Gemeente Wommelgem

 

Notulen RMW van 27 06 2019

 

 

Aanwezig:

Hilde Berckmans, voorzitter;

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, raadsleden;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Eric Willems, raadslid;

Afwezig:

Bart Van Scharen, raadslid;

 

 

Overzicht punten

Notulen RMW van 27 06 2019

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

De ontwerp van notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 mei 2019.

 

Argumentatie

Er worden geen opmerkingen geformuleerd over het ontwerp van notulen.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

21 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Enig artikel

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 mei 2019 worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 01/10/2019
Overzicht punten

Notulen RMW van 27 06 2019

 

Personeel lokaal bestuur: Rechtspositieregeling - Wijziging - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 april 2019 waarbij de rechtspositieregeling voor het personeel van het lokaal bestuur werd goedgekeurd.

 

Juridische gronden

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Adviezen

Gunstig advies van het managementteam gegeven tijdens de bespreking van 14 mei 2019.

 

Argumentatie

Het wordt noodzakelijk geacht enkele bepalingen van de rechtspositieregeling te wijzigen waardoor er meer uniformiteit in zowel terminologie als werkwijze gecreëerd wordt.

 

Tevens wordt het toepassingsgebied van de thematische loopbaanonderbrekingen en het Vlaams Zorgkrediet verruimd.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

21 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Enig artikel

De gewijzigde rechtspositieregeling goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 01/10/2019
Overzicht punten

Notulen RMW van 27 06 2019

 

Personeel lokaal bestuur: Arbeidsreglement - Wijziging - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 april 2019 waarbij het arbeidsreglement voor het personeel van het lokaal bestuur werd goedgekeurd.

 

Juridische gronden

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Adviezen

Gunstig advies van het managementteam gegeven tijdens de bespreking van 14 mei 2019.

 

Argumentatie

Het wordt noodzakelijk geacht enkele bepalingen van het arbeidsreglement te wijzigen waardoor er meer uniformiteit in zowel terminologie als werkwijze gecreëerd wordt.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

21 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Enig artikel

Het gewijzigde arbeidsreglement goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 01/10/2019
Overzicht punten

Notulen RMW van 27 06 2019

 

Kader organisatiebeheersing - Goedkeuring

 

Motivering

Voorgeschiedenis

De gemeenteraad van 24 juni 2014 én de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 maart 2011 keurde het kader voor het interne controle systeem goed. Er werd een interne audit uitgevoerd op basis waarvan een aantal acties werden opgezet. 

 

Hieronder een oplijsting van enkele realisaties in dit kader:

          Informatieveiligheid: Vanuit de organisatie werd er sterk ingezet op informatieveiligheid, door o.m. clean desk werken, het beter afschermen van gevoelige dossiers, in te zetten op paswoordenbeheer, privacy aan het onthaal en richtlijnen bij het binnengaan en verlaten van het OCMW;

          Digitalisering: Er werd een digitaal notulenbeheersysteem en een postregistratiesysteem op punt gesteld.

          Interne communicatie: Protime  vormt als intranet een belangrijk intern communicatiemiddel, naast de verschillende teamvergaderingen.

          Personeelsbeleid: Ergonomisch verstelbare bureaus en aangepast werkmateriaal werd voorzien.

          Financieel beheer: De procedure van bestelbons werd grondig onder de loep genomen.

          Thuisdiensten: Er werden concrete acties ondernomen om de prestaties correct te registreren en factureren.  Er werd overgeschakeld naar elektronische dienstencheques.

          Sociale dienst: Er werd ingezet op o.m. de  veiligheid tijdens huisbezoeken, de procedure budgetbeheer en de analyse van de werkwijze en volmachten op rekening dringende steun (functiescheiding).

 

Feiten en context

Mits de interne audit reeds dateert van 2014, de acties daaruit voortvloeiend grotendeels zijn gerealiseerd of niet meer pertinent zijn en mits de integratie van het OCMW en de gemeente op 1 januari 2019 met de daarbijhorende veranderingen, is het aangewezen om een nieuwe zelfevaluatie uit te voeren.  De financieel en de algemeen directeur stellen voor om hiervoor de Leidraad Organisatiebeheersing voor lokale besturen van Audit Vlaanderen als referentiekader te nemen.

