Gemeente Wommelgem

 

Notulen RMW van 16 04 2020

 

 

Aanwezig:

Hilde Berckmans, voorzitter;

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Marc Dierckx, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, raadsleden;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Afwezig:

Bert Peeters, Mariyam Safi, raadsleden;

 

 

Overzicht punten

Notulen RMW van 16 04 2020

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

De ontwerp van notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 februari 2020

 

Argumentatie

Er worden geen opmerkingen geformuleerd over het ontwerp van notulen.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

Notulen vorige zitting - Goedkeuring
20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
1 onthouding: Bart Van Scharen.
Enig artikel

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 februari 2020 worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 02/06/2020
Overzicht punten

Notulen RMW van 16 04 2020

 

Organisatiebeheersing: Auditrapport - Kennisneming

 

Kennisneming

Het rapport van 5 februari 2020 opgemaakt door Audit Vlaanderen van de Vlaamse Overheid naar aanleiding van een organisatie-audit na zelfevaluatie.

 

Publicatiedatum: 02/06/2020
Overzicht punten

Notulen RMW van 16 04 2020

 

Organisatiebeheersing - Budgetherzieningen - Algemeen kader - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Op 20 juni 2013 werd het schema met de verschillende mogelijke budgetherzieningen door de gemeenteraad goedgekeurd.

 

Tot op heden werd er geen schema met de verschillende mogelijke budgetherzieningen door de raad voor maatschappelijk welzijn goedgekeurd.

 

In het kader van de integratie tussen gemeente en OCMW is het aangeraden eenzelfde regeling voor beide entiteiten te hanteren.

 

Met de invoering van de nieuwe BBC2020-wetgeving wijzigt het aantal mogelijke budgetherzieningen. Er blijven slechts 2 mogelijke budgetherzieningen over: "Aanpassingen ramingen" en "Aanpassing meerjarenplan".

 

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus.

Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus.

 

Argumentatie

Om de budgetten beter te kunnen opvolgen en de budgetcijfers zo up-to-date mogelijk te houden, is het belangrijk dat er frequent en op een transparante manier budgetten kunnen verschoven worden.

 

Aangezien er wettelijk slechts 2 bevoegdheidsniveaus overblijven, is het aangewezen een bijkomend bevoegdheidsniveau te bepalen.

 

Volgende bevoegdheidsniveaus worden voorgesteld:

- Niveau 1: Aanpassingen van de ramingen die goedgekeurd worden door de financieel directeur.

- Niveau 2: Aanpassingen van de ramingen die goedgekeurd worden door het vast bureau.

- Niveau 3: Aanpassingen van het meerjarenplan die goedgekeurd worden door de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

Budgetherzieningen soorten - Goedkeuring
20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
1 onthouding: Bart Van Scharen.
Artikel 1

Het schema met het algemeen kader van de mogelijke budgetherzieningen goed te keuren.

 

Artikel 2

Het vast bureau te gelasten met de praktische uitwerking van de interne werkprocedure van bevoegdheidsniveaus 1 en 2.

 

Publicatiedatum: 02/06/2020