Gemeente Wommelgem

 

Notulen RMW van 28 11 2019

 

 

Aanwezig:

Hilde Berckmans, voorzitter;

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, raadsleden;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Bert Peeters, Bart Van Scharen, Mariyam Safi, raadsleden;

 

 

Overzicht punten

Notulen RMW van 28 11 2019

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

De ontwerp van notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 oktober 2019.

 

Argumentatie

Er worden geen opmerkingen geformuleerd over het ontwerp van notulen.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

Notulen vorige zitting: Goedkeuring
20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Enig artikel

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 oktober 2019 worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Notulen RMW van 28 11 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - IGEAN Milieu & veiligheid - 11 december 2019 - Agendapunten - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Algemeen

Op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8.11.2003 werd de oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid verleden.

Op 19.12.2003 verscheen de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werd de oprichting en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd.

Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van IGEAN

milieu & veiligheid goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007 onder nr. 07120366.

Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van IGEAN

milieu & veiligheid goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand.

Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging van IGEAN milieu & veiligheid tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 3.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Op de buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 27.03.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Op de jaarvergadering van 28.06.2019 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 17.10.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

Het OCMW is lid bij IGEAN milieu & veiligheid.

 

Buitengewone algemene vergadering

Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur en artikel 36 van de statuten bepalen dat er afgezien van de jaarvergadering nog minstens één buitengewone algemene vergadering moet worden georganiseerd in de loop van het laatste trimester van elk jaar.

Op deze buitengewone algemene vergadering worden de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar besproken, alsook wordt een door de raad van bestuur opgestelde begroting voorgelegd.

 

raad van bestuur - vervanging

Overeenkomstig artikel 431 van het decreet lokaal bestuur beschikt IGEAN milieu & veiligheid naast een algemene vergadering over een raad van bestuur. Artikel 434 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat het aantal leden van deze raad van bestuur maximaal 15 bedraagt.

Op de buitengewone algemene vergadering van 20.03.2019 werden de leden van de raad van bestuur benoemd.

 

Art. 19 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt dat bij ontslag van een bestuurder de deelnemer die hem voorgedragen heeft, een nieuwe kandidaat-bestuurder voordraagt, die vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bijwoont en waarvan de benoeming in het kader van een definitieve vervanging voorgelegd wordt aan de eerstvolgende algemene vergadering. 

De aldus benoemde bestuurder beëindigt het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.

Benoemen leden adviescomités

Artikel 28 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt dat er een adviescomité “milieu” en een adviescomité “veiligheid” opgericht wordt.

Een adviescomité wordt opgericht op grond van de meervoudige doelstellingen van de vereniging en blijft in aantal beperkt tot het aantal doelstellingen. Enkel de gemeenten die belang hebben bij de betrokken doelstelling zijn vertegenwoordigd in dit adviescomité, dat bestaat uit uitvoerende mandatarissen die bevoegd zijn voor de betrokken doelstelling.

Het adviescomité “milieu” bestaat uit de schepenen van leefmilieu van de betrokken deelnemers.

Het adviescomité “veiligheid” bestaat uit één (1) vertegenwoordiger van elke betrokken deelnemer als vertegenwoordigers van de werkgevers, evenals uit maximum zeven (7) vertegenwoordigers van de werknemers en de vertegenwoordigers van de arbeidsinspectie die van rechtswege deel uitmaken van dit comité.

De aangestelde vertegenwoordigers worden benoemd door de algemene vergadering.

 

Besluitvorming

De raad van bestuur van 23.10.2019 heeft beslist om de buitengewone algemene vergadering te organiseren in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornaardstraat 60 te Wommelgem op woensdag 11.12.2019 om 19 u met volgende dagorde:

1.goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2020

2.goedkeuren van de begroting 2020

3.goedkeuren van het ondernemingsplan 2019 – 2024

4.innovatiefonds – bepalen bijdrage

5.benoemen leden raad van bestuur

6. benoemen leden adviescomités.

In diezelfde zitting heeft de raad van bestuur haar goedkeuring gehecht aan de bijhorende documenten.

 

Met het schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 25.10.2019 werd de uitnodiging en de dagorde voor de buitengewone algemene vergadering van 11.12.2019 aan alle deelnemers bezorgd.

Volgende documenten werden op dat ogenblik via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers.

1.de cijfergegevens over de inwoners en het kapitaal

2.de uittreksels uit de beslissingen van de raad van bestuur van 23.10.2019

3.de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2020

4.de begroting 2020

5.het ondernemingsplan 2019-2024

6.de nota over het innovatiefonds.

 

Artikel 432 van het decreet en artikel 34§1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

Met onderstaande beslissing wordt aan deze vertegenwoordiger een mandaat gegeven.