 

Sinds 2015 hanteert Audit Vlaanderen immers de Leidraad Organisatiebeheersing voor lokale besturen als referentiekader bij organisatie-audits van de lokale besturen. Dit model verdient dan ook de voorkeur omwille van de uniformiteit. Bijkomend voordeel is dat Audit Vlaanderen regelmatig nieuwe rapporten uitgeeft over haar recente audits. Hierdoor krijgen de lokale besturen vergelijkingspunten met andere gemeenten. Dit is kostbare informatie voor het management en het gemeentebestuur.

 

Juridische gronden

Artikel 219 van het decreet over het lokaal bestuur.

 

Adviezen

Het managementteam gaf in zitting van 24 mei 2019 positief advies.

 

Argumentatie

Aan de buitenkant van het model zien we de vier algemene doelstellingen rond organisatiebeheersing: effectief, integer, kwaliteitsvol en efficiënt. Streven naar een effectieve, integere, kwaliteitsvolle en efficiënte organisatie staat dus centraal. Dat is ook de reden waarom de synthese van de vaststellingen na een audit hier rond opgebouwd is.

          Effectiviteit: geeft aan dat de organisatie ’de juiste dingen doet’. Ze doet wat ze moet doen binnen de politiek vastgelegde krijtlijnen.

          Integriteit: geeft aan dat de organisatie inzet op de versterking van de integriteit van de organisatie in haar geheel en van het integer handelen van de individuele personeelsleden.

          Kwaliteit: de organisatie streeft naar voortdurende verbetering, rekening houdend met wat de belanghebbenden van de organisatie verwachten.

          Efficiëntie: betekent dat de organisatie ’de dingen juist doet’. Ze zet haar middelen correct in.

 

De PDCA-cyclus is zowel in het model als per thema terug te vinden. PDCA verwijst naar:

          Plan: doelstellingen formuleren en plannen maken om die doelstellingen te bereiken.

          Do: de organisatie uitbouwen om plannen en doelstellingen op een effectieve efficiënte, integere en kwaliteitsvolle manier te kunnen realiseren.

          Check: regelmatig opvolgen van de realisaties op basis van de planning.

          Adjust/act: bijsturen van realisaties en mogelijk ook van de plannen en doelstellingen.

 

De Leidraad zelf bestaat uit 10 thema’s met doelstellingen rond organisatiebeheersing, risico’s en beheersmaatregelen:

1)      Doelstellingen, proces- en risicomanagement

2)      Belanghebbendenmanagement

3)      Monitoring

4)      Organisatiestructuur (=ORG)

5)      Personeelsbeleid (=HRM)

6)      Organisatiecultuur (=CUL)

7)      Informatie en communicatie (=ICO)

8)      Financieel management (=FIM)

9)      Facilitaire middelen (=FAM)

10)Informatie- en communicatietechnologie (=ICT)

De verschillende thema’s van de Leidraad staan niet los van elkaar: er bestaat een voortdurende wisselwerking tussen. Organisatie die beantwoorden aan de principes van de leidraad beschikken over de instrumenten om effectief, integer, kwaliteitsvol en efficient te functioneren. 

De volledige Leidraad Organisatiebeheersing kan gedownload worden op www.auditvlaanderen.be.

De nieuwe Leidraad Organisatiebeheersing wordt als referentiekader door Audit Vlaanderen aanbevolen met de steun van de vertegenwoordigers van lokale besturen.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

21 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Enig artikel

Het gebruik binnen het OCMW van het nieuwe referentiekader "Leidraad Organisatiebeheersing" van Audit-Vlaanderen als algemeen kader van het organisatiebeheersingssysteem goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 01/10/2019
Overzicht punten

Notulen RMW van 27 06 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering IGEAN dienstverlening - Agendapunten - 28 juni 2019 - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Algemeen

Met het K.B. van 3.01.1969 werd overgegaan tot de oprichting van de coöperatieve vennootschap Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 8.07.1969.

