Gemeente Wommelgem

 

Notulen RMW van 28 05 2020

 

 

Aanwezig:

Hilde Berckmans, voorzitter;

Frank Gys, burgemeester;

Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, raadsleden;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Ann Theys, schepen;

 

 

Overzicht punten

Notulen RMW van 28 05 2020

 

Burgemeestersbesluit aangaande de organisatie en de modaliteiten van de raad voor maatschappelijk welzijn - Bekrachtiging

 

Motivering

Feiten en context

Het besluit van de burgemeester van 11 mei 2020 luidend als volgt:

"Feiten en context

De Federale en Vlaamse onderrichtingen en maatregelen ter bestrijding van het coronavirus

Covid-19.

De volgende gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn zijn voorzien voor

donderdag 28 mei 2020.

Juridische gronden

De nieuwe gemeentewet, meer bepaald art. 134§1 en art. 135§2 luidend als volgt:

Art.134 §1. In geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de

openbare rust of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of

schade zou kunnen opleveren voor de inwoners, kan de burgemeester politieverordeningen

maken, onder verplichting om daarvan onverwijld aan de gemeenteraad kennis te geven [...

(opgeh. KB 30 mei 1989, art. 27, I: 1 juni 1989)], met opgave van de redenen waarom hij

heeft gemeend zich niet tot de raad te moeten wenden. [... (opgeh. KB 30 mei 1989, art. 27,

I: 1 juni 1989)] Die verordeningen vervallen dadelijk, indien zij door de raad in de

eerstvolgende vergadering niet worden bekrachtigd.

Art. 135 §2. De gemeenten hebben ook tot taak het voorzien, ten behoeve van de inwoners,

in een goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust

op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen.

...

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

Argumentatie

Het agentschap binnenlands bestuur antwoordde in de zogenaamde FAQ's het volgende:

"Zijn fysieke vergadering van de lokale bestuursorganen nog mogelijk?

Tot nader order zijn fysieke vergaderingen nog mogelijk, maar deze worden afgeraden.

Enkel in uitzonderlijke gevallen kan dit nog de werkwijze zijn. Er bestaan voldoende

mogelijkheden om op een digitale manier de vergaderingen te organiseren. Een vergadering

kan, tijdens de federale fase, via videoconferentie worden georganiseerd of via e-mail. Indien

toch een fysieke samenkomst noodzakelijk is, wordt aangeraden voldoende afstand tussen

de leden te houden.

Alle punten kunnen op de agenda van de raad worden geplaatst. Het virtueel vergaderen is

niet langer beperkt tot enkel de hoogdringende punten die geen verder uitstel verdragen. De

reden hiervoor is dat de huidige situatie nog enige tijd kan aanhouden. In de besluitvorming

moet de dagelijkse werking van de lokale besturen gegarandeerd worden. De algemene

principes uit het decreet over het lokaal bestuur (termijn van oproeping, inzage in dossiers,

tegensprekelijk debat, openbaarheid, ….) blijven van toepassing.

GEMEENTE WOMMELGEM 2 / 2 Kaakstraat 2 – 2160 Wommelgem info@wommelgem.be

Kan de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn achter gesloten deuren

plaatsvinden of worden uitgesteld?

In uitzonderlijke, hoogdringende omstandigheden kan de burgemeester politieverordeningen

nemen in plaats van de gemeenteraad (artikel 134, §1 Nieuwe Gemeentewet). Bijgevolg kan

de burgemeester bij politieverordening een beperking (bijv. maximaal aantal bezoekers) of

algehele sluiting van de gemeentezitting opleggen (gemeenteraadszitting zonder publiek).

De vergadering kan ook uitgesteld worden. Deze verordening vervalt wanneer die niet op de

eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad wordt bekrachtigd."

Om de werking van het lokaal bestuur niet te ondermijnen en de continuïteit te garanderen

wordt het noodzakelijk geacht de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn

voorzien voor donderdag 28 mei 2020 te laten doorgaan.

De vorige gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn vonden digitaal plaats op

donderdag 16 april via Microsoft Teams.

Alhoewel dit vlot verlopen is, wordt er de voorkeur aan gegeven de volgende gemeenteraad

effectief fysiek te laten doorgaan met inachtname van de geldende maatregelen.