 

De raadszitting van 28 februari 2019 waarbij:

Dirk Somers, raadslid, als vertegenwoordiger

en

Kelly Joris, schepen, als plaatsvervanger

werden aangeduid voor de hele legislatuur.

 

Juridische gronden

Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017

Statuten van IGEAN milieu & veiligheid.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

IGEAN MV - Agendapunten - Goedkeuring
18 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
2 onthoudingen: Jef Vervaele-Breugelmans en Yve Staes.
Artikel 1

De raad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid die zal gehouden worden in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornaardstraat 60 te Wommelgem op woensdag 11.12.2019 om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:

1.goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2020

2.goedkeuren van de begroting 2020

3.goedkeuren van het ondernemingsplan 2019 – 2024

4.innovatiefonds - bepalen bijdrage

5.benoemen bestuurder raad van bestuur

6.benoemen van leden van de adviescomités.

 

Artikel 2

De vertegenwoordiger van het OCMW, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 11.12.2019 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

 

Artikel 3

Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid worden bezorgd.

 

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Notulen RMW van 28 11 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - IGEAN Dienstverlening - 11 december 2019 - Agendapunten - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Algemeen

Met het K.B. van 3.01.1969 werd overgegaan tot de oprichting van de coöperatieve vennootschap Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 8.07.1969.

Op de buitengewone algemene vergadering van 8.11.2003 werd IGEAN cv omgevormd tot een dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 19.12.2003.

Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werden de wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in een dienstverlenende vereniging goedgekeurd.

Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007 onder nr. 07120366.

Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand.

Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging van IGEAN dienstverlening tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 3.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Op de buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 19.03.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Op de jaarvergadering van 28.06.2019 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

Het OCMW is lid bij IGEAN dienstverlening.

 

Buitengewone algemene vergadering

Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur en artikel 35 van de statuten bepalen dat er afgezien van de jaarvergadering nog minstens één buitengewone algemene vergadering moet worden georganiseerd in de loop van het laatste trimester van elk jaar.

Op deze buitengewone algemene vergadering worden de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar besproken, alsook wordt een door de raad van bestuur opgestelde begroting voorgelegd.

 

Besluitvorming

De raad van bestuur van 23.10.2019 heeft beslist om de buitengewone algemene vergadering te organiseren in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornaardstraat 60 te Wommelgem op woensdag 11.12.2019 om 19 u met volgende dagorde:

1.goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2020

2.goedkeuren van de begroting 2020

3.goedkeuren van het ondernemingsplan 2019 – 2024.

In diezelfde zitting heeft de raad van bestuur haar goedkeuring gehecht aan de bijhorende documenten.

 

Met het schrijven van IGEAN dienstverlening van 25.10.2019 werd de uitnodiging en de dagorde voor de buitengewone algemene vergadering van 11.12.2019 aan alle deelnemers bezorgd.

Volgende documenten werden op dat ogenblik via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers.

1.de cijfergegevens over de inwoners en het kapitaal

2.de uittreksels uit de beslissingen van de raad van bestuur van 23.10.2019

3.de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2020

4.de begroting 2020

5.het ondernemingsplan 2019-2024.

 

Artikel 432 van het decreet en artikel 33§1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

Met onderstaande beslissing wordt aan deze vertegenwoordiger een mandaat gegeven.

 

De raadszitting van 28 februari 2019 waarbij:

Lode Stevens, raadslid, als vertegenwoordiger

en

Dirk Somers, raadslid, als plaatsvervanger

werden aangeduid voor de hele legislatuur.

 

Juridische gronden

Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017

Statuten van IGEAN dienstverlening.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

IGEAN D - Agendapunten - Goedkeuring
17 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
3 onthoudingen: Marc Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans en Yve Staes.
Artikel 1

De raad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening die zal gehouden worden in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornaardstraat 60 te Wommelgem op woensdag 11.12.2019 om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:

1.goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2020

2.goedkeuren van de begroting 2020

3.goedkeuren van het ondernemingsplan 2019 – 2024.

 

Artikel 2

De vertegenwoordiger van het OCMW, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening van 11.12.2019 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

 

Artikel 3

Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden bezorgd.

 

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Notulen RMW van 28 11 2019

 

Intercommunales: Algemene Vergadering - Cipal - 12 december 2019 - Agendapunten - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

De oproeping tot de Algemene Vergadering van Cipal van 12 december 2019 met de volgende agendapunten:

 

1.Toetreding en aanvaarding van nieuwe Deelnemers

2.Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2020 met inbegrip                             van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie

3.Vaststelling van de code van goed bestuur van Cipal dv

4.Rondvraag

5.Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.

 

De toelichtende nota van Cipal betreffende de agendapunten van deze Algemene Vergadering;

 

De voorstellen van de Raad van Bestuur van Cipal;

 

Er zijn geen redenen voorhanden om goedkeuring van de agendapunten te weigeren;

 

De raadszitting van 28 februari 2019 waarbij:

Ann Theys, schepen, als vertegenwoordiger

en

Hilde Berckmans, voorzitter gemeenteraad, als plaatsvervanger

werden aangeduid voor de hele legislatuur.