Op de buitengewone algemene vergadering van 8.11.2003 werd IGEAN cv omgevormd tot een dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 19.12.2003.

Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werden de wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in een dienstverlenende vereniging goedgekeurd.

Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007 onder nr. 07120366.

Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand.

Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging van IGEAN dienstverlening tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 3.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Op de buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 19.03.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Het OCMW is lid bij IGEAN dienstverlening.

 

Statutenwijziging

In uitvoering van artikel 605 van het nieuwe decreet lokaal bestuur werd einde 2018 een eerste statutenwijziging ter goedkeuring voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering.

Deze statutenwijziging had betrekking op volgende elementen:

- samenstelling raad van bestuur

- wijze van voordracht en benoeming van de leden van de raad van bestuur.

 

De overige bepalingen van het decreet lokaal bestuur zijn in werking getreden op 1.01.2019.

Ook deze bepalingen vereisen een aanpassing van de statuten van IGEAN dienstverlening.

Het gaat hier o.m. om het volgende:

- het schrappen van het directiecomité

- de oprichting van een algemeen comité mogelijk maken

- de oprichting van adviescomités bij IGEAN dienstverlening mogelijk maken

- de duurtijd van het mandaat van de leden van de verschillende organen

- het vervangen van de leden van de verschillende organen

- …

Van deze gelegenheid wordt eveneens gebruik gemaakt om de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met het decreet lokaal bestuur. Tenslotte worden eveneens een aantal taalkundige correcties en actualiseringen gedaan.

 

In een uitgebreide nota die IGEAN aan al haar deelnemers heeft bezorgd, wordt verder toelichting gegeven bij het ontwerp van statutenwijziging van IGEAN dienstverlening dat ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de algemene vergadering van 28.06.2019. Deze nota bestaat uit volgende onderdelen:

1. Voorbereiding van het ontwerp - besluitvorming en timing

2. Toelichting bij het ontwerp van statutenwijziging

3. Timing.

In uitvoering van artikel 427 van het decreet lokaal bestuur worden de wijzigingen aan de statuten artikelsgewijs aangebracht.

 

Aandelenstructuur – actualisatie register

De statuten van IGEAN dienstverlening bepalen het volgende:

Art. 11: te plaatsen kapitaal

De basis van de toetreding door de gemeenten wordt vastgesteld op 1,55 euro per inwoner met een maximum van 62.500 euro.

Bij latere toetreding wordt voormelde basis van 1,55 euro door de algemene vergadering aangepast, rekening houdende met de werkelijke waarden van het netto-actief en van de uitgaven die tot dan werden toegestaan voor het algemeen belang.  

Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van de meest recente officiële bevolkingscijfers van het jaar, dat de toetreding voorafgaat.

Ingeval van aangroei van de bevolking met aangesneden schijven van 5 %, past de jaarvergadering opnieuw het bedrag van het maatschappelijk kapitaal aan dat de gemeente plaatste.

De bedragen die moeten geplaatst worden door de andere deelnemers worden bepaald door de algemene vergadering, rekening houdende met de boekhoudkundige resultaten die bekend zijn op het ogenblik van het besluit.  

De algemene vergadering bepaalt het aantal maatschappelijke aandelen welke aan de deelnemers toegekend worden en bepaalt welk bedrag moet gestort worden.

Om de aandelenstructuur in overeenstemming te brengen met de bevolkingsgroei is een actualisatie van de aandelen noodzakelijk.

Op de bijgevoegde tabel wordt per deelnemer-gemeente een overzicht gegeven van het huidig aantal aandelen en bijhorend kapitaal evenals van de actualisatie van de aandelen in functie van de meest recente officiële bevolkingscijfers en het daarbij horende kapitaal. Het verschil tussen beide wordt eveneens vermeld en dient te worden volstort door de betrokken gemeente.

Voor alle andere deelnemers blijft het aantal aandelen ongewijzigd.

De raad van bestuur van 15.05.2019 heeft haar goedkeuring gehecht aan de actualisatie van het register met de aandelenstructuur.

