Gemeente Wommelgem

 

Notulen RMW van 19 12 2019

 

 

Aanwezig:

Hilde Berckmans, voorzitter;

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, raadsleden;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Rudy Roodhooft, raadslid;

Afwezig:

Bert Peeters, Bart Van Scharen, raadsleden;

 

 

Overzicht punten

Notulen RMW van 19 12 2019

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

De ontwerp van notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 november 2019

 

Argumentatie

Er worden geen opmerkingen geformuleerd over het ontwerp van notulen.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

Notulen vorige zitting
20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Enig artikel

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 november 2019 worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 04/02/2020
Overzicht punten

Notulen RMW van 19 12 2019

 

Rechtspositieregeling: 2e pensioenpijler - Verhoging - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Het artikel van GD&A advocaten van 5 februari 2019 met betrekking tot de gewijzigde modaliteiten van de 2e pensioenpijler en de responsabiliseringsbijdrage;

 

Het artikel van VVSG - auteur Marijke De Lange van 9 mei 2019 met betrekking tot de wijzigingen aan de pensioenstelsels;

 

Juridische gronden

De Wet van 30 maart 2018 met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van diensten gepresteerd als niet-vastbenoemd personeelslid voor een pensioen van de overheidssector, tot wijziging van de individuele responsabilisering van de provinciale en lokale overheden binnen het Gesolidariseerde pensioenfonds, tot aanpassing van de reglementering inzake aanvullende pensioenen, tot wijziging van de modaliteiten van de financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen en tot bijkomende financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen.

 

De rechtspositieregeling voor het personeel van het lokaal bestuur, laatst goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 oktober 2019.

 

Argumentatie

Momenteel bedraagt de 2e pensioenpijler voor het contractueel personeel van het lokaal bestuur 1%.

 

Momenteel betaalt de gemeente responsabiliseringsbijdrage; het OCMW op dit ogenblik nog niet.

 

Om te ontsnappen aan het betalen van een verhoogde responsabiliseringsbijdrage dient met ingang van 1 januari 2020 respectievelijk 1 januari 2021 de bijdrage voor de 2e pensioenpijler minimaal vastgesteld te worden op 2 respectievelijk 3%.

 

Deze extra bijdragen kunnen eventueel voor maximum 50% in mindering gebracht worden van de te betalen responsabiliseringsbijdrage. De toegekende en aangerekende vermindering dient solidair betaald te worden door de besturen die niet aan deze voorwaarden voldoen.

 

De te betalen boete bedraagt het verschil tussen de betaalde verminderde responsabiliseringsbijdrage en de eigenlijke effectieve responsabiliseringsbijdrage.

 

Financiële weerslag

 

zie bijlage

 

Besluit

RPR 2e pensioenpijler verhoging
20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2020 de 2e pensioenpijler voor het contractueel personeel te verhogen naar 2%.

 

Artikel 2

Met ingang van 1 januari 2021 de 2e pensioenpijler voor het contractueel personeel te verhogen naar 3%.

 

Publicatiedatum: 04/02/2020
Overzicht punten

Notulen RMW van 19 12 2019

 

Intergemeentelijke samenwerking - Interlokale vereniging Zora Wijk-werken - Overeenkomst met statutaire draagkracht - wijziging - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

De interlokale vereniging "Zora Wijk-werken" die een intergemeentelijke organisator van

Wijk-werken (opvolger van Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap PWA) is met een

overeenkomst met statutaire draagkracht die werd afgesloten tussen de OCMW 's en

gemeenten van de Zuidoostrand (ZORA), nl. Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich,

Lint, Mortsel en Wommelgem. De beherende gemeente is lokaal bestuur Mortsel en het

personeel bestaat uit twee wijkwerkbemiddelaars die ter beschikking gesteld worden door

de VDAB en één wijkwerkbemiddelaar die door de interlokale vereniging zelf extra in dienst

werd genomen.

