Gemeente Wommelgem

 

Notulen Raad voor maatschappelijk welzijn van 21 03 2019

 

 

Aanwezig:

Hilde Berckmans, voorzitter;

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, raadsleden;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Vera Govaerts, raadslid;

 

 

Overzicht punten

Notulen Raad voor maatschappelijk welzijn van 21 03 2019

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Het ontwerp van notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 februari 2019

 

Argumentatie

Er worden geen opmerkingen geformuleerd over het ontwerp van notulen.

 

Financiële weerslag

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

22 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Enig artikel

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 februari 2019 worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 26/04/2019
Overzicht punten

Notulen Raad voor maatschappelijk welzijn van 21 03 2019

 

ILV zora wijk-werken - Goedkeuring budget

 

Motivering

Feiten en context

Mortsel is de beherende gemeente van Zora wijk-werken. De vereniging moet kostendekkend werken. De inkomsten worden aangewend voor de werkingsmiddelen, de eventuele coördinatiekost en de personeelskost die de beherende gemeente maakt ter uitvoering van haar opdrachten voor de vereniging. De coördinatiekost die de beherende gemeente maakt, wordt vergoed volgens de afspraak die hierover in het beheerscomité wordt gemaakt.

De financieel verantwoordelijke van de beherende gemeente staat in voor o.m. de voorbereiding van de begroting, het financieel verslag, de registratie van de financiële verrichtingen, de verantwoording van de middelen zoals voorgeschreven door de subsidiërende overheid, van de vereniging.

Het budget en de jaarrekening (met daarbij een inhoudelijk jaarverslag) van de vereniging worden jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten en OCMW’s nadat het beheerscomité ze heeft vastgesteld. Het Beheerscomité van

13 december 2018 heeft de voorliggende begroting voor 2019 vastgesteld.

Specifiek geldt voor de begroting 2019: Het weze duidelijk dat de inbreng van de gemeentelijke PWA’s geen recurrente ontvangst is. Het gebudgetteerd positief resultaat van 73.330 euro dient dan ook in dit licht bekeken te worden. Zonder deze eenmalige ontvangst bedraagt het gebudgetteerd positief resultaat in 2019, 16.030 euro.

In 2019 zal bekeken worden hoe de middelen van de PWA vereffeningen ingezet gaan worden.

 

Juridische gronden

Artikel 13 tot 19 van de overeenkomst met statutaire draagkracht.

 

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder).

Overeenkomst met statutaire draagkracht mbt Zora Wijk-werken:

"Artikel 17: Budget en Jaarrekening

Het budget en de jaarrekening (met daarbij een inhoudelijk jaarverslag) van de vereniging worden jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten en OCMW’s nadat het beheerscomité ze heeft vastgesteld."

 

Financiële weerslag

Financiële weerslag

Er is geen financiële weerslag op de begroting van het eigen bestuur aangezien de interlokale vereniging wordt verondersteld break even te draaien met de inkomsten uit de eigen activiteiten. De prijs per wijk-werkcheque werd zo bepaald dat de inkomsten hieruit ruim moeten volstaan om de werking uit te bouwen.

 

Beraadslaging

Diverse vragen met betrekking tot de werking van de interlokale vereniging en het voorliggend budget kunnen op dit ogenblik niet beantwoord worden.

 

De bevoegde schepen vraagt de raadsleden de vragen per mail over te maken zodat er volgende raad kan op teruggekomen worden.

 

Hierna wordt voorgesteld de behandeling van het punt te verdagen.

 

Besluit

Het voorstel tot verdaging
22 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Enig artikel

De behandeling van het punt te verdagen.

 

Publicatiedatum: 26/04/2019