 

Argumentatie

Er worden geen opmerkingen geformuleerd over het ontwerp van notulen.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

Notulen vorige zitting: Goedkeuring
21 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Enig artikel

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 januari 2020 worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 17/04/2020
Overzicht punten

Notulen RMW van 20 02 2020

 

Interlokale vereniging Zora Werkt!: Beheerscomité

 

Motivering

Feiten en context

De dienstverlening rond Wijk-werken (opgenomen in de interlokale vereniging Zora Wijk-werken) en rond arbeidstrajectbegeleiding en activering (verankerd in de samenwerkingsovereenkomst tot oprichting van een intergemeentelijke dienst arbeidstrajectbegeleiding en activering) en van de regierol sociale economie werd met ingang van 1 januari 2020 geïntegreerd in één intergemeentelijk samenwerkingsverband.  Deze integratie gebeurde binnen de bestaande interlokale vereniging Zora Wijk-werken waardoor deze benaming veranderde in "Zora Werkt!".  De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn keurde keurde op 19 december 2019 de nieuwe overeenkomst met statutaire draagkracht van de interlokale vereniging "Zora Werkt!" goed.

Artikel 8 van deze overeenkomst stelt dat de deelnemende gemeentebesturen in het beheerscomité uitsluitend worden vertegenwoordigd door, hetzij een gemeenteraadslid, hetzij een schepen of een burgemeester, daartoe aangeduid door de gemeenteraad.  De deelnemende OCMW's worden vertegenwoordigd door een personeelslid van het lokaal bestuur met expertise op het vlak van sociaal beleid of activering, daartoe aangeduid door de OCMW-raad.  Door elke gemeente- en OCMW-raad wordt tevens een plaatsvervanger met hetzelfde mandaat afgevaardigd in geval van afwezigheid van de effectieve vertegenwoordiger.   Alle mandaten vallen samen met de duur van de legislatuur.

De gemeenteraad duidde op 28 februari 2019 Kelly Joris als vertegenwoordiger en Dirk Somers als plaatsvervanger aan voor de interlokale vereniging Zora Wijk-werken, het huidige "Zora Werkt!".

 

Juridische gronden

Artikel 392-395 van het decreet lokaal bestuur

Artikel 41 §1 4° van het decreet lokaal bestuur

Artikel 78 §1 5° van het decreet lokaal bestuur

 

Argumentatie

Er werd nog geen vertegenwoordiging aangeduid voor het OCMW Wommelgem. 

Leen Dries startte op 20 januari 2020 als afdelingshoofd Burger en Welzijn.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

Aanduiding Leen Dries als vertegenwoordiger
aangenomen na geheime stemming: 19 stemmen voor; 2 stemmen blanco;
 

Aanduiding Marijke Deroover als plaatsvervanger
aangenomen na geheime stemming: 21 stemmen voor;
Enig artikel

Als vertegenwoordiging van het OCMW van Wommelgem in het beheerscomité van de interlokale vereniging "Zora Werkt!" aan te duiden:

1. Leen Dries, afdelingshoofd Burger en Welzijn, als vertegenwoordiger

2. Marijke Deroover, algemeen directeur, als plaatsvervanger

 

Publicatiedatum: 17/04/2020