De samenwerkingsovereenkomst tussen de OCMW 's van Boechout, Borsbeek, Edegem,

Hove, Kontich, Mortsel en Wommelgem waartoe in tweede instantie ook het OCMW van Lint

is toegetreden tot oprichting van een intergemeentelijke dienst voor arbeidsbegeleiding &

activering waarbij de arbeidstrajectbegeleiders van de verschillende OCMW 's worden

gecentraliseerd bij lokaal bestuur Mortsel en de coördinator van deze dienst de Teamleider

Sociale Tewerkstelling van lokaal bestuur Mortsel wordt.

De regierol sociale economie die tijdens de vorige legislatuur door de betrokken besturen

werd toegekend aan Kina pv.

 

Juridische gronden

Artikel 392-395 van het decreet lokaal bestuur

Artikel 41 §1 4° van het decreet lokaal bestuur

Artikel 78 §1 5° van het decreet lokaal bestuur

 

Argumentatie

Bij het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst tot oprichting van een

intergemeentelijke dienst voor arbeidsbegeleiding & activering werd reeds in het

vooruitzicht gesteld dat het de bedoeling was om deze dienstverlening te integreren in de

interlokale vereniging Zora Wijk-werken. Wijk-werken is één van de tools die algemene

sociale diensten van de OCMW 's hebben om cliënten te activeren naast anderen zoals

Tijdelijke Werkervaring, stage, individuele beroepsopleiding enz ...

Gezien de sterke vervlechting van arbeidsbegeleiding & activering en de initiatieven in de

sociale economie, draagt het de voorkeur weg van de betrokken besturen om de regierol

sociale economie weg te trekken van Kina pv en te integreren in het samenwerkingsverband

rond arbeidsbegeleiding & activering.

Het is efficiënter en effectiever indien alle krachten die de lokale besturen zelf als actor

inzetten rond arbeidsbegeleiding & activering te bundelen in één samenwerkingsverband

dat werkt vanuit één centrale dienst die gevestigd is bij één lokaal bestuur.

Het beheerscomité van de interlokale vereniging "Zora Wijk-werken" keurde op 15/11/2019

bovengenoemde integratie van dienstverleningen goed en keurde het ontwerp van

aangepaste overeenkomst met statutaire draagkracht goed.

 

Financiële weerslag

Exploitatiebudget:

omschrijving

bedrag (incl. btw)

Bijdrage ZORA 2020

€ 244,00

Bijdrage ZORA 2021

€ 832,00

Bijdrage ZORA 2022

€ 1.959,00

Bijdrage ZORA 2023

€ 2.082,00

Bijdrage ZORA 2024

€ 2.208,00

Bijdrage ZORA 2025

€ 2.335,00

Deze uitgave is niet voorzien op:

budget:2020-2025

algemene rekening:64932050 - Bijdragen werkingskosten van andere                                                         overheidsinstellingen

beleidsitem:090400 - Activering van tewerkstelling (Algemeen)

actie:6/1/1/3 - Activeren van tewerkstelling

voorzien€ 0,00

beschikbaar€ 0,00

 

Besluit

Zora Wijk-werken - Wijziging
20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Artikel 1

De dienstverlening rond Wijk-werken (opgenomen in de interlokale vereniging Zora Wijkwerken) en rond arbeidstrajectbegeleiding en activering (verankerd in de

samenwerkingsovereenkomst tot oprichting van een intergemeentelijke dienst

arbeidstrajectbegeleiding en activering) en van de regierol sociale economie wordt met

ingang van 1 januari 2020 geïntegreerd in één intergemeentelijk samenwerkingsverband.

 

Artikel 2

Deze integratie gebeurt in de bestaande interlokale vereniging Zora Wijk-werken waardoor

de benaming van deze interlokale vereniging wijzigt in "Zora Werkt!".

 

Artikel 3

De nieuwe overeenkomst met statutaire draagkracht van de interlokale vereniging "Zora

Werkt !" wordt goedgekeurd.

 

Artikel 4

De samenwerkingsovereenkomst tussen de OCMW ’s van Boechout, Borsbeek, Edegem,

Hove, Kontich, Lint, Mortsel en Wommelgem betreffende de gemeenschappelijke

dienstverlening inzake arbeidstrajectbegeleiding en activering van 3 september 2018 wordt

beëindigd met ingang van 1 januari 2020.