Vermits een fysieke vergadering met inachtneming van de geldende regels niet mogelijk is in

de huidige zaal, Handboogstraat 36, dienen de raden plaats te vinden op een alternatieve

locatie.

De regels met betrekking tot social distancing kunnen gegarandeerd worden in de

vergaderzaal van de brandweerkazerne.

Om onnodige samenkomsten van burgers te voorkomen waardoor de mogelijke verspreiding van het virus wordt beperkt, is het wenselijk dat er geen publiek toegelaten wordt tijdens deze raden. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt voor perscorrespondenten.

De uitzondering van perscorrespondenten wordt gemaakt omdat zij enerzijds hun job moeten kunnen blijven uitoefenen en anderzijds het democratisch gehalte van voornoemde

vergaderingen verhogen. De uitzondering wordt echter beperkt tot 3 perscorrespondenten.

Financiële weerslag

Geen

Besluit

Artikel 1

De eerstvolgende vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk

welzijn die voorzien zijn voor donderdag 28 mei 2020 fysiek te laten plaatsvinden in de

vergaderruimte van de brandweerkazerne, Rollebeekstraat 9.

Artikel 2

Tijdens de vergaderingen met uitzondering vanh 3 perscorrespondenten, geen publiek toe te laten de vergadering bij te wonen.

Artikel 3

Ter ondersteuning van de algemeen directeur mag een secretariaatsmedewerker het

openbaar gedeelte van de vergadering bijwonen.

Artikel 4

De algemeen directeur opdracht te geven de praktische modaliteiten te organiseren.

Artikel 5

Dit besluit ter bekrachtiging voor te leggen aan de eerstvolgende gemeenteraad en raad voor

maatschappelijk welzijn."

 

Juridische gronden

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

13 stemmen voor: Frank Gys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Lode Stevens, Dirk Somers, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
7 stemmen tegen: Marc Dierckx, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Mariyam Safi en Yve Staes.
2 onthoudingen: Bert Peeters en Rudy Roodhooft.
Enig artikel

Het besluit van de burgemeester van 11 mei met betrekking tot de organisatie van en de

praktische modaliteiten voor de gemeenteraad en de raad van maatschappelijk welzijn te

bekrachtigen.

 

Publicatiedatum: 30/06/2020
Overzicht punten

Notulen RMW van 28 05 2020

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

De ontwerp van notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 16 april 2020.

 

Argumentatie

Er worden geen opmerkingen geformuleerd over het ontwerp van notulen.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

22 stemmen voor: Frank Gys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Enig artikel

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 16 april 2020 worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 30/06/2020
Overzicht punten

Notulen RMW van 28 05 2020

 

Intercommunales: Algemene vergadering - IGEAN M&V - 19 juni 2020 - Agendapunten - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Algemeen

Op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8.11.2003 werd de oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid verleden.

Op 19.12.2003 verscheen de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werd de oprichting en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd.

Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007 onder nr. 07120366.

Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand.

Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging van IGEAN milieu & veiligheid tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 3.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Op de buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 27.03.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Op de algemene vergadering van 28.06.2019 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 17.10.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

Het OCMW is lid bij IGEAN milieu & veiligheid.

 

Jaarverslag en jaarrekening

Artikel 36 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt dat de jaarvergadering elk jaar in de loop van het tweede kwartaal verplicht bijeenkomt. Op deze vergadering wordt de jaarrekening vastgesteld aan de hand van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de revisor.

De raad van bestuur van 29.04.2020 heeft haar goedkeuring gehecht aan het jaarverslag 2019 evenals aan de jaarrekening 2019. De jaarvergadering verleent kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de revisor.

 

Benoemen leden raad van bestuur

Overeenkomstig artikel 431 van het decreet lokaal bestuur beschikt IGEAN milieu & veiligheid naast een algemene vergadering over een raad van bestuur. Artikel 434 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat het aantal leden van deze raad van bestuur maximaal 15 bedraagt.

Op de buitengewone algemene vergadering van 20.03.2019 werden de leden van de raad van bestuur benoemd.