 

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (“DLB”) en in het bijzonder

art. 77 inzake de bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn en inzake de intergemeentelijke samenwerking;

De statuten van Cipal.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

Cipal - Agendapunten - Goedkeuring
15 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Lode Stevens, Dirk Somers, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
5 onthoudingen: Marc Dierckx, Jan Herthogs, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans en Yve Staes.
Artikel 1

Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de Algemene Vergadering van Cipal van 12 december 2019, zoals overgemaakt per e-mail d.d. 25 oktober 2019, goedgekeurd.

 

Artikel 2

De vertegenwoordiger van het OCMW wordt gemandateerd om op de Algemene Vergadering van Cipal van 12 december 2019 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien deze Algemene Vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze Algemene Vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van het OCMW gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

 

Artikel 3

Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.

 

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Notulen RMW van 28 11 2019

 

MiMoSa: aangepaste financiële regeling - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

De Minder Mobielen Centrale (MMC) MiMoSa werd opgericht op 1 december 1997 door de  OCMW’s van Wommelgem en Borsbeek.

Het OCMW van Wijnegem is toegetreden tot het samenwerkingsverband vanaf

1 januari 2001, en het OCMW van Boechout vanaf 1 mei 2015.

De deelnemende besturen betalen aan het OCMW Wommelgem een jaarlijkse forfaitaire bijdrage van € 7325,00.

Deze afspraak geldt tot 31 december 2019.

 

Juridische gronden

Decreet over het Lokaal Bestuur

 

Argumentatie

Het is aangewezen om de reële kostprijs te verdelen onder de deelnemende OCMW's zodat de financiële impact voor alle deelnemende OCMW's gelijk is.

 

Er wordt voorgesteld om vanaf 1 januari 2020 de jaarlijkse financiële bijdrage van elk van de deelnemende OCMW's te bepalen door de reële kostprijs met een jaarlijkse afrekening, rekening houdend met onder andere de loonkost van de dispatcher op C1-3 niveau en diens dienstanciënniteit. Deze reële kostprijs zal gelijk verdeeld worden over de deelnemende OCMW's.

 

Na overleg met de deelnemende besturen wordt ook voorgesteld om vanaf 1 januari 2020 de kilometervergoeding te verhogen naar € 0,35 per kilometer en indien van toepassing een forfaitaire wachtvergoeding van€ 2,5 per rit in te voeren.

 

De verhoging van de kilometervergoeding is gebaseerd op een reële berekening van de kostprijs voor de chauffeurs, rekening houdend met de drukte op wegen en de verhoogde brandstofprijzen.

De chauffeurs dienen vaak ter plaatse te wachten, bijvoorbeeld bij een doktersbezoek of dergelijke. Een kleine redelijke wachtvergoeding zodat ze tijdens het wachten bijvoorbeeld een koffie kunnen gaan drinken, is aangewezen.

 

Financiële weerslag

 

Exploitatiebudget

omschrijving

raming (per OCMW)

raming (totaal)

Huidige bijdragen

€ 7.325,00

€21.975,00

Bijkomende bijdragen

€5.272,67

€15.818,01

Totale nieuwe bijdragen

€ 12;597,67

€37.793,01

 

Deze ontvangsten zullen ingeboekt worden op:

budget:2020

algemene rekening:70210000 - Rechtstreekse prestaties

beleidsitem:095902 - Minder Mobiele Centrale

actie:6/1/2/5 - Organiseren van een Minder Mobiele Centrale

 

 

Besluit

MiMoSa: Aanpassing financiële regeling - Goedkeuring
20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Artikel 1

Het addendum bij de overeenkomst van 10 maart 2015 goed te keuren, luidend als volgt:

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de reële kostprijs, rekening houdend met onder andere de loonkost van de dispatcher op C1-3 niveau en diens dienstanciënniteit, gelijkmatig verdeeld onder de deelnemende besturen. Het lokaal bestuur Wommelgem maakt hiervoor jaarlijks een afrekening op die aan de deelnemende besturen bezorgd wordt.

 

Artikel 2

Akkoord te gaan met de verhoging van de kilometervergoeding naar € 0,35 per kilometer en indien van toepassing het toekennen van een wachtvergoeding van € 2,5 per rit.

 

Artikel 3

De deelnemende OCMW's Borsbeek, Wijnegem en Boechout zullen worden uitgenodigd om, na goedkeuring in de respectievelijke raden voor maatschappelijk welzijn, het addendum bij de oorspronkelijke overeenkomst van 10 maart 2015 bedoeld in artikel 1 te ondertekenen.

 

Publicatiedatum: 20/12/2019