 

Artikel 5

De nodige budgetten te zullen voorzien in een volgende budgetherziening.

 

Publicatiedatum: 04/02/2020
Overzicht punten

Notulen RMW van 19 12 2019

 

Meerjarenplan 2020-2025 deel OCMW - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

De raad voor maatschappelijk welzijn moet voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen het meerjarenplan goedkeuren.

 

Juridische gronden

Artikel 249 §1 en §3 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 dat stelt dat de

meerjarenplanning van gemeente en OCMW een geïntegreerd geheel vormen en dat elke

raad stemt over haar deel van het meerjarenplan.

 

Artikels 8 tot en met 13 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over

BBC2020 die handelen over de inhoud van de meerjarenplanning.

 

Artikel 16 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 met betrekking tot

het financieel evenwicht van het meerjarenplan.

 

Argumentatie

De nieuwe raden moeten zich in 2019 richten op de meerjarenplanning voor de periode

2020-2025.

 

De gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk welzijn passen daarbij de

procedure toe die het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur beschrijft.

 

Ze delen hun beleidsrapporten, maar hebben hun eigen bevoegdheden voor de vaststelling

ervan. De nieuwe procedure houdt in dat de gemeente en het OCMW, elk wat hun deel

betreft, de vaststelling doen, waarna vervolgens de gemeente het geheel vaststelt.

 

Adviezen

Het positief advies van het MAT van 26 november 2019.

 

Financiële weerslag

De verplichte evenwichten voor het MJP 2020-2025 zijn gerespecteerd:

 

OCMW:

 

Beschikbaar budgettair resultaat

2020

2021

2022

2023

2024

2025

€ -1.996.577

€ -3.162.577

€ -4.355.602

€ -5.534.467

€ -6.715.982

€ -7.870.017

 

Autofinancieringsmarge

2020

2021

2022

2023

2024

2025

€ -1.124.770

€ -1.131.000

€ -1.158.025

€ -1.143.865

€ -1.146.515

€ -1.119.035

 

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

2020

2021

2022

2023

2024

2025

€ -1.124.770

€ -1.131.000

€ -1.158.025

€ -1.143.865

€ -1.146.515

€ -1.119.035

 

Gemeente:

 

Beschikbaar budgettair resultaat

2020

2021

2022

2023

2024

2025

€ 2.058.437

€ 3.278.135

€  4.528.024

€ 5.748.766

€ 7.005.958

€ 8.674.805

 

Autofinancieringsmarge

2020

2021

2022

2023

2024

2025

€ 2.982.735

€  3.033.213

€ 2.911.250

€ 2.882.744

€ 2.686.860

€ 2.689.205

 

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

2020

2021

2022

2023

2024

2025

€ 3.064.318

€ 2.963.672

€ 2.784.890

€ 2.727.684

€ 2.549.580

€ 2.577.525

 

Geconsolideerd:

 

Beschikbaar budgettair resultaat

2020

2021

2022

2023

2024

2025

€  61.860

€ 115.558

€ 172.422

€ 214.299

€ 289.976

€ 804.788

 

Autofinancieringsmarge

2020

2021

2022

2023

2024

2025

€  1.857.965

€  1.902.213

€  1.753.225

€ 1.738.879

€ 1.540.345

€  1.570.170

 

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

2020

2021

2022

2023

2024

2025

€  1.939.548

€  1.832.672

€  1.626.865

€  1.583.819

€ 1.403.065

€  1.458.490

 

Besluit

Meerjarenplan 2020-2025 deel OCMW
15 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Marc Dierckx, Lode Stevens, Dirk Somers, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
2 stemmen tegen: Jef Vervaele-Breugelmans en Yve Staes.
3 onthoudingen: Jan Herthogs, Annemie Dierckx en Mariyam Safi.
Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het deel OCMW van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

 

Publicatiedatum: 04/02/2020