 

Art. 19 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt dat bij ontslag van een bestuurder de deelnemer die hem voorgedragen heeft, een nieuwe kandidaat-bestuurder voordraagt, die vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bijwoont en waarvan de benoeming in het kader van een definitieve vervanging voorgelegd wordt aan de eerstvolgende algemene vergadering. 

De aldus benoemde bestuurder beëindigt het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.

 

Benoemen leden adviescomités

Artikel 28 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt dat er een adviescomité “milieu” en een adviescomité “veiligheid” opgericht wordt.

Een adviescomité wordt opgericht op grond van de meervoudige doelstellingen van de vereniging en blijft in aantal beperkt tot het aantal doelstellingen. Enkel het OCMWn die belang hebben bij de betrokken doelstelling zijn vertegenwoordigd in dit adviescomité, dat bestaat uit uitvoerende mandatarissen die bevoegd zijn voor de betrokken doelstelling.

Het adviescomité “milieu” bestaat uit de schepenen van leefmilieu van de betrokken deelnemers.

Het adviescomité “veiligheid” bestaat uit één (1) vertegenwoordiger van elke betrokken deelnemer als vertegenwoordigers van de werkgevers, evenals uit maximum zeven (7) vertegenwoordigers van de werknemers en de vertegenwoordigers van de arbeidsinspectie die van rechtswege deel uitmaken van dit comité.

De aangestelde vertegenwoordigers worden benoemd door de algemene vergadering.

 

Besluitvorming algemene vergadering

De raad van bestuur van 11.03.2020 en van 29.04.2020 heeft beslist om de jaarvergadering te organiseren in het ’s Graevenhof, Turnhoutsebaan 439 - 445 2970 Schilde of op een digitale wijze als de maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus COVID-19 dit vereisen op 19.06.2020 om 18.30 u met volgende dagorde:

1.Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019

2.Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2019

3.Goedkeuren van de jaarrekening 2019

4.Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2019

5.Presentiegelden – aanpassen

6.Benoemen leden raad van bestuur en adviescomités.

 

Met het schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 30.04.2020 werd de uitnodiging en de dagorde voor de jaarvergadering van 19.06.2020 aan alle deelnemers bezorgd.

Volgende documenten werden op dat ogenblik via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers:

1.uittreksels uit de beslissingen van de 144ste raad van bestuur van 29.04.2020, inclusief het voorstel tot aanpassing van de presentiegelden

2.het jaarverslag 2019 met de jaarrekening 2019.

 

De raad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van het OCMW voor de algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid reeds aangeduid. Artikel 432 van het decreet en artikel 33§1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

Met onderstaande beslissing wordt aan deze vertegenwoordiger een mandaat gegeven.

 

De raadszitting van 28 februari 2019 waarbij:

Dirk Somers, raadslid, als vertegenwoordiger

en

Kelly Joris, schepen, als plaatsvervanger

werden aangeduid voor de hele legislatuur.

 

Juridische gronden

Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017

Statuten van IGEAN milieu & veiligheid.

 

Voorafgaande bespreking en adviezen

Toelichting en bespreking van het jaarverslag 2019 en de jaarrekening 2019 op de raad van bestuur van 29.04.2020.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Beraadslaging

Raadslid Herthogs merkt op dat het de bedoeling is om bij de behandeling van punt 5 van de voorgestelde dagorde het thans voorziene presentiegeld van € 106,66 (geïndexeerd bedrag) te verhogen naar € 213,33 (geïndexeerd bedrag).

 

Hij vindt dit sterk overdreven om reden dat het vergaderingen betreft die weinig of geen voorbereiding vergen en die meestal binnen een tijdspanne van 1 uur afgehandeld zijn.

 

Hij stelt voor om niet akkoord te gaan met de verhoging van het presentiegeld en dit te behouden op het huidige niveau van € 106,66 euro (geïndexeerd bedrag).

 

Vervolgens wordt de goedkeuring van de agendapunten 1, 2, 3, 4 en 6 en de niet goedkeuring van agendapunt 5 waardoor het presentiegeld behouden blijft op € 106,66 (geïndexeerd bedrag) ter stemming gelegd.