 

Code goed bestuur

De ontwerp tekst van de code van goed bestuur werd toegelicht en besproken op de raad van bestuur van 24.04.2019 en goedgekeurd door de raad van bestuur van 15.05.2019.

Artikel 434§5 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de algemene vergadering de code van goed bestuur vaststelt.

 

Jaarverslag en jaarrekening

Artikel 35 van de statuten van IGEAN dienstverlening bepaalt dat de jaarvergadering elk jaar in de loop van het tweede kwartaal verplicht bijeenkomt. Op deze vergadering wordt de jaarrekening vastgesteld aan de hand van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de revisor.

De raad van bestuur van 15.05.2019 heeft haar goedkeuring gehecht aan het jaarverslag 2018 evenals aan de jaarrekening 2018. De jaarvergadering verleent kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de revisor.

 

Besluitvorming algemene vergadering

De raad van bestuur van 27.03.2019 heeft het ontwerp van statutenwijziging voor IGEAN dienstverlening goedgekeurd. Onmiddellijk daarna werden de daarbij horende documenten ter beschikking gesteld van alle deelnemers via het infonet. Artikel 427 van het decreet lokaal bestuur bepaalt immers dat een statutenwijziging uiterlijk 90 dagen voor de algemene vergadering aan alle deelnemers moet worden bezorgd.

De raad van bestuur van 15.05.2019 heeft beslist om de jaarvergadering te organiseren in de Jachthoorn, Doornstraat 11 te 2550 Kontich op 28.06.2019 om 19 u met volgende dagorde:

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018

2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2018

3. Goedkeuren van de jaarrekening 2018

4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2018

5. Goedkeuren van de statutenwijziging

6. Aandelenstructuur – actualisatie van het register

7. Vaststellen van de code van goed bestuur.

 

Met het schrijven van IGEAN dienstverlening van 16.05.2019 werd de uitnodiging en de dagorde voor de jaarvergadering van 28.06.2019 aan alle deelnemers bezorgd.

Volgende documenten werden op dat ogenblik via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers:

1. uittreksels uit de beslissing van de raad van bestuur van 15.05.2019

2. het jaarverslag 2018 met de jaarrekening 2018

3. de code van goed bestuur

4. aandelenstructuur – geactualiseerd register.

 

De raad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van het OCMW voor de algemene vergadering van IGEAN dienstverlening reeds aangeduid. Artikel 432 van het decreet en artikel 33§1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

Met onderstaande beslissing wordt aan deze vertegenwoordiger een mandaat gegeven.

 

Juridische gronden

Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017

Statuten van IGEAN dienstverlening.

 

Voorafgaande bespreking en adviezen

Toelichting en bespreking bij de ontwerp statutenwijziging op de raad van bestuur van 27.03.2019.

Toelichting en bespreking van de code goed bestuur op de raad van bestuur van 24.04.2019 en 15.05.2019.

Toelichting en bespreking van het jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018 evenals van de actualisatie van de aandelenstructuur op de raad van bestuur van 15.05.2019.

 

Bijkomende bespreking

/

 

Financiële weerslag

De jaarvergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur.

Rekening houdend met de actualisatie van het register met de aandelen, wordt aan de deelnemers-gemeenten gevraagd om het bijkomend kapitaal te volstorten.

 

Besluit

21 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Artikel 1

De raad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening die zal gehouden worden in de Jachthoorn, Doornstraat 11 te 2550 Kontich op 28.06.2019 om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018

2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2018

3. Goedkeuren van de jaarrekening 2018

4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2018

5. Goedkeuren van de statutenwijziging

6. Aandelenstructuur – actualisatie van het register

7. Vaststellen van de code van goed bestuur.

 

Artikel 2

De vertegenwoordiger van het OCMW, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening van 28.06.2019 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

 

Artikel 3

Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden bezorgd.

 

Publicatiedatum: 01/10/2019
Overzicht punten

Notulen RMW van 27 06 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - IGEAN milieu & veiligheid - Agendapunten - 28 juni 2019 - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Algemeen

Op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8.11.2003 werd de oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid verleden.

