Gemeente Wommelgem

 

Notulen RMW van 26 09 2019

 

 

Aanwezig:

Hilde Berckmans, voorzitter;

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Alex Helsen, Kelly Joris, schepenen;

Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, raadsleden;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Ludo Neyens, Lise Poelemans, schepenen;

Bert Peeters, raadslid;

Afwezig:

Bart Van Scharen, raadslid;

 

 

Overzicht punten

Notulen RMW van 26 09 2019

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

De ontwerp van notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 juni 2019;

 

Argumentatie

Er worden geen opmerkingen geformuleerd over het ontwerp van notulen.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

Notulen vorige zitting: Goedkeuring
19 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Alex Helsen, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Enig artikel

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 juni 2019 worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 30/10/2019
Overzicht punten

Notulen RMW van 26 09 2019

 

Huishoudelijk regl raad maatschappelijk welzijn: Wijziging

 

Motivering

Feiten en context

Het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 24 januari 2019.

 

Juridische gronden

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Argumentatie

Het wordt noodzakelijk geacht om de mogelijk tot het stellen van mondelinge vragen door de raadsleden te structureren zodat de leden van het vast bureau in de mogelijkheid gesteld worden het antwoord voor te bereiden. (artikel 11)

 

Tevens wordt er geoordeeld dat voor het bekomen van een zitpenning het raadslid ten minste aan de beraadslaging en/of de stemming van 75% van de punten dient deel te nemen. (artikel 36)

 

Financiële weerslag

Geen

 

Beraadslaging

Naar analogie met het voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad wordt er eveneens voorgesteld de behandeling van het punt te verdagen.

 

Besluit

Het voorstel om de behandeling van het punt te verdagen.
18 stemmen voor: Ann Theys, Alex Helsen, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
1 onthouding: Frank Gys.
Enig artikel

De behandeling van het punt te verdagen.

 

Publicatiedatum: 30/10/2019