 

Besluit

22 stemmen voor: Frank Gys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Artikel 1

De raad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid die zal gehouden worden in het ’s Graevenhof, Turnhoutsebaan 439 - 445 2970 Schilde of op een digitale wijze als de maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus COVID-19 dit vereisen op 19.06.2020 om 18.30 u evenals van alle daarbij horende documenten:

1.Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019

2.Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2019

3.Goedkeuren van de jaarrekening 2019

4.Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2019

5.Presentiegelden – aanpassen

6.Benoemen leden raad van bestuur en adviescomités.

 

Artikel 2

Op basis van de voorliggende stukken akkoord te gaan met de hiernavermelde agendapunten:

1.Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019

2.Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2019

3.Goedkeuren van de jaarrekening 2019

4.Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2019

6.Benoemen leden raad van bestuur en adviescomités.

 

Artikel 3

Niet akkoord te gaan met agendapunt 5 Presentiegelden - aanpassen waardoor het presentiegeld dient behouden te blijven op € 106,66 (geïndexeerd bedrag).

 

Artikel 4

De vertegenwoordiger van het OCMW, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 19.06.2020 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig artikelen 2 en 3 en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

 

Artikel 5

Twee uittreksels van onderhavige beslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid worden bezorgd.

 

Publicatiedatum: 30/06/2020
Overzicht punten

Notulen RMW van 28 05 2020

 

Intercommunales: Algemene vergadering - IGEAN D - 19 juni 2020 - Agendapunten - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Algemeen

Met het K.B. van 3.01.1969 werd overgegaan tot de oprichting van de coöperatieve vennootschap Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 8.07.1969.

Op de buitengewone algemene vergadering van 8.11.2003 werd IGEAN cv omgevormd tot een dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 19.12.2003.

Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werden de wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in een dienstverlenende vereniging goedgekeurd.

Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007 onder nr. 07120366.

Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand.

Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging van IGEAN dienstverlening tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 3.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Op de buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 19.03.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Op de algemene vergadering van 28.06.2019 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 23.10.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

Het OCMW is lid bij IGEAN dienstverlening.

 

Statutenwijziging

Om IGEAN dienstverlening in de mogelijkheid te stellen te functioneren als een zelfstandige groepering, is een aanpassing van de statuten wenselijk.  Met deze aanpassing wordt het principe van de zelfstandige groepering statutair verankerd.

IGEAN maakt van deze gelegenheid eveneens gebruik om de maatschappelijke doelstelling te actualiseren door eveneens te verwijzen naar het begrip ‘omgeving’.

 

In een aparte nota die IGEAN op 18.03.2020 aan al haar deelnemers heeft bezorgd, wordt toelichting gegeven bij het ontwerp van statutenwijziging van IGEAN dienstverlening dat ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de algemene vergadering van 19.06.2020. Deze nota bestaat uit volgende onderdelen:

1.Inleiding en juridisch kader

2.Besluitvorming IGEAN – informatie en goedkeuring van het ontwerp

3.Verdere timing en werkwijze.

In uitvoering van artikel 427 van het decreet lokaal bestuur worden de wijzigingen aan de statuten artikelsgewijs aangebracht.

 

Jaarverslag en jaarrekening

Artikel 35 van de statuten van IGEAN dienstverlening bepaalt dat de jaarvergadering elk jaar in de loop van het tweede kwartaal verplicht bijeenkomt. Op deze vergadering wordt de jaarrekening vastgesteld aan de hand van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de revisor.

De raad van bestuur van 29.04.2020 heeft haar goedkeuring gehecht aan het jaarverslag 2019 evenals aan de jaarrekening 2019. De jaarvergadering verleent kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de revisor.

 

Besluitvorming algemene vergadering

De raad van bestuur van 11.03.2020 heeft het ontwerp van statutenwijziging voor IGEAN dienstverlening goedgekeurd. Onmiddellijk daarna werden volgende documenten ter beschikking gesteld van alle deelnemers via het infonet:

1.een uittreksel uit de beslissing van de 440ste raad van bestuur van 11.03.2020,

2.de ontwerp statutenwijziging met bijhorende nota.

Artikel 427 van het decreet lokaal bestuur bepaalt immers dat een statutenwijziging uiterlijk 90 dagen voor de algemene vergadering aan alle deelnemers moet worden bezorgd.

Met het schrijven van IGEAN dienstverlening van 18.03.2020 werden alle deelnemers hierover geïnformeerd.