Op 19.12.2003 verscheen de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werd de oprichting en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd.

Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007 onder nr. 07120366.

Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand.

Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging van IGEAN milieu & veiligheid tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 3.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Op de buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 27.03.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Het OCMW is lid bij IGEAN milieu & veiligheid.

 

Statutenwijziging

In uitvoering van artikel 605 van het nieuwe decreet lokaal bestuur werd einde 2018 een eerste statutenwijziging ter goedkeuring voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering.

Deze statutenwijziging had betrekking op volgende elementen:

-samenstelling raad van bestuur

-wijze van voordracht en benoeming van de leden van de raad van bestuur.

 

De overige bepalingen van het decreet lokaal bestuur zijn in werking getreden op 1.01.2019.

Ook deze bepalingen vereisen een aanpassing van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid.

Het gaat hier o.m. om het volgende:

-het schrappen van het directiecomité

-de oprichting van een algemeen comité mogelijk maken

-de duurtijd van het mandaat van de leden van de verschillende organen

-het vervangen van de leden van de verschillende organen

-

Van deze gelegenheid wordt eveneens gebruik gemaakt om de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met het decreet lokaal bestuur. Tenslotte worden eveneens een aantal taalkundige correcties en actualiseringen gedaan.

 

In een uitgebreide nota die IGEAN aan al haar deelnemers heeft bezorgd, wordt verder toelichting gegeven bij het ontwerp van statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid dat ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de algemene vergadering van 28.06.2019. Deze nota bestaat uit volgende onderdelen:

1.Voorbereiding van het ontwerp - besluitvorming en timing

2.Toelichting bij het ontwerp van statutenwijziging

3.Timing.

In uitvoering van artikel 427 van het decreet lokaal bestuur worden de wijzigingen aan de statuten artikelsgewijs aangebracht.

 

Aandelenstructuur – actualisatie register

De statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepalen het volgende:

Art. 11: te plaatsen kapitaal

De basis van de toetreding door de gemeenten wordt vastgesteld op 1,55 euro per inwoner met een maximum van 62.500 euro.

Bij latere toetreding wordt voormelde basis van 1,55 euro door de algemene vergadering aangepast, rekening houdende met de werkelijke waarden van het netto-actief en van de uitgaven die tot dan werden toegestaan voor het algemeen belang.  

Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van de meest recente officiële bevolkingscijfers van het jaar, dat de toetreding voorafgaat.

Ingeval van aangroei van de bevolking met aangesneden schijven van 5 %, past de jaarvergadering opnieuw het bedrag van het maatschappelijk kapitaal aan dat de gemeente plaatste.

De bedragen die moeten geplaatst worden door de andere deelnemers worden bepaald door de algemene vergadering, rekening houdende met de boekhoudkundige resultaten die bekend zijn op het ogenblik van het besluit.  

De algemene vergadering bepaalt het aantal maatschappelijke aandelen welke aan de deelnemers toegekend worden en bepaalt welk bedrag moet gestort worden.

Om de aandelenstructuur in overeenstemming te brengen met de bevolkingsgroei is een actualisatie van de aandelen noodzakelijk.

Op de bijgevoegde tabel wordt per deelnemer-gemeente een overzicht gegeven van het huidig aantal aandelen en bijhorend kapitaal evenals van de actualisatie van de aandelen in functie van de meest recente officiële bevolkingscijfers en het daarbij horende kapitaal. Het verschil tussen beide wordt eveneens vermeld en dient te worden volstort door de betrokken gemeente.

Voor alle andere deelnemers blijft het aantal aandelen ongewijzigd.

De raad van bestuur van 15.05.2019 heeft haar goedkeuring gehecht aan de actualisatie van het register met de aandelenstructuur.

 

Code goed bestuur

De ontwerp tekst van de code van goed bestuur werd toegelicht en besproken op de raad van bestuur van 24.04.2019 en goedgekeurd door de raad van bestuur van 15.05.2019.

Artikel 434§5 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de algemene vergadering de code van goed bestuur vaststelt.