 

De raad van bestuur van 11.03.2020 en van 29.04.2020 heeft beslist om de jaarvergadering te organiseren in het ’s Graevenhof, Turnhoutsebaan 439 - 445 2970 Schilde of op een digitale wijze als de maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus COVID-19 dit vereisen op 19.06.2020 om 18.30 u met volgende dagorde:

1.Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019

2.Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2019

3.Goedkeuren van de jaarrekening 2019

4.Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2019

5.Presentiegelden – aanpassen

6.Goedkeuren van de statutenwijziging.

 

Met het schrijven van IGEAN dienstverlening van 30.04.2020 werd de uitnodiging en de dagorde voor de jaarvergadering van 19.06.2020 aan alle deelnemers bezorgd.

Volgende documenten werden op dat ogenblik via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers:

1.uittreksels uit de beslissingen van de 441ste raad van bestuur van 29.04.2020, inclusief het voorstel tot aanpassing van de presentiegelden

2.het jaarverslag 2019 met de jaarrekening 2019.

 

De raad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van het OCMW voor de algemene vergadering van IGEAN dienstverlening reeds aangeduid. Artikel 432 van het decreet en artikel 33§1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

Met onderstaande beslissing wordt aan deze vertegenwoordiger een mandaat gegeven.

 

De raadszitting van 28 februari 2019 waarbij:

LodeStevens, raadslid, als vertegenwoordiger

en

Dirk Somers, raadslid, als plaatsvervanger

werden aangeduid voor de hele legislatuur.

 

Juridische gronden

Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017

Statuten van IGEAN dienstverlening.

 

Voorafgaande bespreking en adviezen

Toelichting en bespreking bij de ontwerp statutenwijziging op de raad van bestuur van 11.03.2020.

Toelichting en bespreking van het jaarverslag 2019 en de jaarrekening 2019 op de raad van bestuur van 29.04.2020.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Beraadslaging

Raadslid Herthogs merkt op dat het de bedoeling is om bij de behandeling van punt 5 van de voorgestelde dagorde het thans voorziene presentiegeld van € 106,66 (geïndexeerd bedrag) te verhogen naar € 213,33 (geïndexeerd bedrag).

 

Hij vindt dit sterk overdreven om reden dat het vergaderingen betreft die weinig of geen voorbereiding vergen en die meestal binnen een tijdspanne van 1 uur afgehandeld zijn.

 

Hij stelt voor om niet akkoord te gaan met de verhoging van het presentiegeld en dit te behouden op het huidige niveau van € 106,66 euro (geïndexeerd bedrag).

 

Vervolgens wordt de goedkeuring van de agendapunten 1, 2, 3, 4 en 6 en de niet goedkeuring van agendapunt 5 waardoor het presentiegeld behouden blijft op € 106,66 (geïndexeerd bedrag) ter stemming gelegd.

 

Besluit

22 stemmen voor: Frank Gys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Artikel 1

De raad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening die zal gehouden worden in het ’s Graevenhof, Turnhoutsebaan 439 - 445 2970 Schilde of op een digitale wijze als de maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus COVID-19 dit vereisen op 19.06.2020 om 18.30 u evenals van alle daarbij horende documenten:

1.Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019

2.Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2019

3.Goedkeuren van de jaarrekening 2019

4.Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2019

5.Presentiegelden – aanpassen

6.Goedkeuring van de statutenwijziging.

 

Artikel 2

Op basis van de voorliggende stukken akkoord te gaan met de hiernavermelde agendapunten:

1.Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019

2.Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2019

3.Goedkeuren van de jaarrekening 2019

4.Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2019

6.Goedkeuring van de statutenwijziging.

 

Artikel 3

Niet akkoord te gaan met agendapunt 5 Presentiegelden - aanpassen waardoor het presentiegeld dient behouden te blijven op € 106,66 (geïndexeerd bedrag).

 

Artikel 4

De vertegenwoordiger van het OCMW, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening van 19.06.2020 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig artikelen 2 en 3 en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

 

Artikel 5

Twee uittreksels van onderhavige beslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden bezorgd.

 

Publicatiedatum: 30/06/2020
Overzicht punten

Notulen RMW van 28 05 2020

 

Intercommunales: Algemene vergadering - Cipal dv - 25 juni 2020 - Agendapunten - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

De oproeping  tot de Algemene Vergadering van Cipal van 25 juni 2020 met de volgende agendapunten:

 

1.Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers

2.Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019

3.Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019, afgesloten op 31 december 2019

4.Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019

5.Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019, afgesloten op 31 december 2019

6.Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2019

7.Vervanging bestuurder

8.Wijziging maatschappelijke zetel

9.Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

 

De toelichtende nota van Cipal betreffende de agendapunten van deze Algemene Vergadering;

 

De voorstellen van de Raad van Bestuur van Cipal,

 

Er zijn geen redenen voorhanden om goedkeuring van de agendapunten te weigeren;

 

De raadszitting van 28 februari 2019 waarbij:

Ann Theys, schepen, als vertegenwoordiger

en

Hilde Berckmans, voorzitter gemeenteraad, als plaatsvervanger

werden aangeduid voor de hele legislatuur.

 

Juridische gronden

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (“DLB”) en in het bijzonder op art. 40 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad en inzake de intergemeentelijke samenwerking.

De statuten van Cipal.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

22 stemmen voor: Frank Gys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Artikel 1

Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de Algemene Vergadering van Cipal van 25 juni 2020 goedgekeurd.

 

Artikel 2

De vertegenwoordiger van het OCMW wordt gemandateerd om op de Algemene Vergadering van Cipal van 25 juni 2020 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien deze Algemene Vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze Algemene Vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van het OCMW gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

 

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.

 

Publicatiedatum: 30/06/2020
Overzicht punten

Notulen RMW van 28 05 2020

 

Opschorting omkaderingsvergoeding sociale poetsdienst bij tijdelijke dienstverlening: Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Het afsprakenblad m.b.t. de sociale poetsdienst stipuleert dat de klant een jaarlijkse

omkaderingskost van 80 euro betaalt. Bij eventuele stopzetting van de overeenkomst wordt

deze kost terugbetaald onder aftrek van 20 euro per begonnen kwartaal.

Als gevolg van de coronacrisis en de preventiemaatregelen die de overheid hiervoor heeft

uitgevaardigd, hebben heel wat vaste klanten gevraagd om de dienstverlening van de

sociale poetsdienst tijdelijk op te schorten. Dit wordt momenteel o.a. opgevangen door een

aantal tijdelijke dienstverleningen op te starten bij nieuwe klanten.

Voorgesteld wordt om geen omkaderingsvergoeding aan te rekenen aan deze tijdelijke

klanten.

 

Juridische gronden

Het Koninklijk Besluit betreffende de dienstencheques van 12 december 2001

Het afsprakenblad waarin de afspraken vastgelegd worden met de gebruikers van de

dienstencheques, laatst goedgekeurd op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 4

december 2014.

 

Argumentatie

Er wordt voorgesteld om geen omkaderingsvergoeding aan te rekenen aan de tijdelijke

klanten van de sociale poetsdienst als gevolg van de coronacrisis. De belangrijkste

motivering voor dit voorstel is dat de dienstverlening wellicht minder dan 1 kwartaal zal

geboden worden en de administratieve kost voor deze klanten zeer beperkt is. Bovendien

wordt er voor de uren die de medewerkers bij deze klanten aan het werk zijn, reeds een

omkaderingsvergoeding betaald door de vaste gebruikers die beslist hebben de

dienstverlening tijdelijk op te schorten.

Indien de tijdelijke dienstverlening toch uitmondt in een dienstverlening van lange duur, zal

de omkaderingsvergoeding aangerekend worden vanaf de oorspronkelijke begindatum van

de dienstverlening.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

22 stemmen voor: Frank Gys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Enig artikel

Geen omkaderingsvergoeding aan te rekenen aan de klanten die tijdelijk beroep kunnen

doen op de dienstverlening van de sociale poetsdienst als gevolg van de coronacrisis.

Indien de tijdelijke dienstverlening toch uitmondt in een dienstverlening van lange duur, zal

de omkaderingsvergoeding aangerekend worden vanaf de oorspronkelijke begindatum van

de dienstverlening.

 

Publicatiedatum: 30/06/2020