 

Jaarverslag en jaarrekening

Artikel 36 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt dat de jaarvergadering elk jaar in de loop van het tweede kwartaal verplicht bijeenkomt. Op deze vergadering wordt de jaarrekening vastgesteld aan de hand van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de revisor.

De raad van bestuur van 15.05.2019 heeft haar goedkeuring gehecht aan het jaarverslag 2018 evenals aan de jaarrekening 2018. De jaarvergadering verleent kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de revisor.

 

Benoemen leden adviescomités

Artikel 28 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt dat er een adviescomité “veiligheid” wordt opgericht, dat bestaat uit één vertegenwoordiger van elke betrokken deelnemer als vertegenwoordigers van de werkgevers, evenals uit maximum zeven vertegenwoordigers van de werknemers en de vertegenwoordigers van de arbeidsinspectie die van rechtswege deel uitmaken van dit comité. Daarnaast is er het adviescomité “milieu”, dat bestaat uit de schepenen van leefmilieu van de betrokken deelnemers.

De aangestelde vertegenwoordigers worden benoemd door de algemene vergadering.

Besluitvorming algemene vergadering

De raad van bestuur van 27.03.2019 heeft het ontwerp van statutenwijziging voor IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd. Onmiddellijk daarna werden de daarbij horende documenten ter beschikking gesteld van alle deelnemers via het infonet. Artikel 427 van het decreet lokaal bestuur bepaalt immers dat een statutenwijziging uiterlijk 90 dagen voor de algemene vergadering aan alle deelnemers moet worden bezorgd.

 

De raad van bestuur van 15.05.2019 heeft beslist om de jaarvergadering te organiseren in de Jachthoorn, Doornstraat 11 te 2550 Kontich op 28.06.2019 om 19 u met volgende dagorde:

1.Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018

2.Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2018

3.Goedkeuren van de jaarrekening 2018

4.Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2018

5.Goedkeuren van de statutenwijziging

6.Aandelenstructuur – actualisatie van het register

7.Vaststellen van de code van goed bestuur

8.Benoemen van de leden van de adviescomités.

 

Met het schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 16.05.2019 werd de uitnodiging en de dagorde voor de jaarvergadering van 28.06.2019 aan alle deelnemers bezorgd.

Volgende documenten werden op dat ogenblik via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers:

1.uittreksels uit de beslissing van de raad van bestuur van 15.05.2019

2.het jaarverslag 2018 met de jaarrekening 2018

3.de code van goed bestuur

4.aandelenstructuur – geactualiseerd register.

 

De raad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van het OCMW voor de algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid reeds aangeduid. Artikel 432 van het decreet en artikel 34§1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

Met onderstaande beslissing wordt aan deze vertegenwoordiger een mandaat gegeven.

 

Juridische gronden

Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017

Statuten van IGEAN milieu & veiligheid.

 

Voorafgaande bespreking en adviezen

Toelichting en bespreking bij de ontwerp statutenwijziging op de raad van bestuur van 27.03.2019.

Toelichting en bespreking van de code goed bestuur op de raad van bestuur van 24.04.2019 en 15.05.2019.

Toelichting en bespreking van het jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018 evenals van de actualisatie van de aandelenstructuur op de raad van bestuur van 15.05.2019.

 

Bijkomende bespreking

/

 

Financiële weerslag

De jaarvergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur.

Rekening houdend met de actualisatie van het register met de aandelen, wordt aan de deelnemers-gemeenten gevraagd om het bijkomend kapitaal te volstorten.

 

Besluit

21 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Artikel 1

De raad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid die zal gehouden worden in de Jachthoorn, Doornstraat 11 te 2550 Kontich op 28.06.2019 om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:

1.Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018

2.Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2018

3.Goedkeuren van de jaarrekening 2018

4.Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2018

5.Goedkeuren van de statutenwijziging

6.Aandelenstructuur – actualisatie van het register

7.Vaststellen van de code van goed bestuur

8.Benoemen van de leden van de adviescomités.

 

Artikel 2

De vertegenwoordiger van het OCMW, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 28.06.2019 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

 

Artikel 3

Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid worden bezorgd.

 

Publicatiedatum: 01/10/2019